Големина на текста:
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ БАНКОВОТО ДЕЛО
ПАРИ- всеобщ еквивалент, изразител на определени иконом. и социални отношения и важен
елемент в пазарната икономика. Без тях няма пазарна икономика. От техническа гледна точка
парите биват: налични, безналични /пари по сметка, електронни пари/.
Функции на парите : мярка на стойността /измерват всичко/, средство за обръщение, с-во за
разплащане, с-во за натрупване.
ИНФЛАЦИЯ - Обезценяване покупателната сила на парите. В зависимост от темпа на покачване на
цените бива: умерена до 10% год. растат цените /РБ/, галопираща- от 20 до 200% и
хиперинфлация.
ЛИХВА- абсолютната сума, която кредиторът получава от своя длъжник, като цена /наем/ за
използването на дадения в заем капитал.
Основни теории за лихвата : въздържателна, класическа, производителна, лихвена теория за
времевото предпочитание, последната: как индивида се държи спрямо групата.
Видове лихва :
1./според това дали лихвата се прибавя към главницата към кредита: проста, сложна
/капитализирана/,
2./според момента на начисляване и плащане на лихвата: декуразивна - начислява си и се плаща в
края на периода, антиципативна /авансова/ - начислява се и се плаща в началото на периода.
ЛИХВЕН % - ЛП - лихвата определена, като относителна величина. При у-ние на ЛП банките
използват 2 граници. Долна граница на ЛП - тя зависи от мин.необходимите с-ва за издръжка и
възпроизводство на кредитора, особено, ако кредитирането е негова основна дейност /какъв да е
долния %/. Горна граница на ЛП - тя се определя от нормата на печалбата на съответната стопанска
дейност за която се отпуска кредит /какъв да е ЛП, да отпуска кредит/.
Фактори влияещи върху формирането на Л П са:
1/съотношението между търсенето и предлагането на фин.пазари,
2/времето за което парите са даденив заем или на депозит /при дългосрочни ЛП са по-голями/,
3/сумата на кредит – размера на депозита, 4/рисска, който поема банкера при отпускането на кредит,
5/инфлацията.
Критерии за класификации за ЛП :
1/в зависимост от срока - краткосрочни - срок до 1 г., средносрочни - от 1-3 г, дългосрочни - над 3 г,
2/в зависимост от вина на банк.операция: ЛП по депозит, ЛП по кредит,
3/в зависимост от институцията, която ги определя: ЛП определен от центр.банка, ЛП определен от
Търг.Банки,
4/в зависимост от това дали ЛП отчитат влиянието на инфлацията: номинални ЛП и реален ЛП.
ФИНАНСОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Финансова с-ма - съвкупност от пазари, институции, закони, регулации и техники, чрез които
сеосъществяват фин. услуги, търгуват се акциите, облигациите и др.видове ЦК и се определят
лихвените %.
Елементи: фин.институции, фин.пазари/в РБ са най-слабо развити/, фин.закони и регулации,
фин.техники.
Функции: спестяване, запазване покупателната сила на парите, осигуряване на ликвидност /да
влагаме в активи/, кредитна функция, у-ние на риска, политическа функция /политици финансирани
от банки/.
Финансовия сектор е един от най-силно регулираните поради следните причини: * нуждата да се
осигури информация за потенц. инвеститори и вложители във фин. институции /баланси, отчети и
др./, *нуждата да се осигури стабилност на фин.посредници понеже те работят предимно с чужд
капитал, който лесно може да бъде подложен риск. * регулирането на фин.сектор създава условие за
подобряване на контрола на икономиката чрез средствата на паричната политика.
Финансово посредничество: дейност, чрез която се привличат свободните капитали /паричните с-
ва/ и след това се влагат в различни активи /кредити,акции,облигации и т.н./ Значението на
фин.посредничество за функционирането на пазарната икономика се изразява в следното:
*допринася за натрупванията /спестяванията/, *подобряват се разпределителните механизми при
извършване на инвестиции, * при развито фин. посредничество се привличат капитали отвън или се
ограничава отлива им от страната. Финансови посредници биват:
*частни фин.посредници лицата, които извършват фин. посреднич. без да са регистрирани и да
имат лиценз за тази дейност, * квази публични фин. посредници. Те са 2 групи:
а/банки- ЦБ и ТБ /създават пари/,
б/небанкови фин. институции- застрах. компании, пенсионни фондове, фин. брокерски къщи,
заложни къщи и др.
Възникване и развитие на банките - Използват се следните определения за банки. * Банката е
посредник при извършване на операция с пари и парични капитали. * Банките превръщат парите в
капитал. * Специфично стопанско предприятие, което предлага на своите клиенти широк набор от
продукти и услуги, чрез които се стреми да задоволи техните потребности и интереси.
Критерии за класификация на Банките : *според мястото на банките в икономиката биват
:централни банки /емисионни/ и търговски банки /обслужващи/. * в зависимост от формата на
капитала на собствеността му биват: частни и държавни.
Банкова система: съвкупността от търг. банки и банкоподобни институции, които функционират в
страната към определен момент. В своето развитие банковите с-миса преминали през два типа:
*еднозвенна /едностепенна/ банк.с-ма. При нея ЦБ е едновременно емисионен, касов,
разплащателен и кредитен център. Тя изпълнява всички функции.
*двузвенна /двустепенна/ - при нея ЦБ осъществява емисионна политика, парична политика и
банков надзор, а ТБ осъществяват платежното, кредитното посредничество и доверителните
операции.
Финансови инструмеити: акции, обликации, депозити, кредити и др.
Характеристика на ФИ: Преди инвеститора да направи вложение /инвестиция/ в даден фин.
инструмент е необходимо да има отговор на следните въпроси:
1/каква е същността на инструмента?
2/В каква валута е инструмента?
3/Каква е цената на придобиване на инструмента?
4/За какъв срок е инструмента?
5/Каква е ликвидността на инструмента?
6/На какъв риск ни излага инструмента?
7/Колко време е необходимоза придобиване на инструмента?
8/Какви документи са необходими за придобиване на инструмента?
Държавни Ценни КнижаДЦК- фин. инструмент, който притежава следните характеристики: *
инструмент за финансиране на бюджетния дефицит, * чрез тях се осъществява у-ние на вътр. държ.
дълг, *ДЦК са директно задължение на правителството, което ги прави високоликвидни. От гледна
точка на техния срок ДЦК биват: краткосрочни /съкровищни бонове/ до 1 год., средносрочни
/съкровищни полици/ от 1-3 или до 5 год, дългосрочни /съкровищни облигации/ над 5 год.
Правна уредба на банковата дейност в РБ :
Национална нормативна система. Чрез нея се определя: * изискванията за създаване и у-ние на
банка, * банковите продукти и услуги, които ТБ ще предлагат в РБ, * начините и техниките за
контрол на дейността на банките.
Вътрешна банкова нормативна уредба чрез нея се определят начина по който функционира
отделната банка. *начините и техниките за контрол върху ежедневната дейност на банката,
*продуктите и услугите и тяхното ценообразуване от банките, *реда за у-нието на банката и нейните
структурни единици.
ЦЕНТРАЛНА БАНКА
Управител и губернатор е едно и също.
1/Функции:-* парична политика-чрез нея ЦБ се стреми да осигури вътрешна и външна стабилност
на национ.парична единица. *емисионна политика-има право /монопол/ да имитира банкноти и
монети и по този начин да осигури парично обръщение в страната. *банков надзор - регулира и
контролира дейността на Т. Банки и по този начин осигурява стабилността на банк. с-ма.
2/Независимост на ЦБ -Тази независимост се проявява в следните направления: *институционална
независимост – изразява се в нейното неподчинение на различни институции, *функционална
независимост- проявява се във възможността ЦБ да взема решения и да носи отговорност за техните
последствия, *независимост на служителите /на висшите мениджъри, управители/.
3/Емисионна политика на ЦБ - тя се изразява в използването от ЦБ на методи и подходи, чрез които
тя осигурява необх. парични с-ва в страната. Тук е важно да се знае същността на следните понятия:
*парична емисия: пускането на пари /банкноти/ в обръщение от ЦБ,*копюрен състав на емисията-
съвкупността от всички издадени банкноти в страната към даден момент, *копюрен строеж на
емисията относителния дял на всеки вид банкнота в обща парична маса, *парични агрегати-мярка
за колич. пари в обръщение,*парична маса – колич.пари в обръщение.
4/Парична политика на ЦБ -тя е част от иконом.политика на страната, която използва парични
/банкови/ инструменти за да въздейства в/у икономиката. Паричната политика бива 2 типа:
рестриктивна – свиване на парич.маса и увелич. На лихв равнища, експазиотична – увеличаване на
паричната маса и на лихв.равн.
5/Инструменти на пар.политика: има 2 групи: Директни /преки/ - кредитни тавани,
администрат.определяне на лихв. % и преференциално сконтиране, косвени /индеректни/
-задължителни мин. резерви, операции на открития пазар, сконтова политика.
6/Банков надзор - Целите на него са: *да се осигури безопасността и стабилността на ТБ и по този
начин да се защитят спестяванията от некадърно у-ние и мошеничество, *да се предпази иконом. и
обществото от системни проблеми, като банкова паника и последващото и недоверие към банк.с-ма,
да осигури ефект.и конкур.с-ма в страната,* предпазва потребителите от порочни кредиторски
действия.
ВАЛУТЕН СЪВЕТ – БОРД
1/Характеристика- ВС съществува на базата на 3 основни принципа: 1/той фиксира вал.курс на
нац.валута към голяма световна /резервна/ или кошница от валути, 2/въвежда пълна
конвертируемост на паричната база /резервните пари/. Паричната база включва следните елементи:
налични пари в обръщение /банкноти и монети/, резервите на ТБ и ЦБ, 3/ВС осигурява 100%
покритие на паричната база с рез.валута.
2/Предимства: *осигуряват конвертируемост на нац. пар. единица в резервна валута, *налага
макроиконом. и в частност финансова дисциплина, *възстановява доверието в паричната с-ма, което
стимулира търговията, инвестициите и растежа. 3/Недостатъци: *при него ЦБ не изпълнява ролята
на кредитор от последна истанция, *липса на парична политика или силно ограничена, сериозни
проблеми при преминаване на валутен съвет.
ТЪРГОВСКА БАНКА
ТБ- е посредник при извършване на операции с пари и парични капитали. Банките превръщат
парите в капитали. ТБ са специфично стопанско предприятие, което предлага на своите клиенти
широк набор продукти и услуги, чрез които се стреми да задоволи тяхните потребности. ТБ са АД,
което извършва публично привличане на влога и използва привлечените парични с-ва за
предоставяне на кредити и за инвестиции за своя с/ка и за собствен риск. Банката може да извършва
и следните търг.сделки: покупка на менителници и записи на заповеди т.е. полици, сделки с чужд.
с-ва за плащане и благородни метали /злато..../, приемане на ценности на депозит, сделки с ЦК,
гаранционни сделки, извършване на операции по безкасови плащания, у-ние на инвестиц. фондове,
финансов лизинг, предоставяне на банкови касети /сейфове/ за документи и пари, консултация по
определени финансови въпроси. За да извършва дейност една ТБ, в РБ е необходимо да има издаден
лиценз /разрешение/ от ЦБ. Минималният внесен капитал при учредяване на банка в РБ не може да
е по-малък от 10 000 000 лв.
ВИДОВЕ ТБ :
1/ в зависимост от формата на собственост на капитала: частни, държавни.
2/според величината на капитала – малки, средни и големи банки.
3/според пространствения обхват на банките локални /местни/, регионални, национални,
международни.
4/ в зависимост от вида и обема на предлаганите банкови продукти – инвестиционни банки /покупко
продажба на предприятия/ , универсални банки
СПЕЦ.БЕЛЕЗИ НА БАНК.ПРОД. И УСЛУГИ
Банковите услуги в по-голямата част са абстрактни и са регулирани от многобройни договорни и
законови предписания. Това предполага широка разяснителна дейност сред клиентите на банката.
Търг. взаимоотношения м/у банките и клиент продължава деситилетия, а понякога и столетия. В
повечето случаи банк. Продукти са базирани на големи имущ. с-сти, което предполага висока
степен на доверие м/у 2-те страни.
ОРГАНИЗ. СТРУКТУРА НА ТБ - Целта на нея е да създаде и възнагради поведение, което се
изисква от банк. стратегия. При у-ние на орган.структури банките спазват следните принципи:
ефективна орган. структура, която не може да се изгради случайно или по стечение на
обстоятелството, с течение на времето всяка орган. структура става относително самостоятелно и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въведение в банковото дело

Пари, финансово посредничество, Банкова система финансови инструменти, валутен борд...
Изпратен от:
eva_georgieva
на 2009-06-23
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
161 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
396

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Банково кредитиране

16 авг 2009
·
473
·
17
·
3,093
·
319

Разглеждат се видовете кредити, условията при кредитирането, видове рискове в банковата дейност и състоянието на банковото кредитиране в България...
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
278
·
11
·
2,085
·
233

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Бъдещето на банковите институции

27 окт 2012
·
40
·
19
·
3,956
·
52

В последните години традиционните банкови институции са изложени на силен конкурентен натиск. Сред конкретните фактори, формиращи най-голяма заплаха за банковия бизнес могат да се откроят...
 

Банките като финансови посредници

22 сеп 2012
·
46
·
15
·
6,046
·
69

Банките – произход и същност 3.2. Видове банки 3.3. Видове операции, осъществявани от търговските банки 3.4.Възникване на централните банки. Място на БНБ в съвременната ни икономика...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
4
1
5 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Въведение в банковото дело

Материал № 364449, от 23 юни 2009
Свален: 161 пъти
Прегледан: 188 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 2,461
Брой символи: 21,904

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в банковото дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения