Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
1.ВЪВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕ
Въведение в психологията на управлението, възникване, развитие , връзка с
др.наукиОсобености на труда на управляващия. Предмет, обект , основни
проблемиЗа пръв път разработени в междуличностните отношения в
управленската дейности писани в Елтън Мейо стр.13. Две условия ще
способстват за развитие на ПУ. Това е политически и икономически актуалност
на проблемите на управленските и оперативните нужди от него
-формирането на това направление е подготвено от развитието от други
области на науката особено психологическата.
ПСИХОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА – т.е. изучава се закономерностите на
психологичното отражение на животинския вид хомосапиенс и се появява
дялове в зависимост от развитието на човека. Тук се диференцира възрастова
психология.
ОБЩА ПСИХОЛОГИЯ- когнитивна-познавателна на мат.свят чрез
възприятие т.е. процесите, които осигуряват информация за
света.2.Психология на личността
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ – в училищна възраст и подбор на
кадри
ПСИХОЛОГИЯ НА ТРУДА – псих.особености в процеса на труда
инженерна псих.взаим. в системата човек – машина ; спортна псих.;авиационна
космическа;военна;псих.на соц.управление когато се оказва,че
продуктивността на труда.
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ – разглеждат се закономерностите на
психическото взаимодействие на човека с др.хора
ОРГАНИЗАЦИЯ група хора с общи цели и обща дейност
В ПУ разглеждаме организацията на хората в групи и оттук предмета, който все
още не е уточнен се отнасят до: псих.и социалнопсих.явления които възникват
и се проявяват в процеса на ръководство като специфичен вид управление и
особено многообразието на между груповите и междуличностни отношения. По
точно взаимодействия които възникват в процес на ръководство като
съзнат.целенасочена дейност за регулиране взаимодействие на членовете на
определена соц.група или организация с оглед ефективно постигане на целите
и задачите й. А обект на ПУ са соц.общности в които се изв.трудовата дейност.
Същност описание и обяснение на преживяванията и поведението на
личностите в организацията.
С – О – Р – К
С-ситуация
О-възприятие, оценка, преживяване
Р-поведение
К-резултат
1.Да умее да анализира ситуацията
2.Сам трябва да оценява и да разбира преживяванията на хората които
организира
3.Оценяване на поведенческите реакцииНаправления или проблеми в
дейността
І.Психологическите проблеми на управляващите и характеристиките на
управленската система
ІІ.Псих.проблеми на управляваните и характеристиките на управленческата
система
ІІІ.Соц.псих.взаимоотношения и взаимодействия между управляващите и
управлявани
ІV.Конкретните псих.и соц.псих.изисквания и препоръки при осъщ.на
управленските функцииV.Структурата на качествата на ръководителя от
значение за управление на организацията Функциите на ПУ са описателни,
обяснителна, формираща. Методи и техника на формиране . Предметна
изсл.може да бъде организация и управление на дейността т.нар.технология.
Особено значение придобива поведението наличността т.е организационното
поведение ангажира и немския вариант на дисциплината.2.ОСОБЕНОСТИ НА
ТРУДА
Изпълнителската дейност не е типична. Оценката се дава не какво може
сам да изпълни , а как е организирана дейността за да могат управляваните да
постигнат оптимални резултати при съотеветните условия. Според длъжността
задачата е да интегрира усилията на друго, да съгласува изпълнителната
дейност, да стане съвместна дейност, за да се постигне успех и личностно
удовлетворение. Задачата е да се постигне синхрон в усилията на
управляваните /личности и звена/ усъвършенстване механизма на системата
на основата на писх.науки и оттук специфичните изисквания към псих.структура
на личността и труд-дейност на управляващите. Те трябва да му бъдат спец.в
определени соц.област,и творчески работници , т.е. да осъществяват синхрон
въз основа на анализа на конкретните условия и ситуации и резултатите
самооценка на дейността и поставяне на основни задачи. Управляващите
извеждат псих.характеристики на различните управленчески
длъжности.Посочват се повишените изисквания към качеството на личността
на управляващия. Например: на компонентите на способностите въпрос 18
анализ, синтез, отделяне на същественото от несъщественото да схваща
явлението като цяло с всички връзки са склонни към мисловна дейност наред с
оперативна , вербална и т.н. Особености на труда на управляващия са
свързани с псих.на управленската кариера. Известни са различни подходи:
-колекционен- набор от качества свързани с усилията на дейност
конкурентен подход
-факторен подход-влияние на отделните фактор върху развитие
личността на ръководителя
І.група –ситуационни и институционализирани фактори
ІІ.група – индивидуални фактори за развитие на личността. Открояват се
фактори с първостепенно значение:
Контактност
Адапционна мобилност
Стресоустойчивост
Интеграция на соц.функции, ролите, лидерството ,ниво на
подготовка и обем на знанията
2.ДИАГНОСТИКА В УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ
Преди да управлява човек трябва да опзнае себе си и своите сътрудници
Грешки в диагностиката и ефекти от грешките: ЛЪЖЛИВОТО СЪГЛАИСЕ,
СНИЗХОЖДЕНИЕТО- обикновенно сме склонни да оценяваме полужителните
качества,ТИПИЧНА ЛОГИЧЕСКА ГРЕШКА,ГРЕШКА НА КОНТРОЛА-когато човек
знае че го контролират представя себе си в по добра светлина ГРЕШКА НА
ПЪРВО ВПЕ1АТЛЕНИЕ, ГРЕШКА НА ПРЕДУБЕЖДЕНИЕТО.Когато правим
диагностика или оценка използваме две понятия психография- характеристика
на психическите особености и професиография-описание на
професията.Насоченост при диагностиката-При диагностиката можем да имаме
така наре4енатафундаментална и приложна насо4еност. , тя може да е и
перспективна. Принципи на диагностиката:Основни полужения от които се
тръгва и задължително се съобразяваме при организацията и изпълнението на
дейността.1) принцип за обективност- обективно да отразяваме
действителността,2)принцип за детерминизма 3) принцип на единство на
психика и дейност- психиЧеското развитие се осъществява чрез дейност 4)
принцип за развитие- всяко псих. явление се развива,изменя,има
минало,настояще и бъдеще, за това е важно да определим качествените
особености , новите моменти в развитието 5) единство на псих. – отделните
компоненти на псих. да се изследват винаги във връзка помежду им 6)
формираща мнасоченост-развитието на вс. Сътрудници е бъдеще. МЕТОДИ :
няма униоверсални методи за диагностика Първа група ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ
МЕТОДИ- методи при които има активно вмешателство на изследователя в
дейността , той предизвиква,насочва и т.н. явлението.1) естествен
експеримент- съществува експериментална и контролна група 2)моделиращ
експеримент-изследване на психологически експеримент,св-ва, процеси,чрез
реални или идеални модели (знаково моделиране,моделиране ситуаций) 3)
лабораторен експеримент- в изкуствена среда със специална апаратура.
НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МЕТОДИ
3.Психологическа х-ка на управленската дейност
Живота на личността е поредица от напрекъснато сменящи се дейности.
Управляващият трябва да има в предвид това. Само когато човек се включи в
адекватна дейност, може да се изгради като личност. В предвид на особен
аспект на проблеми за дейността, човешката дейност е пред-мет на различни
науки. Водещо място има психоло-гията. Разглежда се онзи аспект на
човешката дей-ност, който ни позволява да организираме дейността в
съответствие с психология-та. Дейността е специфична форма на активност,
отно-шение към действителната същност и начин на общу-ване на човека. Тя е
специ-фичен способ на съществу-ване на обществото-произ-водствена
икономическа, политическа дейност и др. Дейността е начин на съществуване
на предмет-ния свят–два взаимно свър-зани момента. Тя е процес и резултат
разгърнат във времето и пространството, при който се осъществява
саморазвитие на човека и обществото.
Дейността е субект-субектна категория. Субекта на дейността определя,
организира, ръководи дейността за получаване продукта на дейността. Не
можем да откъснем обекта от субекта. Трябва винаги да се определи кои са
обектите и кои са субектите.
Субектни х-ки:
1.Кой-обект на дейността.
2.Защо – мотивационен х-р, какво трябва да достигнем. Дейността е
целенасочена, има емоционален х-р.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
elison8403 написа на 07 дек 2009 ОТГОВОРИ
студент на 26 години от Смолян , Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър"
 
Подобни материали
 

Психология и предмет на психологията

13 мар 2007
·
1,602
·
1
·
154
·
1

Наука за човека като личиност, наука за човешките отношения, наука за познанието на човека като социално същество. Психологията се занимава с познавателните процеси, усещания, възприятия, памет...
 

Психология на управлението (пищов)

07 мар 2008
·
992
·
2
·
644
·
693

Пищов по психология на управлението: Власт и влияние Отличителен белег в психологията на ефективното управление е властта и влиянието. Явяват се като възможност и като правовъздействие...
 

Емоции и чувства

06 яну 2007
·
3,617
·
22
·
2,400
·
1,455
·
3
·
6
·

Например В.Вунд посочва 50000 чувства у човека. Титченър ги свежда до удоволствие и неудоволствие; Уотсън ги разделя на 3 типа реакции - страх, ярост, любов.
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
126
·
9
·
1,842
·
160
·
2

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Лидерство и лидерски модели

11 дек 2011
·
210
·
7
·
1,838
·
368

Какво разбираме под лидерство – способността да се ръководи групата към постигането на целите. Формални и неформални лидери...
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
103
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,187
1
20.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Психология на управлението

Материал № 364277, от 22 юни 2009
Свален: 558 пъти
Прегледан: 426 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 1,694
Брой символи: 15,731

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психология на управлението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
27

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
366

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения