Големина на текста:
1
Яница Божидарова Гаданчева
І курс, специалност “Международни отношения”
фак. № 03131011
ПРОБЛЕМИ НА МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
(ЕСЕ)
В своята дейност публичната администрация е призвана да уважава и подпомага
развитието на обществото, да работи и удовлетворява както държавните, така и
обществените интереси. Публичната администрация трябва да бъде медиатор между
гражданските и държавните структури като осъществява постоянно взаимодействие с
тях, но за съжаление през последните години на миналия век се наблюдаваше обратна
тенденция в развитието на администрацията.
Като се имат в предвид бъдещите аспекти за развитието на страната ни
(присъединяването ни към ЕС през 2007 год. и сегашното ни членство в НАТО) и
процесите на глобализация в комуникационно, организационно и технологично ниво
става ясно, че България има нужда от модернизация на икономическо, политическо,
управленско и административно ниво, за да бъде способна да прилага
законодателството на ЕС. В последните години се наблюдават тенденции на
хармонизиране на държавния механизъм, но проблемът с развитието на държавната
администрация остава и е най-наболял. Доказателство за това са и докладите на
Европейската комисия, Световната банка и Международният валутен фонд, че
държавната ни администрация е с недостатъчен капацитет.
В последните 4-5 години обаче се наблюдават положителни промени в тази
насока. Пример за това е приетата през Февруари 1998 год. Стратегия за изграждане на
модерна административна система у нас, която е резултат от интеграцията на
управленската програма на правителството и на ангажиментите на правителството ни
по плана за действие на Европейската комисия за укрепване на административния и съ-
дебния капацитет на Република България.
Основните проблеми, които трябва да се разрешат, включват модернизирането
на администрацията в съответствие с нормите на правовата държава, пазарната
икономика и основните човешки права; укрепването капацитета за планиране,
координиране и осъществяване на пред присъединителните процеси и подготовка на
държавната администрация за пълноценна и ефективна работа; проблемите с
образованието, квалификацията на администрацията, към които се включват и про-
блемите с етичността и корупцията.
През предходните години не се е обръщало достатъчно внимание на обучението
на държавната администрация и се е разчитало предимно и изключително на
самоинициативата на хората. Вярно е, че в сравнение със страните от нашия регион,
България има над 70% служители в администрацията с висше образование, но това в
никакъв случай не стимулира администрацията да осъществява обществените интереси.
2
Може би реформите в тази област се бавят, защото управляващите не оценяват
ефективността на някои трикове от бизнес администрацията (напр. когато има
конкуренция в администрацията, следва да има и по-високо качество на услугите;
наличието на стимули за по-качествена, ефективна работа и съответно наличие на
достатъчен административен капацитет, както и наказания за не съвестна и
неефективна дейност), в правотата на които се убеждаваме като вземем под внимание
стартиралия през 2002 год. Проект на английското външноикономическо министерство,
чрез който се прави опит да се въведе традиционната за Англия система на плащане,
чрез която ще се създаде у държавните служители интерес за ефективна работа. Тази
система ще създаде и стимул за тяхното образование, самообразование и подготовка.
Новият закон за администрацията трябва да въведе външния и вътрешния ред в
администрацията, да създаде вътрешен административен механизъм за уреждане на
конфликтите във всяка администрация, както и да подобри работата в политическите
кабинети. Законът за административното обслужване на физическите и юридическите
лица трябва да разшири виждането на служителите относно обхвата на понятията
административна услуга и административно обслужване; да укрепи капацитета на
звената за административно обслужване и да създаде регламентирана възможност за
доставяне на едно гише на услуги, по които са ангажирани няколко администрации.
Опит за подобряване функционирането на администрацията и съответно критерия за
етичност е разработеният на базата на британския опит “Етичен кодекс на общинския
съветник”, в който са заложени принципите на политическата безпристрастност,
законност, публичност, обществен дълг и личен интерес. Въпреки своите специални
раздели и правила, които съдържа, този кодекс не отговаря на европейските принципи,
които трябва да са присъщи на съвременната администрация, а именно:
?
?
Законност;
?
?
Дейност, подчинена на Конституцията и законите;
?
?
Надеждност и предсказуемост;
?
?
Действия и решения, които са насочени към елиминиране на произвола и
водят до трайна сигурност, откритост и прозрачност;
?
?
Управление и администрация, които са достъпни за външно наблюдение
и контрол;
?
?
Партньорство;
?
?
Отвореност за широко участие на социалните партньори, представителите
на частния бизнес и гражданското общество;
?
?
Системна отчетност и публичност;
?
?
Ефективност на основата на ясни цели и анализи на непосредствените
нужди и очакваните въздействия;
?
?
Ефикасно управление, което поддържа добро съотношение между
използваните ресурси и постигнатите резултати;
?
?
Кохерентност – строга вътрешна логика и взаимна обвързаност на
националните политики, разбираеми за гражданите.
Постигането на тези цели изисква промяна на законовата рамка на държавната
служба. Затова този въпрос е обект на много дискусии. При всички случаи Законът за
3
държавния служител, за да бъде ефективен и да отговаря на европейските изисквания
трябва да включва няколко основни направления – да даде определение на ясни
правила за израстване в държавната администрация; да определи длъжностите, заемани
от най-добрите студенти, завършващи през съответната година; да въведе принципа за
израстване в кариерата според заслугите и въз основа на периодични оценки на труда и
т.н.
Важен е проблемът и с укрепването на административния капацитет за участие
на България в структурните фондове. Трябва да се изгради такава администрация в
съответните министерства и ведомства, която да може максимално да усвоява
предоставяните средства (до 4 % от брутния национален продукт, от които се усвояват
около 2 %). За постигането на тази цел са необходими ефективни кадри за управление
на външните инвестиции съответно в макроикономически, финансов и
административен аспект.
Друг важен проблем, който представлява неразделна част от съвременната
модерна държавна администрация, е т. нар. “електронно правителство”, което
всъщност е “Национална интегрирана информационна система за обслужване на
гражданите и бизнеса”. Срокът за внедряване на тази система е 2005 год. Тя е свързана
с много технически инфраструктури, с много законодателни аспекти и със сериозни
финансови ресурси. В момента е-правителството е факт, но възгледите за развитието
му са, че след 2005 год. всички услуги от административен характер, които предлагат
страните членки на ЕС, трябва да могат да бъдат оказвани на всеки български
гражданин и бизнесмен, там където се намира. Всичко трябва да бъде ясно, открито и
прозрачно. Е-правителството е една метафора, която изразява възможността да се
изпълняват функциите на държавата чрез модерните информационни, комуникационни
и управленски технологии. Електронната администрация се изразява и в разработване
на съвременни информационни системи, които осигуряват натрупването и
използването на информацията, необходима за функционирането на обществото.
Много скоро функциите, които трябва да осъществява държавата в услуга на
гражданите, ще се поемат изцяло на концесионни или други принципи, вероятно и от
частни фирми. Така държавата ще се разтовари от функциите и дейностите по
обслужването на гражданите. Проблемът е свързан с въвеждането на модерни техноло-
гии в рамките на администрацията, както и с въвеждането на модерни комуникационни
решения при обмен на данни между отделни административни структури. По този
начин се създава възможност за коректно обслужване на потребителите в и извън
България. Това означава да се предоставят на “едно гише” всички услуги и то в една
среда без корупция и бюрокрация. Съвременните комуникационни и информационни
технологии позволяват компонентите на информационната среда да бъдат
териториално и институционално разделени, без това да пречи на пълноценното
изпълняване на услугите. От своя страна това означава, че системата на обслужването
трябва да обхване всички административни услуги и да осигури достъп до всички
регистри на централно и общинско ниво като се съобрази с принципите за защита на
личната и служебната информация.
Всички тези проблеми по пътя на модернизацията на публичната администрация
ще се преодолеят с наличието на добре подготвени кадри и с преодоляване на
тясноведомствените интереси. Тази реформа в администрацията е тясно свързана с
желанието ни за членство в ЕС. Но колкото и да се копират чуждестранни модели, те не

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юни 2019 в 18:52 студентка на 25 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Публична администрация
27 яну 2019 в 21:59 родител на 41 години
09 юли 2018 в 15:47 студент на 33 години от София - университет за национално и световно стопанство и, факулетет - Администрациа и управление, специалност - Администрация и управление, випуск 2016
06 юли 2018 в 11:10 студентка на 24 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2017
05 юли 2018 в 10:55 студентка на 29 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2018
29 май 2018 в 10:05 ученик на 23 години от София - 85 СОУ "Отец Паисий", випуск 2015
03 май 2018 в 11:51 студент на 27 години от София - Нов български университет, факулетет - Бакалавърски, специалност - Администрация и управление, випуск 2016
06 мар 2018 в 20:58 в момента не учи на 33 години от Сливен
18 дек 2017 в 20:47 студент на 31 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2018
24 ное 2017 в 09:47 в момента не учи на 43 години от Бургас, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Политическите пропорции в общинския съвет
добавена от gigi911 27.03.2012
1
12
Подобни материали
 

Кмет на община


Кметът е основна институция в системата на местното самоуправление.По прицип тя произлиза от общинския съвет (ОС)като изборен орган на населението и е негова неразделна част....
 

Общинска собственост

09 дек 2011
·
160
·
34
·
11,909
·
221

Нормативни източници на ОС. Видове собственост. Същност на ОС. Предназначение на ОС. Обекти на ЗОС. Правомощия на ОС...
 

Устойчиво развитие на България

16 дек 2008
·
292
·
10
·
1,220
·
139
·
1

Устойчивото развитие е прагматична потребност на бъдещето развитие на планетата, но това не може да се постигне без национални и регионални цели и стратегии...
 

Общото и различното в управлението на собствеността в закона за държавната и общинската собственост


Със Закона за държавната собственост се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи, държавна собственост, освен ако в специален закон не е предвидено друго...
 

Съвременната администрация

04 дек 2007
·
484
·
3
·
599
·
227
·
2

Държавата е система от институции за поддържане на ред и вкарване на порядък в обществената система. Специфичен признак на държавата е това, че нейното съществуване като организирана общност е посредством публичната власт.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по нелоялна конкуренция
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Тест за студенти, магистратура публична администрация в УНСС по дисциплината нелоялна конкуренция. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
128
1
1 мин
27.02.2013
Тест публична администрация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
45
528
1
14.08.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Проблеми на модернизирането на държавната администрация

Материал № 36409, от 23 юни 2007
Свален: 794 пъти
Прегледан: 138 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Есе
Брой страници: 4
Брой думи: 802
Брой символи: 7,633

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проблеми на модернизирането на държавната админ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
проблеми в администрацията в българиа проблеми в държавната администрация морални проблеми в държавната администрация същност на европейската публична администрация конфликт на интереси в публичната сфера форми за административен контрол информационни технологии в администрацията етика в администрацията проблеми в държавната администрация на българия фактори въздействащи на промените в публичната администрация креативност на административния служител стратегия за модернизиране на държавната администрация от присъединяване към интеграция актуални проблеми в публичната администрация подобряване на административния закон на администрацията държавните институций сегашно състояние на администрацията смяна на правителството администрация в условията на глобализация глобализация българия