Големина на текста:
1 ВЪПРОС
Предмет задачи и значение на геодезията.Форма и
размери на Земята.
Повърхноста която съвпада с средната повърхност на
водата на океаните и моретата в абс.спокойно
състояние навсякъде минава перпендикулярно на
посоката на силата на тежеста се нарича основно ниво
повърхност.
Геометрично тяло образувано от тази повърхност се
нарича геолид.Всяка държава използва друго тяло
което е най-близко до геолида и се нарича ротационен
елипсоид.Всички височини се отчитат от средното
надморско ниво.Нулевия бегер е в Кронщад.
Висшата геодезия се занимава с установяването на
формата и размерите на Земята t=R.tg?
Кривината на земята при дължини и ъгли не се взима
впредвид при разстояния до 20 метра или площ по
малко от 400 кв.м.При височините <300м не се взима
впредвид влиянието на кривината
2 ВЪПРОС
Мерни единици.Мащаби.
Мерни единици-метър(дължина на отсечка която се
преминава във безвъздушното пространство от
светлината
-площ м2,дка,хектар
-ъглови мерни дъгова
-старо градусно деление
Градуси (старо градусно деление)-основната единица
мярка е градусът(?) представляващ 1/360 част от
градусния кръг.Производните му единици са:
-минута =1/60 част от градуса 1°=60?
-секунда=1/60 част от минутата 1?=60
Пример за ъгъл изразен в градуси: ?=226°39?22.
Гради (ново градусно деление)-основната единица
мярка се нарича град(…
g
).Той се получава чрез
разделяне на кръга на 400 равни части
-сантиград=1/100 част от градуса 1
g
=100
c
-сантисантиград=1/100 част от сантиграда 1
c
=100
cc
Гонове- те са най-новото деление и са както градите:
3.1.Числен мащаб-
-запланове 1:250;1:500;1:1000; и др
-за карти 1:5000;1:10 000 и др.
3.2.Линеен мащаб-върху една линия многократно е
нанесена една и съща отсечка с дължина а,
наречена основа.На нея отговаря кръгло число метри
за дадения мащаб например 10,50,100.
3.2.Напречен трансверзарен мащаб- той се прилага
когато е необходимо точноста на отчитане
да бъде по-голяма.За негова основа се взема
линейния мащаб,но броя на деленията n се разлага
на два цели множителя р и q така,че рq=n
1.Координатни системи-положението но точка от
Земята се определя с координати относно равнини или
линии определящи координатни системи
Положението на всяка точка от земния елипсоид
върху равнината може да бъде определено чрез
нейните географски-
?
и
,и правоъгълни –x и y
координати.
?
=0-180° от изток на запад.За да се
изобрази в равнината се използва Гаус-Кюгерова
проекция.
Географската дължина
?
на основния меридиан за
всяка ивица се определя от формулите
?
°=3n -за триградусови ивици
?
°=6n3 -за шестградусови ивици
Разделят се 3 или 6 градусови ивици проектирът се
върху цилиндър.Той се разгъва и се получава равнинна
декартова координатна система.България попада в 8 и 9
триградусови ивици с основни меридиани 24 и 27
и 4 и 5 6 градусови ивици с основни меридиани 21 и
37
ИТМ-Универсална трансверзална Макартова
проекция.Използва се при GPS почти няма
деформациии в дължините.Използва се навсякъде при
навигацията.
3 ВЪПРОС
Понятие за Геод.коорд.системи.Основни
задачи при коор. Изчисления-1ва и 2ра осн. З.
В геодезическата координатна система положението
на която и да е точка от земната повърхност(ели
псоида) се определя с геодезическа та ширина В и
геод.дължина L. Астрономическата координатна
система положението на точките от земната
повърхност се определя чрез наблюдения от
космически тела.Гаусовата координатна си стема се
използва при изобразява не на земната повърхнина
върху равнина в Гаусова проекция по ивици.Земната
повърхнина се разделя от меридианите на ивици и за
всяка ивица се приема локална координатна система.
Поло жението на всяка точка от земния елипсоид
върху равнината може да бъде определено чрез
нейните географски-
?
и
,и правоъгълни –x и y
координати.
?
=0-180° от изток на запад.За да се
изобрази в равнината се използва Гаус-Кюгерова
проекция.Географската дължина
?
на основния
меридиан за всяка ивица се определя от формулите
?
°=3n -за триградусови ивици
?
°=6n3 -за шестградусови ивици
При първа основна геодезическа задача са извесни
координатите на една т.А,посочния ъгъл
AB
?
в тази
точка към т.В и дължината S
AB
.Търсят се
координатите на т.В.Дадено:т.А(х
A
,y
A
),
AB
?
, S
AB
Търси се : т.B(x
B
=? y
B
=?)
x
B
= х
A
+?x
AB
y
B
= y
A
+? y
AB
?x
AB
= S
AB
.cos
AB
?
?y
AB
=S
AB
. sin
AB
?
При втора основна геодезическа задача са
извесни координатите на точка А и точка В.търсят се
посочния ъгъл
AB
?
и дължината S
AB
Дадено : т.А(х
A
,y
A
), т.B(x
B
,y
B
)
Търси се : S
AB
=?,
AB
?
=?
?x
AB
B
-x
A
?y
AB
=y
B
-y
A
?yAB =tg
AB
?
Т
?xAB
За контрола се използва:
tg(
AB
?
Т
+50
g
)= ?xAB+?yAB
?xAB ?yAB
S
AB
= ?x = ?y
cos
AB
?
sin
AB
?
S
AB
=
??
ABAB
yx
+
4 ВЪПРОС
Теодолит-устройство и класификация.Проверка и
поправка на основните условия на
теодолита.Електронен теодолит.
Теодолита се състои от:
-зрителна тръба с части обектив, окуляр,капачка за
закриване на поправителнте винчета на нишковия
кръст,визьор
-вертикален кръг не се вижда и е прикрепен
неподвижно към хор.ос и към тръбата,компенсатор,
-хор.ос не се вижда затегателен винт и микриметричен
винт към хор.ос
Основата на теодолита има повди гателни винтове за
хоризонтиране и винт за освобождаване на основа та
от горната част.Теодолитът се закрепя чрез
затегателен винт към триногата.Теодолитите се делят
на:
-високоточни,точни и технически с грешка 30сс
Чрез зрителната тръба се получава реалния,умален
образ на обекта.Тя се състои от фокусираща леща,
която се премества осово чрез завъ ртане на гривната
за фокусиране.Върху стъклена плочка е гравирана
система от линии нишков кръст.Изместването на
диафрагмата с нишковия кръст става чрез спе циални
поправителни винчета.Средствата за отчитане са
микроскопи с индекс или с скала.
1. Проверка и поправка на осовите условия на
теодолит:
1 .1. Вертикалната ос на теодолита да е
перпендикулярна на либелната тангента
Алидатната либела (L) се поставя успоредно на два
от повдигателните винтове на теодолита,чрез
завъртане на алидатата и се хоризонтира с тях.
Алидата се завърта на 200
g
.Ако мехурчето на
либелата се измести на не повече от едно
деление,приема се че условието е изпълнено.При по-
голямо изместване трябва да се направи поправка.Тя
се осъществява :ако е повече от едно деление,се
отсранява с поправителните винчета на либелата,а
другата половина с повдигателните винтове.След това
алидатата се завърта на 100
g
и поправената вече
либела се хори зонтира с третия винт.Ако се уста
нови,че мехурчето на кръглата либе ла е изместено
грешката се поправя само с поправителните винета на
същата с което се поправя условието L+H.
1.2. Хоризонталната нишка на нишко вия кръст да е
хоризонтална , съот е тно вертикалната нишка да е
вертика лна
Проверката става като при хоризонти ран теодолит
със зрителната тръба се визира спуснат шнуров отвес
от теодолита.Ако вертикалната нишка покрива конеца
на отвеса,условието е изпълнено.В противен случай
попра вката се извършва чрез изместване на
вертикалната нишка с винчетата от диафрагмата на
нишковия кръст, след което винчетата се затягат.
1.3. Визирна ос да е перпендикулярна на хоризонталната ос
Грешката от неизпълнението на усл овието се нарича
к о л и м а ц и о н н а г р е ш к а. Избира се подхо
дяща точка за визиране с вертикалната нишка,прави
се отчет съответно при първо положеие на
тръбата,след което се освобождават затегателните
винчета и алидатата се завъртана 200
g
.Ако се появи
разлика във двата отчета в сантиградите и
сантисантиградите това се дъ-
лжи на тази грешка.Ако стойно ста на двойната
грешка 2с надвишава точноста на отчитане по кръга
трябва да се отстрани
грешката.Това може да стане чрез използването на
средно ритметична стойност от двата отчета или чрез
изместване на диафрагмата на нишковия кръст чрез
двете контриращи винчета с помоща на стоманена
шпилка.Тази грешка може и да не се поправя,но
винаги трябва да се правят двата отчета.
1.4. Хоризонталната ос да е перпендикулярна на
вертикалната ос
Това условие се проверява като точката към която се
визира трябва да бъде над или под хори зонта на
инструмента.След като се установи двойната грешка с
микроскопичния винт се нагла-
сява верния отчет върху хоризо нталния кръг,след
което верти калната нишка ще се измести от
точката.Поправката се извършва чрез наклоняване на
хоризо нталната ос,но за оптичните теодолити това
става само в специализиран магазин.
5 ВЪПРОС
Непосредствено измерване на дължини.Грешки и
точност при измерване с ролетка.Нишков
далекомер.
То се извършва с ролетка.В зависимост от
точноста,която се изисква за непосредствено
измерване на дължини се използуват стоманени ленти
и ролетки,лати и жици.Може да се работи по 2 начина:
-измерването се извършва с хоризо
нтална ролетка
-при равномерно наклонен терен ролетката се полага
по терена
Мерната ролетка най-често е направена от стоманена
лента и широчина 10-15 mm дебелина 0,25-0,40 mm и
дължина 5,10,20 и 50 m.Награфена е през
сантиметър,а първия дециметър и през
милиметър.Преди работа ролетката трябва да се
компарира т.е да се установи нейната дължина при
определени условия-температура 20 °С и сила на
опъвне 100 N.Това става чрез компаратор-устройство
на което е нанесена дължина с неколкократно по-
голяма точност от дължината на ролетката.Групата за
непосредствено измерване на дължини с ролетка се
състои от един специалист(техническо лице) и двама
квалифицирани работници снабдени с ролетка,два
отвеса,два жалона,гривна с 11 стоманени игли и една
празна гривна.Задължително една дължина се мери 2
пъти.
Стойноста на измерената дължина Dab е равна на
броя на иглите n в първия работник,умножен по
дължината на ролетката l,плюс отчетния остатък l’
Dab=nl+l’
Ролетката не трябва да се отклонява от хоризоталната
права повече от 5-15 см,трябва да е опъната а не
провиснала и не трябва да се отклонява от посоката
повече от 10 см.Допустимата грешка при измерване от
100 м е 2.5см-3.3см.
Трябва добре да се хоризонтира.Раз
ликата й по височина в двата края да не надвишава
10-20 см.
При стръмен терен се мери винаги отдолу нагоре и не
се използва цялата дължина на ролетката.Точноста
при измерване с ролетка при внимателна работа и
подходящи условия може да стигне до 1/5000.При
въвеждане на поправките породени от систематичните
гришки може да се постигне и точност от порядъка на
1/10 000.С инварната жица дължините могат да се
измерят с точност 1/1 000 000.
6 ВЪПРОС
Измерване на превишения.
Видове нивелири.Проверка и поправка на осовите
условия на либелните нивелири.
1.Устройство на нивелира.
Нивелирът е геодизечиски инструмент,с който се
постига хоризонтална визирна линия,а при въртене на
зрителната тръба около вертикалната ос-и на
хоризонталната равнина.
Основната част на нивелира е зрителната тръба,чиято
визирна ос се хоризонтира с помоща на кръгла либела
или специално компесаторно устройство.нивелирът
има основа с три повдигателни винта,с които се
извършва хоризонтирането.При някои нивелири трите
повдигателни винта са заменени с две метални
клиновидни призми.Осите на нивелира са същите като
при теодолита без хоризонталната ос. Зрителната
тръба е устроена по същия начин както при
теодолита.Тя може да бъде с обърнат или прав
образ.Фокусирането обикновенно е
вътрешно.Нивелачната либела и стойноста на едно
деление се движи в границите от 4 до 30’’.Почти всички
нивелири притежават и кръгла либела,която се
използува за грубо хоризонтиране на
инструмента.Нивелирът се поставя върху главата на
триногата,затяга се със съединителния винт на
триногата и се хоризонтира с помощта на
повдигателните винтове
2. Видове нивелири:
2.1. Нивелир с наклонителен винт-при нега оператора
преди всяко отчитане по латата трябва да хоризонтира
визирната ос с помоща на нивелачна лата.Зрителната
тръба,а заедно с нея и нивелачната либела могат да
се наклоняват около оста О чрез наклонителния винт
W при което бързо и точно се хоризонтира
нивелачната либела преди всеки отчет по латата.
2.2. Самохоризонтиращи се нивелири-при тези
нивелири визирната ос застава в хоризонта- лно
положение автоматично,ако наклонът й преди това не
е бил по голям от 10’.За тази цел се използуват
компесатори.
2.3.Електронни-те представляват комбинация между
нивелир с наклонителен винт и самохоризонтиращ
се.В тях има процесор,който служи да сравни заснетия
латов отрез с цялото изображение на латата.Чрез тях
може да се измерват и разстояния.
3. Проверка и поправка на осовите условия
на нивелир:
3.1.Тангенциалната либела на кръглата либела да
бъде перпендикулярна на вертикалната ос(L’? V):За
проверка на условието зрителната тръба при
хоризонтиран нивелир се поставя успоредно на двата
винта.Либелата се хоризонтира с
трите повдигателни винта и мехурчето на либелата
попада в средата на гравираното кръгче на
либелата.Тръбата заедно с кръглата либела се
завърта на 200
g
.Ако центърът на мехурчето не
съвпада с центъра на кръгчето полученото разстояние
е двойната грешка на кръглата либела.Поправката се
извршва като половината от изместването се
отстранява с помоща на трите винта,а другата
половина се отстранява с корекционните винчета.
3.2.Хоризонталната нишка на нишковия кръст да бъде
действително хоризонтална(hh ? V) Проверката се
извършва като зрителната тръба се насочва към
видима точка така,че точката да попадне в единия
край на хоризонталната нишка-| положение.С помоща
на микроскопичния винт за хоризонтално движение
тръбата се измества,докато точката се появи в другия
край на зрителното поле-|| положение.Поправката се
извършва като се освободят винчетата към нишковия
кръст и хоризонталната нишка се завърта на ъгъл
?,след което винчетата се затягат отново.За да се
провери направената корекция на нишковия
кръст,цялата операция се повтаря.
3.3. Главната тангента на цилиндричната нивелачна
либела да бъде успоредна на визирната ос на
зрителната тръба(L|| Z):това условие се нарича г л а в
н о у с л о в и е на нивелира. Проверката на главното
условие става като се поставят нивелачни лати в т.А и
т.В.На равни разстояния от тях в станция се поставя
нивелирът и се хоризонтира с помоща на кръглата
либела.
Зрителната тръба се насочва към латата,поставена в
т.А,цилиндричната либела се подравнява с помощта
на наклонителния винт и с хоризонталната нишка на
нишковия кръст се прави отчет а’
?
.По същия начин
се постъпва с латата в т.В,където се прави отчетb’
?
.h
AB
=а’
?
b’
?
=a
?
+xb
?
x ; h
AB
=a
?
b
?
Два са начините за поправка:чрез преместване на
хоризонталната нишка на нишковия кръст с помоща на
корекционните винчета на нишковия нръст или чрез
поправителните винчета на лебелата.
3.4. Компресатора да е в изправност-поправката
става в спициализирн сервиз за геодезически
уреди.Проверката се осъществява като посредством
повдигателните винтове неколкократно се прави
странично наклоняване на нивелира-мехурчето на
либелата последователно да тангира отвътре на
гравираното кръгче съответно отляво, отдясно,отпред
и отзад и след всяко преместване се правят отчети по
латата.
7ВЪПРОС
Проверка и поправка на осовите условия на
самохоризонтиращи се нивелири.Електронен
нивелир.
Тангенциалната либела на кръглата либела да
бъде перпендикулярна на вертикалната ос(L’?
V):За проверка на условието зрителната тръба
при хоризонтиран нивелир се поставя
успоредно на двата винта.Либелата се
хоризонтира с
трите повдигателни винта и мехурчето на либелата
попада в средата на гравираното кръгче на
либелата.Тръбата заедно с кръглата либела се
завърта на 200
g
.Ако центърът на мехурчето не
съвпада с центъра на кръгчето полученото разстояние
е двойната грешка на кръглата либела.Поправката се
извршва като половината от изместването се
отстранява с помоща на трите винта,а другата
половина се отстранява с корекционните винчета.
3.2.Хоризонталната нишка на нишковия кръст да бъде
действително хоризонтална(hh ? V) Проверката се
извършва като зрителната тръба се насочва към
видима точка така,че точката да попадне в единия
край на хоризонталната нишка-| положение.С помоща
на микроскопичния винт за хоризонтално движение
тръбата се измества,докато точката се появи в другия
край на зрителното поле-|| положение.Поправката се
извършва като се освободят винчетата към нишковия
кръст и хоризонталната нишка се завърта на ъгъл
?,след което винчетата се затягат отново.За да се
провери направената корекция на нишковия
кръст,цялата операция се повтаря.
3.3. Главната тангента на цилиндричната нивелачна
либела да бъде успоредна на визирната ос на
зрителната тръба(L|| Z):това условие се нарича г л а в
н о у с л о в и е на нивелира. Проверката на главното
условие става като се поставят нивелачни лати в т.А и
т.В.На равни разстояния от тях в станция се поставя
нивелирът и се хоризонтира с помоща на кръглата
либела.
Зрителната тръба се насочва към латата,поставена в
т.А,цилиндричната либела се подравнява с помощта
на наклонителния винт и с хоризонталната нишка на
нишковия кръст се прави отчет а’
?
.По същия начин
се постъпва с латата в т.В,където се прави отчетb’
?
.h
AB
=а’
?
b’
?
=a
?
+xb
?
x ; h
AB
=a
?
b
?
Два са начините за поправка:чрез преместване на
хоризонталната нишка на нишковия кръст с помоща на
корекционните винчета на нишковия нръст или чрез
поправителните винчета на лебелата.
3.4. Компресатора да е в изправност-поправката
става в спициализирн сервиз за геодезически
уреди.Проверката се осъществява като посредством
повдигателните винтове неколкократно се прави
странично наклоняване на нивелира-мехурчето на
либелата последователно да тангира отвътре на
гравираното кръгче съответно отляво, отдясно,отпред
и отзад и след всяко преместване се правят отчети по
латата.
Електронните нивелири представляват комбинация
между нивелир с наклонителен винт и
самохоризонтиращ се.В тях има процесор,който служи
да сравни заснетия латов отрез с цялото изображение
на латата.Чрез тях може да се измерват и разстояния.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предмет, задачи и значение на геодезията. Форма и размери на Земята

Повърхноста която съвпада с средната повърхност на водата на океаните и моретата в абс. спокойно състояние навсякъде минава перпендикулярно на посоката на силата на тежеста се нарича основно ниво повърхност...
Изпратен от:
anamida
на 2009-06-22
Добавен в:
Лекции
по Геодезия
Статистика:
238 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Форма и размери на Земята

02 мар 2008
·
243
·
2
·
430
·
280

В резултат на многобройни изследвания, учените стигат до извода, че Земята не е идеален елипсоид, а има по-друга форма, наречена от Листинг през 1873г. геоид(земеподобен).
 

Пищови геодезия

05 юни 2009
·
117
·
2
·
528
·
153

Общи сведения за геодезията. Форма и размери на земята. Влияние на кривината на земята върху геодезичните измервания. Единици мерки приети в геодезията. Мащаби – видове, точност, начин на построяване...
 

Измерване с нивелир

22 апр 2010
·
114
·
4
·
534
·
213

Нивелирите са геодезически инструменти, чрез които се определят превишенията между различните точки от терена и се изчисляват височините им спрчмо приетата изходна повърхност...
 

Дигитални тематични карти

23 фев 2010
·
59
·
4
·
1,057
·
72

Съставяне на карти в цифрова среда, подготовка на картографски материал за съставяне. Изчисляване и построяване на математична основа. Съставителски оригинал. Генерализация. Избор на знакова система...
 

Геодезия

04 фев 2010
·
441
·
14
·
268
·
175

Права засечка,Линейна засечка ,Обратна засечка,Разграфка и номенклатура,Снимачни методи,Определяне на площи...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Геодезия
Тест по навигация и геодезия
междинен тест по Геодезия за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията по навигация за студенти от Техническия университет във Варна, специалност корабоводене. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
42
1
1 мин
17.07.2012
» виж всички онлайн тестове по геодезия

Предмет, задачи и значение на геодезията. Форма и размери на Земята

Материал № 363884, от 22 юни 2009
Свален: 238 пъти
Прегледан: 338 пъти
Качен от:
Предмет: Геодезия
Автор: Елин Пелин
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 3,485
Брой символи: 30,931

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет, задачи и значение на геодезията. Форма ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения