Големина на текста:
Тема 9 Сенчести страни на пол. Пазар
намират своите естествени корени и
мотивация най-вече в съществуващите
недъзи,негативи и жестокостта дори на
съвремениния икономически
пазар,стимулира развитието на цяла верига
незаконни прояви и дейности в сферата на
политическия пазар.Значителна част от
сенчестите отблясъци на политическия
пазар напълно закономерно се поражда от
нелегитимни икономически
дейности,развиващи се в условията на
реална пазарна икономика.Не по- малка
срана на сенчестия пазар в политиката има
и корупцията,която се “размножава” по
време на изборите.
Тема 8Сегментиране – разграничаване на
различни типове потребители,които се
определят възоснова на установени
признаци,критерии и
показатели.принципите на сегмента
представляват ръководни начала и
установени положения за изследване на
пазара на политически идеи,каквито са
географските,демографските,психографскит
е,поведенченски и др.критериите на
сегментите на предизборния политически
пазар се определят: от възрастта,от
дохода,от степента на образование,от
дадена социална група.
Тема 10 Политическата комуникация е
динамичен процес,при който една или друга
политика с помощта на средствата за масова
информация се свежда до хората,чрез което
се реализира връзката м/у управляващите и
управляваните и властта и обществото.
Типовете комуникация са – вербална и
невербална.невербалната комуникация от
своя страна представлява –външен вид по
време на публични изяви,поведение пред
телевизионната политическа
реклама,правила на предизборно поведение
Вербалната комуникация има три съставни
фактора, а те са комуникационнен
процес,субект,социална среда
Тема 12 Предизборна кампания-точно
определен период от време за провеждане
на избори,който е регламентиран от
съответните правни норми,в който период
регистрираните полит.сили ,чрез
излъчените от тях субекти участват на
конкурентната основа в надпреварата за
спечелване на вота на избирателите в
съревнованието за властта.Използваните
тактики са –игра на времето, на
раздробяването,на заливането,на динната
завеса.
13 Типовете предизборни кампании са
позитивна-кампания при която,пол. Партии
опр. Своята тактика на база на реалистично
консруктивно начало и цивилизованото
отношение към всички дриги компоненти в
противовес на безнародното персонално
очерняване и вулгарно изопачаване на
действителността;негативна –агресивна пол
кампания която изразява в
уязввяване,противопоставяне на
конкурентите според максимата колкото
повече очерниш противника,толкоз по
добре;смесена –при нея се характеризират
творческото и тактическото използване нав
предизборната борба на различни елементи
както и позитивни,така и негативни
Тема 1 Политическият маркетинг в
тесен научен смисъл представлява
маркетинг на пол. Партии и
кандидати,защото се предлага и
извършва”търговия” на гласове.В по
широк смисъл пол.маркетинг
представлява приложна социална
дисциплина и такъв специфичен
“пазар на иди” на който
политическите партии и техните
кандидати чрез своите целенасочени
програми,както и посредством
маркетингови техники се конкурират
за спечелване на избиратели в целия
м/уизборен цикъл се конкурират и
особено в предизборната кампания за
властта,според установените правила
на политическата игра.Като цяло пол.
Маркетинг се схваща като
самостоятелна приложна
дисциплина,която има собствена
същност,структура,категории и научни
атрибути.Извеждането на тезата за
маркетинга като широка обществена
активност се дължи на Ф.Котлер и СV
Леви.Политическият маркетинг се
среща под формаа на размяна и
реклама,коитопреосмислят по нов
начин пропагандата на идеи и котио
завладяват ,омагьосват и манипулират
естествения стремеж на хората към
повече социална справесливост и по-
висок стандарт на живота.Едно от
основните понятия на пол. Маркетинг
и политиката,която от своя страна е
специфична сфера на човешката
дейност,която изразява интересите на
разбични социални общности,свързани
с осъществяването на властта,която
цели постигане на хармония м/у
отделните групи в държавата и в
обществото.
Тема 2 Еволюция етапи на
политическия маркетинг
В античните общества изкрастализира
една ключоваеволюционна линия като
обикновен факт през политическата
комуникация като средство за
общуване и влияние към и до
политическата манипулация като
начин за псевдовъздействие и
лъжевлияние.В средновековието може
да се говори за “духа на маркетинга “ в
политиката за използването на отделни
прийоми за масово въздействие и
убеждаване на хората,за налагането на
символа,лозунга,съобщенията в
услугата на политическия
маркетинг.През 30-те години най-
напред в САЩ официално се
институализират редът, нормите,
правилата за провеждане на
различните механизми,уреждащи
статута на преизбораните политически
кампании.Еволюцията на
политическия маркетинг в страните от
Стария континент се осъществяват от
в условията на формираща се модерна
държавност,когато принципите на
конституционализма,политическото
представителство и всеобщото
избирателно право са изправили пол.
Партии пред ново предизвикателство-
сами да организират конкурентна
борба помеждуси.През пръвите години
на 20 век Западна Европа започва да се
заражда редица същностни
компоненти на политическия
маркетинг-пропаганда,рекламата и
манипулацията.
Тема3 Теорията за обществения избор
изучава правилата на политическата
игра,политическата размяна,отношението
м/у различните политически и
икономически субекти,реализацията на
принципа на личната изгода в политиката
и икономиката.Теорията за обществения
избор има почти същият предмет на
изследване както и политологията-
процесите и явленията в развитието на
властта и политическите
системи,генезиса и състоянието на
политическите партии,отношенията м/у
различни политически и неполитически
общности в социума.
Тема 4 Структурният обхват на
политическият маркетинг е колкото
важен и съществен,толкова и
непълноценно разработен в
специализираната литература.В
структурно отношение пол. Маркетинг
притежава свой собствен
строеж,елементи и организираност,които
са подчинени на определена вътрешна
логика и субординация.Това изисква
въпросът за структурния обхват на пол.
Маркетинг да се разгледа много
глобално, и то от гледна точка на
различните степени и равнища на
неговите проявления в политическата
система.Моделът на структурния обхват
на пол. Маркетинг се дели на два големи
раздела : 1 – на макрополитическо
равнище,което от своя страна се дели
на :предизборен пол. Маркетинг,текущ
пол. Маркетинг,пернаментен
политически маркетинг,маркетинг на
пол. Институции,марк. За групи за
натиск,партиен пол.
Маркетинг,маркетинг на пол. Лидери; 2
на микропол. Равнище- пол. Пазар,пол.
Комуникация,преизборна кампания,пол.
Език,пол. Имидж,пол.реклама,пол.
Поведение,масмедиите и преизборния
процес,пол. Пропаганда,пол. Стил,
финасиране на
преизб.кампания,управление и
организация Подходите,с които борави
съвременния политически маркетинг
пряко се използват в подготовката на
предизборната кампания са политически
анализ,ситуационният анализ и SWOT
анализът.Методите за изследване са
сравнително-исторически,емперично-
социологически.
Тема 5Изборите са такъв политически и
социален акт,при който по силата на
всенародната воля на гласоподавателя се
делегират правомощия на властта
относно управлението на държавата от
страна на съответни политически
субекти.Избирателните системи се делят
на два основни типа мажоритарни и
пропорционални.Същността на
мажоритарната система се състой в
това ,че бюлетината,събрала най- много
гласове,респективно печели всички
депутатски мандати.Характерно за
мажоритарната система е,че си служи с
два вида мнозинство-абсолютно и
относително.Определящото за
относителното мнозинство е ,че при него
за избран се смята онзи кандитан,при
който в сравнение с други кандидати е
спечелил най-голям брой
гласове,независимо че те не са повече от
половината.При абсолютното мнозинство
се отчита равенството на половината
плюс един от всички останали подадени
гласовев избирателните
райони..Мажоритарната избирателна
система се среща в няколко разновидности
– обикновена –избира се само един
кандидат или получил най-много гласове
независимо от общият брой
гласове,подадени за неговите конкуренти;в
два и повече тура- гласува се неизменяема
листа,в която има толкова
кандидати,колкото са мандатите за
района,както при нея за избран се смята
този,който е получила абсолютно
мнозинство при първия тур.
Пропорционалната система избирателят
гласува за предварително регистрирана
партийна листа,а не за определено лице.По
характерни особености при нея са
:гласуването става с твърди партийни
листи,гласуване с динамични или свободни
листи.Смесени следващи тип избирателна
система,която е своеобразен междинен
тип,който едновременно вплита в себе си
както мажоритарни,така и пропорционлани
елементи.Същността и предназначението
на тази система е комбиниране на
отговорност,характерна за мажоритарните
системи при едномандатни райони с
балансиращите качества на
пропорционаланата система с регионални и
национални листи.
Тема 6 Политически пазар представлява
механизъм,инструмент и лост в рамките на
системата пазари,на които се реализират
предложените нематериални продукти в
състезанието между политическите субекти
и техните кандидати,поле ,което имаментно
съдържа в себе си политическа
конкуренция, масмедийна битка м/у
лидерите и партиите,пъстротата на пол.
Манипулация.Политическият пазар се
разглежда в два съдържателни
аспекта:пазар на купувача и пазар на
продавача.Пазара на купувача е пазар на
който продавачите имат повече власт и
където най-активни са “пазарните
деатели.Пазарът на купувачите е пазар при
който повече власт имат купувачите и
където най-активни са “пазарните
деятели”продавача.Политическият пазар е
система от пазари или пазарни системи ,с
такава организация на икономическата
активност,при която благата се произвеждат
за размяна ,а размяната се осъществява с
посредничеството на парите.
Тема 7 Характерните черти на
политическия пазар могат да се
систематизират по следния начин :
1.Съществен компонент при политическият
пазар е свързващото звено м/у политиката и
маркетинга са зоната на властта;2неделима
част от глобалният пазар на услуги и блага
представлява един своеобразен “пазар на
политическата духовност 3-тата характерна
черта е правилата на пол. Игра,която от своя
страна представлява саморугулиращ се
механизъм,който може да контролира
развитието на процесите в политическия
живот посредством два основни лостта –
вътрешен и външен.4-то главните субекти
на пол. Пазар са милионите граждани
избиратели,явяващи се като основни
потребители на политическия продукт.5-
тата хар. Черта е политическата
конкуренция.6-татаполитиката се явява като
предприемач,7-мо политическата печалба,
при 8-мата черта се характеризират
качествата,цикличността,податливостта на
промени,динамичността,еластичността на
политическия пазар.9-тата –
свръхлиберален пазар,10-тата есилно
манипулиран пазар.
Тема11 Политическа комуникация е
процес ,при който една или друга
политика с помощта на средствата за
масова информация се свежда до
хората,чрез което се реализира
връзката м/у управляващите и
управляваните и властта и
обществото.Обществено мнение е
резултат от сложния процес на
взаимодействия на индивидуални
мнения,като негов носител са
социалните групи.Процесът на
формиране на общественото мнение се
развива на няколко етапа1.етап на
зараждане на общественото мнение,2
етап на разгръщане на общественото
мнение3етап на функциониране на
общественото мнение.
Тема 14 Политически имидж –
представлява съвкупност от различни
негативни
политически,социални,личностни
впечатления,чрез които се формират
целенасочени представи у хората и
избирателите спрямо един или друг
субект на политиката.Политическият
имидж има 4 основни
характеристики.1вата е имиджът
винаги се опира на сетивни
усещания;2ро имиджът е
интерпретирано възприятие с
допълнителен смисъл импресия;3-тата
оформя нашите
оценки,социални,политически
естетически предпочитания,четвъртата
характеристика стреми се да съхрани
приемствеността.Има два основни
подхода за изграждане на политически
имидж1 зависи цяло от характера на
предизборната кампания,а вторият
самостоятелен подход,политикът сам
рисува своя образ.
Тема 15 Техники за предизборния
имидж се делят на два вида:1-ят е
класически техники,която от своя
страна се разграничават в два основни
вида а) тесктова стратегия-разработена
е американски рекламисти и изтъква
изключителното предложение за
продажба.Тази стратегия показва три
недостатъка 1)стратегията се превръща
в ограничител вместо в наставник;2
стреми се общуването до елементарна
техника;3 текстовата стратегия се
строи в/у материализъм.б)звездна
стратегия-предпоставка за нейното
съществуване е промененото
възпрепиятствие на съвремения пол.
Кандидат и нова роля,която той трябва
да играе на пол.сцена.. 2 Съвременни
техники тук до вчера избирателят е
бил манипулиран, днес той иска да
бъде манипулатор чрез електронните
медии.
Тема 16 Политическа реклама
реклама,която се използва както от
политическите партии,така и от
държавните институции и органи от
“групите натиск” и от
неправителствените организации,от
различни групи хора,които целят
прокламирането на различни
политически идеи,решения и
програми.Важно изискване за
изготвяне на политическата реклама са
:рекламата трябва да бъде истинска,да
бъде разбираема,да бъде
привлекателна, да е недвусмислена,да
отговаря на потребностите на
аудиторията,да създава балгоприятни
нагласи,да намира баланс м/еу
емоционалния и рационалния
подход,трябва да разлива
конкурентите,да е съобразена с начина на
живот на хората,да отчита наличието на
защитни механизми у хората.
Тема 18 Психологическата психология
може да се определи като
наука,изследваща психологическите
аспекти на политическата действителност
и индивидуална психика на човека
съобразено с установените норми на
политическо въздействие спрямо хората
въз основа на духовните и политически
ценности в обществото.Проблемните
сфери на политическата психология се
обособяват в 12 вида:Изследване на
факторите за формиране на
политическите съждения,проучване на
политическите конфликти на
съвестта,елементи на въздействие на пол.
Педагогика,проблеми на пол.
Демагогия,проблеми на характерологията
на народите,изследване на психичните
компоненти при разбирателството на
народите,диагностика на политическите
нагласи,стремежи,методически проблеми
за изследване на мненията,изследване на
съществените пол. Предрасъдаци и
стереотипи,рекламно-психологически
проблеми на пол. Пропаганда,проучване
на политико-идеологически методи на
проникване и тяхното
въздеиствие,проблеми на духовно
съзряване на един народ във връзка с
демократичните форми на държавен
живот.Политическата манипулация
представлява целенасочено съобщение
към хората,при което със специално
подбрани форми,средства и механизми се
преследва прикриването на
действителните намерения на даден
политически субект,личност или партя
спрямо други субекти и обиекти чрез
излъчването различни
псевдоинформации с цел тотална заблуда
на общественото мнение.
Тема 19
Тема 20 Предизборен пол. Език следва
триединна схема,която включва в себе
си :пол. Език чрез които политиците
общуват в електората, използват
помежду си, политиците общуват с
масмедиите.Характера н преизборният
език се определя с помощта на три вида
анализи:да говориш и да бъдеш чут;да
говориш ,за да бъдеш оценен,да
говориш,за да бъдеш избран;да говориш
за да бъдеш разбран.Политическият език
пред всяка публика трбва да бъде
диференциран,т.е. опростен или
адаптиран според нейните
интелектуални,професионални и
личностни качества.Когато преизборният
език се гледа професионално,може да се
изрази по следния начин:Да бъдеш
чут,разбран,оценен и избран.
Тема 21 Публична реч притежава
сила,която е в състояние да спечели
милиони хора на своя страна.Водещи в
публичната реч са следните фактори:да е
актуална,да е съдържателна,да не е
многословна,да бъде образна ясна и
жива,да стартира с ефектен увод да бъде
поднесена нестандартно ,да завърши с
оригинално заключение,да е
предварително добре
подготвена.Политическата реторика трябва
се диференцира,в три различни
типа:реторика на държавника-,реторика на
тълпата,харизматична риторика.
Тема 22 Източниците на финансиране на
предизборната кампания се разделят на
легитимни и нелигитимни.Легитимните
финансови източници са всички финансови
средства,които са придобити по законен
начин.През 80-те години на20 век
легитимираните финанси на предизборната
кампания на политическите партии , се
определя от три основни форми:1)от
държавата;2)от собствено финансиране на
партията;3) от физически или юредически
лица.Легитимираните източници на
финансиране трябва да имат максимална
публичност,прозрачност, откритост
,гласност,обществен и държавен контрол.
Тема 23 Нелигитимно предизборно
финансиране – финансови средства за
кампании,които са придобити
незаконно.Възловите незаконни канали за
финансиране на пол. Партии и техните
преизборни кампании биват минимум 5
вида:партийни канали,канали по линията на
законен бизнес,държавни
канали,канали,свързани с нелегален
бизнес,клиентски канали.Един от
нелегитимен канал се осъществява по
линията на политическите партии.Тук се
набират средства предимно от
благотворителност,дарения,спонсори и
магнати.Особенно изпъква т.нар. Черна
партийна каса.
Тема 24 Управление на предизборна
кампания представлява процес на
планиране,организиране,мотивиране и
контрол,необходим за формулирането и
достигането на целите на организацията.За
да се реализира този процес трябва да са
налице три основни неща:субект,обект,да
има предварително определена
цел.Субектът на управлението изпълнява
функциите –
планиране,организиране,мотивиране и
контрол.Обектът на управление се
характеризира с определени граници,връзки
със субекти на управлението,принадлежащи
към околната среда.
Тема 25 Предизборен шпионаж се
определя като съвкупност от нелоялни и
недобросъвестни форми,средства и начини
за незаконно извличане на желаната
информация от конкурентите в
политическата борба.Формите на
предизборния шпионаж са : деформиране и
социалнополитическата среда,монополизън
на публичното
просранство,компрометиране на
конкурентите,манипулация;Средств на
предизборния шпионаж: непочтена
кампания,компроматни битки,класически
шпионаж,кражба на експерти и
специалисти,политическа война,модерни
средства.Способите за предизборен
шпионаж –изграждане на доверителни
отношения,внедряване на доверено
лице,използване на специални
разузнавателни средства,кражба на
информация от конкуренти.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 фев 2019 в 21:16 студентка на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - факултет "Икономически и социални науки", специалност - Стопанско управление, випуск 2018
09 фев 2019 в 22:32 в момента не учи
 
Подобни материали
 

Маркетингова стратегия на фирма

15 дек 2009
·
2,416
·
81
·
11,448
·
2,961
·
4
·
3

Маркетингова стратегия на фирма Сателит ...
 

Реклама, маркетинг и връзки с обществеността

21 апр 2007
·
2,889
·
8
·
2,755
·
1,253
·
3

Същност на рекламата. Прилики и разлики между реклама и ВО. Взаимодействие между реклама и ВО...
 

Маркетингова стратегия

17 ное 2011
·
98
·
3
·
426
·
278

За да бъде един бизнес успешен, несъмнено има нужда от правилна маркетингова стратегия...
 

Избор на маркетингова стратегия

28 мар 2009
·
394
·
8
·
725
·
288

Маркетингова стратегия.Защо е необходимо разработването на такъв вид стратегия? Видове стратегии. Кратка характеристика...
 

Политически маркетинг

12 ное 2008
·
339
·
6
·
804
·
2

Какво е политическия маркетинг, структура и обхват, политически пазар...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингови изследвания за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 4 курс
Изпит по дисциплина Маркетингови изследвания. Тестът съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Маркетинг в 4-ти курс.
(Труден)
30
61
2
4 мин
02.11.2016
Маркетинг и маркетингови информационни системи
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 12 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
12
119
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Пищови по политически маркетинг

Материал № 362878, от 19 юни 2009
Свален: 994 пъти
Прегледан: 494 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 1,676
Брой символи: 15,323

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по политически маркетинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения