Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
Големина на текста:
1.Търсене и предлагане на стоките на пазара. Пазарно равновесие
Потребността от една страна тя е свързана с човека, с неговите вкусове и предпочитания, а от друга
- тя поражда търсене, с което да се задоволи тази потребност.Под предлагане на дадена стока се
разбира това количество стока, което е предоставено за продажба на пазара при определена цена.
1.Предлагането като функция на цената на стоката- колкото по-висока е цената на разлежданата
стока, толкова по-изгодна е за производителя е да я проивежда и да я предлага на пазара. Тази
зависимост е известна като Закон за предлагането, а графичното изобразяване става с помощта на
т.нар. крива на предлагането.
2. Предлагането като функция от цените на друга стока- ако цените на останалите стоки растат
при изменните условия предлагането на останалите стоки ще намалява- когато един и същи ресурс
се използва за производството на различни стоки, производителят ще се насочи към тези стоки,
чиято цена е по-висока, защото се предполага, че от тази цена той ще спечели повече;- налице е
алтернативност на предлагането, т.е. при промяна на доходите реализацията на определен продукт е
свързана с промяна на вкусовете на потребителя.
3. Предлагането като функция от производствените разходи- стоките се произвеждат и се
предлагат на пазара с цел не само да се възвърнат направените разходи за тяхното производство и
да се извлече печалба.
4. Предлагането като функция на технологията- под технология най-общо се разбира начина на
съединяване на труда с останалите фактори на производство.При избора на технология
производителят трябва да се стреми да търси такива технологични подобрения, които за най-кратко
време и с най-малко разходи на средства значително да повиши обема на производство при
запазващо се равнище на цените на стоките.
5. Предлагането като функция от действието на други фактори- към тях причисляваме: -
пазарна ориентация; правителствена политика; стандартите; вътрешният оборот.
Съществен въпрос при предлагането е въпросът за неговата еластичност. Тя показва как ще се
отрази промяната на всеки от факторите върху предлагането. От всички фактори с най-значение е
цената. Зависимостта между търсенето и предлагането определят пазарното равновесие. Под
пазарно равновесие се разбира съвпадението между потребителското търсене и предлагане на
дадена стока или стоки по установени цени, на определено място и в дадено време. В практиката се
различават два вида пазарно равновесие-статично и динамично. Статично е равновесието, което
се установява за определен период от време между търсене и предлагане, в резултат на което цената
се застопорява в определени граници.. Динамичното пазарно равновесие може да бъде с
положително или отрицателно значение. Положително значение имаме тогава, когато
непрекъснатото нарушаване на равновесието стимулира производителите да произвеждат повече,
по-качествени и по-разнообразни стоки. Отрицателно въздействие имаме тогава, когато промените
водят единствено до промени в цените на стоките.
1
2.Предпоставки и основни фактори на производството.
Под производство се разбира съзнателно, целенасочено преобразуване на оскъдни ресурси
в продукти и услуги, задоволяващи потребностите на хората.
Във функционален план производството включва три елемента: вход, процес и изход.
Входните елементи са: ресурсите на производството, които, приведени в действие, придобиват
качеството на производствени фактори. Изходните елементи на системата на производството са
неговите продукти (полезности, ефекти и др). важното е те да имат по-висока степен на полезност
от изходните предпоставки за формирането им, да имат по-висока приспособимост към
потребностите на човека. Това придава на производството целесъобразен характер и изразява
смисъла на производствената ефективност.
Факторите на производството са входните ресурси, обединени и функциониращи в системата
на производството. Производствените фактори са обект на покупко-продажба. По този начин,
освен пазарите на крайните блага, се формират и факторни пазари. Следователно един ресурс се
превръща в производствен фактор едва като бъде закупен и вложен в производството.Основните
производствени фактори са : труд, земя и капитал, предприемачеството, информацията,
енергията, технологията и организацията на производство.
Производствен фактор труд. Трудът е съвкупност от умствени и физически качества на
човешката работна сила, които определят неговата продуктивност. Той представлява първичен
производствен фактор. Трудът има количествена и качествена характеристика. Количеството на
труда се измерва с неговата продължителност и интензивност. Качествената характеристика
отразява конкретните особености на труда и е свързана с неговата производителност. Най-
съществена роля при формирането на качеството на труда имат разделението на труда и
разпределението му по сфери на дейности.
Има различни видове труд:- според характера той бива производителен и непроизводителен;
- според използваната човешка енергия – умствен и физически;
- според икономическите отношения – наемен и свободен;
- според квалификацията – квалифициран и неквалифициран;
- според функционалното му предназначение – упрамленски, изпълнителски и т.н.
Производствен фактор земя. Земята е естествен ресурс, който е основа на всички първични
резултати на производството. земята се различава по това, че нейното предлагане е повече или
по-малко съвкупност от всички естествени (природни) предпоставки на производствения
процес.Условията, които определят ползването на земя са: природни (климат, състав на почвата,
местоположение);стопанско-обществени, които са резултат от човешката воля (частна
собственост и законите, които я защитават);културното и истор. развитие на обществото.
Производствен фактор капитал. Той е съвкупност от материални елементи на
производството, които трудът комбинира за създаването на продукти и услуги. Според това
определение всичко включено в производствения процес за създаване на блага и услуги, но не и
природна даденост е капитал. капиталът е вторичен фактор на производството. Най-важните
елементи на капитала са сградите, машините инструментите, суровините, материалите и др.
Предприемачески фактор. Предприемачът е икономически агент, който забелязва
пазарните възможности и събира в едно производствени фактори, за да използва тези
възможности в едно предприятие. “Чистата” функция на предприемача са целеполагането и
поемането на риск. Заедно с тях той изпълнява и други като: стратегиране, координиране,
изобретателност, ръководство и т.н. В малко предприятие всички тези функции могат да се
въплатят в един собственик – мениджър.Предприемачите са особен човешки ресурс, който
изразява умението да се използват производствените фактори така, че да се извличат от тях
максимални ползи и да се минимизират рисковете.
2
3. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ – СЪЩНОСТ И ПОДХОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕТО МУ
Сборът от пазарните стойности на крайните стоки и услуги, произведени от една страна вътре в
нея или в чужбина с помощта на принадлежащи на тази страна фактори на производството, за
определен период обикновено една година е БНП. В него не се включват покупко-продажбите на
стоки, които не са произведени през текущата година. Това е така, защото в годината, когато са
били произведени тези стоки, те са получили пазарна оценка и са били включени в БНП. Но
комисионните на брокерите, които продават тези стоки са част от БНП, тъй като са израз на
допълнителна услуга. В БНП не се включват и някои финансови плащания, каквито са сделките
на фондовите борси, във връзка с покупко-продажбата на акции и облигации.
Трансферните плащания на държавата също не са елемент нае БНП. Специфична разновидност
на трансферните плащания са лихвите, които държавата плаща по държавния вътрешен и
вънешен дълг. Те се изключват от брутния национален доход. БНП се изразява в две форми:
стойностно-парична и натурално веществена форма. Динамиката на БНП за отделните години се
определя от: 1. Промените в цените;2. Нарастването на физическия обем на продуктите и
услугите, които са съдържанието на БНП.
РАЗХОДЕН или ПРОДУКТОВ ПОДХОД – чрез него БНП се представя като сума от парични
разходи за покупка на крайните стоки и услуги през годината. Тук вниманието се концентрира
върху оценката на произведените стоки и услуги,
РЕСУРСНО-ДОХОДЕН ПОДХОД – БНП се представя като сума от отделни доходи на
факторите на производство. Вниманието тук е насочено към доходите, получавани от
собствениците на фактори на производство.
В подхода на доходите най-важният компонент са заплатите и други възнаграждения на наемните
работници. Важно място заемат доходите от собственост, в т.чц. лихви, дивиденти, наеми, рента,
печалби и др. На трето място са амортизациите. Най-нисък е относителният дял на косвените
данъци. Амортизациите са доходи за възстановяване на основния капитал, а косвените данръци
се използват по принцип за издръжка на държавния апарат.
При разходния подход най голямо относително тегло заемат разходите за лично потребление.
Вторият базисен компонет са брутните вътрешни инвестиции. Те намаляват текущата
консумазиция за сметка на създаване на условия за нейното бъдещо нарастване.Третият
компонент са държавните покупки на стоки и услуги – всичко което държавата купува от
позара, в т.ч. образователни, медицински счетоводни и юридически услуги и т.н.
Четвъртият елемент на БНП е нетният експорт.Той се получава като от общия експорт се спадне
общия импорт.
ПРОИЗВОДСТВЕН ПОДХОД – при него се извършва сумиране на добавената стойност,
създадена във всяка фирма. Добавената стойност се формира като от стойността на
произведените блага от фирмата се спадне стойността на ресурсите, които те са закупили. По
производствения подход структурата на БНП обикновено е отрасловата структура по
националния класификатор на дадена страна, включващ индустрия, промишленост, селско и
горско стопанство.
НОМИНАЛЕН БНП – изразява се в цени за текущата година или еластични цени
РЕАЛЕН БНП – измерва физическото нарастване на благата, чрез отстраняване влиянието на
промените в цените, което се извършва с т.нар дежфлатор на БНП
ДЕФЛАТОР НА БНП – индекс на цени, който показва разходите за покупката на стоките,
включени в БНП през даден период, спрямо разходите за тяхната кокупка през приетия за база
период.
ФАКТИЧЕСКИ /ТЕКУЩ/ БНП – пазарната стойност на потока от стоки и услуги за крайно
потребление, действително произведени от една страна за определен период, обикновено 1
година
ПОТЕНЦИАЛЕН БНП – изразява максималните производствени възможности на икономиката
от една страна, при пълно и най-ефективно използване на производствените фаектори през
определен период, обикновено 1 година.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Държавен изпит по бизнесадминистрация

Развити въпроси от държавен изпит - специалност "Бизнесадминистрация" в Международно висше бизнес училище. Държавният изпит се проведе през 2008 г. Въпросите са развити много добре - кратко и по същество!...
Изпратен от:

на 2009-06-18
Добавен в:

по Икономика
Статистика:
893 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
теми за държавен изпит по бизнес икономика в паисий хилендарски
добавена от nellsun2705 01.09.2014
0
30
теми държавен изпит пу
добавена от didka_dacheva 22.04.2013
0
60
Подобни материали
 

Малки и средни предприятия

09 фев 2008
·
370
·
13
·
1,533
·
119

Малкия бизнес е в основата на всяко едно пазарно ориентирано стопанство. Относителният дял на малките и средните фирми в общия брой на фирмите в развитите страни се движи от около 70 на сто във Великобритания до над 95 на сто в САЩ, Япония, Германия...
 

Елементи на пазара – търсене и предлагане. Потребности, блага и полезност.

02 юли 2008
·
237
·
4
·
1,245
·
179

Търсенето е един от пазарните механизми в икономиката. Под търсене се разбира платежоспособното търсене. В дълбоката си същност търсенето е предопределено от неограниченоста на потребностите и ограничеността на предлаганите стоки и услуги...
 

Анализ на пазара

06 фев 2009
·
112
·
7
·
1,697
·
64
·
1

Пазар на потребителя - привървзнане на потребителите към стоката, задоволяване на потребителите по–добре, по-пълно от конкурента. Сайръс МакКормик прилага инструменти като пазарни проучвания, анализ на пазара, основни принципи на сервизната политика...
 

Управление на човешките ресурси

23 окт 2011
·
85
·
4
·
1,158

Курсова работа - решен казус по управление на човешките ресурси, използвана във ВИНС Варна...
 

Планиране на човешките ресурси във фирмата

05 яну 2007
·
2,238
·
3
·
781
·
376

Планиране на човешките ресурси във фирмата. Определяне числеността на персонала и заплатите.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
11
1
3 мин
11.10.2016
Тест по иконометрия за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 3 курс
Един от вариантите на изпита по иконометрия за студенти от 3-ти курс - 20 въпроса, някои от въпросите имат повече от един верен отговор.
(Труден)
20
85
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Държавен изпит по бизнесадминистрация

Материал № 362438, от 18 юни 2009
Свален: 893 пъти
Прегледан: 558 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Брой страници: 33
Брой думи: 10,822
Брой символи: 99,091

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Държавен изпит по бизнесадминистрация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лариса Симова
преподава по Икономика
в град Плевен
с опит от  20 години
51

Георги Георгиев
преподава по Икономика
в град Лом
с опит от  12 години
57

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения