Големина на текста:
Курсова работа
На тема:Управление на спедиторска фирма Corsa Logistics
Съдържание:
Възникване и особености на фирмата.
Принципи и правила на работа върху които се основава дейността на фирмата и нейната организация.
Международни и национални организации свързани с дейността на фирмата.
Заключение.
Възникване и особености на фирмата.
Фирма “Corsa Logistics” е възникнала преди около 11 години. Тя е една от първите фирми в България, които са
започнали да развиват спедиторска дейност, особено що се отнася до областа на въздушната спедиция. От три години
мажоритарен собственик на “Corsa Logistics” е голямата европейска спедиторска компания “Frans Mass”. Особеното
на партньорството между двете фирми се състои в свободата на действие и работа, които са оставени на “Corsa
Logistics”. Това позволява фирмата да извършва своята дейност по-успешно, да има голям кръг както от свои клиенти,
така и от клиенти осигурени от мажоритарния собственик. Казано по друг начин, българската фирма има право на
мнение и глас и не се намира под директното командване на Frans Mass, както често се случва с други дъщерни
фирми.
В България има и друга фирма собственост на “Frans Mass” - “Vectra”, която се е специализирала в автомобилния
транспорт, а основна дейност на “Corsa Logistics” е въздушната спедиция. “Corsa Logistics” е член на FIATA и е
първият член на IATA в България. Дори в момента само 4 - 5 спедиторски фирми в България са членове на IATA.
Накратко описана вътрешната структура на фирмата представлява следното:
1.Счетоводен отдел - 2 служители
2.Митническо звено - 4 служители
3.Спедиционно звено
1
а) Внос - 2 служители - въздушна спедиция
б) Износ - 2 служители - въздушна спедиция
в) Морска и автомобилна спедиция - 1 служител
Няколко основни предимства има “Corsa Logistics” пред своите конкуренти. На първо място можем да поставим
членството на фирмата в IATA, което прави ненужно получаването на сертификат за качество ISO 9002, тъй като във
въздушната спедиция притежанието на сертификат на IATA е равнозначно на ISO 9002. Друго преимущество на
фирмата е притежанието на склад под митнически надзор, а също така и наличието на банкова гаранция за
територията на България, която обезпечава всички стоки, които фирмата превозва през територията на страната.
Принципи и правила на работа върху които се основава дейността на фирмата и нейната организация.
Финансови изисквания и процедури на “Corsa Logistics”
В най - синтетезиран вид финансовите изисквания се свеждат до необходимостта спедиторът да проучи и предвиди в
офертата си:
-всички разходи
-да събере дължимите вземания
-да се разплати с подизпълнителите си
-да реализира разчетната печалба от сделките си
Най - голямата трудност при спазването на финансовите изисквания представлява липсата на универсални рецепти за
тяхното изпълнение. При всяка оферта и поръчка спедиторът трябва да разработи конкретна схема за намаляване на
риска от непредвидени разходи и от неплащане от страна на клиента. Следователно, трябва непрекъснато да се следи
платежния морал и платежоспособността на клиентите и да се направи всичко възможно и необходимо за
обезпечаване на вземанията, даже с риск да се загубят някои клиенти.
Ценови калкулации, тарифиране и фактуриране
За да се изготви обвързваща оферта в отговор на клиентско запитване, спедиторът от “Corsa Logistics” следва да
получи от възложителя точни данни за стоката и за желаната услуга и да разполага с обширна ценова и тарифна
информация. Например с цел изготвяне на оферта за превоз, клиентът трябва да предостави най - малко следните
данни:
-бруто тегло
-брой на опаковките
-обем (евентуално и единичните размери на колетите)
-място на приемане и предаване на стоката
-франкировка (съгласно Incoterms)
-срок за извършване на транспорта
-вид транспорт
-специални данни за хладилен или опасен товар
-други услуги, които спедиторът трябва да извърши
Бързото и компетентно изготвяне на транспортната оферта изисква служителят да има на разположение обширна
тарифна информация от рода на :
-вътрешни и международни автомобилни тарифи (доколкото такива съществуват), включително за превози на
дребни пратки
-тарифи за превоз с Intercontainer
-тарифи на речните и морски пристанища за обработката и съхранението на стоките
-тарифи на контейнерните и конвенционалните морски линии
-тарифи за въздушен товарен транспорт (тактове на IATA) и др.
На практика обявените тарифи, надбавки и намаления играят решаваща роля само при контейнерния и въздушния
транспорт .
При автомобилните превози и до голяма степен при конвенционалните морски превози обявените тарифи
(доколкото такива съществуват) служат само като ориентир за нивото на цените. При тези видове транспорт
българските международни провозвачи варират цените си в много широки граници според пазарната конюнктура в
момента. Поради това трябва да се изпълняват следните условия:
-да се поддържа непрекъснат контакт с транспортния пазар и да се отбелязват ценовите колебания, породени
от дисбаланса между търсене и предлагане на транспорт. Например, теоретично навлата за автомобилен превоз от
София до Франкфурт и от Франкфурт до София би следвало да са еднакви, но те никога не са - когато българския
износ за Германия превиши вноса, навлото София - Франкфурт се вдига, а навлото Франкфурт - София пада (и
обратно).
-да се познават сезонните колебания на цените. Това е от първостепенна важност, тъй като давайки
дългосрочна оферта през август, когато навлата падат, фирмата може да понесе сериозни загуби през декември,
когато навлата значително се увеличават.
-да не се оферира на “око”, а да се осигури “покритие” като се изисква оферта от надежден превозвач. За да
се предпазим от неприятни изненади, е необходимо да се спазват следните правила:
а)изготвените оферти да се базират на цени, определени от надеждни превозвачи, разполагащи с достатъчен
брой транспортни средства.
2
б)да се избягва даването на оферти с дълъг срок на валидност, освен ако е налице осигурен твърд насрещен
ангажимент от превозвачи, които наистина могат да предоставят необходимия транспортен капацитет по
договореното навло.
в)да се избягва определянето на навла, които са по - ниски от допустимата долна граница на пазара, с цел да
се вземе поръчката, тъй като може да се наложи доплащане от наша страна, за да бъде осигурено изпълнението и.
Целесъобразно е офертите да съдържат клаузи за промяна на цените при промяна на стойността на превоза. По
възможност тази клауза трябва да покрива не само ефективните промени на стойността, но и промените на пазарната
конюнктура.
След като в резултат на дадената оферта е получена поръчка, цената на услугите трябва да се тарифира и фактурира
на клиента. Тарифирането представлява изчисляване на крайната цена, която ще бъде фактурирана на клиента. Това
се извършва въз основа на офертната калкулация като се отчитат допълнително уговорените надбавки и отстъпки в
цената, както и другите фактори, които я променят. Така въз основа на изчислената тарифна цена се издава фактура
на клиента.
“Corsa Logistics” има процедури за каталогиране и архивиране на изготвените цени и дадените оферти. Това е важен
инструмент на търговската и политика. Позволява да се поддържа относително стабилно ниво на еднотипните ценови
оферти, с изключение на конюнктурните промени на превозните цени. Каталогът на дадените оферти трябва да се
актуализира “в реално време”. Преди изпращане на оферта трябва да се провери дали е давана аналогична оферта на
същия или друг клиент и да се синхронизира офертната цена при нужда.
Отложеното плащане на доставките на стоки и услуги се превръща все повече в общовалидна практика. В световен
мащаб отложеното плащане се превъща в неотменимо условие за реализиране на по - голям обем продажби. “Corsa
Logistics” отчита тази тенденция, но предприема необходимите предпазни мерки, за да обезпечи вземанията си.
Въпреки това, ситуацията налага да се предостави на клиентите така наречения “фрахтов кредит”, представляващ
отложено плащане на навлото и други услуги.
Поръчката за спедиционно обслужване представлява част от изпълнението на договора за покупко - продажба на
стоката. Това налага спедиторите от “Corsa Logistics” да притежават подготовка и задълбочени познания относно
механизмите на международната търговия - търговски договори, франкировки и т.н. Най - важните елементи на
външнотърговския договор са следните:
-страни по договора- трябва да има пълна яснота по отношение на ролята на страните фигуриращи в
сделката; коя от тях поема задължението да извърши определени действия при изпълнението на спедиционната
поръчка и в какъв срок
-франкировка на стоковата сделка- определя разпределението на задълженията и разходите по експедиция на
стоката между продавача и купувача, и правата и задълженията на страните по спедиционната поръчка.
-приемане на стоката от продавача / изпращача. Тук трябва да се обърне внимание на:
а) място и график за приемане на стоката
б) наличност на предвидените в договора опаковка, маркировка и придружаващи стоката документи.
Проверявя се тяхното съответствие с документите.
в) изпълнение на клаузата за стоков контрол при експедирането на стоката
г) изпълнение на административните и фискални процедури по отношение на изискванията за износ, транзит
и / или внос на стоката.
д) предаване на стоката на купувача и получателя
По отношение на стоковия контрол някои държави изискват задължителен такъв преди експедицията на стоки
предназначени за внос. Този тип контрол преследва следните основни цели:
-фискални
-национална сигурност
-защита на потребителите
-защита на купувача
Като правило стоковият контрол преди експедицията се осъществява по начин, който изключва подмяна на
съдържанието на опаковките след този контрол. Специализирани организации наречени сюрвейори извършват
стоковия контрол като издават “Сертификат за стоков контрол” преди експедицията.
Част от дейността на спедитора е да изиска, осигури и провери правилното изготвяне и заверяване на “пакета“
експортни и импортни документи преди извършването на експедицията на стоката. Голяма част от изброените
документи служат както при износа, така и при транзита и вноса на стоката в страната на купувача. Основните
експортни и импортни документи които се използват са:
-търговска фактура за стойността на стоката и нейната доставка до уговорения в договора за покупко продажба пункт
-фрахтова фактура, която трябва да бъде заверена от Търговската палата или друга оторизирана организация и / или
легализирани в посолството на държавата вносител
-сертификат за произход- издава се в Търговските палати в страната износител и за него често пъти се изисква
легализация на посолството на страната вносител.
В последно време по - актуален е митническия документ, наречен сертификат за движение на стоката, известен като
Сертификат EUR.1 - прилага се за движението на стоки в ЕС, АЕСТ, ЦЕФТА. С него митническите власти на
страната износител удостоверяват както произхода на стоката, така и движението и по най- прекия път между двете
страни съгласно възприетите в митническия съюз критерии.
-разрешение за износ- някои държави изискват разрешение за износа на всички стоки, други- само за някои стоки,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управление на спедиторска фирма Corsa Logistics

Фирма “Corsa Logistics” е възникнала преди около 11 години. Тя е една от първите фирми в България, които са започнали да развиват спедиторска дейност, особено що се отнася до областа на въздушната спедиция.
Изпратен от:
jenny16
на 2006-02-28
Добавен в:
Курсови работи
по Мениджмънт
Статистика:
879 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Курсова работа по проектна организация и управление

11 сеп 2010
·
367
·
6
·
1,389
·
608
·
2

Курсова работа по проектна организация и управление...
 

Управление на риска в застрахователния бизнес

30 окт 2009
·
414
·
20
·
6,210
·
456
·
3

Управление на риска в застрахователния бизнес.Застрахователен бизнес-същност,особености.Особености на управлението на риска в застраховането.Въздействието на риска в/у работата на застрахователя.Механизми на управление на риска....
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
426
·
38
·
7,289
·
384
·
2

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Казус по основи на управлението

18 юни 2010
·
295
·
33
·
5,275
·
729

Разработен бизнес план по мениджмънт и основи на управлението за студенти втори курс в УНСС...
 

Принципи на управлението

26 авг 2008
·
324
·
14
·
2,267
·
177

В науката съществуват различни теории за управлението. Една от най-разпространените е на класическата школа. Освен нея съществуват поведенческа школа, количествена (точна школа)....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по лидерство и ръководство за студенти 3-ти курс във ВУАРР
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 3 курс
Сборният тест по лидерство и ръководство е предназнаен за текущо оценяване на студенти в 3-ти курс във ВУАРР. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
40
1
1 мин
26.08.2014
Ценови мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тест за проверка на знанията по темата. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
36
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Управление на спедиторска фирма Corsa Logistics

Материал № 361, от 28 фев 2006
Свален: 879 пъти
Прегледан: 227 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 2,018
Брой символи: 17,783

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на спедиторска фирма Corsa Logistics"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
39

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения