Големина на текста:
1.Същност на понятието ”конфликт”
Конфликтът се определя като стълкновение на противоположни
интереси. В психологичен аспект, конфликтът възниква тогава,
когато се извършва психическа обработка на информация и
регулация на поведение. Той е свързан със силни емоционални
преживявания.
Конфликтът е сложен динамичен процес на противопоставяне и
противоборство на взаимно изключващи се цели, позиции, идеи,
възгледи, виздействащ върху действията, отношенията и
поведенческите нагласи на личността.
Функционално описание на конфликта – конфликтът е
непрекъснато противоречие между индивидите и групите. Всеки
конфликт съдържа като неотменен елемент противопоставянето,
което от своя страна определя неговите най-значими страни –
полярността му. Ръководно място във функционалния подход при
анализа на конфликта заема разрушителната му, деструктивна
функция. Ако пък всички страни са доволни, то тогава конфликтът е
конструктивен. Конструктивният конфликт спира застоя и стимулира
развитието на нови, градивни взаимоотношения и продуктивни
дейности.
Процесуален модел на конфликта включва в себе си мотивите
за появата на конфликтите и действията на личността,
енергичността, динамиката и функциите на конфликта. Мотивите
възникват в зависимост от личностните нагласи, потербности,
интереси. Действията на всяка от страните пречат на другата за
постигане на издигнатите цели. В конфликтите човек изразходва
огромно количество психическа, физическа и интелектуална
енергия, което често го обезсилва за по-нататъшни разумни
действия. Всеки конфликт преминава през три основни етапа:
предконфликтен етап, явен (открит) етап и следконфликтен етап. От
друга страна конфликтът преминава през серия от фази, които
заедно онразуват повтарящ се цикъл: първа фаза – нагласи и
убеждения; втора същинско конфликтуване; трета реакция; и
четвърта фаза - резултат.
Структура на конфликта
1. Участници биват основни и второстепенни. Първите активно
участват в разрешаване на конфликта, а вторите са онези, които ги
подкрепят.
2. Зона на разногласия онази сфера, в която ясно са очертани
обекта и предмета на конфликта. Включва обстоятелствата, при
които възниква и протича конфликта.
3. Макро и микро-среда на конфликта – той не е изолирано
явление и винаги има за фон определена социална среда – колеги,
съученици, състуденти, ръководители, приятели, неволни
участници.
4. Предмет на кнфликта това, което е обект на разногласие или
причина за разминаване интересите на страните, участващи в
конфликта.
5. Резултати от конфликта – това са последствията, които
участващите страни виждат като ”идеален” изход от него.
6. Посредници в конфликта посредникът е третата страна в
процеса на отстраняване на конфликта, която осигурява
конструктивно обсъждане на съществуващите проблеми, които в
крайна сметка се решават окончателно и самостоятелно от
участниците.
7. Конфликтно поведение – това са действията, които го пораждат
и поддържат.Този елемент е най-показателен и сам по себе си е
видимата страна на конфликта.
2. Теории за същността на конфликта
1. Теоретико-игрово направление – при него е налице опит да се
анализират комфликтите в рамките на една или друга игрова
процедура и игрово съдържание. Обособяват се три форми на
играта: имитационни игри, чрез които се имитира определен процес;
делови игри, подпомагащи обучението на персонала;
организационно-дейностни игри, насочени към създаването на нови
средства за стимулиране на мисленето и дейността и овладяване
на варианти за разрешаване на проблемите.
2. Психоаналитично направление. Конфликтът е централно
понятие в теорията на психонализата. Според психоанализата той е
стълкновение на две антагонистични сили, които не могат да не се
противопоставяъ една на друга. Изходът от конфликта е еднозначен
и индивидуално вреден, тъй като е свързан със загуба на контрол
над собственото поведение.
3. Психобиологично направление – в това направление при
анализа на конфликтите водеща е категорията „борба”. Борбата се
възприема като конфронтация, противопоставянне между индивиди
или групи. Тя може да се прояви и под формата на физически
сблъсък между конфликтуващите страни. По-късно тази едея е
доусъвършенстванан, като се приема, че социалните конфликти
могат да бъдат важно условие за развитие на социалните групи.
4. Функционален подход – според Т. Парсънс всички конфликти са
негативни, вредни, създаващи сериозни проблеми както на
личността, така и на социума като цяло. Съществуващата социална
система е подложена на сериозни конфликти. Тя им противодейства
чрез процесите на адаптация. Причините за възникването на
конфликтите са заложени в самия процес на социализация. Парсънс
казва, че конфликтът е вид социална аномалия, която непрекъснато
трябва да се преодолява.
5. Социалекологично направление – основател на Чикагската
школа по социална екология е Р. Парк. Той включва конфликта в
групата на четирите структурообразуващи компонента на
социалното взаимодействие, редом със съревнованието,
приспособяването и асимилацията. М. Стронг пък описва
апокалиптично бъдещото състояние на Земята като следствие на
екологични катастрофи и множество възникнали конфликти.
6. Социалпсихологично направление – представителите на това
направление изследват специфичните аспекти на конфликтите в
междуличностната, междугрупова и вътрешногрупова динамика.
Конфликтът се представя като едно от видовете социално-
психически взаимодействия на индивидите и групите. Изследва се
динамиката на конфликта и нейната зависмост от възприемането на
конфликтната ситуация от лицата, въвлечени в нея.
7. Позитивно-функционално направление – защитава
становището, че конфликтът не е нещо чуждо и аномално за
личността, социалната група или обществото. Тоъ по-скоро е важен
вътрешен компонент на съществуващата система.
8. Генетично направление – същността на това направление се
свежда до положението, че всички психични явления трябва да се
разглеждат в динамичен план, т.е. в процесите на развитие,
изграждане и формиране. Развитието е универсален способ за
съществуване на психични явления.
3. Видове конфликти
Традиционно конфликтите се разделят на конструктивни и
деструктивни, като всички разнообразни възгледи за тях могат да
се отнесат към един от двата варианта: конфликтът е негативно
явление, в резултат на което нещо се разрушава; конфликтът е
ресурс за развитие.
Друга класификация раздела конфликтите на микроконфликти,
мезоконфликти, макроконфликти и мегаконфликти.
Микроконфликтите са на личностно равнище – в дома, на работното
място, между съпружески двойки, родители и деца, учители и
ученици. Мезоконфликтите възникват между половете, поколенията,
расите, научната и алтернативната медицина. Макроконфликтите
възникват между държави и нации, между етнически групи.
Мегаконфликтите са цивилизационни конфликти – между Изток и
Запад, Север и Юг, ислям и християнство.
Основно могат да се обособят следните 12 групи конфликти:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 май 2019 в 19:04 родител
17 окт 2018 в 15:00 в момента не учи
04 юни 2018 в 15:28 студент на 43 години от Враца - ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", факулетет - Филиал Враца, випуск 2018
24 май 2018 в 08:41 учител на 49 години от София
05 май 2018 в 19:48 в момента не учи на 44 години от Варна
21 фев 2018 в 20:59 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2016
28 май 2017 в 17:03 студент на 32 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Публична администрация, випуск 2019
22 май 2017 в 18:55 потребител
05 апр 2017 в 22:22 студент на 32 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Информационни технологии, випуск 2012
22 ное 2016 в 10:56 студентка на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - филологии, специалност - Немска филология, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
как разбираме същността на играта като механизъм за усвояване на елементи от обществото
добавена от sladur4etata666 10.11.2012
0
23
Подобни материали
 

Лидерство и ръководни стилове

05 мар 2008
·
1,733
·
12
·
2,618
·
831
·
3
·
1

Психологически основи на лидерство и ръководство, теории за лидерството и ръководни стилове.
 

Качествата на моята памет

06 мар 2008
·
124
·
9
·
1,842
·
158

Паметта осигурява целостта на личността и нейната активност, единството на нейното минало, настояще и бъдеще. Успешното запаметяване се определя от предвиждащата оценка за значимостта на даденото съдържание за дейността...
 

Конфликтите в общуването

20 мар 2009
·
424
·
10
·
1,273
·
321

В своята книга "психология на общуването" , авторът румен стаматов разглежда сложният прогрес на общуването като отделя специално внимание на бариерите в общуването....
 

Мотивация на поведението

12 юни 2009
·
237
·
11
·
3,408
·
192
·
2

Теоретическа същност на мотивационното поведение. Основни характеристики. Кибернетичният модел за обяснение на мотивационното поведение...
 

Лидерство в управлението

13 юни 2009
·
588
·
9
·
2,181
·
484
·
1

За разлика от широко дискутираното ръководство, понятието ,,лидерство’’ остава неопределено от българската литература. Между двата термина има достатъчно значими различия...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Тестови задачи върху учебното съдържание по психология и логика за 9 клас - изходящо ниво. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
13
1,185
1
20.07.2012
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
770
1
25.09.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Конфликтология

Материал № 359483, от 15 юни 2009
Свален: 345 пъти
Прегледан: 264 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 42
Брой думи: 8,045
Брой символи: 73,798

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конфликтология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения