Големина на текста:
Здраве на отделни групи от населението
1. Здраве на децата
Деца до 1 г. Промените в детската смъртност са чувствителен показател за
икономическото и културно развитие на обществото
*
. След като през 1997 г. детската
смъртност у нас достигна връх за последните десет години (17.5%о живородени), през
2000 и 2002 г. тя се стабилизира на едно по-ниско ниво - 13.3%о живородени (фиг.12),
което е 2-3 пъти по-високо от това в страните от ЕС, в т.ч. Полша (7.7 на хиляда през
2001 г.) и Унгария (8.2 на хиляда през 2001 г.). Преди петнадесетина години тези страни
имаха значително по-висока детска смъртност от нашата. В селата детската смъртност
продължава да бъде по-висока в сравнение с градовете (съответно 16.9%о срещу 12.0%о).
Наблюдават се и сериозни различия по области, като най-високи показатели са
регистрирани в Сливен ( 29,6%о ), Монтана (23,2 %о), Разград (22,0%о) и Добрич ( 21,5
%о). Тези области са с по-висока концентрация на етническо население.
Водещите причини за умиранията на децата под 1-годишна възраст през 2002 г. са:
някои състояния, възникващи в перинаталния период (398.5%000 живородени).
Доминират ендогенните причини - недоносеност или доносеност, но с ниско тегло при
раждане, а също и усложненията на бремеността и раждането, довели до увреждане на
плода и новороденото. Тези причини поддържат високото ниво на ендогенната
смъртност сравнение с други страни). Следват вродените аномалии (282.7%000) и
болестите на дихателната система (243.6 %000), вкл. пневмония и грип, на които се
дължат над 80% от смъртните случаи в този клас. Висок е интензитетът на умиранията
поради болести на органите на кръвообръщението (108.3 %000), смъртността от
инфекциозни болести и паразитози (69.2 %000) и от травми и отравяния (46.6 %000) остава
сравнително висока.
През последното десетилетие нарастват мъртвораждаемостта и перинаталната
смъртност, неонаталната смъртност остава висока.
Деца 0-4 г. Смъртността на децата от тази възрастова група е 323%000 (353 %000 за
момчетата и 292 %000 за момичетата). Най-често те продължават да умират от травми и
отравяния - състояния, които в много случаи са предотвратими. Вероятността за умиране
на българските деца под 5 г. е по-голяма от тази на 60% от страните в Европа
*
. Този
интегрален показател характеризира не особено доброто състояние на детското
здравеопазване в страната.
Подрастващи. През последното десетилетие, показателят на смъртността във
възрастта 5-19 г. у нас е намалял (34.4 %000 през 2002 г.), както в повечето европейски
страни. Водеща причина за смърт продължават да са травмите и отравянията, чиито
относителен дял е 48.6%, като при момчетата показателят е по-висок (53.9%) в сравнение
с момичетата (38.2%).
Здравното състояние на децата до 17 години през 2002 има следните по-характерни
особености:
- по-висока обща заболеваемост в сравнение с 1993 г. (2461.8%о и 2770.9%о),
като две трети от случаите се дължат на болести на дихателната система;
- малко по-висока болестност от активна туберкулоза, като честотата на
новорегистрираните случаи е спаднала слабо;
- 9.7%ооо заболеваемост от злокачествени новообразования, с най-висока честота
са болестите на лимфните и кръвотворните органи (4.6%ооо), следвани от тези на
костите, съединителната тъкан, кожата и млечните жлези (2.0%ооо);
- значителна болестност от микроспория и трихофития, по-голямата част от
регистрираните случаи са нови;
-увеличен брой на страдащите от хипертония, гръбначни
изкривявания, затлъстяване и рефрактерни аномалии, откривани при
ежегодните профилактични прегледи на децата и учениците;
-акцелерирано физическо развитие с изоставаща дееспособност,
В поведението на подрастващите се наблюдават някои негативни тенденции, които
имат съществено значение за репродуктивното им здраве като цяло и в частност на
жените:
-снижаване възрастта на започване на полов живот - за последните 12 години
трикратно нараства относителният дял на децата, осъществили първия си полов контакт
на възраст под 16 години (41% през 2000 г.);
-нарастване на регистрираните заболявания от сифилис до 36.7%ооо деца до 17 г.
(2001 г.), като всеки четвърти новооткрит болен е дете от тази възрастова група (25.7%);
-над 95% от регистрираните случаи на гонорея сред подрастващите са също
новооткрити;
- висока честота на нежеланата и непланирана бременност при
подрастващите момичетата, която може да доведе до опасни аборти със
сериозни последици за тяхното здраве. България е на 3-то място в Европа
след Украйна и Русия по брой раждания и аборти по желание на 1000 жени
на възраст 15-19 г.
- ниска честота на използване на средства за предпазване от нежелана бременност
и полово-предавани болести - около една трета от 15-19 годишните лица не използват
или рядко използват презервативи;
- незадоволително ниво на информираност и познания за начините за предпазване
от нежелана бременност и полово-предавани инфекции.
От 1993 г. България участва в проекта на СЗО/Евро, ЕК и ЕС “Европейската мрежа
от училища за промоция на здраве” с 20 училища с подкрепяща институция Националния
център по обществено здраве. Участието им е доброволно, като разработването и
реализацията на проектите - самостоятелно. В резултат на досегашната работа са
създадени модели за промоция на здраве в училището, възприети са нови форми и
методи на обучение в здравно образование, реализирани са локални проекти за психично
здраве, ограничаване на тютюнопушенето, оценяване на дейности и др.
През изминалите 4 години от началото на реформата в доболничната помощ се
проявиха някои негативни страни в областта на детското здравеопазване. Днес голяма
част от децата се обслужват от ОПЛ с все още ниска педиатрична квалификация.
Изключително силно е затруднен достъпът до специализирана извънболнична
педиатрична помощ, поради което немалко от родителите са принудени да осигуряват
такава за децата си срещу заплащане. Най-съществено е накърнена профилактичната
работа, особено с по-големите деца, а равнището на дейността по диспансеризацията е
снижено в немалка степен. Негативно върху профилактичната работа се отрази
ликвидирането на училищното здравеопазване. Приетата през 2003 г. нова наредба за
диспансеризация, макар и добра като замисъл, не е финансово обезпечена и вероятно
няма да изпълни предназначението си. Рязкото разграничаване на доболничното от
болничното здравеопазване ликвидира възможността за повишаване квалификацията на
педиатрите от СИМП в стационара
1
.
Подобряването на здравните грижи за децата изисква разширяване и задълбочаване
на дейността в следните насоки:
- превенция на недоносеността чрез по-добро обслужване на
бременните жени, повишаване квалификацията на медицинския персонал и
модерно здравно образование на бъдещите майки;
- осигуряване на висококачествени грижи за недоносените новородени на базата
на приетия стандарт;
- наблюдение и лечение на децата през първите 6 години от живота от педиатри,
когато това е възможно;
- диспансерно наблюдение и лечение на хронично болните деца само от
специалисти - педиатри или такива по профила на заболяването;
-приемане и прилагане на стандарт по детски болести;
- заплащане от НЗОК на хоспитализациите при децата на принципа на
диагностично-свързаните групи с цел осигуряване на реално финансиране и достатъчен
ресурс за реализация на стандартите;
- популяризиране сред майките на правилата за здравословно хранене на
новородените и малките деца, вкл. промоцията на изключително кърмене през първите 6
месеца от живота;
-повишаване на обхващаемостта с имунизациите;
- разширяване на мрежата от дневни центрове за рехабилитация и лечение на
деца с увреждания.
- съвременно здравно образование на деца и родители, предоставяне на знания и
формиране на убеждения, умения и нагласа за активно отношение към здравето, избор на
здравословен начин на живот, ранна диагностика и лечение, като част от комплекса
профилактично-промотивни мерки за контрол на хроничните неинфекциозни
заболявания
Интерес представляват някои данни за психическото развитие в детско-юношеска
възраст. За периода на ранната училищна възраст е характерна голямата честота на
поведенческите (води дефицитното разстройство на вниманието с хиперактивност, по-
често сред момчетата) и емоционални разстройства (водят страхът от раздяла и
дистимното разстройство), които се установяват при 49 % от децата на възраст 7.5 – 8.5 г.
Липсват разработки, отнасящи се до психичното развитие в средната и горна училищна
възраст.
Голямата част от консултациите и интервенциите в детско-юношеската
психиатрична мрежа (по данни за 1990-1994 г.) са във връзка с кризи, породени от

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Здраве на отделни групи от населението

Този доклад е част от цял цикъл такива по "Здраве и здравеопазване" на тема: Здраве на отделни групи от населението
Изпратен от:
kvk666
на 2007-06-20
Добавен в:
Доклади
по Медицина
Статистика:
342 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
инфарктите сред българското население
добавена от zornica.mladenova 31.01.2013
1
15
Подобни материали
 

Социална история на заболяването

09 юни 2009
·
617
·
4
·
432
·
775

Социалната история на заболяването е приоритет в дейността на лекаря и осбено на личния лекар...
 

Стресът в ежедневието

08 дек 2007
·
321
·
2
·
652
·
1

Стресът в живота ни е неизбежен. В ежедневието си ние се сблъскваме с многообразни ситуации и непрекъсната необходимост от правене на избори, всеки от които е до някаква степен стресиращ. Стресът е нормален спътник в ежедневното ни функциониране...
 

Аборти. Видове аборти.

10 яну 2008
·
393
·
2
·
423
·
163
·
2

Абортът е преждевременно прекъсване на бременността. В разговорната реч при спонтанни аборти се използва и думата помятане. В зависимост от причините довели до аборта се разграничават спонтанен и изкуствен...
 

Социална история на заболяване

05 апр 2009
·
336
·
3
·
368
·
469
·
1

На Р.М.В - 72 годишна, женена, средно образование. Социалната история на заболяването е съставена по данни на болната, нейното семейство, здравната документация и информация от личния и лекар. ...
 

Сестрински грижи при болни с бронхиална астма в домовете и в болничните отделения

23 ное 2006
·
887
·
7
·
1,134
·
762
·
3

Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъп на задух в следствие обратимо генерализирано стеснение на бронхите с алергична етиология...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Медицина
Тест медицина - полови системи V част
тематичен тест по Медицина за Студенти от 4 курс
Това е пета част от тестовете по медицина, свързани със заболяванията на половите системи. Подходящ е за самоподготовката на четвъртокурсници по медицина. Включени са както въпроси с избираем отговор, така и задачи за посочване на диагнози.
(Лесен)
32
59
1
1 мин
09.08.2011
Тест по долекарска помощ за 1-ви курс
изпитен тест по Медицина за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от МК "Йорданка Филаретова", специалност "Инспектор по обществено здраве", 1-ви курс. Съдържа 20 базисни въпроса за долекарската помощ, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
58
1
2 мин
02.09.2014
» виж всички онлайн тестове по медицина

Здраве на отделни групи от населението

Материал № 35909, от 20 юни 2007
Свален: 342 пъти
Прегледан: 106 пъти
Качен от:
Предмет: Медицина
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 1,469
Брой символи: 13,373

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Здраве на отделни групи от населението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения