Големина на текста:
11.Подоходни данъци
Подоходните данъци- подоходно
облагане- може да бъде 2-вида; в
лицето на 2-та основни подоходни
данъка фигуриращи в данъчните с-
ми в съвременната държава- това са:
1-Данък в/у доходите на
физическите лица, наричани още
Персонален личен подоходен данък.
-Корпоративен подоходен данък, в
по тесен смисъл- наричан още данък
в/у печалбата на Юридическите
лица.
Всъщност- държавата обхваща
всички доходи.
2-Обща х –ка на личен подоходен
данък в Р. Б-я. – Данъкът е
регламентиран чрез законът за
данъците в/у доходите на
физическите лица ЗДДФЛ. По реда
на този закон се облагат доходите на
гражданите от:
-Трудови правоотношения- работни
заплати и др.приравнени към тях
възнаграждения. Основни трудови
възнаграждения и допълнителни
трудови възнаграждения- за
прослужен клас години, нощен труд,
допълнително заплащане на
извънреден труд, даден премии.
- Доходи от упражняване на услуги с
личен труд- реализиран по реда на
гражданските доходи получени с
личен труд.
-Доходи произтичащи от управление
и контрол на дружества. Д.У.К. –
дружество на трудова дейност.
Д.У.К.-договор за управление и
контрол на Т.Д, ООД; АД и др.
-Доходи от упражняване на
свободни професии –
застрахователните агенти са лица със
свободна професия.
-Доходите от дивидентите се облагат
със 78% данък.
-Доходите от продажби и заемно
недвижимо имущество в сл. Когато,
то не е представлявало основното
място за живеене от лицето
реализирало дохода.- Доходите от
наеми подлежат на облагане. –
Доходите от упражняване на
дейност като едноличен търговец.
3.- Патентен данък- особен вид
данакоподобен приход в държавния
бюджет. Облагането със патентен
данък е уредено ЗДДФЛ. Според
разпределението на същия закон
облагането с патент е окончателно
т.е. лицата който го дължат не
внасят приход в бюджета за др.
подоходни данъци на облагане с
патентен данък. С патентен данък се
облага дейността, без оглед но
юридическа форма на предприятието
в случаи когато търговците или
предприятието с оборот за
последната календарна година над
50000лв. определен праг не плаща с
подоходен данък тяхната печалба.
Размерът на патента не зависи от
финансовия резултат от или
печалбата. Сумата на патентния
данък е регламентирана в закона.
Плащането на патентния данък става
на 4 вноски равни за годината.
ЗДДФЛ. е възприета Глобалната
система за облагане на доходите на
физическите лица. Това означава че
получените доходи в календарната
година независимо от техния
източник без техния патент се
събират и в/у тяхната обща сума се
изчислява годишното данъчно
задължение. На сегашния етап е
възприет прогресивния начин за
облагане на физическите лица, като
използват 4-ри етажна данъчна
прогресия. В/у някой приходи
законодатели са предвидени при
спадането на присъщите доходи.
Деклариране но личния подоходен
данък става до 15.04- на годината,
следващ годината на неговото
реализиране. А внасянето на данъка
става в 30 дневен срок от датата за
подаване на декларация. При
пресрочване данъкоплатците плащат
лихва 10% за всеки пресрочен ден.
ОЛП+10% брои пресрочени дни 365.
12. корпортивно подходно
облагане
Със ЗКПО се регламентира
облагането на печарбата на местни
ю.л. ,
чуждестранни ю.л. (извършващи
действие и имащи седалище) на
територията
на република България, облагат се
девидентите платени на мастни или
чуждестранни лица, включително
ликвидационните дялове. На
облагане
подлежат и разходите платени на
чуждестранни лица за
възнаграждение по
наеми, лихви, административни и
технически услуги, договори за
управление и конрол и други. На
облагане на ЗКПО подлежат и
разходите на
предприятието свързани с
представителни, социялни и други
дейности. На
облагане по ЗКПО подлежат и
приходите на бюджетни
предприятия, които
извършват дейности по чл. 1 на
търговския закон, включително
отдаване
под наем на движимо или недвижичо
ичущество. На облагане по ЗКПО
подлежат и доходите от хазартна
дейност, както и доходите от
опериране
на кораби в морското корабоплаване.
Местнните юридически лица се
облагат
в България и от чужбина.
Чуждестранните лица се облагат за
доходи с
източник България. Когато между
Република България и чужбина има
сключена спогодбаза избягване от
двойното данъчно облагане се
предлагат
разпоредбите на спогодбата. Когато
местно лице е с доходи от чужбина и
няма сключена спогодба стази
страна, ползва данъчен кредит по
полатения
данък, но до размера на дължимея
данък по този доход в Република
България.
В ЗКПО се регламентира реда на
администлация на дълготрайните
активи за
данъчни цели. Определя се размера
за презнаване на активите като
дълготрайно, който се нарича праг
на същественост. Прагът на
същественост е по-ниска стойност
между приетия в предприятие праг и
500лв. За различните групи
дълготрайни активи се определят
различни
срокове и норми на
амортизация(изхаляване). Например
сградите се
изхабяват за 25 години и
амортизационната норма е 4%
годишно.
Ам. Норма: 100% = 4%
25г.
Компютрите и програмните
продукти се амортизират за две
години и имат
50% под амортизационна форма.
100% =50% годишно
2 год.
За данъчни цели се съставя данъчен
амортизационен план, който заедно
със
счетоводния такъв участва в
преобразуването на печалбата.
Финансовия резултат7 – печалбата
или загубата подлежи на данъчно
преобразуване преди облагане.
Преоблазуването се извършва с
постоянни
временни данъчни разлики и
определенисуми. Постоянните
разлики
предизвикват увеличение или
намаление нафинансовия резултат
само за
текущата година например – не се
признават разходите по плащане на
облагателни актове и рихви
отнадплатени давъци и други.
Временните
данъчни разходи имат както в
текущата година, така е през
следващите
години. Ако през текущия период
облагаемата печалба е намалена то
през
следващите периоди се увеличава и
обратно.
13.Косвени данъци
Косвените са данъци върху
продажбите, потреблението и
консумацията. Те се калкулират
в цените и по този начин с
покачването им се увеличава
крайната цена и от там се
намалява потреблението.
Видове косвени данъци – Данък
върху добавената стойност
/ДДС/, Акцизи и Мита.
Данък върху добавената
стойност е основен данък в
България. Той осигурява около
22% от бюджетните
постъпления. ДДС отстранява
неудобството и конструктивния
дефект при данъка върху
оборота. Избягва се двойното
данъчно облагане. При ДДС за
разлика от данъка върху
оборота, при всеки последващ
продажбен оборот се облага не
цялата продажна стойност на
стоката или услугата, а само
“добавката от стойността”.
Дължимия ДДС се получава като
разлика между Начисления ДДС
върху всички нетни продажби и
ДДС платен за закупените от
фирмата стоки и услуги. Ако
ДДС, начислен върху
продажбите е по-голям от ДДС
платен върху покупките, то
дадената фирма е длъжна да
внесе разликата в данъчната
служба. А ако дължимия ДДС се
окаже отрицателно число, т.е.
начисления ДДС върху
продажбите е по-малък от
платения, то Фирмата трябва да
получи от данъчната служба
съответната разлика, която се
нарича “възстановяване на
данъчен кредит”.Вследствие на
възможността за приспадане и
възстановяване на ДДС,
съществува финансов интерес
всички фирми да осъществяват
контрол относно начисляването
на ДДС при всяка сделка, т.е.
всяка фирма, регистрирана по
ДДС ще изисква начисляване на
ДДС. ДДС в България е въведен
1994 г.
Данъчен обект – ДДС се дължи
за всяка възмездна облагаема
доставка на стоки или услуги,
всяко възмездно
вътреобщностно придобиване,
извършено от регистрирано по
Закона за ДДС лице на
територията на страната, всяко
възмездно придобиване на нови
превозни средства на
територията на страната, всяко
възмездно придобиване на
акцизни стоки, вносът на стоки.
Данъчен субект – всякао
данъчнозадължено лице, т.е.
лицето, което има задължения
по начисляване, събиране и
внасяне на ДДС в държавния
бюджет. Съгласно закона за
ДДС, данъчно задължено е
всяко лице, което извършва
независима икономическа
дейност, без значение от целите
и резултатите , както и всяко
лице, което извършва
вътреобщностна доставка на
ново превозно средство.
Акцизите са специален, нарочен,
специфичен тип косвен данък,
който се налага не тотално
върху всички продажби, а
индивидуално по утвърдени
критерии, върху реализацията
на конкретни стоки и услуги.
Акцизите са еднофазен данък,
т.е. стока веднъж обложена с
акциз не се облага акцизно
втори път при друг оборот. В
България акцизите са втори по
значение данък, осигуряващ над
1
10% от приходите на държавния
бюджет. Има четири аргумента
за налагане на акцизен данък
върху определена стока –
фискален аргумент, аргумент
свързан с опазване на
човешкото здраве, икономически
и екологичен аргумент и
аргумент свързан с обществения
морал. Фискалният аргумент
засяга луксозните стоки.
Аргумента, свързан с опазване
на здравето – засяга вредните
за здравето стоки – цигари и
алкохол. Икономическия и
екологичния аргумент е свързан
с разионализирането на
потреблението на ограничени
ресурси и ограничаването на
замърсяването на околната
среда. Засяга горивата , вноса и
продажбата на автомобили с
голям обем на двигателя.
Аргумента свързан с
обществения морал е свързан с
хазарта, еротичната и
порнографски индустрии,
билетите за бар и вариетета.
Законова регламентация – Закон
за акцизите и данъчните
складове и Правилник за
приложение на закона за
акцизите и данъчните складове.
Обект на облагане – луксозното
потребление на стоки и услуги
местно производство и внасяни
в страната стоки, съгласно
Тарифита за акцизите – спиртни
напитки, тютюневи изделия,
стоки с природен източник –
горива. Данъчен субект –
производителите и вносителите
на акцизни стоки.
Митата са вид косвен данък,
който се начислява върху
определени вносни стоки
предназначени за
производствено и
непроизводствено потребление
в страната. В практиката
съществуват макар и рядко
експортни мита за ограничени
ресурси. За налагането на мита
върху вносните стоки
съществуват два основни
аргумента: фискален аргумент и
протекционистичен аргумент.
Фискалният аргумент губи
актуалността си. Митата не са
значим източник за постъпления
в държавния бюджет – те са
около 1% от общите приходи.
Протекционистичния аргумент
също не е от особена важност в
днешно време, поради това, че
протекционистиичните мерки на
държавата чрез митата не
допринася за правилното
развитие на националната
икономика, прави я не
достатъчно гъвкава и устойчива
на световния пазар. В днешно
време е допустим
протекционизъм с точно
определен период от времето,
охраняващ от външна
конкуренция нововъзникващи
производства от общодържавен
приоритет /технологичен,
образователно-
квалификационен и др./.
Законова регламентация – Закон
за митниците и Правилник за
неговото приложение,
Митническа тарифа на
Република България, Валутен
закон. Общата митническа
тарифа регламентира следните
въпроси: обезпечаване на
правата и задълженията на
субектите на митническото
законодателство, търговията на
стоки в ЕС, вносни и износни
такси, европейски митнически
тарифи, класификация на стоки
и техния произход, навлизането
на стоки на територията на ЕС,
третиране на стоки от трети
страни, стоки намиращи се под
митническа процедура,
транзитни стоки и др, свободни и
безмитни зони. Обект на
облагане – всички внассяни,
изнасяни и транзитирани стоки и
предлагани услуги,
преминаващи националната
граница и континенталния
шлейф на Република България.
Данъчен субект – лицето, за
сметка на което е изготвена
митническата декларация, или
не е изпълнил изискванията на
режима за мременно
складиране, не спазило
изискванията на митническия
режим, под който е поставена
стоката. Данъчна основа –
основа за изчисляване на
подлежащото за заплащане
мито е митническата стойност на
стоката и услугата. Начинът за
определяне на митническата
стойност на стоките е
регламентиран с Правилника за
приложение на Закона за
митниците. Данъчния размер е
определен съгласно Общата
митническа тарифа за
съответния вид и група стоки.
Митата при вноса и износа и
таксите с равностоен ефект са
забранени между държавите-
членки. Отменени са всякакви
количествени ограничения
между страните, освен тези,
допустими като изключения за
гарантиране на здравето,
сигурността и националните
стопанства на страните.
14.Данък върху
добавената стойност е
основен данък в България. Той
осигурява около 22% от
бюджетните постъпления. ДДС
отстранява неудобството и
конструктивния дефект при
данъка върху оборота. Избягва
се двойното данъчно облагане.
При ДДС за разлика от данъка
върху оборота, при всеки
последващ продажбен оборот се
облага не цялата продажна
стойност на стоката или
услугата, а само “добавката от
стойността”. Дължимия ДДС се
получава като разлика между
Начисления ДДС върху всички
нетни продажби и ДДС платен за
закупените от фирмата стоки и
услуги. Ако ДДС, начислен върху
продажбите е по-голям от ДДС
платен върху покупките, то
дадената фирма е длъжна да
внесе разликата в данъчната
служба. А ако дължимия ДДС се
окаже отрицателно число, т.е.
начисления ДДС върху
продажбите е по-малък от
платения, то Фирмата трябва да
получи от данъчната служба
съответната разлика, която се
нарича “възстановяване на
данъчен кредит”.Вследствие на
възможността за приспадане и
възстановяване на ДДС,
съществува финансов интерес
всички фирми да осъществяват
контрол относно начисляването
на ДДС при всяка сделка, т.е.
всяка фирма, регистрирана по
ДДС ще изисква начисляване на
ДДС. ДДС в България е въведен
1994 г.
Данъчен обект – ДДС се дължи
за всяка възмездна облагаема
доставка на стоки или услуги,
всяко възмездно
вътреобщностно придобиване,
извършено от регистрирано по
Закона за ДДС лице на
територията на страната, всяко
възмездно придобиване на нови
превозни средства на
територията на страната, всяко
възмездно придобиване на
акцизни стоки, вносът на стоки.
Данъчен субект – всякао
данъчнозадължено лице, т.е.
лицето, което има задължения
по начисляване, събиране и
внасяне на ДДС в държавния
бюджет. Съгласно закона за
ДДС, данъчно задължено е
всяко лице, което извършва
независима икономическа
дейност, без значение от целите
и резултатите , както и всяко
лице, което извършва
вътреобщностна доставка на
ново превозно средство.
Регистрация по ДДС- процедура,
която е неразделна част от
общата регистрация на лицата
по данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и е
задължителна или по избор. При
вписването в регистъра на
Националната агенция за
приходите, лицата получават
ДДС №, който съдържа знакът
BG. Този № е
идентификационен № на
българските търговци.
Задължителна е регистрацията
на лица с облагаем оборот над
50000 лв, реализиран за период,
не по-дълъг от последните 12
последователни месеца. В този
случай в 14-дневен срок от
изтичането на данъчния период,
през който е достигнало този
оборот, да подаде заявление за
регистрация по Закона за ДДС.
Задължителна регистрация по
ДДС имат и лицата: установили
в друга държава членка и не
установили на територията на
страната, но извършват
облагаеми доставки на стоки,
които се монтират или
инсталират ан територията на
страната, лицата, които
извършват доставка на стоки с
място на изпълнение на
територията на страната при
условията на дистанционна
продажба.
Регистрация по избор – всяко
лице, за което не са налице
условията на задължителна
регистрация, има право да се
регистрира по избор.
Дерегистрация по ДДС – след
дерегистрация по ДДС, лицето
няма право да начислява ДДС и
да приспада данъчен кредит.
Данъчна основа – стойността на
доставката на облагаема стока
или услуга, определена на база
сумата, дължима на доставчика
от получателя по сделката,
определена в левове и
увеличена с: всички други
данъци и такси, всички субсидии
и финансирания, свързани с
доставката, съпътстващите
разходи, стойността на
обикновените или обичайните
опаковъчни материали.
Данъчната основа при внос на
стоки е митническата стойност,
увеличена с всички дължими при
вноса митни сборове, акциз и
други такси, дължими във връзка
с вноса настоките на
територията на Общността и
дължимите при внос на
територията на страната, както
и с присъщите на вноса разходи,
като комисиона, разходи за
опаковка, транспорт и
застраховка реализирани до
първото местоназначение на
стоките на територията на
страната. Вътреобщностна
доставка износ за държавите-
членки на ЕС. Вътреобщностно
придобиване – внос от
държавите членки.
Освободени доставки: свързани
със здравеопазването,
образованието, спорт, култура,
вероизповедания, земя и сгради,
финансови услуги и др. Данъчна
ставка – 20% за всички
облагаеми доставки, освен
изрично посочените като
облагаеми с нулева ставка, за
вноса на стоки на територията
на страната, както и за
облагаемите вътреобщностни
придобивания. Има и
специфична редуцирана
данъчна ставка, която е 7%,
която се прилага за
настаняване, предоставено от
хотелиер, когато се отнася до
организирано пътуване.Внасяне
на ДДС – След изтичане на
данъчния период /1 месец8,
регистрираното лице е длъжно
да подаде справка-декларация,
в която да посочи резултата от
този данъчен период. В случай,
че начисления ДДС превишава
общата сума на данъчния
кредит, разликата е ДДС за
внасяне, което трябва да се
внесе в 14-дневен срок от
изтичането на данъчния период.
В обратния случай – има ДДС за
възстановяване, което се
приспада от други данъчни
задължения на регистрираното
лице
2
16. Акцизи
Акцизите са специален,
нарочен, специфичен тип косвен
данък, който се налага не
тотално върху всички продажби,
а индивидуално по утвърдени
критерии, върху реализацията
на конкретни стоки и услуги.
Акцизите са еднофазен данък,
т.е. стока веднъж обложена с
акциз не се облага акцизно
втори път при друг оборот. В
България акцизите са втори по
значение данък, осигуряващ над
10% от приходите на държавния
бюджет. Има четири аргумента
за налагане на акцизен данък
върху определена стока –
фискален аргумент, аргумент
свързан с опазване на
човешкото здраве, икономически
и екологичен аргумент и
аргумент свързан с обществения
морал. Фискалният аргумент
засяга луксозните стоки.
Аргумента, свързан с опазване
на здравето – засяга вредните
за здравето стоки – цигари и
алкохол. Икономическия и
екологичния аргумент е свързан
с разионализирането на
потреблението на ограничени
ресурси и ограничаването на
замърсяването на околната
среда. Засяга горивата , вноса и
продажбата на автомобили с
голям обем на двигателя.
Аргумента свързан с
обществения морал е свързан с
хазарта, еротичната и
порнографски индустрии,
билетите за бар и вариетета.
Законова регламентация
Закон за акцизите и данъчните
складове и Правилник за
приложение на закона за
акцизите и данъчните складове.
Обект на облагане – луксозното
потребление на стоки и услуги
местно производство и внасяни
в страната стоки, съгласно
Тарифита за акцизите – спиртни
напитки, тютюневи изделия,
стоки с природен източник –
горива. Данъчен субект
производителите и вносителите
на акцизни стоки. Лицензирани
складодържатели – български
търговци и търговци от друга
страна-членка, осъществяващи
дейност като лицензирани
складодържатели на
територията на страната чрез
клон. Лица, подлежащи на
задължителна регистрация по
Закона за акцизите и
данъчните складове – обекти
за дестилиране и обекти за
винопроизводство на малки
винопроизводители, лицата,
които произвеждат, внасят или
търгуват на територията на
страната с кокс и въглища,
лицата, които произвеждат,
извършват пренос или
разпределяне на ел.енергия и
природен газ, регистрираните
търговци, лицата, регистрирани
по ДДС в друга страна-членка,
които извършват доставки на
акцизни стоки при условията на
дистанционна продажба.
Данъчна основа – количества
произведени и внесени литри
алкохол, цигарени изделия,
кафе, бензин, организирани
работни места за залагане върху
резултати, продажна или
пазарна цена на производител
или митническа стойност,
стойността на произведени и
внесени акцизни стоки,
използвани за представителни
мероприятия, реклама,
натурално разплащане или
безвъзмездно, когато се дзокаже
сделка между свързани лица,
дължимият акциз се начислява
върху пазарната цена на
търгуваните стоки. Данъчен
размер – абсолютна сума в
левове за хектолитър – за
пивото, абсолютна сума в лв. за
всеки обемен процент и
алкохолен градус алкохолно
съдържание, абсолютна сума в
лв. за къс цигари и 1 бр. пури и
пурети, за 100гр. тютюн, към
която се добавя процент от
продажната цена на
производителя или вносителя,
абсолютна сума в лв. за тон
гориво, процент от митническата
стойност, продажна или пазарна
цена на стоки при внос на стоки,
за нови и употребявани
пътнически, товаро-пътнически и
състезателни автомобили на
база мерни единици, измерващи
мощността на двигателя.
Възникване на данъчното
задължение – с подаване на
декларация в 14-дневен срок от
започване на дейността, преди
освобождаване на митническо
задължение. Акцизните стоки
подлежат на облагане с акциз
при тяхното производство на
територията на страната,
въвеждане на територията на
страната от друга страна-
членка, или внасяне на
територията на страната от
трети страни и територии.
17 Мита
Митата са вид косвен данък,
който се начислява върху
определени вносни стоки
предназначени за
производствено и
непроизводствено потребление
в страната. В практиката
съществуват макар и рядко
експортни мита за ограничени
ресурси. За налагането на мита
върху вносните стоки
съществуват два основни
аргумента: фискален аргумент и
протекционистичен аргумент.
Фискалният аргумент губи
актуалността си. Митата не са
значим източник за постъпления
в държавния бюджет – те са
около 1% от общите приходи.
Протекционистичния аргумент
също не е от особена важност в
днешно време, поради това, че
протекционистиичните мерки на
държавата чрез митата не
допринася за правилното
развитие на националната
икономика, прави я не
достатъчно гъвкава и устойчива
на световния пазар. В днешно
време е допустим
протекционизъм с точно
определен период от времето,
охраняващ от външна
конкуренция нововъзникващи
производства от общодържавен
приоритет /технологичен,
образователно-
квалификационен и др./.
Законова регламентация
Закон за митниците и Правилник
за неговото приложение,
Митническа тарифа на
Република България, Валутен
закон. Общата митническа
тарифа регламентира следните
въпроси: обезпечаване на
правата и задълженията на
субектите на митническото
законодателство, търговията на
стоки в ЕС, вносни и износни
такси, европейски митнически
тарифи, класификация на стоки
и техния произход, навлизането
на стоки на територията на ЕС,
третиране на стоки от трети
страни, стоки намиращи се под
митническа процедура,
транзитни стоки и др, свободни и
безмитни зони. Обект на
облагане – всички внассяни,
изнасяни и транзитирани стоки и
предлагани услуги,
преминаващи националната
граница и континенталния
шлейф на Република България.
Данъчен субект – лицето, за
сметка на което е изготвена
митническата декларация, или
не е изпълнил изискванията на
режима за мременно
складиране, не спазило
изискванията на митническия
режим, под който е поставена
стоката. Данъчна основа
основа за изчисляване на
подлежащото за заплащане
мито е митническата стойност на
стоката и услугата. Начинът за
определяне на митническата
стойност на стоките е
регламентиран с Правилника за
приложение на Закона за
митниците. Данъчния размер е
определен съгласно Общата
митническа тарифа за
съответния вид и група стоки.
Митата при вноса и износа и
таксите с равностоен ефект са
забранени между държавите-
членки. Отменени са всякакви
количествени ограничения
между страните, освен тези,
допустими като изключения за
гарантиране на здравето,
сигурността и националните
стопанства на страните.
Възникване на данъчно
задължение – вносно
митническо задължение
възниква при приемане на
митническата декларация,
неправилно въведени или
отклонени от митнически надзор
стоки. Износно митническо
задължение възниква в момента
на приемана на митническата
декларация, когато стоката
действително е изнесена или е
доставена по местоназначение.
Срокове за внасяне на
данъчните задължения – При
внос дължимите мита могат да
се внесат в брой в касата на
митницата, безкасово или чрез
прихващане. При внос на стоки
митническите органи
изчистляват и събират митни
сборове при влизане на стоките
в страната преди
освобождаване от митнически
контрол. Ако стоката обект на
внос е акцидна, обезпечаването
е с банкова гаранция за срок от
60 дни. Митническата стойност
има следните елементи:
договорната или заплатена цена
на стоката + мито + временна
такса по вноса /5%/ + такса за
митническо оформяне 0,5% - 1%
но не повече от 700 долара +
акциз /ако стоката е акцизна.
Получената стойност е
облагаема основа за ДДС. Върху
нея се добавят 20% ДДС.
18. Икономическо
съдържание и
класификация на
държавните разходи.
1.Същност на публичните
разходи. По своята
икономическа същност те
представляват част от
финансовите ресурси, които
държавата насочва за развитие
на държавното и общинско
стопанство, жилищно
строителство, отбрана,
сигурност, обслужване на
населението. Публичните
разходи от една страна се
явяват като икономически
отношения между държавния
бюджет и бюджетите на
общините свързани с
осъществяване на техните
функции. Икономическите
отношения между държавата,
общините и населението са
свързани с безплатно
удовлетворяване на социално-
културните потребности на
населението и уверичаване
техните доходи.
2.Видове публични разходи.
При красиф. на държ. р-ди се
прилагат различни признаци,
като те се разделят на групи,
раздели, дейности, мероприятия
и параграфи. При новите
икономически условия
групирането на публ. р-ди се
извършва чрез утвърдена
бюджетна класификация. В
зависимост от целите и
възможностите на публ.р-ди,
както и масата на БВП, те се
разделят на 3 гр.
-преки производствени р-ди
– отнасят се за инвестиции в
различни отрасли на
националното стопанство, водят
до нарастване на БВП;
-непреки произв. р-ди –
обхващат р-дите за
образование, здравеопазване,
култура и др., като влияят върху
БВП по косвен път;
-публични разходи –
свързани са с отбраната,
управлението на страната. Нито
по пряк, нито по косвен път
увеличават БВП.
В зависимост от
предназначението на публ.р-ди,
те биват:
-текущи – включват р-дите
за бюджетни учреждения
(заплати, стипендии,
командировки, стоп. р-ди). Те се
извършват веднага и имат
постоянен характер, величината
им е динамична в зависимост от
бюджета.
-инвестиционни – р-ди за
капитални вложения за ново
строителство, реконструкции,
машини и съоръжения. Имат
епизодичен характер.
-трансферни – обхващат р-
ди за субсидии, за външни
заеми. Имат епизодичен
характер, величината им зависи
от възможностите на дадена
страна.
В зависимост от източника на
финансиране биват:
-бюджетни – директно се
финансират от държавата и
бюджетите на общините;
-извън бюджетни – изразяват се
от извънбюджетни фондове
(министерства, ведомства). За
тях е характерно целевия
характер и особен статут на
ползване, отчитане и контрол.
Бюджетна класификация.
Характеристика на бюджетната
класификация – класиф. на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 мар 2017 в 10:47 студент на 34 години от Велико Търново - Висше училище по агробизнес и регионлано развитие, факулетет - Дистанционно, специалност - Финанси и банково дело, випуск 2019
09 мар 2017 в 20:30 студент на 24 години от Варна - Икономически университет - Варна, специалност - Финанси, випуск 2013
05 фев 2017 в 09:44 студент на 31 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Право, випуск 2015
22 юни 2016 в 14:23 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2018
12 ное 2015 в 20:38 студентка на 32 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, випуск 2011
20 юни 2015 в 12:39 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - ФИСН, специалност - МИО, випуск 2017
28 апр 2015 в 22:52 студент на 24 години от Смолян - Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - икономика, специалност - Туризъм, випуск 2017
17 фев 2015 в 14:35 студентка на 25 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, специалност - Финанси, випуск 2015
04 яну 2015 в 19:02 студент на 26 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси,счетоводство и контрол, випуск 2017
13 апр 2014 в 10:25 студентка на 28 години от Кърджали - Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Публични разходи

17 апр 2011
·
183
·
5
·
1,252
·
329

Същност и характеристика на публичните разходи. Анализ разходи - ползи. Видове публични разходи ...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,607
·
1
·
1,184
·
341
·
2
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

лекции по управление на местните финанси

26 мар 2009
·
130
·
13
·
1,914
·
114
·
18

теми по управление на местните финанси за великотърновският университет...
 

Тестове по Публични финанси

23 мар 2009
·
448
·
5
·
796
·
8
·

Тестове по Публични Финанси 1. В едно стопанство (общество) от двама души (А и Б), което произвежда две блага (Х и У), използвайки два фактора на производството (L и C), условието за разменна ефективност има следния вид: MRSAx,y = MRSBx,y 1....
 

Публични финанси

14 мар 2008
·
1,730
·
19
·
3,832
·
745
·
1

Лекции по публични финанси от ИУ гр.Варна. Съдържат темите финанси и финансови системи, публично стопанство и публични блага, държавни доходи, обща теория на данъка, косвени данъци, акцизи, ДДС, организация на облагането с ДДС, мита и др. теми
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
17
1
5 мин
08.08.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
4
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Публични финаси Пищови

Материал № 355834, от 10 юни 2009
Свален: 187 пъти
Прегледан: 162 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Брой страници: 5
Брой думи: 3,453
Брой символи: 30,762

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публични финаси Пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения