Големина на текста:
Тема № 1
„Същност на социалната работа като професионална дейност”
Социалната работа е значима професия в развитите общества. Тя е сравнително нова
професия за България, която отразява глобалните промени в икономическия и
обществен живот в световен мащаб. Социалната работа е свободна професия и отразява
промените в обществото и начините за адаптиране към тях. Съчетава опита и
ценностите на модерния свят и цивилизация, на отвореното гражданско общество и
изключително богатата народопсихология на българина, съхранила идеалите на
поколенията, творчеството и неукротимия дух. Социалната работа е специализирана
дейност за посрещане и подпомагане на проблемите на живота, здравето и доходите, на
отношението на индивидите в семейството и групите и на взаимодействието с
институциите по пътя на промяната в нагласите, знанията и уменията. Динамичният
начин на живот на българина в технократичната ера, качествено новите условия на бърз
преход след 1991г. , спадовете в икономическото развитие, съпроводени с нагнетяващ
се национален нихилизъм, нахлуването на огромен информационен поток, неминуемо
слагат отпечатък върху физическото и психическото здраве на българина и изискват
адекватна намеса в помощ на неговото преустройство във всички сфери на обществен
живот. Именно социалната работа отразява връзката на личността с обществото,
професия, която утвърждава като изключително ценна не само за нашето оцеляване, но
и интегрираща и утвърждаваща промяна.
Началото на социалната работа у нас се появява със закон на хан Крум, който
регламентира позицията на просяците. Взаимодействието между традиционните
семейно-родови и общински форми на подпомагане, със църквата и благотворителното
общество е характерно за І-то българско царство. През този период, бедните, болните и
просяците са подпомагани като им се предоставя безплатна храна, подслон и лечение.
След 1928г. към действащата социална защита и законодателство се включва и
социалното подпомагане с публикувана наредба. През 1934г. чрез закона за обществено
подпомагане се дава възможност на общините да уреждат според нуждите си, подслона
за деца на бедни родители и места за бездомни. През 1951г. се създават три форми на
подпомагане:
1. За лица с намалена трудоспособност, се създават учебно-професионални
предприятия, в които се придобива професионална квалификация.
2. За лица, които не могат сами или с помощта на свои близки да се устоят в
обществото се изграждат заведения за социални услуги.
3. За инвалиди, стари и самотни хора, които не са настанени в домове, са членове на
клуб на пенсионера.
През 1961г. България приема европейската социална харта и една от задачите е
насърчаване и образуването на служби, които да помагат на отделни лица или групи да
се приспособят към обкръжаващата ги среда.
Социалната работа е съвкупност от дейности свързани с придобити и задълбочени
знания, подготовка и опит в социалната сфера. Тя е свързана с решаване проблемите на
хора, които са неспособни сами да го направят, нуждаят се от закрила и социални
услуги. Насочена е към поддържане благосъстоянието на обществото и като теория и
практика е свързана с определено реализиране на степента на социално равенство.
Социалната работа може да е средство за решаване на конфликти, по специфика е
близка до педагогиката, проблемното поле е голямо, с многообразни жизнени ситуации
и противоречия на хората. Специалисти с професионална подготовка и изисквания за
знания от различни области, право, медицина, психология, социология и други са
1
нужни за разрешаване проблемите на хората и обществото. Основната и същност е
съвкупност от подпомагащи дейности в областта на социалната сфера и създаване на
материални и нематериални блага, необходими за осигуряване на основни жизнени
процеси и определящи потребностите, поведението и желанията на хората. Социалната
работа е свързана с специфични отношения, възникващи в съвместния живот на хората
в съвременното общество. Те са сложно-емоционални отношения с икономически,
политически и социален характер. Целта на социалната работа е да регулира връзките и
отношенията на човека с обществото, указване на помощ при решение на проблеми в
социалното обкръжение, сигурност и защита на хора с различна степен на риск и
осигуряване благосъстоянието в обществото, съобразно определени стандарти. Така
наречените „клиенти” на социалната работа са лица или семейства с ниски доходи, с
увреждания, нуждаещи се от закрила и социални услуги, които беседват с тях, помагат
за намаляване на психическия стрес и помощ за влизане в нормалния ритъм на живот.
Това прави социалната работа особена вид дейност, свързана с изследване, диагноза и
лечение на „клиента”.
Както всяка дейност, така и социалната работа има структура, която е обвързана с
много елементи, изпълняващи определена функция. Цялостната система на социалната
работа се състои от няколко самостоятелни компонента-субект, съдържание и обект,
които са свързани в едно цяло със средства, функции и цели. Субекти са хората
занимаващи се със социална работа. Съдържанието е компонент на социалната работа и
произлиза от функциите и които са информационни, диагностично-прогностични,
организационно-управленски, психологически и указване на помощ. Обектите са хора
нуждаещи се от помощ-възрастни, пенсионери, тежко болни, инвалиди, хора в трудни
жизнени ситуации, престъпници, подрастващи попаднали в лоша компания, безработни
н хора с ниски доходи или общо казано-хора в неравностойно положение.
Последователността в подреждането на компонентите не е случайно. Винаги се върви
от субекта към обекта, защото обектът е най-важен фактор, определящ същността и
характера на дейността.
Социалната работа е съвкупност от дейности от различно естество, насочени към
социална защита на определени групи от населението с оглед, тяхното оптимално
адаптиране към обкръжаващата ги социална среда и успешно преодоляване на
непредвидими, желани или нежелани ситуации. От тази гледна точка могат да бъдат
разграничени няколко направления в социалната работа: социално-психологическо,
социално-медицинско и социално-икономическо.
Социално-психологическото направление отразява връзката на социалната работа с
психологическите науки, като теория и практика. Взаимоотношенията на личността в
социума, междуличностните взаимоотношения, поведението при стрес, кризата на
личността, механизмите за мотивация при определена дейност, микроклимата в
групата, екипа, общността, динамиката на промените в тези взаимоотношения и
способността за адаптация. За развитието на висшите психични функции у човека са
необходими условията на социалната среда. Социално-психологическото направление е
свързано не само с психологията, но и със социалната психология, социология и
философия. Професионалната роля на социалния работник е свързана с приемане и
заимстване на структури от други дисциплини или поточно онези схематични модели,
които подпомагат конкретната социална теория и практика, и стимулират създаването
на собствени модели.
Как би изглеждала социалната работа без познания за човека от погледа на
медицината?! Социално-медицинското направление се стреми към използване знанията
от медицината. Как е устроен човека, какви физиологични промени настъпват в
организма на човека, в резултат на нарушеното равновесие и се отразяват на неговия
2
психичен статус и поведение в социума. Как телесното страдание рефлектира не само
върху болния човек, но нарушава социалните му връзки и в повечето случаи е зов за
внимание и обич. Социално-медицинското направление се стреми към по-пълно
проучване на социалните фактори и условия, които имат отношение към разбирането
на редица аспекти от болестта и нейното социално коригиране.
Социално-икономическото направление се определя от необходимостта от познание и
умело използване на икономическите дисциплини в социалната работа, тъй като тази
професия е тясно свързана с държавните управленски структури и политика. Умело
провеждания социален мениджмънт, внедряването на иновационни проекти и
програми, социалното предприемачество, конкретните мерки за икономическо
стабилизиране на бедните и социално слаби хора, спомагат за точното прилагане на
функцията на социалната работа. Платформите за социална рехабилитация, търсенето
на фондове за подпомагане, ограничаване обедняването на населението, чрез
повишаване на неговата икономическа активност и увеличаване на трудовата му
заетост, създаване на форми на социална защита на хората в неравностойно положение,
е от изключително значение за управлението на социалните дейности и тяхната
успешна икономическа политика. Огромният принос в социалната работа се определя
от отразяването на границите на бедността в България, социалните проблеми, които тя
поражда, икономическата и социалната им цена и публичното им назоваване.
СЗО в своята Конституция определя здравето като „не само липса на болест, а
състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие”. Здравето се
свързва с хармоничните взаимоотношения с природата, докато болестта с физическата
и нервна умора и влиянието на околната среда и нейните психологически, медицински
и икономически последствия. Присъствието на социалния работник в процеса на
оздравяване и възстановяване нормалното функциониране на личността е решаващо с
оглед на подобряване психичния и социален комфорт у човека и неговата адаптация в
съвременния живот. Социалната работа се стреми към взаимодействие с институциите,
работещи с хората в неравностойно положение, както и повишаване на тяхната
ценностна ориентация като личности, цел интегрирането им в обществото.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 сеп 2022 в 13:45 потребител
 
Домашни по темата на материала
Същност на социалната промяна
добавена от panajot89 02.04.2012
0
23
Подобни материали
 

Протестантската етика и духът на капитализма

09 дек 2008
·
439
·
251
·
55,618
·
934
·
3
·

Потомците на модерния европейски културен свят неизбежно и с право ще разглеждат универсално-историческите проблеми, задавайки следния въпрос: Коя верига от обстоятелства е довел а до факта, че точно на територията на Западна Европа* - и единствено...
 

Социалните групи – основни характеристики

30 сеп 2010
·
83
·
5
·
1,374
·

Първите модели по теория на социалната комуникация са свързани с имената на Коракс и ученикът му Тизий...
 

Дом за стари хора Радост

16 яну 2010
·
435
·
16
·
2,586
·
1

Бизнес план за създаване и управление на дом за стари хора Радост...
 

Какво трябва да знаем за трафика на хора

05 ное 2008
·
112
·
9
·
1,578

Ще се запознаете с най-важните особености на трафика и как да се предпазите.
 

Изчистване, oпростяване и консолидиране на инвалидната пенсионна система

05 май 2007
·
66
·
27
·
6,817
·
39

Има два основни подхода за разбирането на инвалидните пенсии.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
13
74
1
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Същност на социалната работа като професионална дейност

Материал № 35534, от 17 юни 2007
Свален: 1,118 пъти
Прегледан: 287 пъти
Качен от:
Предмет: Социология
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 854
Брой символи: 7,838

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на социалната работа като професионална ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения