Големина на текста:
2. Прогноза и прогнозиране. Опр - я и осн. хар – ки. Роля в управлението и планирането на ик – те с – ми:
Определения за прогноза:
-съвкупност от научно обосновани изказвания по отношение на бъдещо възможно състояние на даден обект, процес
или явление.
-предварително определяне на очакваната реализация на даден процес на основата на изводите от информацията
-знание за реално възможни процеси.
Определения за прогнозиране:
– за процес на прогнозиране можем да говорим само тогава,когато изследваме бъдещо състояние на даден обект.
Прогнозира се състоянието на обекта, в/у който ние НЕ можем да имаме решаващо въздействие.
Основни характ.черти на прогнозите:
-имат вероятностен характер, защото бъдещото състояние на системата не се определя от сегашното й развитие
-всяка прогноза притежава неопределеност
-обикновено се разполага в определени рамки и на тази основа се разработват различните варианти.
Основни понятия:
-предвиждане - основава се на опита и наблюдаваните закономерности в изследвания обект
-хипотеза - не напълно теоритически обосновано предположение по отношение на бъдещето развитие на някакво
явление или събитие
-проект - използва се за описание на бъдещо възможно състояние или тенденции, като не се включва оценка за
тяхната правдоподобност или предпочитание
-програма - елемент от плана, с който се създават условия за реализиране на определени негови приоритети или важни
цели
-предсказване - мисловна дейност, чиято цел е приблизително определяне на характерни признаци на обекта в бъдеще
-моделиране - прогнозата с идеален образ на реално възможни бъдещи процеси и явления.
3. Видове прогнози. Основни функции. Съставни елементи на прогнозата. Етапи на прогнозиране:
1. Видове прогнози:
А) в зависимост от хоризонта, който обхващат те са:
-дългосрочни – над 5-10г.;
-средносрочни – от 2 до 5 г.;
-краткосрочни – до 1г.
Б ) в зависимост от сферата, за която се отнасят:
-демографски;
-икономически;
-научно-технически;
-екологически
-други прогнози.
В ) в зависимост от техния „пространствен” обхват:
-глобални;
-международни;
-национални;
-регионални;
Г ) По видове организации:
-стопански организации от реалния сектор
-институции от финансовия сектор
-организации с идеална цел
-други институции
Д ) По начин на формулиране на очаквания резултат – ако се представя чрез числа:
-представена само с 1 число;
-представена с интервал;
Е ) По степен на условност:
-безусловна – осъществяването на прогнозата не се свързва с настъпване на друго събитие;
-условна – зависи от настъпването на друго събитие;
2. Основни функции на прогнозата:
1)Усведомително – ориентираща – дава знание за бъдещи тенденции на развитие;
2)Регулативна – стремеж на управлението максимално да се приспособи към бъдещото развитие на с-мата;
3)Стратегическа – желаното бъдеще в една система
3. Етапи на прогнозиране:
1 определяне на обекта на прогнозиране
2. набиране на инф. за обекта, за предходното му развитие
3. анализ на синтезираната информация
4. избор на метод за прогнозиране – зависи от анализа и обекта
5. разработване на варианти на прогнозите
6. избор на вариант
7. разработване на система за контрол и наблюдение
8. изпълнение на прогнозата
5. Методология и технология на прогнозирането. Основни принципи и показатели:
1. Методология на прогнозирането – съвкупност от принципи, методи, технология и показатели на прогнозирането.
2. Основни принципи:
?Прогнозата трябва да съответства с тенденциите, както в развитието на съответния отрасъл, така
и в иконимиката като цяло;
?Непрекъснато трябва да се извършва прогнозиране, като постоянно да се правят корекции в
зависимост от измененията, които настъпват във факорите;
?Принцип на комплексност - отразява всички основни страни на осъществяваните фирмени
дейности;
?Съответствие м/у системата за прогнозиране и системата за планиране във фирмата;
?Обоснованост на изводите.
Прогнозата не може да замести или измести плана, защото:
- Показателите в прогнозите не се обвързват балансово;
- Има много по-тесен обхват;
- Прогнозата предхожда плана и изпреварва във времето вземането на управл решения;
- Прогнозите са многовариантни, а плановите документи съдържат едновариантни реш.
6.Методи и подходи за прогнозиране:
1. Методи за прогнозиране:
1) качествени - те се прилагат в условията на отсъствие на информация, когато е необходимо да се ”създаде”
информация за поведението на системата в бъдеще:
? Метод „Делфи”:
А.Експертите са отделени един от друг;
Б. Експертите са в група;
Предимства - използват се оферти на широк кръг специално подбрани специалисти; запазва се анонимността на
участниците в групата експерти. Недостатък - избраната група експерти по квалификация може да не отговаря на
широкия диапазон от проблеми, свързани с разработваната прогноза;
? Метод „ Мозъчна атака” – има за цел да се съберат за кратко време колкото се може повече идеи и предложения за
прогнозирането. Експертите са равнопоставени;
? Метод „Рин-ги” – неговата същонст е приемане на групово решение с общо съгласие на членовете на групата в
обстановка на сътрудничество и доброжелателност. Инициатор и автор на проекта е низовият ръководител, където е
възникнал проблема;
? Метод на”Комисията”– група експерти в дадена област имат задача да дадат и мотивират своето мнение за
бъдещото развитие на прогнозирания показател. Предимство - бързо определяне на прогнозата, но има опасност от
субективизъм и налагане на мнения.
? Метод „Монте Карло” – съчетание на експерти със статистически методи;
? Метод на”Сценария” – под формата на сценарий се прави опит да се предвидят поредица от събития, показващи
как може да се достигне някаква цел.
2) количествени:
- Статистически – използва се средно год. темп на изменения на даден показател. Може да се изгражда мн.точна
прогноза,защото се осреднява влиянието на ф-рите, предизвикали измененията в прогнозирания показател. Този метод
е приложим за краткосрочно прогнозиране;
- Статистическо-математически – използват главно коефициент на еластичност, структурни модели и модели на
корелационно – регресионния анализ;
- Математически – базират се гл. на линейното и динамичното програмиране. Изградените с тяхна помощ величини
служат като ориентири, към които прогнозната величина се доближава.
2. Подходи за прогнозиране – 3 класификации:
1) Пасивно и активно прогнозиране :
- Пасивно - миналите тенденции се пренасят в бъдещето. Позволява по-нататъшно упр-ние на фирмата чрез изграден
вече план.
- Активно - при ик. силни фирми, с достатъчно ресурси за да променят в своя полза външната ик. среда. Вземат в
предвид измененията в миналия период.
2) Нормативен и изследователски подход:
- Нормативен подход - разглежда възможностите за взаимодействие на фирмата с външната среда, така че
набелязаните цели да бъдат реализирани в определени срокове;
- Изследователски подход - анализира тенденциите и закономерностите в дадено явление, които биха се получили в
бъдещ период при запазване на закономерностите в измененията, разкрити в миналия период. Опира се на пасивното
прогнозиране;
3) Екстраполиративен и моделен подход:
- Екстраполиративен подход - установени минали тенденции се проектират като валидни за бъдещ период.
Недостатък - за бъд. са валидни същите тенденции, действали в миналото;
- Моделен подход - за него е необх. индивидуална работа с информационните масиви на вс. фирма. В зависимост от
това с какви средства се възпроизвежда обективната ик. действителност, се получават разл. видове модели:
математически; математико-статистически; информационни; структурни; иконометрични.
7. План и планиране. Планирането като управленска функция и като процес на вземане на решения. Основни
елементи на плана:
1. План – описание на бъдещо състояние или тенденции, като в него се представят целите на органа за управление, за
които се разработва планът.
2. Планиране – за процес на планиране може да се говори само тогава,когато в/у обекта от който се интересуваме
можем да оказваме решаващо въздействие за промяна на неговото състояние в един следващ момент. То е процес на
балансиране между ресурсите и потребностите в една с-ма.
3. Планирането като управленска функция – функцията планиране служи като основа за приемане на управленски
решения и представлява управленска дейност, която обхваща разработване на целите и задачите за управление на
организацията, а също така определяне на пътищата за осъществяване на плановете за постигане на поставените цели.
Планирането определя какво, кога, как и от кого трябва да се направи, какви ресурси са необходими, за да бъде
изпълнен планът в регламентираните срокове. Общите черти на управлението вкл. :
1) Разкриване на перспективите на развитие на външната среда;
2) Опр. на целите и вероятните стратегии;
3) Определяне на задачите и действията за тяхното съществуване.
4. Планирането като процес на вземане на решения може да се определи в три отн-я:
-предварително вземане на решения за това какво и как да се прави;
-когато постигането на желаното състояние зависи от много взаимосвързани решения;
-решенията са насочени към желани бъдещи състояния, които не могат да бъдат достигнати ако се развиват
самостоятелно.
5. Основни елементи на плана - обединяват се в подсистеми:
1) резултати – представени са с количествени и качествени показатели;
2) средства – включват избор на политики, програми, мерки, начин на действие и т.н., които служат за постигане на
желаните резултати;
3) ресурси – определят се вида, качеството и количеството на необходимите ресурси и от къде ще се осигурят, как ще
се разпределят и използват.
! Тези 3 елемента са условието за постигане на целите.
4) внедряване и реализация на плана – построяване на процедури за вземане на решения и начина на организацията
им за изпълнение на плана;
5) контрол – разработване на методики за предвиждане и предотвратяване на грешки в плана, възможни сривове в
него, решение и организация за преодоляването им или изменение на плана.
8. Видове планове. Равнища на планиране:
1. Видове планове:
*Според управленското равнище, на което се разработват и според своя обхват и предназначение:
- стратегически план, който се разработва от висшето ръководството на организацията, съдържа общите и
дългосрочни цели и е инструмент на стратегическия мениджмънт;
- тактически план, който се разработва от по-ниските равнища на управление на организацията, конкретизира
стратегическия план за по-кратки периоди от време, декомпозира общите цели на организацията и определя
дейностите за тяхното постигане, изпълнителите и сроковете за изпълнение;
- оперативен план, който се разработва на най-ниското управленско равнище – за определени дейности, структурни
единици, работни места и дава отговор на конкретни въпроси.
*Според обекта на управленската дейност, плановате биват:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Прогнозиране и планиране

Синтезиран материал от упражнения по прогнозиране и планиране в УНСС...
Изпратен от:
lifelife
на 2009-06-09
Добавен в:
Упражнения
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
965 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Планиране и прогнозиране

20 юни 2011
·
374
·
56
·
12,898
·
790
·
5

Лекции по планиране и прогнозиране...
 

Пищови по планиране и прогнозиране

02 дек 2011
·
557
·
6
·
5,419
·
1,013
·
9

Сбити темите по предмет планиране и прогнозиране предназначен за студенти по Икономика...
 

Лекции по планиране и прогнозиране


Планиране и прогнозиране - място, роля и функция на планирането в системата на управление...
 

Курсова работа по планиране


Чрез финансовото планиране се определят не само фирмените цели, отнасящи се до организацията и контрола на извършваната дейност, но и се обосновават взаимодействията между решенията за инвестиране и финансиране...
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тест-подготовка. Изпитна форма. Сбор от целия курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
62
26
1
15 мин
08.08.2013
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
39
1
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Прогнозиране и планиране

Материал № 354853, от 09 юни 2009
Свален: 965 пъти
Прегледан: 961 пъти
Качен от:
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Упражнение
Брой страници: 14
Брой думи: 3,577
Брой символи: 33,107

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Прогнозиране и планиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения