Големина на текста:
, Напоследъксеутвърждаватенденциятапсихичните
разстройства . дасеразделятнадвеосновнигрупиПървата
групапсихичниразстройства сеобозначавасколичествената
„”, „”. характеристикачестиавторатаскачествототежкиТъйкато
, товасанеравнозначнипосвояпроизходобозначенияте
. предизвикватмногонедоуменияинесигурноствтълкуванетоС
целдасепротивопоставимнатазитенденцияпубликуваметози
текст
* Тежкипсихичниразстройства
Къмпърватагурапасеотнасятразличниразстройства,
( обединяванисобщотопонятиепсихозиилипсихотични
разстройства). ( Такивасанапримершизофрениятавнейните
), различниклиничниварианти биполярнотоафективно
. разстройствоинякоидругиПсихозитесеотличаватот
останалитепсихичниразстройства , потовачеповремена
периодитенаобострянетеводятдосериознонарушаванена
; връзкатанаболниясреалносттавъзприятиятаипредставитеза
, себесиоколнитеи
, .светакактоиспособносттазасамоконтролсатежконарушени
. ПочтивинагитоваводидоотклонениявповедениетоЛипсатана
критичносткъмболестнитепреживяванияинесъответното
поведениеетипичнахарактеристиказаостратафазана
. психозите
Другаособеностнапсихотичнитеразстройства, порадикоятоте
, .сеобозначаваткатотежкиетенденциятаимдахронифицират
.Понякогатедовеждатдотрайнипсихичниувреждания
, Независимоотрисковетевъзстановяванетоследпрекаран
. -психотиченепизоденапълновъзможноКолкотопо драматично
, - протичаеднапсихотичнакризатолковапо големисашансовете
. забързоипълновъзстановяванеПроцесътнавъзстановяване
зависисъщоотвреметоназапочваненалечениеколкото
, - повечесеотлагалечениетотолковапо труденепроцесътна
. възстановяванеЕтозащоотключовозначениееналичиетона
достъпнои
качественопсихиатричнолечениеповременаостратафазаи
психологическаисоциалнарехабилитациявпериодана
.възстановяване
- Шизофрениятаеедноотнай честосрещанитезаболяваниясред
. хоспитализиранитевпсихиатричнитезаведенияВБългария
1000 2.3 болесттана душинаселениеседвиживграницитеотдо
2.99.
, Шизофрениятаезаболяванеснеяснаетиологиятенденциякъм
, , хроничнопротичанеразнообразнаклиничнакартинавкоято
.доминиратявлениянаразпаднаединствотонапсихиката
. ЕтиологиятанашизофрениятанееизясненаСъздаденисамного
, теориинонитоеднаоттяхнеедалаубедителенотговорза
.причинитенатовазаболяване
,Установенаеролянанаследственатаобремененостнарушена
, , . обмянанабелтъцитесеротонинацерулоплазминаидрОтдавасе
.значениенавирусниинфекциииавтоимуннипроцеси
Клиничнатакартинапришизофрениятаосновноенарушено
- единствотонапсихичнияживоткатонай яркосезасягат
- . -мисловнатаиемоционално волеватасфераВъввъзприятно
,представнатасфераособенозначениеиматхалюцинациите
- ,коитонай честосаслуховиитообикновеновербалниследвани
. отобонятелниимногорядкозрителниИнтелектътоставадълго
временезасегнатипоказвасвоеобразноснижениевизходните
. , стадииНалицееяснотанасъзнаниетокоетоприостроначалои
.подостропротичаненапсихозатаможедасенаруши
Отневрологичнитепроявидоминиротвегетативнинарушенияс
, ,усиленамастнасекрециявобласттаналицетоизпотяване
, усиленаслюнченасекрециянарушениявзеничнатаисъдовата
.моторика
Соматичнипроявиприостроначалоназаболяванетосе
, характеризиратсповишениенатемпературатапроменив
, кръвнатакартинаслевкоцитозаиускореноутайванена
.еритроцитите
, Клиничнитеданнинашизофрениятамакаритвърде
, :разнообразнимогатдасесведатдоследнитеосновниформи
1. : . ПростаформаРазвивасеумладихораНейнатаосновна
характеристикаеупадъкналичносттаприбедностна
. -психотичнитеизживяванияХарактеризирасесемоционално
- , , волевиразстройства вяластапатияафективно
. , снижаванеБолнитеставатвраждебникъмблизкитесипроявяват
, странностивповедениетоистигатдоскитничествобезмислени
, , .кражбиагресивнидействияилинелепиполовиконтакти
2. : - ,ПараноиднаформаЕднаотнай честосрещанитеформи
- започвавпо къснавъзрастисехарактеризирасналудностиза
, . преследваневъздействиеивраждебноотношениеМожедасе
наблюдаватиналудниидеизазнатенпроизходили
. свръхестественидарбиВмногослучаиболнитенамират
- поведениетонаоколнитепо специалнотехнитежестовеи
, „ мимикизагатванияпотвърждениязасвоитеналудни
.преживявания
Притазиформанашизофрениячестосенаблюдават
, . халюцинацииобикновенослуховиКогатохалюцинациитеса
, -яркоизразениможедасеоформихолюцинаторно параноидна
, форманашизофрениякоятоевариантнапараноидната
. . формаМогатдасенаблюдаватипсевдохалюцинацииТевлизатв
- , съставанасиндроманаКандински Клерамбохарактеренсамоза
.шизофренията
Параноиднатаформанашизофрениятасехарактеризирас
. продължителнопротичанеВсравнениесдругитеформина
, болесттатукявлениетонашизофренниядефектобикновено
- . настъпвапо късноСхронифицираненаболестнияпроцес
.налудноститепостепенноизбледняватигубятсвоятацялост
3. : :КататоннаформаПроявявасевдваосновниварианта
. кататоненступорикататоннавъзбудаЗапочвавпериодамежду
. пубертетнатаизрялатавъзрастМогатдасередуватфазово
, кататоннавъзбудаиликататоненступоркактоидасепреплитат
.всмесенакартина
,Кататоннатавъзбудасехарактеризирасъсстереотипност
. ,еднообразиеибезсмисленостБолнитенепрекъснатоседвижат
, ,правятедниисъщедвиженияпредимнопостереотипенначин
/ /, /говорятмного логорея повтарятедниисъщидуми
/ , / / , вербигерации илидумитенаоколните ехолалия повтарят
. , / /,действиятанамедРаботнициилитехнитеблизки ехопраксия
, илиизвършватагресивнидействияспрямооколнитеили
, , , ..неодушевенитепредметикатогичупяткъсатудрятитнПри
, ,кататоннияступорболнитесасъсзастинала безизразнамимика
, , мазнакожасположителенсимптомнахоботчетонеобичайни
, . причудливипозипоходкаидвиженияНаблюдавасесиндромана

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 май 2019 в 23:49 студент на 39 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2019
01 май 2019 в 17:57 ученичка на 21 години от Ямбол - ГПЧЕ "В. Карагьозов", випуск 2016
30 яну 2019 в 23:04 ученик на 22 години от Смолян - НУФИ, с. Широка лъка, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Психологическо изследване на личността

03 фев 2008
·
2,110
·
18
·
4,816
·
2,770
·
2

Материал, описващ основните методи за изследване на личността в клиничната психология и практика (тестове, проективни методи).
 

Личностни разстройства

01 юни 2008
·
601
·
11
·
2,880
·
473
·
1

Съдържа информация за: дефиниция на личностните разстройства, причини за визникването им, видове личностни разстройства, промени, настъпващи в личността.
 

Видове неврози

30 дек 2008
·
367
·
9
·
2,580
·
318

Неврозата е „болестта на цивилизацията”. Няма човек, който през своя живот да не е имал невротични симптоми. Неврозите са психични разстройства, които настъпват по психогенен път, т.е., по пътя на психотравмата...
 

Психология на развитието на възрастни

02 сеп 2008
·
296
·
13
·
2,742
·
121

Толкова е приятно да си представяме, че другият ни обича заради нас,и е толкова обидно, когато откриваме, че ни обича най-вече заради себе си...
 

Тревожни разстройства

23 май 2008
·
162
·
2
·
727
·
134

Какво е това тревожно разстройство: Тревожните разстройства варират от чувство на безпокойство/тревога до сковаващо състояние на ужас/терор/ступор (състояние не временно вцепенение и невъзможност за реагиране на стимули)...
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
620
2
16.07.2012
Поведение, ориентирано към целите
изпитен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 14 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
14
44
1
1 мин
15.03.2015
» виж всички онлайн тестове по психология

Психични разстройства

Материал № 353932, от 08 юни 2009
Свален: 130 пъти
Прегледан: 163 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,637
Брой символи: 14,812

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Психични разстройства"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
167

Боряна Огнянова
преподава по Психология
в град Варна
с опит от  8 години
445 58

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения