Големина на текста:
1.ПОНЯТИЕ ЗА ГРАЖДАНСКО ПРАВО. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО КАТО ЧАСТНО
ПРАВО.
Гражданското право е най –големия по обхват отрасъл на обективното право,поради което при него най голямо
значение придобива систематизацията на правните норми. Всеки отрасъл на действащото право е подсистема, която се
характеризира с своя вътрешна структура.Системата на гражданското право обхваща критериите и начина за
разпределение и подреждане на правните норми. Тя е предпоставка за създаване на общи правни понятия и за без
противоречивото им прилагане във всичките клонове на гражданското право.Тя е необходима за научното изследване и
за изучаването на неговите правни норми.
В своето развитие гражданското право се свързва с две известни системи,които и до сега се прилагат в
законодателствата на съвременните държави.По старата система се нарича институционна и в нея се възприема
начинът за подреждане на институтите на гражданското право,който е бил приложен за пръв път в Институциите на
Гай.
От гледна точка на правна логика и практическо удобство по-съвършенна е пандектната система,която е създадена
от гражданско правната теория през 18 и 19 век и е възприета от 1896 година.За нея е характерно, че общите
правила,които важат за всички или за повечето граждански правоотношения,са обособени в обща част на гражданския
кодекс. Според нея правните норми се подреждат в специални части по клонове: облигационно,вещно,семейно и
наследствено право.
Поради предимствата,който предлага, тази система придоби широко разпространение не само в гражданските
законодателства,създадени по образец на ГГЗ, но и в бившите съветски републики и в останалите страни от Източна и
Средна Европа,които създадоха свои ГК след Втората световна война.
В теорията на Гражданското право преобладава разбирането,което структурира съвкупността на гражданско
правните норми по образец на пандектната система. На първо място се поставя общата част на гражданското право.Тя
обединява общите правила за гражданските правоотношения.В нея най-напред се поставят:
Нормите за обективното гражданско право,след това на общата част се отнасят до гражданскоправните
субекти,съдържанието и обектите на гражданските правоотношения,правните сделки като типичен юридически факт на
гражданското право,представителството и погасителната давност.
За разлика от класическата пандектна система в нашата теория преобладава разбирането,че след общата част
следва да се постави вещното право.Този клон на гражданското право съдържа правната уредба на отношенията по
придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права,които имат основно значение
както за националната икономика,така и за интересите на отделните правни субекти.
Между клоновете на гражданското право следва да се постави облигационното право.То е най-големият по
обхват дял на гражданското право и включва общи правила за източниците на облигационните отношения,способи за
погасяване на облигационни задължения и др.
Следващ клон на гражданското право е авторското право,което съдържа правния режим на правата върху
творчески произведения на литературата,науката и изкуството,върху изпълнения на артисти,върху звукозаписи и
програми на радиото и телевизията.Неговите правни норми уреждат и договорите за отстъпване на права за използване
на тези обекти от други лица.
Семейното право също следва да се включи като клон на гражданското право.То е съвкупност от правни
норми,които уреждат имуществени и неимуществени отношения между лица,които са свързани помежду си чрез
брак,произход и родство или осиновяване.
Последният клон на гражданското право е наследственото право.То обхваща нормите,които уреждат
преминаването на имуществените права на едно физическо лице след неговата смърт към наследниците,които е
определил с завещание и които законът сочи като наследници по закон.
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА НАУКАТА ГРАЖДАНСКО ПРАВО
Науката гражданско право представлява система от знания и възгледи за основните понятия и институти на
обективното гражданско право.Чрез нея се изясняват произходът,формирането и промените,които са претърпели
основните правни категории на гражданското право.
Тя се основава на постиженията на общата теория на правото, на философията на правото и си служи с
методите на формалната и правна логика, с догматичния,историческия и сравнителноправния метод на изследване.В
помощ на научните изследвания в бъдеще ще се използват все повече и постиженията на новите научни направления
кибернетика и прогностика.
Учебната дисциплина гражданско право има като предмет на изучаване принципите и нормите на действащото
обективно гражданско право.В нея се използват постиженията на правната наука,кото се прилагат както традиционни
така и нови дидактически методи за по-лесно овладяване на знания,като на пример решаване на казуси,тестове,курсови
работи върху теоретични въпроси с практическо приложение,организиране на учебни процеси и др.
1
Задачите на учебната дисциплина са да се придобият знания върху съдържанието на нормите на гражданското
право и умение за тяхното тълкуване и прилагане,способност за аргументиране и за етично участие в дискусии.
2.СЪПОСТАВЯНЕ И ОТГРАНИЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО,
ТЪРГОВСКОТО, ТРУДОВОТО, ГРАЖДАНСКОПРОЦЕСУАЛНОТО И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.
3.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО
ГРАЖДАНСКО ПРАВО.
Принципите на гражданското право са основните идеи и правила,които проявяват своето обвързващо деиствие или в цялото
гражданско право ,или в няколко от неговите клонове.
За гражданското право като наи –общи са характерни следните принципи:
1.Самостоятелност на гражданскоправните субекти и свобода за участието им в гражданскоправния
живот.Този принцип намира много широко приложение във всички клонове на гражданското право и чрез него
последното се характеризира и отличава от другите правни отрасли.
2.Справедливост в гражданските отношения.Този принцип означава да се закриля и защитава всеки признат от
нормите на гражданското право интерес,като се търси максимално съчетаване на интересите на отделните правни
субекти.В случаи на колизия между интереси и права се възприемат такива критерии,които са оправдани с оглед на
настоящи или бъдещи цели,които обществото си поставя,като например равностоиност на обезщетението при засягане
на частна собственост с административни актове в обществен интерес,приоритет в времето,защита на добросъвестни
правни субекти и др.
3.Равнопоставеност на гражданскоправните субекти.Този принцип се състои в това, че нормите на гражданското
законодателство третират еднакво гражданскоправните субекти,като им предоставят равни възможности за
придобиване на права,за тяхното осъществяване и защита,за участието им в гражданско правния живот.Този принцип
спрямо физическите лица е закрепен в чл.6 от Конституцията,които урежда равна правоспособност за всички лица и
забранява както привилегиите,така и ограниченията.
4.Изискване за правна сигурност в гражданските правоотношения.От много голямо значение за интересите на
всички участници в гражданския оборот и за обществените интереси е правната сигурност в гражданските
правоотношения.Множество правни норми и цели институти в гражданското право са обусловени и доминирани от
това изискване.
ПЕРИОДИ НА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО
1. Периодът от Освобождението до 9.10.1944г
2. Периодът от 9.10.1944г до м.януари 1990г.
3. Периодът които не е приключил понастоящем,който започва от изменението на Конституцията от 1971г.През
м.януари 1990г,когато бе отменена конституционната разпоредба,която установяваше ръководната роля на КП в
държавата и обществото.
Като определящи тенденции на бъдещото развитие на гражданското право са следните:
1.Създаване на условия чрез нормите на частното право за по пълно проявление и принципите за
равнопоставеност на гражданскоправните субекти и на държавната и частната собственост.
2.Отпадане на всички необосновани ограничения и затруднения при упражняване на субективните права.
3.Усъвършенстване на гражданскоправната защита на личните неимуществени права на гражданскоправните
субекти.
4.Обогатяване на облигационното право с правни норми за нови договорни видове,като договор
лизинг,лицензионен договор,придобиване на собственост срещу дълг,фючърсни сделки и др.
В бъдещото си развитие българското гражданско право ще се сближава и хармонизира, а в определени области и
унифицира с уеднаквеното право,установено от институциите на европейския съюз.
4.ИЗТОЧНИЦИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО - ПОНЯТИЕ, ВИДОВЕ.
5.КОНСТИТУЦИЯТА КАТО ИЗВОР НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО
6.ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО
ПРАВО
7.МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ КАТО ИЗТОЧНИК НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО.
2
8.НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И ПРАВНИТЕ ОБИЧАЙ КАТО ИЗТОЧНИК НА БЪЛГАРСКОТО
ГРАЖДАНСКО ПРАВО.
9.ЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА МОРАЛА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО. СПРАВЕДЛИВОСТТА.
СЪДЕБНА ПРАКТИКА И СЪДЕБЕН ПРЕЦЕДЕНТ. ОБЩИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН
СЪД.
10.ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО ВРЕМЕ. ОБРАТНО ДЕЙСТВИЕ И ДЕЙСТВИЕ
СПРЯМО ЗАВАРЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. ДЕЙСТВИЕ ПО МЯСТО И СПРЯМО ЛИЦАТА.
11.ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НОРМИ: ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ; ИМПЕРАТИВНИ И
ДИСПОЗИТИВНИ; МАТЕРИАЛНИ И ПРОЦЕСУАЛНИ; САМОСТОЯТЕЛНИ И НЕСАМОСТОЯТЕЛНИ;
АБСОЛЮТНО И ОТНОСИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ. ПРЕЗУМЦИИ И ФИКЦИИ.
12.ТЪЛКУВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ЗАКОН – ПОНЯТИЕ, ПРАВНА УРЕДБА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА
ТЪЛКУВАНЕТО. РАЗВИТИЕ НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА ТЪЛКУВАНЕТО.
13.ВИДОВЕ ТЪЛКУВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ЗАКОН.
14.НИСША И ВИСША КРИТИКА НА ГРАЖДАНСКИЯ ЗАКОН. ПРАВОПРИЛАГАНЕ.
15.ПРАВОПРИЛАГАНЕ ПО АНАЛОГИЯ, ПО АРГУМЕНТ ОТ ПРОТИВНОТО И ЗА ПО-СИЛНОТО
ОСНОВАНИЕ.
16.ГРАЖДАНСКО ПРАВООТНОШЕНИЕ - ПОНЯТИЕ, ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДОВЕ.
17.ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ.
18.СУБЕКТИВНО ПРАВО – ТЕОРИЯ ЗА СЪЩНОСТТА МУ, ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕРЕСА,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ. ПРАВО НА ИСК В МАТЕРИАЛЕН СМИСЪЛ.
19.ВИДОВЕ СУБЕКТИВНИ ПРАВА.
20.ПРЕОБРАЗУВАЩИ СУБЕКТИВНИ ПРАВА.
21.УПРАЖНЯВАНЕ НА СУБЕКТИВНИ ПРАВА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. КОЛИЗИИ
ПРИ УПРАЖНЯВАНЕТО. ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВО.
22.ЗАЩИТА НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРАВА - ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ. САМОЗАЩИТА И САМОПОМОЩ.
23.СУБЕКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО - ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ.
1. Понятие, съдържание, видове
Гражданското право е съвкупност от гражданско правни норми, които уреждат положението на гражданско – правните
субекти физически и юридически лица и държавата и равно поставените отношения между тях.
Понятието за субект на гражданското право има основно значение в гражданските правоотношения. Всеки правен
субект се определя от правната норма.
Гражданско правните норми са общи правила, предназначени продължително време да въздействат върху поведението
на гражданско правните субекти. За гражданското право са характерни четири основни принципа:
1.Самостоятелност на гражданско правните субекти и свобода за участието им в гражданско правния живот. Те
притежават свое имущество, формират и изразяват волята си, като се съобразяват със своите интереси, стига те да не
противоречат на повелителните правни норми и на добрите нрави. В областта на гражданското право не се намират в
подчинение на държавни органи или други правни субекти.
2.Справедливост в гражданските правоотношения – максимално съчетаване на интересите на отделните правни
субекти.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 фев 2020 в 08:55 студент на 42 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2021
04 фев 2020 в 20:04 студент на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2019
21 ное 2019 в 10:49 студент на 19 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2020
08 окт 2019 в 13:56 студент на 29 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Политология, випуск 2017
13 юни 2019 в 14:30 ученик
 
Подобни материали
 

Признаване на сделката за недействителна. Правни последици.

18 ное 2014
·
53
·
14
·
3,318
·
58

Курсовата работа засяга проблема за недействителността на сделките. В нея по-бегло са дадени видовете недействителност. Споменати са и за основанията за недействителност. Акцентът е върху правните последици от недействителността на сделките...
 

Гражданско право – обща част

04 сеп 2014
·
24
·
34
·
15,623
·
49

Субекти на гражданското право - понятие и видове. Правоспособност на физическите лица - понятие, начало и край, съдържание, същност. Ограничаване на правоспособността. Понятие за субект на гражданското право...
 

Предмет, система и източници на гражданското право

18 мар 2014
·
9
·
4
·
934
·
1

Понятие и обща характеристика. Система. Източници. Система на гражданското право. Източници на Гражданското право (ГП)...
 

Гражданско право

12 ное 2013
·
65
·
65
·
36,771
·
80

Понятие за гражданското право. Предмет и система на гражданското право като частно право...
 

Гражданско право – обща част

23 сеп 2013
·
86
·
5
·
1,330
·
187

Първата част от материята обхваща обективното гражданско право, а втората – гражданско-правните отношения. Дисциплината обхваща всички клонове на частното гражданско право...
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Гражданско право
Тест по гражданско право
междинен тест по Гражданско право за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията по гражданско право. Има въпроси, на които е възможно да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
11
253
2
19.06.2013
Граждански процесуален кодекс
тематичен тест по Гражданско право за Студенти от 4 курс
Тест по ГПК за проверка на знанията на студенти по право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(За отличници)
29
2
1
8 мин
04.10.2019
» виж всички онлайн тестове по гражданско право

Лекции по гражданско право

Материал № 353383, от 07 юни 2009
Свален: 422 пъти
Прегледан: 472 пъти
Качен от:
Предмет: Гражданско право
Тип: Лекция
Брой страници: 61
Брой думи: 25,489
Брой символи: 229,092

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по гражданско право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения