Големина на текста:
Европейска интеграция
1.Същност на интеграцията
Интеграцията е процес на сливане на различни елементи в едно цяло.
Икономическата интеграция възниква при провеждането на политика от две или
повече страни, в резултат на която се увеличава икономическата им взаимозависимост.
В ранните етапи на своето развитие интеграцията стимулира свободното движение на
стоки, услуги и производствени фактори.
2. Стадии на интеграционните процеси:
?1. Търговски съглашения – договори, даващи търговски преференции под
формата на по-ниски мита или премахване на квоти /Европейското обединение
за въглища и стомана – ЕОВС/;
?2. Зона за свободна търговия – премахват се всички мита и квоти при търговия
между участниците в зоната, като се запазват митническите тарифи и
търговската политика с държавите, които не са членки – ЕАСТ /EFTA/, СААСТ
/NAFTA/;
?3. Търговски /митнически/ съюз – премахват се всички митнически и
количествени ограничения /квоти/ между членовете на съюза и се прилага обща
търговска политика спрямо “трети страни”.
?4. Общ пазар – освен характеристиките на митническия съюз, включва още
свободно движение на капитал и труд . ЕС беше на този стадий през 1995 г.
?5. Валутен съюз – налице е обща валута, обща централна банка и единна
монетарна и валутно-курсова политика /ЕПС – EMU/;
?6. Пълен икономически съюз – напълно се премахват различията в
икономическата политика на отделните държави; възможно е задълбочаване на
политическия съюз, водещо до загуба на икономическата и политическата
независимост.
Образуването на ЕИО е най-успешният опит на група независими европейски държави
да формират тясна интегрирана икономическа и политическа общност.ЕИО възниква в
края на 50-те години. По това време европейските държави са в период на
икономическо въстановяване от Втората световна война. Излизането на производството
от състояние на депресия е последвано от оживление в търговията. За да се стимулира
растежът е била необхаодима икономическа и политическа интеграция.
3. Стъпки на европейската интеграция
Първата стъпка към интеграцията е образуването на Европейското обединение за
въглища и стомана, ъздадено 1952 г. от Белгия, Западна Германия, Франция, Италия,
Холандия и Люксембург.Всяка от тях предоставя стопанският си суверенитет в двата
отрасъла на обединението.Премахнати са ограниченията в търговията с въглища и
стомана, което насърчава свободната конкуренция. Основателите на обединението за
въглища и стомана се надяват по този начин да бъде положена основата на по-
нататъшната икономическа интеграция в Европа.
Надеждата Европа да се интегрира става реалност през март 1957 год. с подписването
на Римския договор. С него шестте държави членки на обединението за въглища и
стомана учредяват Европейската икономическа общност, която определя
дванадесетгодишен период за изграждане на общ пазар. Всички ограничения на
търговията с промишлени стоки (мита и квоти) е трябвало да бъдат премахнати.Тази
задача е изпълнена предсрочно. Изградена е обща митническа тарифа срещу вноса
извън страните членки, на база на средноаритметичната величина на митата. Това също
е направено преди определения преходен период. Така от 1968 год. ЕИО вече е
завършен митнически съюз. Но още от самото начало ЕИО е замислена да бъде нещо
повече от митнически съюз. Римският договор съдържа клаузи, които насочват
еволюцията на общността към изграждане на общ пазар.След образуването си ЕИО
започва да премахва пречките в движението на труда и капитала между страните
членки. Мобилността на работната сила се разшири чрез серия от законодателни
инициативи.
Свободното движение на капитали в общността се стимулира още от възникването и
през 50-те години. Договорът от Рим позволява на страните да упражняват контрол
върху движението на капитала, когато то предизвиква смущения в националната
икономика.Заедно с развитието на евровалутния пазар нараства и сътрудничеството
между страните на финансовите пазари. Постепенно се изгражда и институционалната
система на сътруничество, в чиято основа застават търговските банки и филиалите на
междинародните корпорации на страните членки.
Свободното движение на стоки, услуги и производствени фактори е необходимо
условие за успешно изграждане на икономически и монетарен съюз. Оказа се обаче, че
не е възможно да се запазят едновременно и трайно свободното движение на капитали,
фиксираните валутни курсове и автономията на националната парична политика.
Теорията учи, че една от тези цели трябва да бъде изоставена в полза на останалите две.
Европейският експеримент показва,че суверенната стопанска политика трябва да се
жертва в полза на високата ефективност, която предлага монетарния съюз, изграден
върху принципите на валутната зона.
Валутната зона е икономически регион, в който се използва една или повече валути,
чиято стойност е обвързана по начин, който им позволява да функционират като една.
За да функционират като една, е неоходимо да имат необратимо фиксиран курс и да се
конвертират свободно. Необходимо е също монетарните власти да коорденират своята
политика по начин, който улеснява фиксирането настойностните съотношения на
отделните валути.Валутните зони са отделени една от друга поради това, че курсът на
валутите не е фиксиран. Монетарният съюз следователно, е единно валутно
пространство, образувано чрез сливане на две или повече валутни зони.
Типичен пример за валутна зона са отделните страни, в които функционира една
валута, чиято покупателна стойност спрямо валутите на другите страни се
колебае.Напримен САЩ са една валутна зона, тъй като доларът е общоприето средство
за плащане по цялата територия на страната, но стойността му не е фиксирана по
отношение на паричните единици в останалите страни. Валутната зона представлява и
територията на всяка друга страна, в която има общоприета парична единица, чиято
стойност не е твърдо фикситрана спрямо останалите валути.
Все пак валутната зона не може да бъде отъждествявана напълно с териториалните
граници на една държава.Ако валутите на две отделни страни имат твърд и необратим
фиксиран курс и ако правителствата им гарантират тяхната конвертируемост,
териториите на двете страни ще образувт една валутна зона.
През 1992г. в Маастрихт е подписан договорът за създаването на Европейски съюз
(ЕС), с който икономическата интеграция да се допълни с нови общи политики –
европейско гражданство, обща политика в областта на външните отношения,
сигурността и вътрешните работи.
Днес Европейският съюз включва 27 страни членки: Австрия, Белгия, България,
Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия,
Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия,
Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чешката република, Швеция.
На 3 октомври 2005 г. Европейският съюз започва преговори за присъединяване и с
Турция и Хърватия. На 16 декември 2005г. Бивша югославска република Македония
получава статута на страна кандидатка.
По по-голямата част от въпросите Съветът на Европейския съюз взима решенията си
чрез гласуване. Всяка държава членка разполага с определен брой гласове, които
отговарят приблизително на тяхното население. Броя на гласовете е разпределен както
следва:
Великобритания, Германия, Италия
и Франция
29
Полша и Испания 27
Румъния 14
Холандия 13
Белгия, Гърция, Португалия,
Унгария и Чехия
12
Австрия, България и Швеция 10
Дания, Ирландия, Литва, Словакия
и Финландия
7
Естония, Кипър, Латвия,
Люксембург и Словения
4
Малта 3
Общо : 345
ЕС няма официална столица. Институциите на съюза се намират в няколко града:
Брюксел - седалище на Европейската комисия, Съвета на министрите и на
комисиите на Европейския парламент. Европейската комисия също така
провежда тук своите срещи на комитетите и кратките си сесии.
Страсбург — седалище на Европейския парламент и място за среща на
ежегодната дълга пленарна сесия, продължаваща дванайсет седмици.
Люксембург - седалище на Европейската инвестиционна банка и Съда на
Европейските общности.
Франкфурт - седалище на Европейската централна банка.
4. ЕС има пет главни институции, всяка от които има специфична роля:
?Европейският парламент представлява гражданите на държавите членки
? Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите
членки
? Европейската комисия е изпълнителната институция на Съюза
? Съдът на Европейските общности следи за спазването на договорите и
останалите нормативни актове на Съюза
? Сметната палата контролира използването на бюджета на ЕС
5. Отношения между България и ЕС
а)Политически отношения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 дек 2019 в 18:56 студент на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2017
17 фев 2017 в 08:52 потребител
 
Подобни материали
 

Анализ на международната търговия


В този анализ на външната търговия, не би било лошо да се разгледат и общите сведения за двете страни: Литва и Латвия. С тяхна помощ /на общите сведения/ ще бъде подпомогнат анализа в много от неговите точки:
 

Икономическа интеграция


Терминът икономическа интеграция се използва за характеризиране на различни сфери на международни икономически взаимоотношения и процеса на приобщаване на отделни икономики за осъществяване на свободна търговия....
 

Същност и организационно устройство на външноикономическите отношения на България


Същност и организационно устройство на външноикономическите отношения на България - кратък отговор на въпроса. Същност на ВИО, организационно устройство на ВИО, министерства, дипломатически правителства и др.
 

Форми на плащане във външната търговия


Форми на плащане във външната търговия - акредитив, участници, недостатъци, валутно инкасо, открита сметка, банков превод и др.
 

Транснационалните корпорации и международното движение на капитали


Транснационалните корпорации и международното движение на капитали - същност, външни и вътрешни източници и др.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест за държавен изпит по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Тест за държавния изпит за придобиване бакалавърска степен по международни икономически отношения от учебната 2011/2012 г. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
59
215
1
25.07.2012
Международни икономически отношения (МИО)
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Теста включва няколко дисциплини в международна икономическа насоченост. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
60
14
1
11 мин
25.07.2019
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Европейска интеграция

Материал № 352928, от 06 юни 2009
Свален: 74 пъти
Прегледан: 57 пъти
Качен от:
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,633
Брой символи: 14,697

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Европейска интеграция"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала