Големина на текста:
Предпоставките и създалите се условия за преструктуриране на капитали,
обособилите се предимства на икономическите групи, определят и появата им в
съвременната икономическа среда. Специфичната им същност предполага
необходимостта от информация за реализираните резултати от осъществяваните
дейности в групата, за имущественото състояние и ефективността от неговото
използване. Ролята на тази информация се състои в осигуряването на необходимите
данни за вземането на управленски решения, за осигуряването на ефикасен вътрешен
контрол в групата, за ориентиране на външните потребители относно дейността,
състоянието и развитието й. Удовлетворяването на тези потребности от информация се
осъществява чрез изготвяне на консолидирани отчети. Както всяка отделна стопанска
единица, така и икономическата група следва да оповестява своето имуществено и
финансово състояние, движението на паричните си потоци и настъпилите изменения в
собствения капитал през определени периоди от време. Изготвянето на консолидирания
отчет е съобразено със специфичната структура на групата от предприятия, като при него
се обединяват данните от отчетите на отделните стопански единици от групата, но
представящи ги като едно цяло, т.е. без осъществените вътрешногрупови операции.
Процесът на консолидация се характеризира с редица особености, които произтичат от
спецификата на осъществяваните дейности и от характера на междуфирмените
отношения, изградени в групата. Целта e да се насочи вниманието към особеностите при
изготвянето на консолидираните отчети и към някои проблеми, които могат да
възникнат, а именно:
? определяне на обхвата от предприятия, изграждащи икономическата група,
чиито отчети подлежат на консолидиране;
? определяне на случаите, в който следва да се изготви консолидиран отчет;
? идентифициране на основните видове вътрешногрупови взаимоотношения,
ефектите, от които трябва да се елиминират при консолидация;
? изследване на особеностите при елиминирането на капиталовите отношения
между предприятията в групата.
Преди да се пристъпи към самия процес на консолидация, от голямо значение е
правилното определяне на обхвата от предприятия, чиито отчети ще се ползват за
градивни единици в консолидирания отчет. Както е определено в НСС 27
Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни
предприятия, консолидираният отчет трябва да е изграден въз основа на
самостоятелните финансови отчети на предприятията от икономическата група. За тях е
характерно наличието на доминираща страна, в резултат на осъществяването на контрол
(пряко или косвено). Условията за наличието на контрол са посочени в Закона за
счетоводството (чл. 37, ал. 2)2 и по-детайлно в НСС 27 Консолидирани финансови
отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия и НСС 22 Отчитане на
бизнескомбинации , а именно чрез притежание на повече от половината гласове или
дялове от капитала на контролираното предприятие или чрез възможността за
ръководство на дейността му по силата на фактически или договорни отношения.
Как следва да се подходи при установяване на принадлежността към
икономическата група на тези предприятия, които не могат да се определят категорично
като дъщерни, например, асоциираните предприятия; предприятията, от чийто капитал се
1
притежават 50% и други? Включването им в групата зависи от това, дали ще може да се
определи доминираща страна или да се установи наличието на условия за осъществяване
на контрол върху дейността им. В случай, че предприятието-майка притежава 50% от
капиталите на друго предприятие и не е възможно да се определи наличието на
фактически или договорни условия за осъществяване на контрол, то тази инвестиция не
може да се определи като такава в дъщерно предприятие. Липсата на контрол предполага
наличие на значително влияние, което се упражнява в асоциирани предприятия, или
наличие на съвместен контрол, осъществяван в смесени предприятия. Критерият за
разграничението на вида на инвестицията се определя от наличието на договорно
взаимоотношение, установяващо съвместния контрол. Инвестицията може да бъде
определена като инвестиция в съвместно контролирана стопанска единица, но само ако
има сключено такова договорно взаимоотношение съгласно НСС 31 Отчитане на дялове
в смесени предприятия. Участието на индивидуалния отчет на това предприятие в
консолидирания отчет при тези условия се осъществява чрез единия от двата формата на
метода на пропорционалната консолидация или чрез метода на собствения капитал, като
допустим алтернативен подход. Ако липсва такова договорно отношение,
регламентиращо съвместния контрол, то тогава инвестицията следва да се разглежда
като такава в асоциирано предприятие.
По отношение на асоциираните предприятия в отмененния НСС 27
Консолидирани счетоводни отчети беше предоставена възможността за включване на
отчетите им в консолидирания, ако “представляват значителен интерес относно
правилното представяне на имущественото и финансовото състояние на групата”.
Участието им в него следваше да бъде “пропорционално на дела на неговия капитал”.
Тази постановка липсва в НСС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на
инвестициите в дъщерни предприятия, който е в сила от 01.01.2002г. Приетият НСС
28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, съответстващ на МСС 28
Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, регламентира отчитането на
инвестициите в асоциирани предприятия да се извършва по метода на собствения
капитал при представянето им в консолидирания отчет на групата. Настъпилите промени
в нормативната уредба могат да се отчетат като положителни, допринасящи за
хармонизиране на правилата за изготвянето на отчетите у нас с установените
международни такива и за прецизиране на представяната в тях информация. Безспорни
са и изложените аргументи в параграф 9 на МСС 28 Отчитане на инвестициите в
асоциирани предприятия, за предимството от прилагането на метода на собствения
капитал, предоставящ “подробна информация относно нетните активи и нетния приход
на инвеститора”. “Недостатък на метода е, че балансовата оценка на инвестицията в
асоциираното предприятие не представя нито точния размер на дела на инвеститора в
основния капитал на асоциираното предприятие, нито пък пазарната стойност на този
дял (или акции)”. Целта на консолидирания отчет, който съдържа и данни за
инвестициите в асоциирани предприятия, е задоволяване на информационните
потребности на инвеститора предимно по отношение възвръщаемостта на направената
инвестиция, а не на справедливата й цена. Последната би била от по-голямо значение,
ако делът е придобит и притежаван с цел продажба. От друга страна инвестицията в
асоциирано предприятие не осигурява дял само от основния капитал, а и от неговия
прираст или намаление, т.е. от нетните активи, определящи размера на собствения
капитал.
В обхвата на предприятията от икономическата група, чиито отчети подлежат на
консолидация, не винаги се включват всички дъщерни предприятия. За да се
2
консолидират отчетите им са регламентирани определени условия. Изключват се от
консолидираните отчети тези дъщерни предприятия, върху дейността, на които, по едни
или други причини, контролът е временен или съществуват дългосрочни ограничения
при упражняването му. НСС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на
инвестициите в дъщерни предприятия определя и изключването от консолидирания
отчет на групата на такива предприятия, чиито упражнявани дейности са разнородни в
такава степен, че противоречат на “изискването за вярно и честно представяне на
имущественото и финансовото състояние на всички предприятия”. Изхождайки от
презумпцията, че чрез консолидирания отчет се цели да се осигури на потребителите
такава информация, която по най-пълен начин да представя икономическата група като
едно цяло, МСС 27 Консолидирани счетоводни отчети и отчитане на
инвестициите в дъщерни предприятия “не счита за оправдано” изключването от
консолидиране на дъщерни предприятия с различна дейност от тази на останалите от
групата. Така се осигурява цялостно представяне на имущественото и финансово
състояние на икономическата група, на движението на паричните й потоци и
измененията в капитала и “се демонстрира значимостта на различните стопански
дейности в рамките на групата”.
Индивидуалните отчети на дъщерните предприятия се консолидират от датата, на
която те придобиват качествата на такива. Когато дъщерно предприятие след определен
момент не отговаря на критериите за определянето му като такова, неговото
имуществено състояние и финансови резултати следва да бъдат включени в
консолидирания финансов отчет до датата, от която то не е под контрола на
предприятието-майка. Ако причината за излизането на дъщерно предприятие от
икономическата група е неговата продажба, то в консолидирания отчет следва да се
представят резултатите от нея. Те се установяват като разлика между отчетната стойност
на нетните му активи към датата на продажбата и придобитите в резултат на размяната
средства. Разглежданата продажба представлява реализация на дългосрочна инвестиция
от гледна точка на групата от предприятия, представени като едно цяло в
консолидирания отчет и е логично отчитането на резулатат от нея в този отчет.
Периодичността на изготвяне на консолидираните отчети следва да задоволява
потребностите от информация. Съгласно НСС 1 Представяне на финансови отчети,
отчетният период е календарната година. Възможно е за осигуряване на необходимите
данни да се изготвят и междинни отчети, съгласно НСС 34 Междинно счетоводно
отчитане. Консолидиране на отчетите на предприятията в групата трябва да се извърши
и към датата на формирането й, т.е. следва да се изготви встъпителен консолидиран
отчет за икономическата група. Когато консолидирания финансов отчет не обхваща цял
отчетен период, това обстоятелство подлежи на оповестяване.
Потенциалът на концентрацията на капитали в икономическата група може да
бъде използван, когато между отделните предприятия в групата се осъществи
взаимнообвързаност, изразяваща се в установяване на търговски, производствени и друг
вид взаимоотношения. Тяхното класифициране и изследване е от значение за
осигуряването на надеждна информация при изготвянето на консолидираните отчети.
Същността на икономическата група налага елиминирането на ефектите от възникналите
вътрешногрупови взаимоотношения при оповестяване на имущественото и финансовото
състояние на групата като едно цяло. Те се делят на три основни вида: капиталови,
финансови и търговски. Не винаги между предприятията в групата се установяват
взаимоотношения от различните видове, но задължително от момента на възникването на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сравнителен анализ на МСС27 и НСС27

Международни счетоводни стандарти - сравнителен анализ МСС27 и НСС27
Изпратен от:
malevolent
на 2007-06-14
Добавен в:
Анализи
по Счетоводство
Статистика:
913 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Теоретични постановки свързани с финансово-счетоводния анализ на паричните потоци
добавена от mokotrans 05.08.2015
3
12
Подобни материали
 

Счетоводна политика

16 апр 2008
·
304
·
2
·
339
·
538

Материал съдържащ основни закони и направления при счетоводната политика.
 

Съпоставителна характеристика между НСС 32 и МСС 32 и 39

31 авг 2010
·
183
·
14
·
2,836
·
195

Счетоводното отчитане на финансовите инструменти се определя от Национален счетоводен стандарт 32 – Финансови инструменти и съответно Международни счетоводни стандарти 32 – Финансови инструменти: представяне и 39 – Финансови инструменти...
 

Отчитане на приходите

30 окт 2010
·
217
·
4
·
860
·
409

Приходите като обект на счетоводството синтетично и аналитично отчитане на приходите отчитане на текущите приходи от дейност отчитане на др. приходи от дейност отчитане на приходите за бъдещи периоди...
 

Отчитане на провизии МСС 37

11 май 2011
·
234
·
16
·
4,111
·
349

Международен счетоводен стандарт МСС 37 – провизии, условни пасиви и условни активи е одобрен от Съвета на Комитета за международни счетоводни стандарти през юли 1998 г....
 

Отчитане на извадените от употреба дълготрайни материални активи

12 окт 2008
·
139
·
5
·
654
·
198

Изваждането от употреба на дълготрайните материални активи е в резултат на различни причини като продажба на активите,безвъзмездно предаване,липси при инвентаризация,връщания на напуснали съдружници,отдаване под наем съгласно сключен финансово-обвързан...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
3 мин
26.06.2019
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
14
30
1
23.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Сравнителен анализ на МСС27 и НСС27

Материал № 35193, от 14 юни 2007
Свален: 913 пъти
Прегледан: 232 пъти
Качен от:
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 1,250
Брой символи: 12,314

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сравнителен анализ на МСС27 и НСС27"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
85

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  26 години
117

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения