Големина на текста:
Частни и публични блага и теорията на обществения избор. Финансова
система и финансова политика
(въпрос 3)
В съвременните условия публичните финанси се свързват с осигуряването и разпределението на т.н
обществени или публични блага. Обществените потребности и тяхното задоволяване се приемат като повод за
възникването на финансови отношения в обществото като цяло
Освоните принципни особености различаващи публичните блага от стоките и услугите са:
1.При частните стоки и услуги съществува качеството делимост, т.е те могат да бъдат закупени и
потребявани от отделни потребители на части, съобразно техните потребности. При публичните
блага липсва такава делимост. Те предствляват такива крупни единици или съвкупности, които не
могат да се ползват на части от отделни потребители (национална сигурност;национална
инфраструктура)
2.Достъп до частните стоки имат само тези, които заплатят тяхната цена, а тези които не искат или
не могат да направят това са изключени от потреблението. При публичните блага не действа принципа
на изключването. Няма икономически средства или механизми, чрез които да се ограничи консумацията
на тези блага за част от потребителите, съобразно приноса им за тяхното осигуряване.
Потребителите на публични блага не са в конкурентни отношения помежду си, потреблението на едни
не пречи и не ограничава потреблението от други.
От тези особености на публичните блага произтича обстоятелството, че икономическата дейност която ги
осигурява не може да бъде ефективна за частния бизнес. Липсва икономическа мотивация за производството им и
пазарната система не е в състояние да осигури тяхното създаване. Ето защо тук се намесва държавната
институция. Осигуряването на публични блага е приоритетно задължение на държавата, което тя може да
изпълни благодарение на системата на публичните финанси.
На практика границата мейду частните и публичните блага не е рязко очертана. Част от благата се
произвейдат и като частни и като публични. В този смисъл се говори за два вида публични блага:
1. Чисти публични блага- те могат да се ползват само общо, съвместно от всички индивиди. (пътища, полиция,
сфетофари и др.)
2 .Смесени стоки и услуги- те също се осигуряват от държавата, но са персонифицирани-предназначени за
отделни групи хора(възрастни, деца, болни и др)- става дума за социално осигуряване, здравеопазване. В тази
група могат да попаднат още и ползването на улици и автомагистрали, полицейска и пожарна охрана,
библиотеки, музеи и др. При ползването на посочените обществени блага до известна степен може да се
прилагапринципа на изключването. Затова понякога още се наричат квазиобществени блага. Осигуряването на
финансови ресурси за произвеждането им става чрез: държавата (бюджета); такси- плащани от гражданите при
ползването; бизнес сектора (фирми и др).
За да могат да се осигуряват публичните блага държавата трябва да разполага със съответните ресурси –
труд, оборудване и др. Тези ресурси за част от общите ресурси, с които разполага обществото. Това поставя
обществото пред определена алтернативност на избора.
Крива на производствените възможности.
Кривата предполага, че производствените ресурси и технологии са дадени. Нарастването на държавните стоки и
услуги (Оy1 ;Oy2) изисква намаляване на стоките и услугите произведени в частния сектор и обратно за
съответната година.
Изборът на вариант между частните и обществените блага се нарича обществен, колективен избор и
зависи най-вече от политическите институции и тяхната икономическа политика.
1
Финасова система и финансова политика
В икономиката на свяка страна финансите представляват , специфични парични отношения, движение на
парични потоци със все по-нарастваща роля във възпроизводствения процес. Тези потоци могат да се рагледат
като система от парични отношения с обща характеристика и вазимоотношение помежду си. Под финансова
ситема се разбира:
1. Съвкупност от финансови отношения на базата на които се образуват съответните фондове от парични
средства и се и се преразпределя обществения продукт.
2. Съвкупността от онези финансови учреждения и институции, които спомагат тези отношения т.е осъществяват
непосредствената организация и управление на финансовите потоци, мобилизацията на парични средства и
тяхното разпределение по финансирането и кредитирането на икономическите агенти.
Като ситема (съвкупност) от финансови отношения финансите обхващат следните елементи:
I. Държавни финанси , които се формират от паричните потоци:
1.Набирането на приходи
2.Разходването на набраните средства.
3.Бюджет
4.Извънбюджетни парични фондове
II. Фаинанси на предприятията :
1.Капиталово стопанство
2.Платежно стопанство
3.Взаимоотношения с бюджета и банките
III. Банков кредит и спестовност:
IV. Застраховане
V. Социално осигуряване
VI. Лизинг
VII. Международни финанси
VIII. Индивидуално- семейни финанси
Вторият аспект на финансовата система включва всички учреждения, посредством които се осъществява
управлението на финансовите отношения.
Централните органи на финансовата система в нашата страна са Министерството на финансите и Българската
народна банка. Министерството на финансите има като основни структурни звена Териториалните данъчни
управления и Данъчните бюра и служби към общините. БНБ контролира всички търговски банки и брокерски
къщи. Важни самостоятелни звена на финансовата система са застрахователните институти и фондове за
социално осигуряване, които да под държавен контрол. Към финансовата система могат да се отнесат и
финансово счетоводните отдели и служби към министерствата, ведомстават и стопанските организации.
Икономическата и социалната политика провеждани от държавата, както и политиката осъществявана от
отделните фирми има и своя финансов аспект т.е свързана с набиране, разпределение и разходване на определени
финансови ресурси. В този смисъл всяка икономическа политика има финансови измерения, опира по един или
друг начин ди разработване на финансови планове, бюджети, финансови баланси. Те служат като средство за
реализация на конкретно поставените цели в дадена икономика.
Финансовата политика е насочена към към осигуряване на по-висока ефективност на процесите по
набирането, разпределението и разходването на финансови ресурси. Нейното изискване е да се прилагат такива
финансови мерки, форми и подходи, при които ще се получи най-голям финансов ефект, т.е финансовите
средства вложени на „входа” на системата да дадат най-голям положителен резултат на „изхода” й.
Следователно фин, система може да бъде разглеждана по два начина:
1.в тесен смисъл-като съвкупност от форми и подходи в областта на управление на финансови ресурси с
цел тяхното ефективно използване
2.в широк смисъл-използване на финансите за постигане на набелязаните цели и задачи на цялостната
икономическа и социална политика.
Общи принципи на фина. политика:
1.Изграждане и поддържане на уравновесен държавен бюджет
2.Рационално и икономическо използване на фин. Ресурси
3.Поддържане на стабилността и покупвателната способност на паричната единица
4.Поддържане на цялостна финансова балнсираност в икономиката и в отделните нейни звена и подсистеми
5.Съдействие чрез фин. Система за ускоряване на икономическия растеж в страната.
Наред с тези общи правила фин. политика има и конкретни задачи в зависимост от равнището на което се
разглежда- фин. политика на равнище фирма; фин. политика в областта на парично-кредитната сфера,
застраховането, социалното осигуряване и др. Независомо от това на какво равнище се провежда фин. политика е
условията на пазарното стопанство има за главна задача динамизирането на социлано-икономическото развитие и
повишаване на неговата ефективност.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Частни и публични блага и теорията на обществения избор. Финансова система и финансова политика

В съвременните условия публичните финанси се свързват с осигуряването и разпределението на т.н обществени или публични блага. Обществените потребности и тяхното задоволяване се приемат като повод за възникването на финансови отношения в обществото като ц
Изпратен от:
Станислав Марков
на 2009-06-03
Добавен в:
Теми
по Финанси
Статистика:
200 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
169
·
33
·
1,960
·
297

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Публични разходи

17 апр 2011
·
183
·
5
·
1,252
·
329

Същност и характеристика на публичните разходи. Анализ разходи - ползи. Видове публични разходи ...
 

Социално осигуряване

11 яну 2012
·
105
·
5
·
1,326
·
274

пищови за държавен изпит по специалността финанси - социално осигуряване...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,607
·
1
·
1,184
·
341
·
2
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Държавни разходи

09 мар 2011
·
89
·
7
·
2,213
·
113

Икономическата класификация разделя разходите на държавата на текущи и капиталови. Текущите разходи създават краткосрочна полезност – през текущата година...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Корпоративни финанси за 2-ри курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс.
(Лесен)
15
10
1
2 мин
27.07.2018
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Частни и публични блага и теорията на обществения избор. Финансова система и финансова политика

Материал № 350811, от 03 юни 2009
Свален: 200 пъти
Прегледан: 244 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 678
Брой символи: 6,106

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Частни и публични блага и теорията на обществен ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения