Големина на текста:
Марките могат да бъдат: търговска марка, марка за услуги; колективна и
сертификатна.
Търговска марка – знак за означаване на стоки. Тази марка може да е притежание
съвместно на две или повече лица, като разпореждането с нея се осъществява със
съгласието на всички притежатели;
Марка за услуги – знак за означаване на услуги. Тази марка също може да е
притежание съвместно на две или повече лица;
Колективна марка – знак, притежание на сдружение – юридическо лице, който
знак се използва съгласно правила, приети от сдружението и представени в писмена форма
при регистрацията на марката. Правото върху колективна марка не може да се прехвърля,
както и да се разрешава ползването му на предприятия извън сдружението;
Сертификатна марка – удостоверява материала, начина на изработване,
качеството и други характеристики на стоки или услуги, произвеждани или предлагани
под контрола на притежателя на марката. Необходимо е притежателят да приеме правила
за използването й, мерките за контрол и санкциите, които той налага. Тези правила се
подготвят в писмена форма и се представят в Патентното ведомство с искането за
регистрация.
С развитието на комуникациите и превръщането на света в едно “глобално село”
ролята на отличителните знаци- марките стана изключително голяма. В съвременият свят
търговската марка има изключителна важност за всички пазарни участници. От една
страна всеки производител и търговец в условията на ожесточена конкуренция е длъжен
да обръща подобаващо внимание на своята марка ако желае да оцелее на пазара. От друга
страна с развитието на икономиката и комуникациите потребителите са изправени пред
едно голямо затруднение, а именно ориентацията и вземането на решение за покупка в
океан от марки и продукти със сравними характеристики.
Търговската марка е кратко “стенографско” описание на пакет от стойности, на
които потребителят може да разчита, че ще останат непромемени за дълъг период от
време. Тя отличава един продукт или услуга от конкурентните предложения.”
“Според Американската асоциация по маркетинг под марка трябва да се разбира
название, дума или израз, обозначение, проект или тяхната комбинация, предназначена да
идентифицира стоката или услугата на конкретен търговец или група търговци и да я
диферинцира от тази на конкурентите.”
Директивата на ЕС за хармонизация на законодателствата по търговски марки
определя че марки могат да бъдат всички знаци, които могат да бъдат представяни
графично, а именно: думи, рисунки, букви, цифри, формата на изделието или неговата
опаковка, при условие че тези знаци могат да отличават стоките или услугите на едно
предприятие от тези на друго.
Според българският закон за марките и географските означения “марката е знак,
който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и
може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително
имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната
опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива
знаци.”
Търговската марка е обещание за качество, полза и стойност. Търговската марка е
могъщ визуален, емоционален, рационален и културен образ, който потребителите
свързват с компания или продукт. Марката не е просто име или маркетингово съобщение,
марката е обещание направено от дадена компания към потребителите.
От гледна точка на потребителят марката или както е известна още като бренд,
представлява обещание на продавача да доставя последователно определен комплект от
свойства, изгоди и услиги. Тези свойства трябва да са застъпени в марката независимо от
това дали са илюзорни, рационални или емоционални. Веднъж изграден в съзнанието на
клиента, положителният образ на марката се оказва от особена важност в ситуациите,
когато разликата в цената и качеството на аналогични стоки или услуги на пазара е
нищожна или когато потребителите слабо се орентират в различията между продуктите на
различни фирми. Успешната марка прави възможно да се открой един продукт на фона на
конкурентните и ясно да очертае преимуществата си пред потребителите.
Марката е всичко в съвременият бизнес, защото потребителите днес имат толкова
много възможности за избор, че за тях не е необходимо да купуват нещо, което не им
доставя удоволствие или което по някакъв начин не задоволява техните потребности.
Добрите марки изпълняват три особено значими функции за потребителят:
Пестят време.
Излъчват вярното послание.
Осигуряват идентичност.
Правата върху марката произтичат от регистрацията й, т.е. предоставят се в
резултат на определена процедура и имат точно дефиниран обем и обхват. Регистрацията
може да се подновява със заплащане на такса неограничен брой пъти за следващи периоди
от по десет години.
Регистрация на марка се получава чрез подаване на заявка в Патентното
ведомство на Република България.
Заявители на марка могат да бъдат, както българските физически и юридически
лица, така и чуждестранните физически и юридически лица. Българският закон не изисква
заявителят непременно да е производствено или търговско предприятие, което да
произвежда или търгува със стоките, съответно да извършва услугите, за които желае да
регистрира марката.
Правото на заявяване на географско означение принадлежи на всяко лице, което
извършва производствената си дейност определено географско място, и стоката, която
произвежда, отговаря на установени качества или особености. За получаване на
регистрация на марка е необходимо да се подаде заявка в Патентното ведомство на
Република България - директно, по пощата или по факс. Когато подаването е по факс,
оригиналите на документите трябва да бъдат получени в Патентното ведомство в
едномесечен срок от датата на факсимилето. Върху изпратените оригинални
документи трябва ясно да бъде отбелязана датата на изпращането на факсимилето.
Заявката се подава в регистратурата и постъпва в отдел "Формална експертиза",
Дирекция "Марки и географски означения" на Патентното ведомство, където се прави
проверка дали са изпълнени формалните изисквания от Закон за марките и географските
означения (ЗМГО) за установяване датата на подаване. За дата на подаване на заявката се
счита датата, на която в Патентното ведомство са получени: искането за регистрация;
името и адресът на заявителя; изображение на марката; списък на стоките и/или услугите,
2
за които ще се отнася марката, по Международната класификация на стоките и услугите
(МКСУ). Когато марката, за която се иска регистрация, е колективна или сертификатна се
прилагат правила за използването им. Когато са изпълнени всички изисквания, заявката се
вписва във входящия регистър на Патентното ведомство на заявките за марки с входящ
номер и дата на подаване, които се отбелязват върху нея. На заявителя се съобщава
писмено входящия й номер и датата на подаване.
За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен
документ за платени такси. Когато документът не е приложен, на заявителя се предоставя
тримесечен срок за отстраняване на недостатъка. Ако в този срок заксите не са заплатени
заявката се смята за оттеглена.
За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен
документ за платени такси. Когато документът не е приложен, на заявителя се предоставя
тримесечен срок за отстраняване на недостатъка. Ако в този срок заксите не са заплатени
заявката се смята за оттеглена.
Заявката съдържа:
- заявление за регистрация по образец, предоставен от Патентното ведомство. За
процедурата по регистрация на словна марка (която се състои от словна част, изписана със
стандартен шрифт) марката се изписва в очертаното каре, без да се прилагат допълнителни
копия. За процедурата по регистрация на фигуративни, комбинирани и триизмерни марки
са необходими 3 броя изображения с размер 7/7 в черно-бяло (ако няма претенция за цвят),
които да са ясни и годни за възпроизвеждане. При претенция за цвят (когато марката е
цветна) се описват цветът/цветовете, а също и частите на марката, за които се отнасят. Ако
марката е триизмерна, изображението следва да показва това, като могат да бъдат
представяни допълнителни изгледи от различни страни. В очертаното каре на искането се
залепва 1 брой от изображението, а останалите 2 бр. се прилагат.
- пълномощно - когато заявката се подава чрез местен представител по индустриалната
собственост;
- приоритетно свидетелство, когато се претендира конвенционен приоритет;
- списък на стоките и/или услугите, за които ще се отнася марката, по Международната
класификация на стоките и услугите;
- документ за платени такси.
Заявлението се подписва от заявителя или от неговия представител. Когато
заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, се посочва и длъжността на
лицето, подписало заявлението, като се поставя и печат. В двумесечен срок от представяне
на документа за платени такси се извършва формална експертиза. В случай че при нея се
установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя тримесечен срок за
отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отговори, не отстрани недостатъците
или възрази неоснователно, се взема решение за прекратяване на производството.
Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се публикува
в официалния бюлетин на Патентното ведомство. В двумесечен срок от датата на
публикация на заявката всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на
марката. Лицето, подало възражение, не е участник в производството по заявката.
След формалната проверка на документите, по всяка заявка се извършва експертиза
по същество, включваща анализ на абсолютните основания за регистрация, проучване във
фонда на заявените и регистрираните марки по национален и международен ред и
проверка на относителните основания за регистрация, като със заявителя се води
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговска марка

Марките могат да бъдат: търговска марка, марка за услуги; колективна  и сертификатна. Търговска марка – знак за означаване на стоки. Тази марка може да е притежание съвместно на две или повече лица, като разпореждането с нея се осъществява със съгласие...
Изпратен от:
красимира китова
на 2009-06-02
Добавен в:
Курсови работи
по Маркетинг
Статистика:
241 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Реферат по маркетинг - Концепцията „Жизнен цикъл на продукта”

27 ное 2010
·
248
·
10
·
1,317
·
341

Продуктите, подобно на потребителите си, имат свой жизнен цикъл. Концепцията „Жизнен цикъл на продукта” (ЖЦП)1 се основава на постановката, че продуктите
 

Ценова политика

15 май 2008
·
357
·
8
·
937
·
268

Ценова политика на Винзавод Асеновград. Фактори, които оказват влияние върху цените на продукцията. Методи на ценообразуване.
 

Директен маркетинг

13 фев 2009
·
335
·
4
·
788
·
434
·
1

Директен маркетинг - основен конкурентен инструмент...
 

Насърчаване на продажбите

12 юли 2009
·
299
·
5
·
532
·
346
·
1

Насърчаването на продажбите е част от комуникационната политика на дадено заведение, хотел, ресторант и т.н. ...
 

Маркетингово проучване на продуктите с търговска марка "Девин”

30 май 2011
·
643
·
7
·
1,149
·
1,061
·
4

Маркетингово проучване на завод за производство на минерална вода и безалкохолни напитки "Девин"...
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по маркетинг във финансовите институции за 3-ти курс
междинен тест по Маркетинг за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Маркетинг.
(Лесен)
20
40
1
3 мин
29.08.2014
Тест по Маркетинг за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тест по Маркетинг, които покрива основни теми от материала. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Търговска марка

Материал № 350624, от 02 юни 2009
Свален: 241 пъти
Прегледан: 209 пъти
Качен от:
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 10
Брой думи: 2,333
Брой символи: 20,889

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговска марка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения