Големина на текста:
Победите над персите в продължителните войни поставят Атина на първо
място в елинския свят.Тя се превръща в основна политическа сила и натрупва
морален авторитет за сметка на Спарта.Това рязко променя живота на атиняните
и открива неподозирани възможности за творческите личности.Полисът започва
да притегля към себе си целия гръцки интелектуален елит.Поради тази причина
гръцката култура през V в.пр.Хр. може да се определи най-вече като атинска.
Персийското нашествие и погромите на Ксеркс разрушават всичко в
Атина.Жилищните квартали започват да се възстановяват,но не като град с
правилен план,разделен от улици,които се пресичат под прави ъгли.Строителната
дейност се съсредоточава над разрушения акропол и придобива истински размах.
Ансамбълът на атинския акропол е едно от най-големите и съвършени
творения на световната архитектура.Цялата горна част на акропола е изравнен
площад,пресечен по средата от свещен път.Надясно от него се издига
Пантеононът - главен храм в дорийски стил,построен от архитектите Иктин и
Каликрат между 447-432г.пр.Хр. Общият брой на колосалните статуи във
фронтоните е 40.На юг е Кентавромахията,т.е. как лапитите побеждават
кентаврите.На изток е Гигантомахията,т.е. как боговете нодвиват гигантите.На
запад е Амазономахията,т.е. как елините надделяват над източните народи,а на
север са сценки от превземането на Троя.Вътре в храма се намира
величествената статуя на Атина Партенос,изработена от злато и слонова
кост,висока 12м.,завършена от скулптора Фидий през 438г.пр.Хр. Нотоварен от
Перикъл,Фидий ръководи цялата строителна дейност на акропола.
Наляво от свещения път между 421-406г.пр.Хр. израства Ерехтейонът - храм
във йонийски стил,посветен на Атина Полиада.Между Партенона и Ерехтейона се
намира колосалната статуя на Атина Промахос,отново дело на Фидий.Златния
връх на копието и е симвор на предупреждение за бъдещи намерения..Атинският
акропол обединява и сплотява цялата гражданска общност не само в
религиозен,но и в социален план.Ансамбълът поставя в хармония човешката
личност и въздейства чрез светлините си за нейното обновление.
През V в.пр.Хр. започва постепенното отделяне на скулптурата от
условностите на йонийската школа от предходната школа.В техническо и
художествено отношение са преодолени тежката монументалност и стереотипите
на по-ранните фигури с тяхната неподвижност.Този процес върви особено бързо в
Атина.Отделните майстори налагат собствен стил и развиват свободно
творческите си заложби.Въпреки че основните теми остават същите ,личи
стремеж да се предаде живото движение.Най-ярък пример е Дискоболът на Мирон
от Елевтер - Средна Гърция. Този връх в съзерцателния светоглед на елините
откроява всеки мускул на тялато ,изпълва го с мощно движение,въплъщава всичко
силно и прекрасно у човека в момент на върховно напрежение.Връх в това
отношение е делото на Поликлет от Аргос - Пелопонес.Неговото убеждение,че
красотата се крие в математически съотношения,го тласка към създаването на
труда Канон,т.е. Правило.
За разлика от архитектурата и от скулптурата живописта през тази епоха е по-
слабо позната.Още в началото на Vв.пр.Хр. Полигнот от о.Тасос ,който живее и
работи в Атина,успява да преодолее наследството на плоскосните
изображения.Повечето от произведенията му са многофигурни композиции с
митологично съдържание.Силно е въздействието на този художник върху
майсторите керамици и върху техните рисунки по вазите.След нега важна насока в
живописта внася атинянинът Аполодор.
В народното творчество се корени друга велика проява на елинската култура:
театъра - драмата. Те бележат началото на нова ера,през коята гръцката култура
е атинска,а палисът е изходен пункт на разпространението и. Другата характерна
черта ,с която тя коренно се различава от досегашната традиция е,че е предимно
политическа и обърната изцяло с лице към града - държава и проблемите му.По
това време в елинския свят вилнее опиянението от успехите на
външнополитическите инициативи.Средствата на епиката и лириката се оказват
недостатъчни ,за да откликнат на тези бушуващи мистерии в сърцата на хората.
Като отделен литературен жанр драмата има собствени правила и особености
и полага началото на нов тип зрелище в социалното всекидневие но полиса.Тя не
се създава с оглед на далечното бъдеще,а и сериозно дело,което съществува за
гражданския колектив и се преживява колективно.Нейното предназначение е да
бъде изпълнена,да е пряка форма на общуване с всички хора.Драмата изтласква
на преден план човека ,който се стреми да постави себе си в центъра на
нещата,да подложи на обсъждане всичко в обществото и в полиса.
В Атина се ражда трагедията и изчезва приблизително за един век.Трагедията
представя борбата на хората с техните собствени граници.Не бива да се
забравя,че трагедията и въобще театърът са едно изключение от
действителността.Те са време извън времето,пространство извън
пространството,но всичко от всекидневието.Характерно за трагическите поети е,че
те черпят темите си от митологичните разкази ,от легендите и преданията за
герои,но и едновременно се отклоняват от тях.Преоткриват ги ,за да превърнат
мита в изразител на новото светогледно отношение към света и към самия човек.
Авторите от Vв.пр.Хр. се стремят да отговорят по същество на съвременни
проблеми,но в същото време са свързани с културната приемственост на
предходните векове.По тази причина поетите използват архаичните ценности и
представи,но и ги сблъскват с новите форми на мислене,с новото отношение към
самия полис.По друг начин казано те разкриват своето настояще по един странен
начин - чрез заобикаляне.Чрез празника мита трагедията извежда гражданската
общност от нейното всекидневие,но и чрез тях тя остава о него,като преобразува
страстите в нравствени проблеми,като поставя на кръстопът човешкото поведение
чрез примера за съдбата на митологичните герои.
Самата трагедия е сериозна драма,защото бележи вътрешното противоречие
в културата на демократичния полис,чиято идеология възниква в опозиция на
аристократичните ценности.Срещу тях тя трябва да се бори,да ги съди,да ги
отхвърли,но същевременно точно с тах тя е дълбоко свързана,тук са нейните
корени - темите и сюжетите,които разработва.Друг е въпроса ,че тя ги преобразува
до неузнаваемост и ги използва с оглед поставянето и решаването на
съвременните проблеми.
Всеобщо е възприето мнението,че оформянето но трагедията се свързва с
народните празненства в чест на Дионис и с изпълняваните на тях дитирамби -
възторжени песни на хорове от сатири,спътници на бога.Те се организират през
месеците март-април,т.нар. Големи Дионисии.Оттук произлиза и наименованието
трагедия (на старогръцки трагос - козел,и оде - песен,химн),тъя като на тези
тържества под образа на козел се пресъздава съдбата на бога - неговото умиране
и възраждане.По този повод се пеят трагедии,съпровождани от танци ,редувани с
партиите на солиста,за да е ясно първичното ядро на представлението.
Политическото въодушевление е толкова силно за Атина,че полисът успява да
обедини в себе си боговете и хората.Започва периода на блестящата
пентеконтаетия с двете си различни лица в началото и в края.Първото е
генерацията в хода на следващия ден след войните,коята укрепва и узрява в
славните битки.Най-напред идва името на Фриних,чиито произведения са
загубени.Така се раждат трагедиите "Превземането на Милет",коята разкрива
погрома на Йонийското въстание,и "Финикийки"
пресъздаваща обстановката след битката при о.Саламин.
Най - истинското въплъщение на времето може да се открие в творчеството на
Есхил.На надгробният му надпис пише ,че на това място почива воинът от
Маратон и показва как "бащата на трагедията" е най-напред гражданин и защитник
на родината си,а след това поет - творец.
Есхил (около 525 - 456г.пр.Хр.) е от Елевзина.Според анонимния му биограф
той печели 13 пъти първа нагръда и оставя около 90 трагедии,от които днес
изцяло са запазени само седем.Между тях изпъкват "Пепси",създадени под
влиянието на Фриних,"Молителките","Прикованият Прометея",трилогията
"Орестия".
Вторият велик поет на гръцката трагедия е Софокъл (около 496 -
406г.пр.Хр.) .Според преданието след битката при о.Саламин ,в която участва 45-
годишният Есхил,Софокъл предвожда хора на ефебите (младежите),които
прославят победата около издигнат трофей,а точно през същата година се ражда
Еврипид.Разказът обединява тримата най - големи драматурзи на античността
преди всичко заради приемствеността и симетрията,благодарение на коита
елините се чувстват сигурни.Той отразява не само хронологията на живота и на
развитието им,но и съотношението между епохите в зараждането,разцвета и
кризата на атинската демокрация.
Съдбата е особено благосклонна към Софокъл,а победата го съпровожда през
целия му живот.Поетът създава около 123 драми.Той не познава горчивината на
поражението.Славата му е толкова голяма,че след като умира статуята му е
поставена в атинския театър,а драмите му са събрани в държавен екземпляр.От
тях днес са известни само седем : "Аякс","Електра","Едип цар" и т.н.
През целия си живот Софокъл остава апологет на Перикловия век,на
славната пентеконтаетия.До края на дните си поетът отстоява умерено
демократични възгледи и е чистият политес,сраснал с възвишеното гражданско
съзнание и със самочувствието на родината,отразени най-добре в знаменитата
реч на Перикъл през първата година на Пелопонеските войни.Промените са
значителни.И ако в началото на пентеконтаетията делото на Есхил
олицетворяваше идеята за Атина Полиада като божество на полисния
разум,"златният век" на Перикъл извайва всяващата страх Атина Промахос.Той
намира отражение в архитектурата и икуството чрез делото на Фидий,за да
кристализира в колосалната хризоелефантинна статуя на Атина Партенос.
След окончателната победа над персите и Калиевия мир тя има своето място
в архитектурния ансамбъл на акропола,където посреща посетители,но и
символизира придобитото могъщество.Само две години след това започва
строителството на Партенона и там израства в пълно въоръжение грандиозната

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Култура на Древна Гърция през Vв. пр. Хр

Победите над персите в продължителните войни поставят Атина на първо място в елинския свят...
Изпратен от:
Aleksandra Kodjova
на 2009-05-31
Добавен в:
Реферати
по История
Статистика:
66 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
род и родина в учебниите по човекът и обществото 3-4 клас
добавена от roni.i.pepi 17.05.2014
0
12
Подобни материали
 

Стопанството на Древния изток

26 мар 2008
·
207
·
4
·
2,527
·
163
·
1

Древен изток – това е понятие свързано с ранните държавноорганизирани обществаВ този период наделявали древните цивилизации на Месопотамия, Китай, индия и Египет.Те се заселявали на такива места защото имало благоприятни условия за развитие, възможност...
 

Българската архитектура през XV-XVII век

11 мар 2008
·
139
·
14
·
1,620
·
142

Краят на четиринадесетото столетие донася най-голямото нещастие за културите на балканските народи и за българската блестяща средновековна култура, чието идейно ядро е източното православие...
 

България е моята родина

11 мар 2008
·
430
·
2
·
148
·
570
·
2

България е моята родина не защото съм родена тук, а защото тя е много красива, свободна и е известна с многото си забележителности, с което аз много се гордея, че съм българка и никога няма да си променя мнението, независимо какво говорят...
 

Втора Световна Война

10 мар 2008
·
520
·
2
·
236
·
245
·
2

Втора Световна Война - хронология във вид на таблица.
 

Робите

14 фев 2008
·
80
·
8
·
1,581

Осъдени престъпници, военнопленници, роби. Имало, разбира се, и професионалисти. В "Сатирикон" Петроний казва, че тълпата предпочитала последните. Имало и "auctorati" - задлъжнели римски граждани, които се "самопродавали" в гладиаторските школи зара
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » 11
 
Онлайн тестове по История
Изходно ниво по история за 7 клас
изходен тест по История за Ученици от 7 клас
Въпросите в теста са съобразени с новата програма по история и цивилизация. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
22
12
1
11 мин
28.06.2019
Междинен тест по история за 8-ми клас, 1-ви срок
междинен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е изработен по новата учебна програма за 8 клас по история и цивилизации, за 1 срок. Включени са въпроси само с по един верен отговор.
(Лесен)
16
8
1
10 мин
13.08.2019
» виж всички онлайн тестове по история

Култура на Древна Гърция през Vв. пр. Хр

Материал № 348473, от 31 май 2009
Свален: 66 пъти
Прегледан: 112 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 2,015
Брой символи: 17,137

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Култура на Древна Гърция през Vв. пр. Хр"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
70

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
193 22

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения