Големина на текста:
ТЕМА 4. БАНКОВАТА СИСТЕМА
1.Същност , състав и структура на банковата система
Банковата система представлява съвкупност от банкови институции, които
на основата на регламентирани от държавата законови норми осъществяват
взаимовръзки помежду си, както и със своите клиенти и други институции -
правителствени и и нправителствени с цел постигане на определени резултати,
водещи до изпълненито на икономическата, парично-кредитната, лихвената и
валутната политика на държавата.
За да могат банките да изпълнят своята роля в обществото, е необходмо
банковата система да бъде организирана по начин, създаващ условия за това.
Организацията и структурата на банковата система зависят от системата на
организация и разпределение на резултатите от производството между
членовете на обществото, т.е. от формата на икономическа организация на
производството. В условията на централно планираните икономики организацията
на банковата система е една, а в условията на пазарна икономика - съвършено друга.
Сърцевината на добре функционизираща пазарна икономика са добре
работещите финансови, в това число парични и капиталови пазари
1
, в основата
на които стои добре организираната банкова система.
Банковата система в условията на пазарна икономика има двузвенен
характер, т.е. изградена е главно на две нива: 1) на по-висшето ниво се намира
централната банка (у нас Българската народна банка - БНБ) и 2) на по-нисшето
ниво - търговските банки и другите специализирани банкови институции
(спестовни каси, инвестиционни и ипотекарни банки и др.), както и
специализираните финансови (небанкови) институции (пенсионни фондове,
застрахователни компании, финансови къщи) и др..
Двузвенна банкова система функционира у нас от 1989 г., когато се
създадоха отначало около десет специализирани отраслови държавни търговски
банки, всяка от които предоставяше дългосрочни кредити само на отрасъла, за който
бе създадена - електоника, селско стопанство и др. През 1989 - 1990 г. тези банки
бяха преобразувани в търговски банки с универсален характер с право да кредитират
всички области на икономиката както с дългосрочни, така и с краткосрочни кредити.
През същата година 59-те клона на БНБ се преоформиха в обикновени търговски
банки През 1992 г. се създаде Банковата консолидационна компания (БКК), която
имаше за задача да консолидира държавните банки с цел: първо, да се създадат по-
големи и по-конкурентоспособни банки на вътрешния и международния пазар,
второ, да се подобри и облекчи обслужването на големите предприятия и, трето, да
се подготви и осъществи приватизацията на държавните банки.
Изграждането на двузвенна банкова система в нашата страна се направи с цел
постигане на следните два резултата: 1) възникване на стимули в търговските
банки да кредитират рентабилни и ликвидни предприятия и ефективни
инвестиции и 2) създаване на предпоставки за оптимизиране равнището на
лихвените проценти както за кредитите, така и за депозитите. На основата на
тези предпоставки и резултати банките могат да изпълнят своята роля в обществото
41
41
В условията на еднозвенна банкова система и държавна форма на
организация на банките и предприятията такива стимули не могат да възникнат.
В условията на централно планирани икономики и еднозвенна банкова система
ролята на парите е много ограничена.
В тези условия пред банката не стоеше проблемът за ликвидност, защото
кредитиращата банка /БНБ у нас/ беше и емисионна. В тези условия не стоеше
проблемът за намиране на ликвидни средства в национална валута за посрещане на
задълженията й към депозантите и кредиторите. Тя разполагаше с еластичния
ресурс “Парична емисия”. По тази причина пред нея не стоеше и проблемът на
кого и за какво да предоставят кредити. Много често централните планиращи и
управляващи държавни органи се намесваха при вземане на решение за кредитиране.
Лесното правене на пари в условията на еднозвенна банкова система не
пораждаше проблеми за ликвидността на банката, но намаляваше ролята на
банковите инструменти : пари, кредит, лихва при управлението на икономиката.
Известно е, че за ефективно използване на ресурсите се мисли само тогава, когато са
ограничени. Ако емитирането на пари няма граница или неговата граница е доста
еластична, пред банката не стои проблемът за ефективното използване на парите,
т.е. за това, на кого и за какво да се предоставят кредити. Липсата на
заинтересованост от ефективното направление на финансовите ресурси намалява
ефективността и от използването на материалните и трудовите ресурси, т.е. на
всички фактори на производството, и в крайна сметка намалява ефективността и
конкурентоспособността на националното произвоство.
В условията на двузвенна банкова система проблемът за ликвидността на
банките стои с особена острота. Търговските банки и другите специализирани
банкови институции могат да предоставят кредити само в рамките на
мобилизираните от тях ресурси. Те не разполагат с еластичния ресурс “Парична
емисия”. Следователно, за да бъдат ликвидни, е необходимо предоставяните
кредити да се погасяват в договорените срокове, а това изисква
кредитополучателите да са рентабилни и ликвидни и кредитираните инвестиции
ефективни (с добра възвръщаемост). Ако това не се постига, банките ще бъдат
затруднени да посрещат задълженията си към клиентите и кредиторите, както и
показа нашата практика.
Основен инструмент, посредство който банките участват в управлението на
икономическите процеси са лихвените проценти. Това изисква оптимизиране на
тяхното равнище. Правилното установяване на лихвените проценти както за
кредитите, така и за депозитите стои в основата на регулирането на икономическата
активност от банките.
Оптимизирането на лихвените проценти изисква правилното установяване
на съотношението между търсенето и предлагането на паричен капитал. Това може
да стане само при двузвенна банкова система, в условията на която се създава реален
паричен пазар и реална конкуренция на паричния пазар. Без това не е възможно
да се оптимизира равнището на лихвените проценти.
Двузвенната банкова система е необходимо, но недостатъчно условие за
оптимизиране равнището на лихвените проценти и особено на лихвените проценти
за депозитите. По отношение на лихвените проценти за депозитите е възможно
банките и в условията на двузвенна банкова система да се споразумеят и да ги
42
42
поставят на равнище, по-ниско от обективно необходимото. За да се предотврати
такова поведение на банките, е необходимо наличието и на реален пазар на ценни
книжа, т.е. реален капиталов пазар, в това число организиран - фондова борса.
Акциите и акционерният пазар като алтернативна форма на кредита могат да
въздействат при своето движение върху равнището на лихвените проценти на
депозитите. Ако тези лихвени проценти са необосновано занижени, банковите
клиенти биха си изтеглили капитала от банките и биха го насочили в икономиката
под формата на акционерен капитал, носещ по-високи доходи. Това би намалило,
първо, пасивите на банките, второ, активните им операции и, трето, на тази основа
доходността. Реакцията на банките в резултат на това ще бъде повишаване на
лихвените проценти на депозитите и поставянето им на оптимално равнище.
Следователно банките могат да изпълнят своята роля в условията на
двузвенна банкова система при наличието на реален стоков и финансов пазар -
паричен и капиталов пазар.
Съществена задача при усъвършенстването на ролята на банковата система у
нас е изграждането на съответните институционални структури, които биха могли
да изпълнят посочените функции и задачи от банките.
От 1997 г. насам върху организационната структура на банковата система у
нас въздействат главно две тенденции: първо, тенденция на либерализиране на
банковия сектор, свързана със създаването на нови банки и, второ, тенденция на
консолидация и приватизация на държавните банки, изразяваща сливането на по-
малките банки и образуване на по-големи и, трето, усъвършенстване на структурата
на банковата система.
Развитието на структурата на банковата система от 1994 г. е свързано със
създаването на частни банки, както и с недостатъчния контрол при изграждането
им. През 1995 година частичните ликвидни кризи на отделните търговски банки се
превърнаха в сериозна ликвидна криза на почти всички търговски банки, която
прерастна през 1996 г. в безпрецедентната в най-новата история на България
финансова криза, свързана почти с хиперинфлация и рязко обезценяване на
националната парична единица. В резултат на това 19 банки фалираха и се въведе
валутният борд.
2. Конкуренция между банките
Банковата система трябва да се изгражда по начин, създаващ
необходимите предпоставки за конкрунеция на банките с цел повишаване на
крайните резултати от дейността им. В теорията са описани две теории за
конкирунцията:
теорията за съвършенната конкуренция
теория за действителната конкуренция
Според първата теория пазарът се добрижада до съвършенната конкуренция,
43
43

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банкова система

емисионна банка, централна банка, двузвенна банкова система...
Изпратен от:
Mozy
на 2009-05-31
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
390 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
307
·
38
·
1,837
·
513

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Банково дело

20 окт 2011
·
43
·
11
·
2,578
·
75

Кредитно посредничество(кредитиране) - това е най съществената дейност на банките, тя включва мобилизирането на свободен паричен капитал и преразпределението му на възвръщаема основа срещу заплащане на лихва...
 

Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ОББ

30 авг 2008
·
121
·
11
·
1,743
·
86

"ОББ Асет Мениджмънт" АД е част от групата на NBG - Национална Банка на Гърция - лидер в Гърция в управлението на взаимни фондове още от 1972 г. Акционери в управляващото дружество са "Обединена Българска Банка" АД....
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
278
·
11
·
2,085
·
233

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
396

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банкова система

Материал № 348183, от 31 май 2009
Свален: 390 пъти
Прегледан: 315 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,533
Брой символи: 13,869

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банкова система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения