Големина на текста:
СА”Д. А. Ценов” – гр.Свищов
Семестриална задача
Тема:
Секюритизация-
Теоретична и практическа част
1.Теоритична част на секюритизацията
Дефиниция на секюртизация
Работните дефиниция за секюритизация като процес е дело на Люис Раниери в края на 70-те
години на миналият век по това време той е шеф на току-що формирала се отдел за търговия
с ипотеки на Solomon Brothers.Този нова концепция се въвежда като част от програмата за
стимулиране създаване на вторичен пазар на жилищни ипотеки,имащи за цел
дистрибутиране на първата жилищно ипотечно-базирана ценна книга, на колебливите
институционални инвеститори.От тогава сме свидетели на ръст на жилищните МБС и
свързаните с тях продукти с фиксиран доход.
Не съществува стандартна дефиниция на секюритизацията.Дефиницичта на Фабоци е
единтична с оригиналната на СБ с малки изкючения:’’Процес на обединяване на заеми и
вземания в пул и емитиране на ценни книжа,базирани (обезпечени) от пула”.
Горната дефиниция акцентира върху начина на осъществюване на секюритизациюта, но не
разкрива алтернативнии пътища за провеждането й.Друг недостатък е ограничението на
обекта на секюритизиране само до заемите и вземанията.В последствие се посочва, че
резултата от секюритизацията са “търгуеми” ценни книжа,което е съществено промяна.
Секюритизацията е финансова иновация, свързана с трансформиране на неликвидните
финансови активи в ликвидни ценни книжа,които могат да се търгуват на вторичния
пазар.След тези неликвидни финансови активи преобладават различни банкови заеми
ипотечни кредити, автомобилни заеми,потребителски заеми, заеми по кредитни карти,
свързани с лизингови операции, бизнес заеми за дребни клиенти и други заеми.
Отделни активи, които сами по себеси трудно могат да се продават или дори да бъдат
оценени се обидиняват по еднородни признаци в специални пакети(пулове), на която основа
се емитират обезпечени с тези пулове ценни книжа, наречени ценни книжа, обезпечени с
активи.
Те се купуват главно от институциунални инвеститори – пенсиони фондове, застрахователни
компании, инвестициони дружества като през последните няколко години нараства
активноста на индивидуалните инвеститори.В зависимост от своите предпочитания и
ликвидни потребности инвеститоритр могат да задърват тези ценни книжа до настъпване на
техният падеж или да ги продадат, чрез посредничеството на вторичния пазар.Те добре
развити в страните в който секюритизацията е намерила широко приложение.
Основното предимство на секюритизиращата операция е възмоноста притежателят на
неликвидни финансови активи да ги използва, за да генерира определени парични средства и
по този начин да подобри своята ликвидност и платежоспособност.Освен това се създават
ценни книжа с добра доходност и относителна висока кредитна стабилност-атрактивна
инвестиционна алтернатива за притежателите на свободни парични фондове.
Традиционно секюритизация намира най-широко приложение в
ипотечните кредити.Това е обусловено,една стрна,от възникването
и евоцията на секюритизацията,а от друга страна-от значението и ролята,
която се отдава на ипоречното кредитиране в страните с развити
капиталови пазари.Поради това е най-добре технологиите на секюритизация да се преставят
именно по отношение на тези кредити, имайки предвид, че и при другите видове банкови
заеми те са аналогични, а различията са само в наименованията на емитираните ценни
книжа.Ценните книжа, получени в процеса на секюритизация на ипотечни заеми, се
обозначават с общото наименование ипотечни ценни книжа, които от своя страна биват два
основни вида в зависимост от използваната технология на секюритизация –ценни книжа,
обезпечени с ипотека(MBS), и ипотечни облигации.
Технолоии на секюритизация и видове ипотечни ценни
книжа
Независимо от съществуващото многообразие и разновидности, технолоиите на
секюритизация на ипотечни кредити могат да се сведат до две.Признаците, по които се
осъществява класификацията, са дали ипотечните заеми, респективно претенциите върху
погасителните вноски на ипотечните заеми, остават или се отписват от актива на банковия
баланс.При задбалансова секюритизация, наречена още “реална продажба”, банката
прехвърля правата на собственост върхъ формирания от нея пул(пакет) от ипотечни кредити
с близки характеристики към специално създадено за целта дружество SPV.В България това
са акционерните дружества със специална инвестицонна цел(АДСИЦ),регистрирани по
закона за дружествата със специална инвестионца цел(ЗДСИЦ).Срещу пакета от заеми
АДСИЦ емитира ценни книжа, обезпечени с ипотека(MBS), който са първата основна
разновидност на ипотечните ценни книжа.Балансовата секюритизация се третира като
финансова операция, защото банката задържа пакета от ипотечни креди в своя актив и на
негова основа тя емитира ипотечни облигации, който са втората разновидност на ипотечните
ценни книжа.
Задбалансовата секюрутузацуя започва с формиране от страна на банката на пул от ипотечни
креди с близки характеристи по отношение на кредитен риск, матутитет и лихвен риск.
Еднородността на тези кредити е необходимо условие за извършване на ефективен кредитен
анализ и определяне на пазарната цена ба сформирания пул.Вторият етап в задбалансовата
секюритизация е продажбата на активи на АДСИЦ, което от своя страна финансира
покупката на пула оп ипотечни кредити чрез емисия на ценни книжа, обезпечени с
ипотека(MBS).Потози начин банката освобождава неликвидните активи, каквито са
ипотечните кредити,като ги отписва от актива на своя баланс и срещу тях получава налични
пари. АДСИЦ става сонстмеол на секюритизираните,експозиции,но едновременно с това
всички рискове сръзани с тези експозиции – се прехвърлят от банката на към АДСИЦ.
Третият етап в процеса на секюритизация е продажбана ценните кижа, обезпечени с
ипотека(MBS), на крайни инвеститори.Тя може да се осъществи от самото АДСИЦ-
дружество или с помоща на инвестиционен постедник.За да стимулира продажбите на тези
ценни книжа, АДСИЦ може да повиши техния кредитен рейтинг и пазарната им
привлекателност, като сключи договор с трета страна.Срещу определена комисиона тя
предоставя кредитна гаранция за съотвената емисия ценни книжа,обезпечени с
ипотека.Трета страна може да бъде друга банка, застрахованелна компания или специално
създадена правителствена институция, насърчаваща компания или специално създсадена
правителствена институция, насърчаваща процеса на секюритизация чрез оредиставяне на
кредитни гаранции за емисиите ценни книжа, обезпечени с ипотека.Тези кредитна гаранция
може да бъде под форма на застраховка на плащанията по лихвите и главниците на
ипотечния пул; поемснр на част от кредитния риск, произтичащ от пула, или друга
приемлива за участините в секюритизацията форма.Възможно е самата банка(която продава
MBS на АДСИЦ) дапредостави кредитна гаранция, за да повиши кредитното качество и
пазарната стойност на ипотечния пул.Тези гаранция най-често се изразява в преоставяне на
резервна кредитна линия на АДСИЦ,с която банката поема ангажимент да покрива загубите
от секюритизираната експозиция доопределен размер, преди тези загуби да се поемат от
инвеститорите в ипотрчни ценни книжа.Фигура 15/1(по доло) илюстрира задбалансовата
секюритизация на ипотечни кредити:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Секюритизация

Секюритизацията е процес, при който финансова институция инициатор на секюритизационната сделка обособява портфейл от неликвидни финансови или материални активи, които служат като обезпечение на издадените срещу тях ликвидни ценни книги , които на свой ре
Изпратен от:
helpar
на 2009-05-30
Добавен в:
Курсови работи
по Финанси
Статистика:
131 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
спешно за утре !!!!!!
добавена от qsen_tasev 28.01.2016
1
12
Подобни материали
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,832
·
4
·
924
·
481
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 

Ипотечни кредити в лева на търговска банка Булбанк

06 дек 2006
·
1,027
·
10
·
1,582
·
126

Условия на ипотечните кредити, предлагани от Булбанк, структура и компоненти на кредитите, преференции.
 

Активи, пасиви. Финансов синтез на баланса

01 май 2007
·
1,460
·
1
·
336
·
218

Финансовият синтез на баланса има за резултат съставянето на форми на у-в. Последнят включва обединяването на групи на отделните елементи от актива и пасива чиято същност е близка по значение. Обособяват се две групи- на ДА и на НА ...
 

Финансите – технология за управление на парите и богатството

01 май 2007
·
568
·
1
·
236
·
44

Финансите е наука за управлението на парите. Чрез тях се осъществява разпределение и преразпределение на националния доход между три основни групи икономически агенти...
 

Пари и кредит, банкови операции....

05 ное 2006
·
2,212
·
6
·
1,243
·
226

Пари, функция на парите, цена и стойност на парите, банкови операции, финансови пазари.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
23
1
4 мин
08.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
6
1
6 мин
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Секюритизация

Материал № 347763, от 30 май 2009
Свален: 131 пъти
Прегледан: 96 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 3,278
Брой символи: 27,722

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Секюритизация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения