Големина на текста:
Глобални и локални компютърни мрежи. Модели и протоколи
Локални компютърни мрежи
ЛКМ (от англ. LAN) са най-големия брой мрежи, получили разпространение в
предприятия, фирми, банки, университети, училища и др.
ЛКМ се нарича високоскоростна система за предаване на информация и използване на
общи мрежови ресурси (процесорно време, памет, файлове и входно/изходни
устройства) между компютри, принадлежащи обикновено на една организация и
разположени в компактен географски район (до 2 км.)
Към ЛКМ може да се включат разнообразни устройства, извършващи широк диапазон
от услуги по обработка на информацията. Локалните мрежи предоставят следните
услуги: достъп до глобалните информационни услуги (Internet), обмен на съобщения,
чрез дейтаграми, конферентна връзка, електронна поща, дистанционен достъп до
други локални мрежи, игри в мрежа, мрежови телефонни услуги, мултимедийни
презентации, средства за групова работа по един проект (групуер), основно четене
на хипертекстови документи (извън Internet) и др.
Скоростта на данните вътре в мрежата е значително по-голяма отколкото в
глобалните мрежи. Според функциите, които изпълняват, компютрите в една локална
мрежа се делят на работни станции (клиенти) и сървъри. Освен това в тях, с цел
свързване и разширение, може да има и други устройства – повторители и
шлюзове, концентратори, мостове и маршрутозатори, които са наречени
междинни връзки.
Работната станция е потребителски компютър, чрез който се получава достъп до
мрежовите ресурси. Сървърът е компютър, който предоставя мрежови ресурси и
услуги, както и компютър, обслужващ и управляващ мрежата. В една локална мрежа
могат да бъдат конфигурирани един или повече сървъри. Освен компютрите, в състава
на ЛКМ има:
?съобщителна среда (проводници, ефир и др.);
?хардуерен интерфейс между съобщителната среда и работната станция-
наречен мрежов адаптер;
?вграден в мрежовите адаптери системен софтуер (фърмуер), който
реализира първи и втори слой на ОSI модела;
?съвкупност от протоколи и услуги от най-високо ниво, които осигуряват
надеждно общуване;
?софтуер, позволяващ на потребителя достъп до ЛКМ.
Класификацията на локалните мрежи може да бъде направена по няколко
признака: биология на мрежата, използвани комуникационни линии, способ за
използване и достъп до съобщителната среда, услуги и протоколи, предоставени на
потребителите.
Съществено значение за локалните мрежи имат комуникационните линии. Това са
основно кабелни мрежи, но има и безжични мрежи. За класификационната
принадлежност на мрежата има значение и броя на едновременно предоставените
сигнали по комуникационната линия. Според това има широколентови (broadband) и
теснолентови (baseband) мрежи.
1
Топологията на една мрежа се нарича начинът на разположение на отделните и възли.
Съществуват няколко основни топологии:
?Дървовидна – към „корена на дървото” са свързани на различни нива мрежовите
възли, образуващи дървовидна структура;
?Шина – към една шина за данни са свързани паралелно мрежовите възли;
?Звезда – крайните мрежови възли са свързани към централен възел във вид на
звезда;
?Кръгова – възлите на мрежата са свързани в кръг.
вид на пакети, наречени кадри с фиксирана променлива дължина;
?Шинната топология – тук няма повторители и превключватели. Работните
станции се включват към линията за предаване (шината) чрез интерфейсни
блокове, наречени „тап”. Предаването се извършва чрез кадри;
?Топология „Звезда” – централен комутиращ възел, към който са свързани
всички останали възли. Има пасивно и активно свързване в звезда.
Модел OSI – за уеднаквяване стандартите при изграждане на компютърни мрежи и
системи е разработен този модел, нарече още: еталонен модел за свързване на
отворени системи OSI. Разработен е от ISO през 1978 година.
Цел за създаване на отворена система – отворената система, изисква уеднаквяване на
протоколи и стандарти за обмен на информация. OSI се налага като международен
стандарт. Всички производители се съобразяват с него. Той позволява съвместната
работа на хардуер и софтуер. Модела подпомага и откриването и поправянето на
грешки. OSI „разделя” комуникационната система на отделни слоеве. В ЛКМ се
реализират: мрежов, транспортен, сесиен, представителен и приложен слоеве от
общо седемте слоя на модела.
Протоколите за достъп са два основни вида:
-метод за множествен достъп с откриване и разпознаване на конфликта-
МДОН/РК, известен със съкращението CSMA/CD;
- Token ring (маркерен кръг).
И двата протокола, преди на предадат съобщението от работната станция по
комуникационната линия, го разделят на кадри (пакети), които съдържат служебни и
информационни полета.
МАС-протоколът CSMA/CD се използва в безжичните мрежи и ЛКМ Ethernet с
шинна и звездообразна топологии. Терминът „шина” тук означава високоскоростна
линия с ограничена дължина. Дължината може да бъде увеличена чрез допълнителни
устройства – повторители. Ethernet първоначално е внедрен от компанията Xerox, сега
той е най-използвания в световен мащаб ЛКМ.
Компютър
Компютър
Компютър
2
Кръговата топология на ЛКМ се състои от
известен брой устройства, наречени потребители,
свързани помежду си в затворен кръг (пръстен).
Тя изпълнява въвеждане на данните, приемане и
отстраняване на данните. При тази топология
предаването на данните (трафика) се извършва
само в едно направление (посока на
часовниковата стрелка) и съобщенията
циркулират по мрежата. Данните се предават във
Протоколът Token ring дава по-добро управление върху достъпа в мрежата
отколкото Ethernet. За да вкара данни в кръга, предаващата станция трябва да владее
свободен маркер.
За изграждането на локална мрежа са създадени международни стандарти, от които
най-разпространен е IEEE 802.3, който обхваща изцяло създадения преди него
стандарт Ethernet.
Глобални компютърни мрежи
Глобалните компютърни мрежи (WAN) покриват големи географски разстояния.
Всяка от тях се състои от комуникационни връзки, свързани помежду си с
комуникационни линии, топологията на мрежите е произволна. Глобалните мрежи
използват някои от следните методи за комуникация:
комуникационни канали; комутация на съобщенията; комутация на пакети.
1)след заявка за връзка се установява временен канал между източника и
получателя на съобщението. Този канал не се разпада, докато не свърши
предаването на цялото съобщение. Този вид комутация се използва в
съществуващите телефонни мрежи и в новите цифрови ISDN мрежи с интеграция
на услугите;
2)Съобщението се предава по различни участъци на мрежата с натрупване в
паметта на междинните връзки. Този метод се използва понякога за електронни
пощи;
3)Съобщенията (техния размер може да бъде десетки мегабайта) предавани от
крайните устройства за данни се разделят на малки части, наречени пакети, като
във всеки от тях, освен част от съобщението, се поставят адреси на предавателя и
приемника. Този метод има два режима: дейтаграмен и режим на виртуално
съединение.
Комуникациите в глобалните мрежи използват аналогови и цифрови технологии за
предаване и пакетно комутиране. Аналоговите линии са телефонни линии, използвани
от обществената комутируема телефонна мрежа.
Потребители, които генерират голям трафик за глобалните мрежи е по-добре да
използват цифрови данни, при които скоростта е много по-голяма и предаването е
почти безпогрешно. За свързване на компютъра към такива линии не се използват
модеми, а устройства, които преобразуват компютърните сигнали в биполярни
цифрови сигнали.
Стандарт Х.25 е най-използвания за глобалните мрежи с комутация на пакети.
Frame Relay е малко по-модерен стандарт за глобалните мрежи.
Най-голямата глобална мрежа Internet обединява стотици милиони компютри от
всеки континент. Началото му е поставено през 1969 година в САЩ. Тя предоставя
следните по-важни услуги:
?електронна поща ( e-mail) – предаване на съобщения от един подател към един
или няколко получатели;
?отдалечен достъп до компютри ( Telnet) – достъп от един компютър в друг;
?обмен на файлове ( FTP ) – бърз и безплатен достъп до файлове между
компютрите в мрежата;
?Gopher и Wais – услуги за дистанционно четене на различни документи;
?WWW – най-модерната услуга в Internet с интегриране на различен вид
информация;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Глобални и локални компютърни мрежи. Модели и протоколи

Скоростта на данните вътре в мрежата е значително по-голяма отколкото в глобалните мрежи. Според функциите, които изпълняват, компютрите в една локална мрежа се делят на работни станции (клиенти) и сървъри.
Изпратен от:
ssena
на 2007-06-11
Добавен в:
Теми
по Компютърни системи и технологии
Статистика:
1,880 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
За утре моля помогнете !!!
добавена от hobidm3 14.01.2013
0
30
Подобни материали
 

Защита на информацията


Темата е посветена на комплекса от мерки за защита на информацията във ведомствата и фирмите. Приложението на целия комплекс или отделни елементи от защитата става по преценка на риска от заявителите и собствениците на информационната система...
 

Компютърни мрежи


Компютърните мрежи могат да използват и чужди ресурси (потребител, клиент), които дават информация (използва се сървър), а чрез терминалите се въвеждат само програми и данни за универсалните компютри...
 

Пищови по дисциплина изкуствен интелект


Няколко пищовчета за Изкуствен интелект. Гарантирам че вършат чудесна работа. Успех на изпита колеги...
 

Мишките


Всичко за компютърните мишки.
 

Видове компютърни вируси


Видовете вируси са няколко основни с множество от подвидове. В тази версия са описани 30 вида вируси и 8 вида вирусоподобни програми. Често вирусите представляват няколко от тези "видове" събрани в един вирус...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Компютърни системи и технологии
Тест по компютърни мрежи за 2-ри курс
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 2 курс
Затворен тест по Компютърни мрежи. Състои се от 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс...
(Лесен)
20
51
1
2 мин
19.09.2013
Тест по компютърни системи
изпитен тест по Компютърни системи и технологии за Студенти от 4 курс
В теста са включени въпроси свързани предимно с основните познания по компютърни системи, както и по-сложни от областта. Това е изпитен тест за студенти от специалността Индустриален мениджмънт в Техническия университет в Пловдив. Дисциплина - компютърни системи. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
28
104
1
1 мин
09.08.2012
» виж всички онлайн тестове по компютърни системи и технологии

Глобални и локални компютърни мрежи. Модели и протоколи

Материал № 34643, от 11 юни 2007
Свален: 1,880 пъти
Прегледан: 373 пъти
Качен от:
Предмет: Компютърни системи и технологии, Информатика, ИТ
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 865
Брой символи: 7,392

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Глобални и локални компютърни мрежи. Модели и п ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Йонко Крачунов
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  21 години
157 36

Лазарина Евлогиева
преподава по Информатика, ИТ, Английски и Немски
в град Варна
с опит от  6 години
351 77

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения