Големина на текста:
Проектиране на релационни бази от данни. Функционални зависимости. Аксиоми
на Армстронг. Нормализация
Проектиране на релационни бази от данни – създаването на БД, която да
удовлетворява текущите и персонални информационни потребности на предприятието,
фирмата и т.н., е свързана с необходимостта от цялостно проектиране на БД. Този
процес е свързан с:
проектиране на концептуалния модел на предметната област;
проектиране на логическия модел на базата на концептуалния модел;
проектиране на методите за съхраняване и достъп до данните във
физическия модел.
Проектиране на концептуалния модел на предметната област е една от главните
задачи на АБД. В този модел трябва да бъдат представени всички обекти и
взаимовръзката между тях. При проектирането на концептуалния модел всички усилия
на разработката са насочени към:
структуриране на данните;
изразяване на връзката между тях;
описание и обработка на данните.
При проектиране на логическия модел на данни се описва процедурата на
преобразуването на концептуалния модел в логически. При разработката на логическия
модел на БД е необходимо да се реши въпроса: какъв модел на данни се използва –
релационен, мрежов или йерархичен. Редът при проектиране е следният:
1)представяне на логическия модел на базата на концептуалния модел с
помощта на моделите на данни: релационен, йерархичен и мрежов;
2)предоставяне на графически външни модели използвани при
подготовката на всеки от отчетите, изхождайки от получения логически
модел.
Представянето на логическия модел с помощта на избрания модел на данни:
a)изображение на релационния модел на данни. Този модел се състои от
редица отношения (таблици), които се наричат релационни. Всяка таблица се състои
от колони (полета) и редове (записи). Всеки стълб има име, което се нарича
атрибут. Всяка таблица има първичен ключ ( # ).
Пример
Номер на студент:Име:Статус:Задължителни:Избираеми:
123 ИвановстудентИнформатика Роботика
134 Петров аспирант Икономика Счетоводство
Функционални зависимости
Между атрибутите в една релация съществуват определени функционални зависимости.
Ето две определения за функционални зависимости:
1)Нека е дадена релационната схема R (A)
Ако < a, b > Є R ==> между двете съществува
и < а, c > Є R релационна зависимост при b=c
2) нека A
1
, A
2
,…,A
n
е списък от n атрибута, n > = 1, който накратко означаваме с А.
1
А= А
1
, А
2
,…А
n
. Предполага се, че списъкът А е неподреден и няма повтарящи се
елементи. C P(A) означаваме подмножества на А. Броя на подмножествата на А е 2
n
, т.е.
/P(A)/ = 2
n
Множество от функционални зависимости
Нека имаме релационна схема R(A) и x, y < = A. Казваме, че F е множество от
функционални зависимости x ? y над R(A), ако x Є P(A) и y Є P(A). същото се записва
така: F={x?y/x Є P(A) и y Є P(A)}, или F={(x, y)/x?y, x Є P(A) и y Є P(A)}
Логическо следствие
Дадена е една релационна схема R(A)X, X<=A и F е множество от функционална
зависимост над R(A). Една функционална зависимост X?Y се нарича логическо
следствие над множеството от функционални зависимости F, ако за всяко r,
удовлетворяваща функционалните зависимости F, т.е. r (F) = true, следва, че r(X?Y) =
true. Означава се така: F=X?Y.
Пълна функционална зависимост (обвивка)
- F
+
) Множеството от логически следствия, които могат да бъдат изведени от
функционалната зависимост F се нарича обвивка на Fu и се бележи с F
+
, т.е. F< = F
+
.
Еквивалентни множества от Ф-зависимости се наричат две множества от Ф-
зависимости имат една и съща обвивка. Пример: нека е дадена релационната схема
R(A, B, C) и Ф-зависимост F={A?B, B?C}. Разглежда се множеството от Ф-
зависимост G, G={A?B, B?C, A?C}. Очевидно F и G имат една и съща обвивка, т.е.
F
+
= G
+
.
Покритие на едно множество от Ф-зависимости. Ако в общия случай имаме
релационна схема R(A
1
, A
2
,…,A
n
) и множествата за Ф-зависимости F и G над R(A),
казваме, че F е покритие на G, т.е. F~G, ако е вярно, че F
+
? G
+
. Едно множество от Ф-
зависимости F,се нарича покритие без излишество, ако никое собствено подмножество
F не е еквивалентно на F. Това означава, че ако F е покритие без излишество, то за
всяко F*, F* < F, имаме (F*) = F
+
Ключ на релация от гледна точка на функционални зависимости
Едно множество от атрибути х е ключ на релационната схема R(A) с множество от
функционални зависимости F, ако са изпълнени условията:
-уникалност – т.е. не съществуват две релации R(A) с едно и също
значение на х. записва се: {x?A} Є R;
-минималност – т.е. нито един от атрибутите не може да се изключи от х
без да се наруши уникалността. Записва се: всяко X
o
, X
o
< X{X?A} не съществува за
F.
Ключът е един или няколко атрибути, които еднозначно идентифицират всеки обект в
класа обекти. Всички функционални зависимости се определят от АБД.
Авторът на аксиомите Армстронг показва, че като се използват т. нар. правила при
аксиоми за извод при дадено множество от Ф-зависимости, се получават нови Ф-
зависимости, при това могат да се получават всички Ф-зависимости.
1.Рефлективност – А1 – Ако х <= А, където R(A)И
ако y <= x
Доказателство:
От определението за функционалните зависимости следва, че ако
2
==> X
?
Y
r
1
[x] = r
2
[x],то r
1
[y] = r
2
[y]. Извод: всяко множество от атрибути определя
всяко свое подмножество.
2. Допълнение – А2
Нека x, y <= A
дадено е, че X ? Y
и допълнението Z <= A
Доказателство:
От това, че имаме X ? Y следва, че ако r
1
[x] = r
2
[x] ==> r
1
[y] = r
2
[y]
Допълваме с Z и допускаме, че тази зависимост не е вярна, т.е.
r
1
[xz] ? r
2
[xz] ==> r
2
[yz] ? r
2
[yz]
3. Транзитивност – А3
Ако А,В,С са елементи на р(А) и ако А?В и В?С } ==> A?C. Доказателството е в А1
Нормализацията на една релационна схема е процес, насочен към преобразуването й,
при който на новополучените релационни схеми се налагат известни ограничения,
елиминиращи някои нежелани свойства. Целта на нормализацията на релационни схеми
е да се направи анализ на зависимостите, съществуващи между атрибутите и релациите
и да се премахнат функционалните зависимости, нежелани поради странични ефекти
или аномалии. Съществуват четири нормални форми (НФ)в релационните модели:
1)първа норма форма (1НФ ) – една релационна схема е в 1 НФ, ако областите
на съпътстващите я атрибути са атомарни (прости). Атомарността е понятие, което
се определя в конкретния случай;
2)втора нормална форма (2 НФ) – една релация е в 2 НФ, ако тя е в 1 НФ и
всеки не първичен атрибут е в пълна функционална зависимост от първия ключ;
3)трета нормална форма (3 НФ) – една релация е в 3 НФ, ако е отстранена
функционална транзитивна зависимост от неключовите атрибути и ключа.
Преобразуването от 2 НФ в 3 НФ с цел да се отстранят аномалиите от 2 НФ става по
същите правила както от 1 НФ в 2 НФ, но се изследват зависимостите между
неключовите атрибути и ключа, след което се прави разрязване на релацията;
4)нормална форма Байс-Код (НФБК) – нарича се още 4НФ. Казваме, че една
релация е в НФБК (4НФ), ако тя е в 3НФ и в нея отсъстват зависимостите на
атрибутите, съставящи първия ключ от неговите атрибути.
3
==> XZ ? YZ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 авг 2019 в 12:05 студент на 22 години от Добрич - Шуменски унивеститет "Епископ Константин Преславски " Колеж-Добрич, факулетет - Колеж Добрич, специалност - ИИТ, випуск 2019
30 яну 2018 в 18:38 в момента не учи на 31 години от София
02 юли 2017 в 21:50 студент на 26 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Артилерия, ПВО и КИС, специалност - КСТ, випуск 2016
06 мар 2017 в 01:20 учител на 60 години от Варна - МГ "Д-р Петър Берон", випуск 2017
03 ное 2016 в 21:51 в момента не учи на 46 години
02 юли 2016 в 18:35 в момента не учи на 44 години
31 май 2015 в 17:16 студент на 26 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Технически колеж - Бургас, специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2016
09 май 2015 в 13:37 студент на 26 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Компютърни системи и технологии, випуск 2016
14 мар 2015 в 12:29 в момента не учи на 29 години
16 фев 2015 в 13:13 ученик на 25 години от Пловдив - Пейо Крачолов Яворов, випуск 2013
 
Подобни материали
 

Програмиране - C и C++

12 дек 2007
·
1,105
·
155
·
36,823
·
793
·
1
·

С и С++ са най - важните световни програмни езици . Всъщност, за да бъдете професионален програмист днес означава опитност в тези два езика.Те са основата, върху която е изградено модерното програмиране. С беше изобретен от Денис Ричи през 1970г...
 

Задача по C++

24 окт 2006
·
608
·
1
·
208
·
180

Урок по програмиране на Английски език.
 

Система с бази данни

16 апр 2008
·
161
·
21
·
3,678
·
97

Физическа база данни – набор от файлове и индекси, до които се осъществява ефективен достъп; съществува постоянно върху външни запомнящи устройства (дискове).
 

Масиви (лекция)

09 май 2007
·
358
·
66
·
368
·
122

Масивите са елемент на езика С за съхраняване на елементи от един и същи тип. Използват се и в езика С++ като по-бърза и по-ефективна структура в сравнение с типа (шаблона) вектор (вж 12. Вектори).
 

Урок по С++

10 фев 2008
·
539
·
126
·
26,091
·
427
·
2

Първото нещо, което прави впечатление на “новака” – това е името на езика. Дали има езици за програмиране C, C+ или C-? Може би съществуват езици А и В?...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Програмиране
Програмиране в интернет среда (X)HTML и CSS
изпитен тест по Програмиране за Студенти от 3 курс
Тестът е използван в МГУ “Св. Иван Рилски” и включва 30 въпроса, изискващи един верен отговор. Подходящ за проверка на знанията в областта.
(Труден)
30
12
1
4 мин
01.10.2014
Програмиране и използване на компютрите
междинен тест по Програмиране за Неучащи от 1 клас
Тестът се състои от 21 въпроса върху кратка история на компютрите. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
11
1
3 мин
12.11.2014
» виж всички онлайн тестове по програмиране

Релационни бази от данни

Материал № 34640, от 11 юни 2007
Свален: 599 пъти
Прегледан: 86 пъти
Качен от:
Предмет: Програмиране, Информатика, ИТ
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 533
Брой символи: 5,143

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Релационни бази от данни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виторио Белоречки
преподава по Програмиране
в град София
с опит от  4 години
191 25

Николай Ненков
преподава по Програмиране
в град София
с опит от  6 години
353 59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения