Големина на текста:
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е уредено с
Дял II от Кодекса за задължително обществено осигуряване от 2000г. в
последствие 2003г. променен на Кодекс за социално осигуряване.
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване формира
вторият стълб на осигурителната система в България. Първият е
държавното обществено осигуряване, а третия допълнителното доброволно
пенсионно осигуряване.
Целта на ДЗПО е да обезпечи:
?Възможност за ранно пенсиониране на работещите при
условията на I и II категория труд чрез участие в
професионален пенсионен фонд;
?Допълнителна пенсия за лицата родени след 31.12.1959г. след
като придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
по условията на Дял I от КСО.
За разлика от Държавното обществено осигуряване, къдете е застъпен
предимно разходопокривния принцип, при допълнителното задължително
пенсионно осигуряване е застъпен капиталовопокривния принцип.
Осигурителните вноски постъпват в пенсионносигурителни фондове, които
се управляват от пенсионноосигурителни дружества. При
капиталовопокривния принцип постъпилите осигурителни вноски в
партидата на осигуреното лице се инвестират от осигурителното дружество
и носят допълнителна доходност. Размера на отпуснатата пенсия
съответства на средствата по партидата на осигуреното лице. По този начин
се извършва трансфер на средства за издръжка на осигуреното лице от
трудоспособна възраст към нетрудоспособно възраст.
Осигуряването се извършва чрез осигурителни вноски, чиито размер е
определен в чл. 157 ал.1 от Кодекса за социално осигуряване и е
разпределен през годините по следния начин:
?За универсален пенсионен фонд:
2002г. - 2 на сто
2003г. - 2 на сто
2004г. - 3 на сто
2005г. - 3 на сто
2006г. - 4 на сто
2007г. - 5 на сто
?За професионален пенсионен фонд:
Тези вноски се отнасят само за лица роботещи по трудово или
служебно правоотношение и от 2000г. са в размер – 12 на сто за
работещите при условията на I категория труд и 7 на сто за
работещите при условията на II категория труд.
1
Съотношението на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд
за сметка на работодателя /възложителя/ и за сметка на осигуреното лице е
регламентирано в чл.6, ал.3 от КСО и е:
Година
за сметка на
работодател/възложите
л
за сметка на
осигуреното лице
2000 и 2001г.8020
2002 -2004г7525
2005г.7030
2006г.6535
2007г.6040
2008г.5545
Осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд на
самоосигуряващите се лица са изцяло за тяхна сметка.
Осигурителните вноски за професионален пенсионен фонд са изцяло за
сметка на работодателя.
Осигурителните вноски се дължат върху осигурителния доход върху който
се изчисляват вноските за фонд „Пенсии” на държавното обществено
осигуряване с изключение на чл. 9, ал 6 и 7, когато вноската за фонд
„Пенсии” е за сметка на държавния бюджет и §9 ал.2 и 3 от КСО.
Чл.9 (6) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, през
което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи за инвалиди със
загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда
помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия. При
пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят
осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии" върху минималната работна заплата
към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.
(7) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита периодът на наборна или
мирновременна алтернативна служба и времето, през което неработеща майка е
гледала дете до 3-годишна възраст. За тези периоди се внасят осигурителни вноски в
размера за фонд "Пенсии" за сметка на републиканския бюджет върху минималната
работна заплата към датата на отпускане на пенсията.
§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) (1) Времето, което се зачита за трудов
стаж и за трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. съгласно
действащите дотогава разпоредби, се признава за осигурителен стаж по този кодекс.
(2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на
лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка
осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният
стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от срока на
обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
2
(3) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което
лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2, но на които не им достигат до 5
години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и са внесени осигурителни
вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица,
определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към
датата на внасянето на вноските, ако това време не се зачита за осигурителен стаж
на друго основание по този кодекс.
Кръгът на осигурените лица в професионален пенсионен фонд се състои от
работниците и служителите работещи при условията на І и ІІ категория
труд, определени с Наредбата за категоризиране труда при пенсиониране.
За универсален пенсионен фонд се осигуряват лицата осигурени по реда на
част първа от Кодекса за социално осигуряване родени след 31.12.1959г. с
изключение на служителите в Националната разузнавателна служба, служба
„Военна информация” на Министерство на отбраната и Специалната
куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията.
Първоначалният избор на фонд за допълнително задължително пенсионно
осигуряване е чрез индивидуално заявление подадено от осигуреното лице
в избрания пенсионен фонд в срок до три месеца от възникване на
основанието за осигуряване.
Лицата, които не са подали заявление за участие в определения срок или са
подали повече от едно заявление за участие подлежат на служебно
разпределение по регистрираните фондове за ДЗПО. Редът и начина на
извършване на служебното разпределение са регламентирани с
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 23.07.2004 г. за реда и начина за служебно разпределение на
лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор и управителя на
Националния осигурителен институт, обн., ДВ, бр. 62 от 16.07.2004 г.
Предстои обнародване в ДВ на нова инструкция за реда и начина за служебно разпределение на
лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор и изп. Директор на НАП.
То се извършва 4 пъти годишно от тричленна комисия, чийто председател е
служител на НОИ /НАП/, а членове се служител от Комисията за фонансов
надзор и представител на Българската асоциация на дружествата за
допълнително пенсионно осигуряване. Съвкупността от лицата неизбрали
фонд и лицата подали некоректни заявления се разпределят по фондовете
въз основа на следните критерии:
1.постигната годишна доходност от съответния пенсионен фонд,
отчетена към края на тримесечието, предхождащо служебното
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 мар 2019 в 09:04 студент на 28 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Бизнес администрация, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Финансов мениджмънт

29 юни 2008
·
273
·
7
·
790
·
113

Курсова работа по Основи на информационните системи......
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,617
·
1
·
1,184
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Лекции по публични финанси

06 апр 2009
·
645
·
20
·
3,378
·
615

Лекции по публични финанси от университета в Ботевград - МВБУ...
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
181
·
33
·
1,960

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,832
·
4
·
924
·
481
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси на международната търговия (ФМТ)
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тестът е за студенти, специалност "Финанси", курс 4-ти, съставен е от 40 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
40
2
1
16 мин
09.10.2019
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
2 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване

Материал № 34538, от 10 юни 2007
Свален: 876 пъти
Прегледан: 230 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 7
Брой думи: 1,352
Брой символи: 12,813

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Допълнителното задължително пенсионно осигуряване "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения
dobrovolnon pensionno osigurqvane допълнително пенсионно осигуряване и състояние на пазара на пенсионните услуги zaiavlenie za uchastie v universalen pensionen fond доброволно и задължително пенсионно осигуряване zadajidelno pensionno osiguriavane пенсионер разлика при допълнително доброволно осигуряване и допълнително пенсионно осигуряване осигуряването в доброволни пенсионни фондове dopalnitelno pensionno osigurqvane допълнително социално осигоряване пенсионно осигуряване пеондовенсионни ф допълнително задължително пенсионно осигуряванепрофесионален пенсионен фонд възникване и развитие на социалното осигуряване в българия фондове за допълнително задължително НОИ за социално осигуряване унсс фондовете за задължително допълнително осигуряване допълнителна осигурителна система пожизнена пенсия допълнително задължително пенсионно осигуряване