Калин Ангелов
преподава по Математика
в град Враца
Големина на текста:
Геометрични фигури
помагало за ученици със специални образователни потребности
1. Автори.
Мая Тодорова – ресурсен учител
Маргарита Цекова – учител по математика.
Прогимназия „Хр. Ботев” с. Търнава , общ. Бяла Слатина, обл. Враца
ул. „Д. Благоев” № 44
тел.: 09139 241
e-mail: prog_hr_botev@abv.bg
2. Въведение.
В прогимназия „Хр. Ботев” с. Търнава се обучават и деца със специални
образователни потребности, обособени в ресурсна група и подпомагани от ресурсен
учител. Те са с интелект на ниво лека и умерена умствена изостаналост и се обучават по
Индивидуални програми за обучение и развитие и Индивидуални тематични планове по
основните учебни предмети. Учебният материал в техните тематични планове е силно
редуциран и съобразен с възможностите им за усвояване. Трудностите, които учениците
със специални потребности срещат при усвояването на учебния материал по геометрия са
обусловени от няколко фактора:
- поради неустойчивостта на вниманието си те лесно се разсейват и не успяват да
проследят целият процес на изложение на учебния материал от учителя в учебния час;
- поради слабата концентрация на вниманието си не успяват да проследят процесите
в развитие, а запомнят само отделни елементи;
- поради по-бавното темпо с което работят не успяват да запишат и извършат
упражненията и задачите, които учителят поставя в часа;
- бедните и ограничени представи им пречат да си представят изучаваните
геометрични фигури;
За преодоляването на тези трудности и успешното усвояване на геометричния
мателиал, създадохме това помагало, което ресурсният учител да използва, когато работи
индивидуално с всяко дете.
3. Идентификация на разработения материал.
3.1. Учебното помагало е предназначено за работа на ресурсния учител при
подготовката на учениците със специални образователни потребности по геометрия в
часовете за индивидуална работа.
3.2. Дисциплината е от Индивидуалната програма за обучение и развитие на
учениците със специални образователни потребности в V клас и включва всички теми от
Индивидуалните тематични планове по геометрия за учебната година.
4. Описание на учебния материал.
4.1. Целева група.
4.1.1. Ученици от ресурсна група:
- за допълнително онагледяване и затвърдяване в часа за индивидуална работа
на учебния материал по геометрия, предвиден в Индивидуалните тематични планове на
учениците от ресурсна група в V клас;
- за проверка на усвоените знания и умения;
- за установяване на изходно равнище на знанията за тази учебна година и
входно равнище на знанията за следващата учебна година;
4.1.2. Ученици извън ресурсната група:
- за подпомагане на ученици, които срещат трудности при усвояване на
преподавания материал – от учителя по математика в часовете за консултация;
- преговор на ученото в началото на 5 клас – в учебните часове;
4.2 Цели на обучението.
4.2.1. Образователни цели: придобиване на знания, умения и компетенции,
предвидени в Индивидуалната програма за обучение и развитие и Индивидуалните
тематични планове на учениците по геометрия; затвърдяване на преподавания учебен
материал в часовете за индивидуална работа, съобразно възможностите и индивидуалното
темпо на всеки ученик; придобиване на начални умения за работа с компютър;
4.2.2. Възпитателни цели: по-интересното и разбираемо представяне на учебното
съдържание да повиши мотивацията на учениците от ресурсната група за учебен труд и да
формира траен интерес към учебното съдържание; осъзнаване на необходимостта от
знания по геометрия , заради тяхната многостранна приложимост;
4.2.3. Корекционни цели: разширяване предствите за геометричните фигури и
тяхното приложение; подобряване концетрацията на вниманието и неговата устойчивост;
трениране на паметта; усъвършенстване на фината моторика и уменията за чертане;
развитие на аналитико-синтетичната дейност чрез разпознаване, анализ и сравняване на
геометрични фигури и самооценка на знания и умения; развитие на логическото мислене
чрез интересни логически задачи;
4.3. Очаквани резултати:
В края на учебната година учениците да могат:
- да дефинират геометрични понятия;
- да дефинират определения за геометричните фигури;
- да посочват характерните особености на всяка фигура;
- да посочват елементите на всяка фигура – страни, ъгли;
- да различават права, отсечка, лъч;
- да разпознават видовете ъгли;
- да разпознават видовете триъгълници;
- да чертаят геометрични фигури;
- да сравняват, събират и изваждат отсечки;
- да сравняват геометрични фигури;
- да работят с мишката на компютъра;
- да се ориентират в упражнения на СD;
- да работят самостоятелно с работен лист;
4.4. Режим на провеждане.
Продуктът предполага различни начини за използване. В часовете за индивидуална
работа под ръководството на ресурсния учител. В часовете за консултация от учителя по
математика. В учебните часове за преговор и обобщение. За самостоятелна работа от
учениците.
4.5. Продължителност.
Обучението може да започне когато е необходимо и да продължи колкото е
необходимо за нуждите на всяко дете. Продуктът дава възможност за многократно
повторение на учебния материал и упражненията, а също и за промяна в темпото на
работа, съобразно възможностите на детето.
4.6. Методи за оценяване на знанията.
Проверката на степента на усвоеност на учебния материал се осъществява чрез
задачите в презентацията и задачите в теста. Задачите в презентацията не се представят
като тест пред учениците, а като забавни упражнения. След като е предоставил
възможност за достатъчно упражнения, учителят може, наблюдавайки работата на
ученика да си отбележи верните му отговори и да оцени постигнатото. Така ученикът
работи спокойно и постига най-добри резултати. По преценка на учителя и според
състоянието на детето той може да му предостави за изпълнение отпечатания тест и да
оцени неговите знания и умения. Оценка може да се постави и за работата върху даден
работен лист.
4.7. Структура на материала.
Материалът е оформен като презентация Power Point за запознаване с основни
геометрични фигури, включени в Индивидуавните тематични плановае на ученици със
специални образователни потребности. Използваните форми са уроци за нови знания,
уроци за упражнения, работни листи, тест.
4.8. Учебно съдържание.
Разгледани са 7 геометрични фигури. Чрез бутони в началото на презентацията
потребителят може да избере учебното съдържание и упражнения на CD, работни
листи и тест, които се разпечатва на хартиен носител.
4.9. Как се доставят учебните материали.
Помагалото може да се разглежда от CD или да се копира на компютъра на
потребителя. Работните листи и теста се отпечатват на хартия.
4.10. Комуникация в материала.
Системата контактува чрез поредица от действия, като всяко действие или
съобщение е свързано и породено от предишните такива.Осигурена е интерактивност на
темите, които са придружени със съответните бутони за връзка.
4.11. Роли /дейности на преподавателя.
Учителят демонстрира учебното съдържание пред детето, ръководи усвояването
му; той е помощник и съветник, стимулира интереса и желанието да се изучават
геометричните фигури; учителят е консултант, човек, който окуражава ученика да търси
оная информация, която му е нужна за решаването на познавателни задачи по геометрия;
ръководи и насочва работата върху упражненията и работните листи;оценява знанията и
компетенциите на ученика;
4.12. Роли / дейности на обучаемите.
Участват активно в усвояването на новите знания; работят самостоятелно върху
упражненията; откриват грешките си и търси верните отговори; проверява знанията си и
запълва пропуските; усъвършенстват техниката на четене; развиват умения за
самостоятелна работа с продукти на CD;
5. Използвани компютърни технологии и софтуерни средства.
5.1. За текстовите части – Microsoft Word 2003; за графичните елементи – Paint; за
цялостно оформяне на презентационния материал – Microsoft Power Point 2003;
5.2. За учебни ресурси.
- Учебник по математика за 5 клас на изд. „Просвета”
- Учебна тетрадка № 1 по математика за 5 клас.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юни 2019 в 10:09 учител на 56 години от Горна Оряховица - СОУ "Георги Измирлиев", випуск 2021
18 яну 2019 в 00:34 в момента не учи на 38 години от Пловдив
14 окт 2018 в 14:15 студентка на 31 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Инженерно - икономически, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2011
24 юли 2018 в 14:51 учител на 49 години
14 ное 2017 в 18:31 студент на 34 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
Геометрични задачи за 7 клас
добавена от galina82 12.04.2017
0
3
Геометрични задачи за 7 клас
добавена от galina82 12.04.2017
0
2
Геометрични задачи за 7 клас
добавена от galina82 09.04.2017
0
3
Основни геометрични фигури
добавена от momchil.ivanov_9846 10.02.2019
1
9
Геометрични задачи за 7 клас
добавена от anton.emanuilov_fb 10.05.2017
1
9
Подобни материали
 

Дроби - определения

15 окт 2008
·
129
·
3
·
587
·
304

Нека а и b са естествени числа като b е различно от нула. Числото a/b се нарича обикновена дроб. Числото a се нарича числител, а числото b се нарича знаменател. Обикновената дроб е начин за представяне на разделянето на нещо цяло на части...
 

Призма. Правилна призма

25 яну 2012
·
235
·
14
·
175
·
839
·
2
·
1

Тяло, две от стените на което са еднакви многоъгълници с успоредни страни, а останалите стени са правоъгълници, се нарича права призма...
 

Задачи по математика за III клас

13 ное 2008
·
389
·
2
·
247
·
2,543

Задачи по математика за III клас с дадени отговори.
 

Стереометрия - основни понятия

28 мар 2008
·
409
·
7
·
685
·
370

Две прави са кръстосани, ако: • не съществува равнина, която ги съдържа. • Ъгъл между две кръстосани прави е ъгълът между две пресичащи се прави успоредни на кръстосаните. ...
 

Курсова работа по висша математика

23 фев 2009
·
855
·
9
·
238
·
1,607
·
1
·
2

Курсова работа по висша математика, състояща се от 32 задачи. Задачите са свъзани с аналитична геометрия, линейна алгебра и математическо оптимиране
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Математика
Национално външно оценяване по математика за IV-ти клас
изпитен тест по Математика за Ученици от 4 клас
Тест от НВО за 2018 г. от Министерство на образованието и науката, даден на 14 май 2018 г. Всички въпроси имат само по един верен отговор.
(За отличници)
19
2
1
10 мин
08.07.2019
Математика
изпитен тест по Математика за Студенти от 2 курс
Тест за студенти - магистри, ПНУП. Всички въпроси са с един верен отговор.
(Труден)
29
1
25.09.2019
» виж всички онлайн тестове по математика

Геометрични фигури помагало за ученици със специални образователни потребности

Материал № 344542, от 25 май 2009
Свален: 142 пъти
Прегледан: 608 пъти
Качен от:
Предмет: Математика
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 908
Брой символи: 8,000

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Геометрични фигури помагало за ученици със спец ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Нина Йорданова
преподава по Математика
в град Русе
с опит от  3 години
5

Калин Ангелов
преподава по Математика
в град Враца
с опит от  12 години
7

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения