Нина Йорданова
преподава по Математика
в град Русе
Големина на текста:
Геометрични фигури
помагало за ученици със специални образователни потребности
1. Автори.
Мая Тодорова – ресурсен учител
Маргарита Цекова – учител по математика.
Прогимназия „Хр. Ботев” с. Търнава , общ. Бяла Слатина, обл. Враца
ул. „Д. Благоев” № 44
тел.: 09139 241
e-mail: prog_hr_botev@abv.bg
2. Въведение.
В прогимназия „Хр. Ботев” с. Търнава се обучават и деца със специални
образователни потребности, обособени в ресурсна група и подпомагани от ресурсен
учител. Те са с интелект на ниво лека и умерена умствена изостаналост и се обучават по
Индивидуални програми за обучение и развитие и Индивидуални тематични планове по
основните учебни предмети. Учебният материал в техните тематични планове е силно
редуциран и съобразен с възможностите им за усвояване. Трудностите, които учениците
със специални потребности срещат при усвояването на учебния материал по геометрия са
обусловени от няколко фактора:
- поради неустойчивостта на вниманието си те лесно се разсейват и не успяват да
проследят целият процес на изложение на учебния материал от учителя в учебния час;
- поради слабата концентрация на вниманието си не успяват да проследят процесите
в развитие, а запомнят само отделни елементи;
- поради по-бавното темпо с което работят не успяват да запишат и извършат
упражненията и задачите, които учителят поставя в часа;
- бедните и ограничени представи им пречат да си представят изучаваните
геометрични фигури;
За преодоляването на тези трудности и успешното усвояване на геометричния
мателиал, създадохме това помагало, което ресурсният учител да използва, когато работи
индивидуално с всяко дете.
3. Идентификация на разработения материал.
3.1. Учебното помагало е предназначено за работа на ресурсния учител при
подготовката на учениците със специални образователни потребности по геометрия в
часовете за индивидуална работа.
3.2. Дисциплината е от Индивидуалната програма за обучение и развитие на
учениците със специални образователни потребности в V клас и включва всички теми от
Индивидуалните тематични планове по геометрия за учебната година.
4. Описание на учебния материал.
4.1. Целева група.
4.1.1. Ученици от ресурсна група:
- за допълнително онагледяване и затвърдяване в часа за индивидуална работа
на учебния материал по геометрия, предвиден в Индивидуалните тематични планове на
учениците от ресурсна група в V клас;
- за проверка на усвоените знания и умения;
- за установяване на изходно равнище на знанията за тази учебна година и
входно равнище на знанията за следващата учебна година;
4.1.2. Ученици извън ресурсната група:
- за подпомагане на ученици, които срещат трудности при усвояване на
преподавания материал – от учителя по математика в часовете за консултация;
- преговор на ученото в началото на 5 клас – в учебните часове;
4.2 Цели на обучението.
4.2.1. Образователни цели: придобиване на знания, умения и компетенции,
предвидени в Индивидуалната програма за обучение и развитие и Индивидуалните
тематични планове на учениците по геометрия; затвърдяване на преподавания учебен
материал в часовете за индивидуална работа, съобразно възможностите и индивидуалното
темпо на всеки ученик; придобиване на начални умения за работа с компютър;
4.2.2. Възпитателни цели: по-интересното и разбираемо представяне на учебното
съдържание да повиши мотивацията на учениците от ресурсната група за учебен труд и да
формира траен интерес към учебното съдържание; осъзнаване на необходимостта от
знания по геометрия , заради тяхната многостранна приложимост;
4.2.3. Корекционни цели: разширяване предствите за геометричните фигури и
тяхното приложение; подобряване концетрацията на вниманието и неговата устойчивост;
трениране на паметта; усъвършенстване на фината моторика и уменията за чертане;
развитие на аналитико-синтетичната дейност чрез разпознаване, анализ и сравняване на
геометрични фигури и самооценка на знания и умения; развитие на логическото мислене
чрез интересни логически задачи;
4.3. Очаквани резултати:
В края на учебната година учениците да могат:
- да дефинират геометрични понятия;
- да дефинират определения за геометричните фигури;
- да посочват характерните особености на всяка фигура;
- да посочват елементите на всяка фигура – страни, ъгли;
- да различават права, отсечка, лъч;
- да разпознават видовете ъгли;
- да разпознават видовете триъгълници;
- да чертаят геометрични фигури;
- да сравняват, събират и изваждат отсечки;
- да сравняват геометрични фигури;
- да работят с мишката на компютъра;
- да се ориентират в упражнения на СD;
- да работят самостоятелно с работен лист;
4.4. Режим на провеждане.
Продуктът предполага различни начини за използване. В часовете за индивидуална
работа под ръководството на ресурсния учител. В часовете за консултация от учителя по
математика. В учебните часове за преговор и обобщение. За самостоятелна работа от
учениците.
4.5. Продължителност.
Обучението може да започне когато е необходимо и да продължи колкото е
необходимо за нуждите на всяко дете. Продуктът дава възможност за многократно
повторение на учебния материал и упражненията, а също и за промяна в темпото на
работа, съобразно възможностите на детето.
4.6. Методи за оценяване на знанията.
Проверката на степента на усвоеност на учебния материал се осъществява чрез
задачите в презентацията и задачите в теста. Задачите в презентацията не се представят
като тест пред учениците, а като забавни упражнения. След като е предоставил
възможност за достатъчно упражнения, учителят може, наблюдавайки работата на
ученика да си отбележи верните му отговори и да оцени постигнатото. Така ученикът
работи спокойно и постига най-добри резултати. По преценка на учителя и според
състоянието на детето той може да му предостави за изпълнение отпечатания тест и да
оцени неговите знания и умения. Оценка може да се постави и за работата върху даден
работен лист.
4.7. Структура на материала.
Материалът е оформен като презентация Power Point за запознаване с основни
геометрични фигури, включени в Индивидуавните тематични плановае на ученици със
специални образователни потребности. Използваните форми са уроци за нови знания,
уроци за упражнения, работни листи, тест.
4.8. Учебно съдържание.
Разгледани са 7 геометрични фигури. Чрез бутони в началото на презентацията
потребителят може да избере учебното съдържание и упражнения на CD, работни
листи и тест, които се разпечатва на хартиен носител.
4.9. Как се доставят учебните материали.
Помагалото може да се разглежда от CD или да се копира на компютъра на
потребителя. Работните листи и теста се отпечатват на хартия.
4.10. Комуникация в материала.
Системата контактува чрез поредица от действия, като всяко действие или
съобщение е свързано и породено от предишните такива.Осигурена е интерактивност на
темите, които са придружени със съответните бутони за връзка.
4.11. Роли /дейности на преподавателя.
Учителят демонстрира учебното съдържание пред детето, ръководи усвояването
му; той е помощник и съветник, стимулира интереса и желанието да се изучават
геометричните фигури; учителят е консултант, човек, който окуражава ученика да търси
оная информация, която му е нужна за решаването на познавателни задачи по геометрия;
ръководи и насочва работата върху упражненията и работните листи;оценява знанията и
компетенциите на ученика;
4.12. Роли / дейности на обучаемите.
Участват активно в усвояването на новите знания; работят самостоятелно върху
упражненията; откриват грешките си и търси верните отговори; проверява знанията си и
запълва пропуските; усъвършенстват техниката на четене; развиват умения за
самостоятелна работа с продукти на CD;
5. Използвани компютърни технологии и софтуерни средства.
5.1. За текстовите части – Microsoft Word 2003; за графичните елементи – Paint; за
цялостно оформяне на презентационния материал – Microsoft Power Point 2003;
5.2. За учебни ресурси.
- Учебник по математика за 5 клас на изд. „Просвета”
- Учебна тетрадка № 1 по математика за 5 клас.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Геометрични фигури помагало за ученици със специални образователни потребности

Геометрични фигури помагало за ученици със специални образователни потребности...
Изпратен от:
azbobi
на 2009-05-25
Добавен в:
Доклади
по Математика
Статистика:
142 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Геометрични задачи за 7 клас
добавена от galina82 12.04.2017
0
3
Геометрични задачи за 7 клас
добавена от galina82 12.04.2017
0
2
Геометрични задачи за 7 клас
добавена от galina82 09.04.2017
0
3
Основни геометрични фигури
добавена от momchil.ivanov_9846 10.02.2019
1
9
Геометрични задачи за 7 клас
добавена от anton.emanuilov_fb 10.05.2017
1
9
Подобни материали
 

Дроби - определения

15 окт 2008
·
129
·
3
·
587
·
304

Нека а и b са естествени числа като b е различно от нула. Числото a/b се нарича обикновена дроб. Числото a се нарича числител, а числото b се нарича знаменател. Обикновената дроб е начин за представяне на разделянето на нещо цяло на части...
 

Призма. Правилна призма

25 яну 2012
·
235
·
14
·
175
·
839
·
2
·
1

Тяло, две от стените на което са еднакви многоъгълници с успоредни страни, а останалите стени са правоъгълници, се нарича права призма...
 

Задачи по математика за III клас

13 ное 2008
·
389
·
2
·
247
·
2,543

Задачи по математика за III клас с дадени отговори.
 

Стереометрия - основни понятия

28 мар 2008
·
409
·
7
·
685
·
370

Две прави са кръстосани, ако: • не съществува равнина, която ги съдържа. • Ъгъл между две кръстосани прави е ъгълът между две пресичащи се прави успоредни на кръстосаните. ...
 

Курсова работа по висша математика

23 фев 2009
·
855
·
9
·
238
·
1,607
·
1
·
2

Курсова работа по висша математика, състояща се от 32 задачи. Задачите са свъзани с аналитична геометрия, линейна алгебра и математическо оптимиране
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Математика
Формули за съкратено умножение
тематичен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тест по математика за седмокласници, целящ определяне нивото на усвояване на материала от формули за съкратено умножение. Всеки въпрос има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Силвия Табакова преподавател
(Труден)
12
119
1
10.11.2015
Тест по Математика за 7-ми клас на тема "Неравенства в триъгълник"
тематичен тест по Математика за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 10 въпроса със 4 предполагаеми отговора като всеки въпрос има един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас.
(Лесен)
10
16
1
3 мин
22.08.2018
» виж всички онлайн тестове по математика

Геометрични фигури помагало за ученици със специални образователни потребности

Материал № 344542, от 25 май 2009
Свален: 142 пъти
Прегледан: 608 пъти
Качен от:
Предмет: Математика
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 908
Брой символи: 8,000

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Геометрични фигури помагало за ученици със спец ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Нина Йорданова
преподава по Математика
в град Русе
с опит от  3 години
4

Калин Ангелов
преподава по Математика
в град Враца
с опит от  12 години
7

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения