Големина на текста:
Ефективна среда за учение
Звънецът бие. Звънът още се чува в коридора, когато г-жа Джулия Кавалозапочва уроците си по английски
език.
- Днес – казва тя – ще станете крадци. Нещо по-лошо от крадци. Крадците обират само парите или
собствеността ви. Вие – оглежда класа и спира, за да подчертае думите си – ще откраднете нещо много по –
ценно. Ще откраднете стила на един автор. Писателят изгражда стила си дума по дума, дзречение по изречение
в продължение на много години. Кражбата на стила на един автор е като кражбата на къща, която някои е
построил собственоръчно. Това е окаяно и жалко, но вие ще го направите.
Докато говори, учениците седят прехласнати и напълно концентрирани. Двама – Марк и Глория – се
промъкват със закъснение. Марк прави смешна физиономия в стил “ Ох! Закъснял съм” и показно отива на
пръсти до мястото си. Г-жа Кавало, а и класът не им обръщат внимание. Тя продължава изложението си.
- На кога ще сторим това мръсно дело? Папа Хемингуей, разбира се. Хемингуей с краткото, енергично
изречение. Хемингуей с крайното внимание към физическия детайл. Чели сте “Старецът и морето”. Чели сте
части от “И слънцето изгрява” и “За кого бие камбаната”.
Доката г-жа Кавало говори, Марк твърде показно вади учебниците си и започва да шепне със съседа си. Без
да спира изложението си г-жа Кавало се доближава до Марк. Той спира да говори и започва да внимава.
-Днес ще станете Хемингуей. Ще открадните думите му, темпа, метриката,
сравненията, метафорите му и ще ги вложите във ваш разказ.
Г-жа Кавало кара учениците да преговорят елеминти от стила на Хемингуей, които класа вече е изучавал.
- Всеки да помисли за момент. Как би описал Хемингуей възрастна жена, която се изкачва по стълбите в
края на дълаг работен ден? Май ти какво мислиш?
Май дава кратко описание на възрастната жена.
-Звучи ми добре. Харесва ми, че използваш много кратки изречения и физичиски
описания. Някакви други идеи? Кевин?
-Г-жа Кавало дава възможност на няколко ученици да представят описания в стила на
Хемингуей, използвайки ги като възможности да подкрепя основните си тези.
-След малко – казва тя – ще имате възможност да станете Ърнест Хемингуей. Как
винаги, ще работите във вашите групи по писане. Преди да започнем обаче, нека да прегледаме
правилата за ефективна групова работа. Кой може да ми каже кои са те?
Учениците изреждат няколко правила: уважавай другите, обяснявай идеите си, защитавай мнението си,
говори тихо.
-Добре – отбелязва г-жа Кавало. – Когато кажа “започвайте”, искам от вас да съберете
чиновете си и да започнете да планерате съчененията си. Готови ли сте? Започвайте.
Учениците бързо местат чиновете и се захващат за работа. През прехода г-жа Кавало извика Марк и
Глория до бюрото си, за да обсъдят закъснението им. Глория има уважителна причина, но Марк развива
модел на закъснения и нарушаване на работата.
-Марк, казва г-жа Кавало – загрижена съм за твоите закъснения и поведението ти в час.
Говорих с някои от другите преподаватели и те споделят, че си дори още по-лош в техните
часове в сравнение с моите. Моля те да останеш след училище, за да видим дали можем да
намерим решение на този проблем.
Марк се върна във своята група и започна работа. Г-жа Кавало обикаля между групите, насърчава
учениците които работят добре. Когато вижда две момичета, които лентяйстват, доближава до тях, слага
ръка на рамото на едното момиче, доката гледа плана на нейното произведение.
-Добро начало – отбелязва. – Да видим до къде можеш да стигнеш до края на часа.
Учениците работят по контролилан, но приповдигнат начин до края на часа, истински отдавайки се на
“кражбата” от Хемингуей. Класната стая прилича на кошер със заети, потопени в работата си ученици,
които споделят идеи, четат си черновите и взаимно редактират произведенията си.
В края на деня Марк се връща в стаята на г-жа Кавало.
- Марк – казва тя, - трябва да направим нещо за твоите закъснения и за поведението ти в час. Според теб
как бихме могли да решим този проблем?
- И Глория закъсня – протестира момчето.
- Добре, добре, обещавам, че ще идвам навреме.
- Това не е достатъчно. Водили сме този разговор и преди. Този път имаме нужда от различен план. Знам,
че можеш да успееш в този курс, но ти сам се затрудняваш, а пречиш и на съучениците си.
- Да опитаме с един експеримент – предлага г-жа Кавало. – Всеки ден ще сикам от теб да оценяваш
собственото си поведение. Аз ще правя същото. Ако в края на всяка седмица заедно оценим, че си бил
навреме и си се държал както трябва, добре. Ако не, ще трябва да извикам родителите ти, за да видя дали
няма да можем да съставим друг план. Готов ли си да опиташ?
- Да, предполагам.
- Страхотно. Очаквам да видя един нов Марк още от утре. Знам, че няма да ме разочароваш!
Използване на вашия опит
Критечно мислене. Какви методи за управление на класа използва г-жа Кавало? Какви потенциални
проблеми предотвратява?
Творческо мислене: Да предположим, че Марк продължава да закъснява за часовете. - - - - - - - среща с
родителите му. Какви са целите? Как ще бъдат постигнати?
Критично и творческо мислене. В матрична форма анализирайте две променливи: стратегии за управление
в класа. Използвайки класната стая на г-жа Кавало от начална точка, нарисувайте матрицата с възрастта по
абсцисата (например начални, основни, гимназиални класове) и след това нахвърляйте по ординатата
стратегии за управление на учениците. Накрая проверете кои стратегии оказват влянеи на различните
възрастови групи.
Що е ефективна среда за учение?
Осигуряването на ефективна среда за учение включва стратегии, които учетелите ползват, за да създадат
положително, продуктивно преживяване в класната стая. Стратегиите включват не само предотвратяването
и реагирането на лошото поведение, но и по – важно – доброто използване на учебния час, създаването на
атмосфера, която способства за интереса и търсенето, и въвеждане на дейности, които ангажират
съзнанието и въображението на учениците. Ако класа няма поведенчески проблеми, това по никакъв начин
не означава, че той е добре управляван.
Ученици които участват в добре структорирани дейности, ангажиращи интереса им, които са силно
мотивирани да учат и работят вържу задачи, които са предизвикателни, и въпреки това в рамките на
техните възможности, рядко представят някакви сериозни проблеми прид управлението. Винетката с г-жа
кавало илюстрира това. Класат и е добре управлялан,не защото тя се държи като старшина в армията, а
защото изнася интересни уроци, ангажиращи въображението и енергията на учениците, ефективно използва
времето и внушава чувство на целенасоченост, високи очаквания и заразителен ентусиазъм. Дори в добре
управляам клас обаче със сигурност ще има отделни ученици, които ще демонстрират лошо поведение.
Макар че фокусът на г-жа Кавало е върху предотвратяването на поведенчески проблеми, те е готова да се
намеси, когато е необходимо, за да гарантира, че поведението на учениците е в приемливи гранеци.
Тази глава се фокусира върху създаването на ефективна среда за учение и върху дисциплината.
Създаването на ефективна среда за учението влючва организирането на дейностите в класната стая,
преподаването и физическото организиране на средата за минимизиране на поведенческите проблеми и
дизорганизация.
Дисциплината се отнася до методите, използвани за придотвратяване на поведенчески проблеми или за
реагиране на съществуващи поведенчески проблеми, така че да се редуцира проявата им в бъдеще.
В миналото създаването на ефективна учебна среда често се разрлежда като справяне с лошото поведение
на опр. ученици. Днешното мислене подчертава управлението на класа като цяло по такъв начин, че
отделните прояви на лошо поведение да станат редки.
Какво е влиянието на времето върху ученето?
Очевидно, ако не се постави време на даден предмет, учениците няма да го научат. Същевременно в
обикновения спектър на планираното обучение какво значение има времето?
Макар да е ясно, че повечето време, посветено на преподаване, има положително влияние, ефектите на
допълнителното време често са скромни или непоследователни. Изглежда по – важното е как се използва
времето в час. Броят минути, посветени на учение, е мярката, която най често се оказва, че допринася за
наученотото.
Използване на определено време за преподаване
Времето е ограничен ресурс в училище. В типичното училище ученикът има по 6 часа на ден 180 дни в
годината. Тези 6 часа включват времето за преподаване на разл. предмети плюс времето за обяд, почивка и
физическо възпитание, междучасия, съобщения и т.н. В 40 до 60 минутния час по определен предмет мн. И
съвсем различни фактори “крадат” от времето за преподаване.
Наблюдаванита класове от Каруейт и Славин, са в училища около малкото провинциално градче
Мериленд. Като цяло часовете са добре организирани и делови. Учениците по принцип са с добро държание
и уважават авторитета. Първо близо 20 дни се губят за дейности като стандартизирани тестове, училищни
прояви и отсъствия на учителите. В дните когато обучението наистина е осъществено, времето в час се губи
заради късно започване и несвързани с обучение дейности, например обсъждане на предстоящи събития,
съобщения, раздаване на метериали. И накрая дори когато се преподава математика, мн. ученици всъщност
не са ангажирани в учебната дейност – лентяйстват, защотот са свършили със зададената работа, или
защото все още не са получили задачи.
Предотвратяване на загубата на време
Един от начините, по които времето за обучение изчезва, е заради загубата на цели дни или часове.
Същевременно честите загуби на часове прекъсват потока на обучението и това може да лиши учениците от
необходимото време за овладяване на учебното съдаржание.
Доброто използване на учебното време не е толкова въпрос на “изискване” на няколко мин. или часове
обучение всяка год., а на внушаване на учениците, че ученето е важна работа, която си струва техните
усилия и време. Ако учителят намира извинение за да не преподава, възможно е учениците да мислят, че
ученето не е сериозно начинанеи.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Ефективна среда за учение

Осигуряването на ефективна среда за учение включва стратегии, които учетелите ползват, за да създадат положително, продуктивно преживяване в класната стая...
Изпратен от:
Валерия
на 2009-05-24
Добавен в:
Курсови работи
по Психология
Статистика:
214 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Въведение в психологията в управленската дейност

24 юни 2008
·
334
·
4
·
398
·
55
·
1

Всяка наука може да защитава претенциите си на самостоятелно същуствуваща, ако отговаря на три условия.....
 

Педагогическа психология

01 ное 2007
·
1,100
·
15
·
3,199
·
838
·
3
·
3

Лекции по педагогическа психология на проф.Николов от ЮЗУ Благоевград...
 

Силата да можеш да казваш "НЕ!"

05 яну 2008
·
213
·
2
·
365
·
143
·
1

Защо ни се налага да казваме “не”?Най-простия отговор е:винаги да отговаряш с “да” прoсто е невъзможно.Неспособността ти да кажеш ясно и твърдо “не”, увъртане, а след това и неизпълнение на обещанието е просто нечестно от твоя страна, но пък...
 

Определения по психология

14 яну 2008
·
311
·
2
·
186

Личност - отделния човек с присъщите му степен в развитието на съзнанието, самосъзнанието - линия на поведение и място в обществото...
 

Социално познание и поведение

27 яну 2008
·
197
·
8
·
2,069
·
185

Описано е кратко интервю с анализи в областта на Социалното познание и поведение.
1 2 3 4 5 » 9
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
120
1
1 мин
13.03.2015
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
200
2
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Ефективна среда за учение

Материал № 344159, от 24 май 2009
Свален: 214 пъти
Прегледан: 268 пъти
Предмет: Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,926
Брой символи: 24,412

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ефективна среда за учение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Нели Пенчева
преподава по Психология
в град Стара Загора
с опит от  15 години
1 494 78

Христо Йорданов
преподава по Психология
в град Сандански
с опит от  12 години
182 78

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения