Любка Богданова
преподава по География
в град София
Големина на текста:
Пожари. Защита.
Доц. д-р Генчо Сандев
1. Същност и причини за възникване на пожари.
Понятието пожар означава стихийно разпространение и унищожително действие на
огъня, излизащ извън контрола на човека.
Горенето е физико - химически процес с три характерни признака: химическо превръ-
щане на веществата, отделяне на топлина и излъчване на светлина. За да възникне горене, са
необходими следните елементи: вещество, което е способно да гори; окислител; източник на
възпламеняване. Между тези три условия трябва да има качествена и количествена връзка. Така
за да възникне горене, веществата трябва да бъдат нагрети до определена температура. Тази
роля изпълнява източникът на възпламеняване, който може да бъде пламък, искра, нагорещено
тяло или топлинно проявление на какъвто и да е друг вид енергия - механическа, химическа и
др.
За да възникне горене, горимото вещество и въздухът трябва да се намират в определено
количествено съотношение. Това се отнася не само за горенето на газове, парни и прахови
смеси, но и на твърди тела, при нагряването на които не се отделят пари и газове. В последния
случай това съотношение е валидно повече за кислорода във въздуха, който не трябва да бъде
по - малко от определена стойност.
Важна роля за развитие на горивния процес има пламъкът, т.е. обемът, в който става
химическото взаимодействие между реагиращите вещества. Пламъкът се характеризира с
височина, цвят и температура. Височината му зависи от скоростта на изгарянето и от коли-
честото на горимите газове и пари, цветът му - от процентното съдържание на кислородът и
въглеродът. Температурата при горене на различните вещества не е еднаква. Тя зависи главно от
топлината, която се отделя при изгарянето на веществата, от скоростта на изгарянето и от димо-
образуващата им способност. Цветът на пламъка и температурата му се намират в обратна
зависимост - пламъкът е по-безцветен, когато температурата е по-висока, тъй като изгарянето е
по-пълно.
Важна характеристика при пожарите е скоростта на горенето. Тя е различна за
различните материали и зависи от количеството на кислорода и от агрегатното им състояние.
По горимост веществата и материалите се разделят на следните групи:
? Негорими. Те не могат да горят във въздушна среда. Някои от тях обаче могат да бъдат
пожароопасни, например окислителите - хлор, озон, а така също веществата, които отделят
горими продукти или топлина при съприкосновение с вода, кислород или други вещества, като
натрий, калий, калциев карбонат и др.;
? Трудногорими. Те се възпламеняват от източник на запалване във въздушна среда, но
не могат самостоятелно да горят след неговото отстраняване;
? Горими. Тези вещества и материали след възпламеняване горят самостоятелно и
разпространяват горенето;
? Лесновъзпламеняващи се. Към тази група се отнасят всички горими вещества и мате-
риали, които се запалват от кратковременно (до 30 сек) въздействие на източник на запалване с
малка енергия, като искра, пламък на кибритена клечка, тлееща цигара и др. Всички течности,
които се запалват при температура по-малка от 61° С, са леснозапалими, а тези при температура
над 61° С, се наричат горими течности;
Бързото изгаряне на паро- и газовъздушни смеси без образуване на сгъстени газове се
нарича възпламеняване ( пламване ). Най-ниската температура на горимото вещество, при която
над неговата повърхност се образуват пари и газове, които се възпламеняват при наличие на
източник на запалване, се нарича пламна температура. Най-ниската температура, при която се
наблюдава рязко увеличаване на скоростта на екзотермичните реакции в обема на нагря-
ваното вещество и устойчиво пламъчно горене без наличие на източник на запалване, се нарича
температура на самовъзпаменяване.
Причините за възникване на пожари в битови и промишлени условия, в полски и
гористи местности са най-различни. В битови условия най-честите причини са следните: токови
претоварвания на електрическата система; къси съединения в електрически уреди; продъл-
жително нагряване на забравени включени електрически прибори; неспазване на мерките за
безопасна работа при ремонт на жилища с използване на електрожени, оксижени и др.; съхра-
няване на леснозапалими течности (бензин, нафта) и газ пропан - бутан без необходимите мерки
за обезопасяване; детска игра с огън и електрически прибори; самозапалване на някои вещества
и др.
Най-честите причини за възникване на пожари в полски и гористи местности са
следните: използване на неизправна в противопожарно отношение техника; неспазване на
мерките за безопасна работа с огън; палене на огън по време на отдих на неподходящи места;
при наличие на гръмотевични бури (мълнии); самозапалване на предмети при сухо време и
висока температура на въздуха; умишлени действия на някои хора; неефективно работеща
система за наблюдение и контролна дейност; хвърляне на неизгасени угарки по време на
туристически преходи в планините и други причини.
Разработени са теоретични модели на горски пожари. Според един от тях механизмът на
горския пожар е аналогичен на топлинен двигател. Съществена част на този пожарен топлинен
двигател е конвекционната колона над пожара. Вероятността даден пожар да създаде конвек-
ционна колона и да премине към взривен расте бързо с увеличаване на размерите му.
Интензивността I на горски пожар, представляваща количеството топлина, отделена за
единица време на единица дължина от фронта на пожара и измервана в kcal/(m.s),1 cal = 4,186 J,
е:
4
I = H . M . V
където: - Н е относителният дял на топлинния потенциал (равен на топлотворната спо-
собност на абсолютно сухи горими материали), намален с топлинните загуби
за повишаване на температурата на водата в горимите материали, за десорб-
цията, за изпарението на водата от горимите материали и за нагряването на
водните пари, kcal.m/kg;
- M е относителната маса на горимите материали, kg/m
3
;
- V е скоростта на разпространение на пожара, m/s.
Преобладаващото мнозинство от катастрофални горски пожари е при скорост на вятъра
V
В
= 6 ? 12m/s. При това не толкова скоростта, колкото профилът на вятъра и устойчивостта на
атмосферата влияят на скоростта на придвижване на пожара.
2. Токсични вещества, образуващи се при пожар.
Димът, който се отделя при възникване на пожар, представлява сложна смес, в която
освен твърди частици се съдържат и много токсични газове, по-характерните от които са:
въглероден оксид, хлороводород, азотни оксиди, карбонилхлорид (фосген) , циановодород и др.
При пребиваване на незащитен човек в такава среда, много бързо може да възникне тежко
отравяне и летален изход. Установено е, че при възникване на пожари 80% от хората, които
загиват, се дължат на вдишването на токсични газове, които се отделят при горенето и
пиролизата на горимите материали. Особено голяма опасност от отравяне се създава при горене
на мебели от талашит, мокети, балатуми и всички други предмети, които са изработени от
синтетични материали.
Когато горят и се разлагат различните материали, се отделят токсични продукти, видът
на които зависи от характера на горимите вещества, степента на газообмена, скоростта на
нарастване на температурата и др. При изследвания с помощта на специални камери и анализ на
отделящите се продукти е установено, че при горене на полиетилен се отделят 52 вещества, на
полипропилен - 55, на полистирол - 38, на полиамид - 31вещества. Също така е установено, че
при температура на горене около 600°С протича най-голямо отделяне на високо- токсични
вещества от повечето материали. Съществува обратна корелационна зависимост между гори-
мостта и съдържанието на отровни вещества в продуктите на горене. Така от материали с
понижена горимост се отделят силно токсични хлорни, флуорни и фосфорни съединения.
Въглеродният оксид се отделя при горене на почти всички видове материали, които
съдържат въглерод, и особено при непълното горене на веществата и материалите. Този газ е
изключително токсичен и дори при малки концентрации в помещенията, които горят, може да
предизвика бърза смърт на незащитени хора.
Циановодородът се отделя при горене и разлагане на плоскости от талашит, вълнени
материали, полиестерни и полиакрилонитрилни влакна, полиуретан, полистирол и др. синте-
тични материали. При горенето на различните видове вещества и материали, температурата при
която се отделя циановодородът, е също различна. Така при горенето на памука тя е 250°С, при
горенето на вълна - 300°С, а при горенето на вещества, съдържащи полиуретан - 600°С. Циано-
водородът е една от най-силните отрови. Той предизвиква отравяния при вдишване на парите
или чрез проникване през кожата. При концентрация на циановодорода 0.2 мг/дм3 в зоната на
пожара той предизвиква бърза парализа на дихателния център и спиране дейността на сърцето.
Карбонилхлоридът (фосгенът) се отделя главно при горене на пиливинилхлоридни материали,
мокети, синтетични влакна и др. Той също има силно токсични свойства. При вдишване на
въздух, съдържащ карбонилхлорид, той блокира дейността на белодробните алвеоли и настъпва
задушаване.
Хлороводородът също се отделя предимно при горене на материали от поливи-
нилхлорид. Този токсичен газ силно дразни горните дихателни пътища и предизвиква
задушаване. Установено е, че при горене на полимера 58% от неговото тегло се пада на хлоро-
водорода. Това означава, че при изгаряне на 3 грама поливинилхлорид на всеки кубически
метър от помещението може да се създаде опасна за живота концентрация на хлороводород.
При горенето на различните вещества се отделят още азотни оксиди, алдехиди, кетони и
др. токсични вещества, които въпреки че имат по-слабо действие, могат да причинят отравяне.
Тъй като почти всички изброени no-rope токсични вещества при взаимодействието
(разтварянето) с вода образуват киселинни продукти, то за защита на дихателната система от
тях при пожар в битови условия се използва марля или носна кърпа, намокрена във воден
разтвор на сода ( натриев бикарбонат ) и се вдишва през нея.
3. Начини и средства за гасене на пожари.
Прекратяването на горенето при пожар означава понижаване на температурата в зоната
на горене под температурата на възпламеняване.
Основно начините се свеждат до използване на някои от следните методи: прекратяване
на горенето по метода на охлаждане на горящите вещества; прекратяване на горенето чрез
разреждане на въздуха в зоната на горене; изолиращ метод, при който пожарогасителните
вещества отделят зоната на горене от въздуха или горивото; метод на химично прекратяване на
реакциите на горене.
На всеки от тези методи за прекратяване на горенето при пожар съответстват огнега-
сителни вещества, които се разделят на четири основни групи:
Първа група - охлаждащи огнегасителни вещества и механизъм за прекратяване на
горенето чрез тях. Най-често охлаждаща течност, която се използва за гасене на пожари, е
водата. Тя има висока топлопоглъщаемост и термоустойчивост, която в значителна степен
превишава тази на други негорими течности като тетрахлорметана, етилбромида и др. Водните
пари едва при температура, по-висока от 1700°С , имат практически значителна скорост на
разлагане на водород и кислород. Гасенето с вода на повечето твърди материали (дървесина,
пластмаси, каучук) е безопасно, тъй като температурата им на горене не превишава 1250-
1300°С . Водата не влиза в реакции с повечето твърди и течни горими вещества с изключение на
алкалните и алкалоземните метали, които при взаимодействие с водата се образува водород и
може да се предизвика експлозия. При попадане на водата върху повърхността на горящите
материали, тя ги охлажда под температурата на горене, като известно количество от нея се

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пожари и защита

Същност на пожарите и основни характеристики. Защита на населението от пожари...
Изпратен от:
gsandev
на 2009-05-24
Добавен в:
Лекции
по География
Статистика:
228 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Природни бедствия

09 ное 2009
·
112
·
3
·
710
·
181

Човекът като неизменна част от природата често става участник в природни бедствия...
 

Цунами- вълните убийци

05 дек 2010
·
121
·
17
·
404
·
190

Думата цунами е японска и означава „вълна в залив” или „пристанищна вълна”.често се използва и названието сеизмична морска вълна,което отразява главната причина за произхода на цунами. Япония е страна,много...
 

Тихи океан

18 фев 2006
·
760
·
3
·
221
·
471
·
5

Тихи океан - географско положение, граници, големина, особености.
 

Русия

19 фев 2006
·
1,706
·
2
·
761
·
280
·
1

Русия - географско положение, граници и големина, климат и води, население и др.
 

Реферат за Япония

28 фев 2006
·
1,683
·
16
·
4,715
·
672
·
3

Япония е островна държава, разположена в Тихия океан близо до брега на Източна Азия. Най-близките до Япония страни са Русия, Китай и Република Корея.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Изходно ниво за 8-ми клас по география
изходен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас. Изработен е по новата учебна програма. Съдържа въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
10
11
1
2 мин
16.08.2019
Изходен тест по география и икономика за 5-ти клас
изходен тест по География за Ученици от 5 клас
Тестът съдържа въпроси от изученият материал по география и икономика в 5-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Много лесен)
10
38
8
01.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Пожари и защита

Материал № 343990, от 24 май 2009
Свален: 228 пъти
Прегледан: 237 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,046
Брой символи: 17,778

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пожари и защита"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
15

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
211

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения