Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
Големина на текста:
Организация на счетоводството в аграрното предприятие
І Въведени
Земеделието е и ще продължава да бъде фундаментално за
оформянето на идентичност, култура и традиции за България. То
претърпя радикални промени в отговор на модерните технологии,
глобалната търговия и актуалното напоследък публично
безпокойство относно качеството на храните, човешкото здраве,
хуманното отношение към животните, културното и природно
наследство. Земеделието трябва да се разглежда като първичният
сектор, който води по пътя към устойчиво развитие.
В Бълтария има изключително благоприятни условия,
благодарение на които въпреки дълбоката криза на отрасъла, той е
в състояние за няколко години да реши въпроса с количеството, т.е.
с оглед на нарастващите потребности на населението, за
решаването на продоволствения проблем. Важно е също така
произведената продукция от селското стопанство да бъде
еколокично чиста, но тогава тя ще поскъпне с около 30 %.
Необходимо е да се следва примера на по-развитите страни в
Западна Европа, техния опит, за да преструктурираме нашето
стопанство и да осъществим по – голяма ефективност от дейността.
Селското стопанство има както икономическа , така и социална
дейност. То осигурява основни продукти за директна консумация
(плодове, зеленчуци или продукти, които са преработени от
хранително-вкусовата промишленост), както и суровини за
хранително-вкусовата промишленост, текситлната, трикотажната,
шивашката, обувната и кожухарската промишленост.
Селскостопанската дейност като отрасъл от националната
икономика има своите особености:
-Земята е основно средство за производството. Размерът на
земята, нейното плодородие, замърсеност, химичен състав са важни
фактори, които влияят върху производството и производителността
на труда;
- В селското стопанство производствените процеси са тясно
свързани с биологичните закони, защото се работи с живи
организми. Използването на растения и животни при
селскостопанското производство обуславя по-бавни темпове на
развитие, отколкото в промишлеността. Вегетационният период при
земеделските култури и ембрионалния период на
селскостопанските животни не могат да бъдат премахнати или
силно намалени, за да се ускори производственият процес;
-Влияние върху производството в земеделието оказва
географското разположение, наличието на водоеми и климата;
- Производствения процес се отличава с голяма
продължителност и в повечето случаи обхваща два или повече
отчетни периода;
1
Организация на счетоводството в аграрното предприятие
- селскостопанското производство се оличава със силно
изразен комплексен характер. Комплексността се изразява в това, че
в резултат на производството се получава няколко взаимни
продукта, както и допълнителна продукция;
- някои от производствата,най-вече растениевъдството, се
извършва на открито;
- съществува тясна връзка и зависимост между двата
подотрасълана селското стопанство – растениевъдство и
животновъдствомм
-голям относителен дял на вътрешния оборот, т.е. голямо
вътрешно потребление на произведената продукция за
получаването на семена и посадъчен материал, използван в
последствие в растениевъдството, като фураж за нуждите на
животновъдството и т.н. Отделното отчитане на разходите за с
характер на вътрешнопроизводствено потребление се предлага в два
подхода: първият е чрез самостоятелна сметка от гр. 61- сметка 619
Вътрешен оборот или чрез обособяване на аналитична сметка към
смека 611 Разходи за основна дейност.
Селскостопанската дейност е управлението на едно
предприятие, чрез което се управляват биологичните активи и
тяхната биологична трансформация в селскостопанска продукция с
цел те да бъдат продадени, преработени или използвани за нейното
развитие. Биологичната трансформация обхваща процесите на
растеж, дегенериране, производство и възстановяване, които
предизвикват качествени или количествени изменения в
биологичния актив. Биологичната трансформация води до следните
видове резултати: промяна на актива чрез растеж (увеличаване на
количеството или подобряване на качеството на животното или
растението), дегенериране (намаляване на количеството или
влошаване на качеството на животното или растението) или
възстановяване (създаване на допълнителни живи животни или
растения). Селскостопанската дейност обхваща разнообразна гама
от дейности като отглеждане на животни, лесовъдство,
едногодишни или многогодишни насаждения, отглеждане на
овощни градини и масиви, отглеждане на цветя и аквакултури
(включително рибарници).
Голяма част от особеностите на селскостопанската дейност са
свързани с технологията на производствания процес. Селското
стопанство се състои от два големи отрасъла: растениевъдство и
животновъдство. Всеки от тях е съставен от подотръла. В селското
стопанство производствените процеси са тясно свързани с
биологичните закони, защото се работи с живи организми.
От друга страна, за да се получи селскостопанска продукция, е
необходимо не само участие на човека и на оръдията на труда, но и
2
Организация на счетоводството в аграрното предприятие
извършване на редица подготвителни работи-сеитба, поливане,
торене, прибиране на реколтата и други. Селскостопанската
продукция зависи и от много биологични процеси, като вегитация
на растенията, развитие на животновъдството, които протичат
много по-продължително. При селското стопанство се съчетават
закономерности от биологичен и икономически характер.
Използването на растения и животни при селскостопанското
производство обославя по-бавни темпове на развитие.
ІІ Нормативни актове, уреждащи организация на
счетоводството в аграрното предприятие
Нормативните актове, които оказват влияние въху счетоводното
управление на предприятието, се подразделят на общи и
специфични. Общите вкльчват: Търговски закон, Закон за
кооперациите, Закон за собствеността и ползването на земеделските
земи и др. Търговският закон посочва основните изисквания към
отчетността на предприятията, насочена за създаване не само на
вътрешна информация, но и информация за трети лица, т.нар.
външни потребителина информация от финансовите отчети.
Законът за кооперациите съдържа конкретни текстове,
регламентиращи начина на формиране на имуществотона
кооперацията, разпределението на доходите, финансовия контрол,
като същевременно се посочва, че счетоводната дейност се
осъществява в съответствие със Закона за счетоводството
Специфично нормативни актове са Закона за счетоводството и
Националните счетоводнти стандарти. Законът за счетоводството е
основния нормативен акт, съгласно който се осъществява
Организация на счетоводството в нашата страна. В него се
регламентират основни изисквания към счетоводните документи,
минимални срокове за извършване на инвентаризация на активите
и пасивите на предприятието, класификация на активите и
пасивите, съдържанието на годишните финансови отчети и
изисквания към лицата, имащи право да съставят и подписват
финансовите отчети на предприятията. В Закона за счетоводството
се възприема двустранното счетоводно записване, но в случай, че
аграрни предприятия, които не превишават годишен оборот то
50 000 лв., позволява прилагането на едностранното счетоводно
записване. При този вид регистрация не се използват счетоводни
сметки, а се прилагат счетоводни регистри като книга за приходите,
книга за разходите, инвентарна книга и спомагателни книги.
Годишният финансов отчет на предприятията, прилагащи
едностранната форма за записване, изготвят само Отчета за
приходите и разходите.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 ное 2020 в 14:27 ученик на 24 години от София - 32 СОУ с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски", випуск 2015
13 юни 2020 в 09:15 студент на 41 години от Ботевград - Югозападен университет, факулетет - Правно - исторически, специалност - Право, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
"Методическа рамка на устойчивото развитие на лозаро-винарския сектор"
добавена от zoa_cikova 09.06.2020
0
6
Пазари за реализация на биологичната продукжия
добавена от miroslav.banev 03.02.2013
0
7
Подобни материали
 

Малки и средни предприятия в агробизнеса

11 авг 2008
·
216
·
18
·
2,844

В малките предприятия осъществяването на управленските функции зависи едновременно от размера и характеристиките на предприятието и от индивидуалните личностни особености на неговия собственик...
 

Място и роля на агроиндустрията в националната икономика

11 мар 2006
·
1,689
·
21
·
4,173
·
3

Агроиндустрия е обобщаващо понятие и обединява всички отрасли, преработващи селскостопански суровини или полуфабрикати.
 

Земеделска икономика

03 апр 2009
·
379
·
16
·
4,810
·
305

Поземлени ресурси в земеделието. Земята като производствен фактор. Поземлени ресурси – размер и структура. Използване на земята. Оценка на земята. Пазар и цена на земятаЗемята в селското стопанство е оригинален активен производствен фактор...
 

Агроинформа

08 май 2009
·
25
·
7
·
849
·
15

Агроинформа - съдържание,институция,управление на организацията...
 

Дипломна работа по аграрна икономика

28 май 2008
·
1,125
·
54
·
8,097
·

Увод І. Теоретични основи на функциониране на фамилните земеделски стопанства. 1.Същност и особености на фамилните земеделски стопанства. 1.1.Същностни характеристики и особености на семейния бизнес. 1.2. Същност на фамилното земеделско стопанство. .
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
21
3
1
3 мин
31.07.2019
Тест по аграрен мениджмънт
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тест за изпит по аграрен мениджмънт. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Труден)
17
90
1
1 мин
25.04.2013
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Агробизнес

Материал № 342012, от 20 май 2009
Свален: 147 пъти
Прегледан: 189 пъти
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 27
Брой думи: 5,674
Брой символи: 52,049

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Агробизнес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
16

Данаил Дамянов
преподава по Икономика, Туризъм и Счетоводство
в град Свищов
с опит от  22 години
1,402 374

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения