Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
Икономическа психология
доц. Анелия Петрова
Предмет на икономическата психология
I. Въпросът за предмета на икономическата психология включва преглед на причините
за необходимостта от икономическа психология.
1. До края на XIX век икономиката се разглежда като икономическа физика или като
механика на количеството и цената. Този механистичен подход е продиктуван преди
всичко от достиженията на техниката. Такива механистични тенденции се наблюдават
и в други обществени науки. Но този подход всъщност отклонява погледа на
икономистите от същността на икономическите процеси, а именно - от икономическия
субект (с процеса му на вземане на решение, поведение и преживявания, съпътстващи
участието му в икономическия живот).
2. Този недостатък започва да се преодолява в края на XIX и началото на XX век (до
30-те години). Потребителското поведение започва да привлича интереса на
икономистите, но икономическият субект все още е разглеждан като "хомо
икономикус" - като рационално действащ индивид, който в своето поведение се
ръководи от максимализацията на ползата, която може да извлече от взаимодействието
си с другите икономически субекти. Но все пак и този начин за разглеждане на
икономическия субект е твърде ограничен - предполага се, че индивидът разполага с
пълния обем пазарна информация, на основата на която той взима рационално решение
(за покупка или друго действие на полето на пазара). Поведението на така
разглеждания икономически субект може да се счита за предсказуемо (и ако то
наистина е такова, това е много важно за икономиката). Създават се модели на
потребителското поведение, които се обуславят от икономически величини: цена,
печалба и др.
3. С развитието на пазара обаче потребителите задоволяват не само своите
екзистенциални потребности, но започват да формират и нови потребности, за които
често не може да се открие рационална мотивация. Така че в средата на XX век
"крачката, направена напред" се оказва недостатъчна, защото не е достатъчно
вниманието да е насочено само към рационалните основания, а и към нерационалните
основания, които често моделират потребителското поведение (пр. с боновите книжки:
поведението на потребителите, у които определено липсва активност за закупуване на
бонови книжки, не може да се обясни с икономически величини или с рационални
основания - очевидно тук се намесват и други основания). Стига се до необходимостта
икономическата наука да се интегрира с други науки (социология, психология).
ОБЕКТ на икономическата психология е ПАЗАРЪТ (най-общо).
ПРЕДМЕТ на икономическата психология са преживяванията и поведението на
участниците в икономическия живот и тяхното отражение върху икономиката.
II. Икономическата психология е приложна дисциплина, която възниква постепенно. За
нейно начало могат да се посочат изследванията на Фредерик Тейлър. Той разглежда
икономическия субект като един изолиран индивид и прави опити да въведе принципи
на организация на труда за оптимизиране на трудовия процес. Много скоро става ясно,
че трудовият процес (и особено производителността на труда) не може да се изведе
само от един фактор (организацията на труда), защото върху производителността на
труда оказват влияние и психологически фактори. Постепенно вниманието се насочва и
към тях. От индустриалната психология започва да се отделя трудовата психология, а
по-късно (30-40-те години) като самостоятелна приложна дисциплина се формира и
икономическата психология.
Вярно е, че направените опити за интеграция между икономиката и психологията са
дали резултат, но дори и днес не може да се говори за органично сливане на
икономическата наука и психологията. За това "разминаване" има две основания:
1. Двете науки се намират на различно равнище на развитие. Докато икономиката в
известна степен е постигнала теоретична завършеност, то същото не би могло да се
каже за психологията.
2. В психологията има твърде много теоретични направления с различни
методологически начала. Това поставя сериозни трудности и пред икономистите, които
искат да използват достиженията на психологията за изясняване на икономическите
процеси. Ако изберат едно от направленията (напр. психоанализата), то те рискуват да
не използват важни теоретични достижения и закони, открити от други направления
(напр. за психологията на рекламата са от голямо значение законите на
гещалтпсихологията). Затова те често подхождат еклектично, като се стремят по
възможност да прилагат постиженията на различните направления, но за тази цел им е
необходима сериозна психологическа подготовка.
Въпреки тези трудности, напредък в това отношение (сливането на икономиката и
психологията) все пак има, но за една завършеност на икономическата психология не
бихме могли да говорим, в подкрепа на което говори и фактът, че изникват все нови и
нови проблеми, които чакат своята разработка. Например, една доста "нова"
проблематика са психологическите проблеми, свързани с безработицата, както и
необходимостта от икономическо възпитание на децата и създаването на съответната
нагласа към икономическите процеси още в началните етапи от социализацията им и
др. Наличието на пропуски и нерешени проблеми не е основание да се пренебрегва
икономическата психология като наука. Своеобразно доказателство за нейната
значимост е изучаването й в почти всички западни университети.
(04.03.1996) - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
Робърт Хайлбронър в опита си да опише икономическата история на човечеството,
търси отговор на три въпроса:
1. Какво произвежда човечеството?
2. Сред кого го разпространява?
3. Какъв е основният принцип за изграждане на икономическия живот на обществото?
На тези въпроси историята е дала три отговора:
1. Човечеството произвежда традиции, възпроизвежда икономически традиции.
2. Разпространяването им става чрез нормативни уредби (администриране).
3. Основния принцип за изграждане на обществения икономически живот е ПАЗАРЪТ.
Защо именно пазарът се оказва естественото поле за развитие на потребителското
поведение и рекламата? Защото човекът е егоистично същество, т.е. в своето поведение
той се ръководи от стремежа си към лична печалба. Човекът е пресметливо и
предпазливо същество, което означава, че за да защити своите лични интереси, той е
принуден да се съобразява и със съществуването на подобни стремежи у останалите
лица, с които взаимодейства. Именно това съобразяване на практика реализира
наличието на известна хармония в икономическите взаимоотношения. На полето на
пазара се срещат множество предлагащи стопански субекти и всеки един от тях се
стреми да спечели "на своя страна" повече потребители. В този си стремеж
производителят е принуден да прави редица постъпки или да принуди потребителя да
избере точно неговата стока. Това поведение косвено защитава интересите на
потребителите и едновременно с това представлява естествена основа за развитието на
рекламата.
ПОЛЗАТА като икономическо понятие означава способността (възможността) на
дадена стока да задоволи определени потребности.
В икономическата психология се интересуваме от субективната (възприеманата от
индивида) полза. Всеки човек, в зависимост от индивидуалните си диспозиции, по
различен начин възприема обективното свойство на даден продукт за задоволяване на
определена потребност. Тук става въпрос за ценности, степен на удовлетворяване на
потребностите и т.н.
При анализ на потребителското поведение се отчита фактът, че икономическите
променливи влияят върху него чрез съответното им възприемане и оценка от страна на
индивида.
III. Потребителското поведение, изследвано в светлината на историята на
психологията.
Развитието на икономическата психология се осъществява под влияние на два основни
фактора:
1. Актуалните въпроси в икономическото развитие, които извличат на преден план
един или друг проблем.
2. Доминирането на определени теоретични направления, включително и в
психологията:
а) Индивидуално-психологическа ориентация към психологията на потребителя. И днес
сред икономистите, изучаващи потребителското поведение, това направление има
силно влияние. Изследваната област е поведението на отделния потребител. В основата
на това поведение се поставя стремежът за максимализация на ползата. Разглежда се и
околната среда на отделния индивид, но тя се състои само от онези обекти, които
потребителят ползва за задоволяване на неговите потребности. Всеки потребител се
разглежда като изолиран индивид, като елемент от една голяма, неструктурирана маса.
От тук идва и изводът, че пазарът се състои от една аморфна тълпа, към която
производителят насочва своето внимание.
б) В края на XIX и началото на XX век под влияние на Густав Льобон в
икономическата психология започва да си пробива път масово-психологическата
ориентация към психологията на потребителите. МАСА се използва като понятие,
обозначаващо голяма съвкупност от лица, които се възприемат като реципиенти на
определени средства за информация (психологията на рекламата е основана на
характеристиките на средствата за масова информация).
- от социологическа гледна точка масата се разглежда като понятие, противоположно
на елита, като в съвкупността на масата влизат средни и посредствени лица;
- в психологически смисъл поведението на масата е поведение на човешко множество,
което поведение е противопоставено на рационално действащия индивид.
ХАРАКТЕРИСТИКИ на поведението на масата: Колкото по-голяма е масата, в толкова
по-голяма степен тя действа ирационално (притежава лесна внушаемост, което е от
особено значение за рекламната практика). Тази теория има по-ограничено
приложение, но и днес се наблюдават призиви да се използват особеностите на
масовото поведение и съответно да структурира определен вид потребителско
поведение;
- социално-психологическата теория за групата при изследване на потребителското
поведение. Курт Левин разглежда поведението на индивида във функционална връзка с
околната среда. Той извежда поведението на индивида като функция от неговите
индивидуални качества и силите на околната среда. Потребителското поведение много
силно е определено от социалната групова принадлежност на индивида. Околната
среда включва не само другите хора, които влизат в социални интеракции с индивида,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 май 2022 в 19:53 в момента не учи на 36 години от Гоце Делчев
 
Домашни по темата на материала
"В Романтизма душата си спомня своето детство" Шпренглер
добавена от sisi9111 12.06.2016
0
15
Защита на формулираната теза
добавена от ivan.yankov_483 21.06.2015
0
7
Есе по психология СПЕШНО !!
добавена от onesttarr 15.04.2015
0
7
домашна по психология 9 клас! спешноо
добавена от silviia.hristova6 28.06.2015
1
8
Спешно по психология
добавена от esin_ramadan 20.04.2015
1
6
Подобни материали
 

Социална психология

23 ное 2008
·
438
·
8
·
1,799
·
529
·
3

Социалната психология изучава фактът, че голяма част от нашите социални възприятия повече зависят от тълкуването на дадена ситуация, отколкото от самата тази ситуация.
 

Девиантно поведение

17 фев 2012
·
547
·
29
·
11,138
·
883

То има твърде разнообразен характер. Към него се отнасят различни явления. Най - крайната форма на девиация са убийствата, но като проява на девиантно поведение могат да се разглеждат пороците, всяко противозаконно и неетично ...
 

Психология на личността

27 яну 2007
·
4,839
·
7
·
1,445
·
2,469
·
2
·
3
·

Предмет на психологията на личността - психиката на личността (психични процеси, явления, качества, състояния). Обяснява поведението на хората...
 

Въведение в психологията на управлението

02 окт 2008
·
297
·
5
·
769
·
193
·
1

За пръв път разработени в междуличностните отношения в управленската дейности писани в Елтън Мейо стр.13. Две условия ще способстват за развитие на ПУ...
 

Девиантно поведение

12 сеп 2009
·
190
·
5
·
766

Тук се отнасят убийствата и всички други действия които нарушават законите, но като девиантно поведение може да се разглежда неморалното поведение...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Изходен тест по психология за цялостна оценка на придобитите знания по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
787
1
25.09.2012
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
549
1
13.08.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Икономическа психология

Материал № 34035, от 07 юни 2007
Свален: 664 пъти
Прегледан: 447 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Автор: Алеко Константинов
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 5,190
Брой символи: 33,465

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономическа психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
113

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
536

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения