Големина на текста:
Русенски университет “А. Кънчев”
Катедра: ЕООС
Дисциплина: Замърсяване на водите
Курсова работа
Тема: Тристепенен метод за пречистване на отпадъчни води.
Оползотворяване на утайките
Разработил: Нора Христова
Ф. номер: 072203
Специалност: ЕТООС
Курс: II
Група: 7 б
Заверил:
/ас. Пл. Мънев/
За да бъдат годни за повторна употреба, отпадъчните води трябва да минат през
различни етапи на пречистване, зависещи от степента им на замърсеност, вида на
разтворените в тях замърсители и крайната цел, за която ще бъдат използвани.
Съществуват различни методи за пречистване на водите, основаващи се на
механични, химични, физични и биологични процеси. Най-широко застъпеният метод
на пречистване на отпадни води е тристепенният метод с допълнително третиране на
утайките (шлама). Други методи са третирането на водата с ултразвук, УВ лъчи и
озон, но поради високата си цена тези технологии не се прилагат често, въпреки че
гарантират абсолютно обеззаразяване на водата.
Тристепенният метод включва механична, биологична и химична обработка на
водата, като образуваният шлам от трите етапа се третира отделно.
Механичен етап
Попадайки в пречиствателната станция, отпадъчната вода носи голямо
количество груби отпадъци - пясък, камъчета, текстил, пластмаси и др., които
трябва да бъдат отстранени, тъй като могат да запушат вентилите и помпените
съоръжения.
Улавянето на грубите и обемни отпадъци се осъществява чрез решетки с
различна големина на отворите (от 100 до 0,2мм) в зависимост от желаното ниво на
задържане. Отпадъците се обезводняват, депонират и изгарят. В пречиствателните
станции се използват автоматизирани решетки с диаметър на отворите 3-6 мм. Те са
потопени на около 6 м и се придвижват като лента. Уловените замърсители се
отстраняват с помощта на нож. За по-фино сепариране се използват и барабанни
сита и циклично задвижвани решетки. Барабанът е ситно перфориран (0,2 мм).
Водата се подава в центъра на барабана и се филтрува. По дължината на барабана е
разположен ротиращ винт, който транспортира водата.
Ако не се отстранят, тежките замърсители, като пясък и малки (1-2мм) камъчета,
попадат в шлама и могат да доведат до допълнителни усложнения и запушване на
вентилите на пречиствателните съоръжения. Затова тези замърсители се отделят с
помощта на пясъкоуловители, чиято ефективност гарантира отстраняването на
частици с размери по-големи от 0,15 мм. Един от най-използваните пясъкоутаители е
аерираният. Аериращите устройства се намират от едната страна на басейна.
Аериращият поток създава скорост от 0,3 м/с, при която твърдите частици правят
едно кръгообразно движение.Утаявайки се на дъното, частиците биват отстранявани
с помощта на гребла. Отделеният пясък се обезводнява и депонира.
При нужда на това ниво се поставя и маслоуловител (в зависимост от качеството
на водата). Маслата се отделят под формата на повърхностен шлам. Замърсителите
от пясъкозадържателя, решетките и маслоуловителят се депонират, като
предварително се обезводняват.
Биологичен етап
За отстраняване на трудно разградимите частици и разтворените органични
примеси се използва помощта на микроорганизмите, които по естествен път се
намират във водата. Биологичното пречистване е естествен природен процес, който
се ускорява в пречиствателните станции чрез увеличване на концентрацията на
микроорганизмите в дадения басейн. Освен микроорганизмите, голяма роля играят и
микроскопичните водорасли, които се размножават по естествен път в самите
съоръжения. За да съществуват, микроорганизмите се нуждаят от вещества,
съдържащи въглерод, азот,фосфор и други. Процесът може да протича в аеробна
или анаеробна среда, като в първия случай органичната материя се окислява до
въглероден диоксид и вода. Анаеробните процеси се наричат „гниене”.
Биологичното ниво е много важно за редукцията на азота, намиращ се във водата.
Когато е под формата на амониеви йони, те се окисляват до нитрати, откъдето се
2
получават еутрофикация (пренаторяване) и недостиг на кислород във водните
басейни. С помощта на нитрифициращи и денитрифициращи бактерии азотът се
освобождаа в околната среда под формата на газ.
Процесът на нитрификация е аеробен. В основата си той се състои от два отделни
етапа:
- първо амониевите аниони се превъщат в нитритни (с помощта на бактерии от
клас Nitrosomonas)
- следва свързване на нитритните йони до нитрати чрез нитробактерии. Тези
бактерии се развиват много бавно и са много чувствителни към различни отрови.
Денитрификацията се извършва в анокси среда (среда, в която няма разтворен
кислород във водата, но има такъв в свързана форма). След изчерпването на този
кислород бактериите започват да си го набавят от нитратите, които се превръщат в
нитрити, а след това - в азот. За оптималното протичане на процеса е нужен и
енергиен източник за бактериите, затова във водата се добавят лесно разградими
органични съединения като метанол или етанол. Обикновено след завършване на
процеса водата преминава през аерирана зона, където се отстраняват остатъците от
органичните примеси.
Някои от най-разпространените съоръжения за извършване на процесите на
биологично ниво са:
Съоръжения за АУ - най-характерният процес при бионивото е процесът на
активната утайка (АУ), който се извършва първо в аерирани басейни, а след това - и
в утаители. Активната утайка се състои от голяма част живи и мъртви
микроорганизми. Тя съдържа и големи количества молекулярно свързан азот и
фосфор.
Бактериите използват подавания кислород за окисление на биологичния
материал, намиращ се във водата, като по този начин получават енергия, нужна за
биологичното им съществуване и размножаване. Концентрацията на кислорода е
важен параметър, тъй като при недостатъчното му количество микроорганизмите не
могат да се развиват пъноценно и процесът губи ефективността си. Други фактори,
оказващи значително влияние върху процеса, са температурата и pH.
Като продукти от разграждането на органичната материя се получават
въглероден диоксид, освобоздаващ се свободно в атмосферата, вода и нова биомаса
(нови бактерии):
хр. в-ва + МО + О
2
= клетъчна маса (нови МО) + енергия + остатъчни продукти (СО
2
+ Н
2
О)
Биомасата е суспендирана във водата, но тъй като микроорганизмите образуват
групи, по-тежки от нея, те се утаяват на дъното на басейните под формата на шлам
(активна утайка). За да се поддържа постоянно нивото на АУ, периодично част от
нея се извежда от басейните.
Биолегла – представляват бетонни съоръжения с височина около 10м, запълнени с
пластмасов материал или камъчета за увеличаване на вътрешната площ. Върху
повърхността на камъчетата (пластмасовия материал) има образуван биофилм -
желеподобна маса, по която се размножават микроорганизми, миниводорасли,
червейчета, гъби и ларви. Биофилмът е естествено образувание и в природата се
наблюдава покрай водните басейни. Водата се изпомпва и се разпръсква върху
биолеглата, като се стича през вътрешността им и влиза в контакт с биофилма, който
играе ролята на АУ. Процесите, които протичат, са аеробни и анаеробни.
Биоротори - състоят се от вертикално монтирани дискове, почти изцяло потопени в
басейн, където постъпва отпадъчната вода. Дисковете се въртят бавно, като при
ротацията водата циркулира между тях и с помощта на микроорганизмите,
прикрепени на повърхносста им, и кислорода, разтворен във водата, се извършва
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Тристепенен метод за пречистване на отпадни води

Описание на отделните етапи на тристепенния метод на пречистване и обработка на утайките...
Изпратен от:
WhiteGirl2
на 2009-05-15
Добавен в:
Курсови работи
по Екология
Статистика:
159 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Помагаите че се закъса .... Контрол на радиоактивното облъчване !
добавена от valster 09.01.2013
1
12
Подобни материали
 

Екологичното право в България

18 май 2006
·
999
·
4
·
666
·
129

В България развитието на екологичното право, както и на екозаконодателството не се различава от историческите основания за развитието им в други държави.
 

Глобални екологични проблеми - замърсяване на водите

08 фев 2011
·
562
·
14
·
296
·
1,206
·
1

Презентацията е на тема "Глобални екологични проблеми- замърсяване на водите". Има доста материал в нея и е подходяща като уводна за реферати на тази тема...
 

Замърсяване на водите

16 май 2010
·
298
·
3
·
6,699
·
694
·
1

Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водите. Замърсяване на водитеЗамърсяване на водите...
 

Твърди битови отпадъци

22 яну 2010
·
152
·
6
·
1,074
·
188

Твърдите битови отпадъци по състав и количество се изменят под влияние на фактори от социален и икономически характер, поради което за различните години техните количества и състав се променят...
 

Замърсяване на водите от нефтодобива, нефтените разливи и нефтопреработването

01 окт 2009
·
298
·
4
·
931
·
431
·
4

Замърсяване на водите при добиването и транспортирането на нефт [2и]....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Екология
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
130
1
21.03.2013
Тест по екология
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Теста е изпитен по дисциплината екология. Оценката се формира на база брой верни отговори: 20 - верни отговора оценка "Среден 3" 30 – верни отговора оценка “Добър 4” 40 – верни отговора оценка “Много добър 5” 50 - верни отговора оценка “Отличен 6” Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
149
1
1 мин
28.02.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Тристепенен метод за пречистване на отпадни води

Материал № 338765, от 15 май 2009
Свален: 159 пъти
Прегледан: 126 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,218
Брой символи: 10,662

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тристепенен метод за пречистване на отпадни води"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения