Големина на текста:
Ефект на дохода : по­ниските цени освобождават 
доход за допълнителни поупки и обратното
Ефект на заместване:  По­ниската релативна цена 
спрямо други продукти привлича нови куповачи и 
обратното.
TU­ обща полезностMU­пределна полезност
Правило за максимизация на доходатакова 
разпределение на доходаче последния долар 
платен за всеки продукт има еднаква пределна 
полезност.  MU a/Pa = MU b/Pb
Крива на безразличиетоКривачийто точки 
преставляват различните комбинации от двете 
благапри които има еднаква обща полезност за 
потребителя.Особености: 1.Са низходящиотляво­
надяснозащото увеличеното търсене на Аводи до 
намалено търсене на Б; 2.Не се пресичатзащото 
потребителя иска да има максимално и от двете 
стоки; 3.Са вдлъбнатизащото потребителя при 
намалено потребление на едната стока иска за 
компенсация повече от другата стока; 4Образуват 
карта на кривите на безразличие Допускания: 1. 
РАЦИОНАЛНОСТ: потребителите знаят своите 
преференции и могат да изберат между 
потреблението на Х или на Y или да проявяват 
безразличие към потреблението на която и да е от 
двете стоки; 2. ПОСТОЯННОСТпотребителите не 
си променят вкусовете;  3.ПРЕХОДНОСТако 
потребителя предпочита Х пред Y, и Y пред Z , 
тогава той предпочита и Х пред    Z; 
4.ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТпотребителя може да 
избере консумация на всяко количество от дадена 
стока; 5.НЕ­НАСИЩАНЕвинаги се предпочита по­
голямото количество стока пред по­малкото 
количество;  6.ВДЛЪБНАТОСТ: MU получена от 
всяка стока намалява релативно спрямо MU на 
другата стокаАко потребителят има много от една 
стокатой би желал да има по­малко от тази стока
за сметка на малко повече от другата стока.
Пределна норма на заместване на благатае 
степента в която някой би се отказал от една стока
за да получи повече от друга стока и в същото 
време да остане “безразличен” към промяната ­ 
MRS = ­? Y / ? X; MRS се измерва с наклона на 
кривата на безразличието.Стръмна крива на 
безразличието висока MRS.По­полегата крива на 
безразличие има ниска MRS.
Потребителски възможностиОграничени са от 
цените и доходитеДелими и неделими стоки.
Реален доходе максималното количество стока
което домакинството може да си купи.
Релативна ценацената на една стока разделена 
на цената на друга стока.
Карта на  предпочитанията Представлява 
съвкупност от неограничен брой криви на 
безразличиекоито никога не се пресичат.
Ценови ефекте промяната на цената върху 
потребеното количество стокаИзразява се в 
преместване на бюджетната линия и промяна в най­
добрата приемлива комбинация.
Ефект на заместванеЕфектът от промяната на 
цената върху закупеното количество когато 
потребителя (хипотетичноостава безразличен 
между първоначалната и новата ситуация.
Производствени ресурсиенергийниматериални 
(възпроизводими и невъзпроизводими), финансови
трудовине­материални (предприемачествоопит
интелектуална собственост);
Печалба=TR­общи разходи ; TR(общи приходи) = 
P(цена) x Q(количество произведена продукция)
Икономическа/чиста печалбаобщи приходи – 
релативна цена на производственит фактори.
Производствена      функция  Qx = f (K,L,R); Qx­
количеството от даден продуктf – функция K– 
капиталL – трудR – природни ресурси / 
Разгърната прФ.: Qx = f (K,L,R,T,I); Т – 
технологични ресурси– информационни ресурси.
Краткосрочен:     фиксиран производствен 
капацитетт.епоне един производствен фактор 
остава непроменен./Дългосрочен:променливи са 
ВСИЧКИ  производствени фактори.
Производствени отношения в краткосрочен 
период:  (TP)общ продукт(MP)пределен продукт
(AP) среден продуктMP=? TP/  промяна в 
разходи за труд; AP= TP/ единица труд
MES ­ Минимално ефективен мащаб
Изокванта: Кривакоято представлява геометрично 
място на точкисъответстващи на различни 
комбинации на производствени факторис които 
може да се произведе дадено количество благо.
Изокости: всички комбинации на факторите Труд и 
Капиталкоито могат да бъдат закупени за 
определена сума.  C = w.L + r.K ; C – общи 
издръжки на производството за даден обем 
продукцияwL – разходи за труд (w – рабзаплата); 
rK – разходи за капитал (r – лихвен %).
Оптимален обем на производство: Допирната 
точка между кривата на изокванта и линията на 
изокоста изразява тази количествена комбинация 
от производствени факторипри която се 
произвежда най­голямо количество продукция.
Постоянни разходи   (FC)    – не зависят от обема на 
производството – амортизация на сгради и 
съоръжениялизингови вноскилихви по кредити
минимум персонал и дрAFC = TFC / QAFC – 
средни постоянни разходиTFC  ­ общи постоянни 
разходиQ – обем на производството.
Променливи разходи (   VC)    – зависещи от обема на 
производствокато : суровиниматериалирезервни 
частиработна силаразходи за реклама и 
промоции.
Пределни издръжки   (  MC): изразяват нарастването 
на общите издръжки при увеличение на п­вото с 1 
единица продукцияMC =  ?TC /? Q = ?TVC /?Q
Средни променливи издръжки   (AVC)   : 
издръжките за производството на една средна 
единица продукт. AVC = TVC/Q
Общи издръжки   (TC)  : TC = TFC + TVC
Общи средни издръжки    (ATC):     ATC = TC / Q; 
ATC = (TFC + TVC) / Q;  TFC – общи постоянни 
разходи; TVC – общи променливи разходи.
ATC = AFC + AVC; AFC – средни постоянни 
разходи; AVC – средни променливи разходи. 
Общ приход (Т   R  )  :    ТR = P x Q;  P – ценаP – 
количество продукт;
Среден приход    (AR):    AR = TR / Q = P x Q / Q = P
Пределен приход   (MR):    MR = ?TR / ?Q
   Максимизиране на печалбата при  :   P = MC
Перфектна конкуренция   :   Много голям брой 
фирмипроизвеждащи един и същ стандарт 
продукти е “ценоприемаща”, т.еНе може да 
формира пазарната цена.
Монополистична конкуренция   :    Много фирми
всяка продаваща диференциран продуктт.еТези 
продукти нямат перфектна взаимозаменяемост
Няма ограничения за влизане в бизнеса.
Олигополсамо няколко фирмипоради два типа 
ограничения за навлизане в бизнесамащаба на 
производствотоправителствени ограничения за 
броя на фирмите .
Монопол: Само една фирма обслужва целия пазар
Влизането в бизнеса е почти невъзможнопоради 
голям мащаб на производствотоправителствено 
ограничение или ограничени ресурси.
Общи приходи: TR = P x Q ; TR – общи приходи ; P 
­ цена ; Q ­ количество.
Икономическа печалба: TR – TEC / TEC = DC + IC ; 
TR­ общи приходи; TEC­ обща икономическа цена
DC – преки фирмени разходи за произвфактори
IC – непреки фирмени разходи (неплатено време на 
предприемачите)
Принцип на предаността:   Увеличи 
производството ако пределната полза е по­голяма 
от пределните разходи иобратнотоНай­добрият 
избор е обем на производствотопри който MB = 
MC ; MB – пределна полза; MC – пределни разходи.
Обща печалба: = (Ц – Ср.разходи
*
 Q
СчетовПечалба = TR – преките разходи;
ПРОИЗВЕЖДАЙ: Ц > AVC ; СПИРАЙ 
ПРОИЗВОДСТВОТО   :   Ц < AVC
Пазарна крива на предлагане:  Краткосрпазарна 
крива на предлагане показва отношението м/у 
пазарната цена и предлаганото Q от цялата 
индустрия
Пазарен излишък: разликата м/у пазарната цена и 
минималната цена (MC), при която производителя е 
готов да продаде продуктаИли производственият 
излишък = пазарната цена – MC за производителя.
Обща стойност на пазара: е равна на сумата от 
потребителският излишък и излишъка за 
производителя
Потребителският излишък:  е разликата между максималната 
ценакойто е готов да плати потребителя за дадено благо и 
реалната (пазарнатаценакойто е платил.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 юни 2021 в 16:50 студентка на 43 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Икономика, випуск 2021
11 май 2021 в 23:04 студент на 33 години от София - Нов български университет, факулетет - Магистърски, специалност - Счетоводство и одит, випуск 2021
20 фев 2018 в 18:36 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по математика и информатика, специалност - Компютърни науки, випуск 2017
19 яну 2018 в 12:30 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - mejdunarodna ikonomika i politika, специалност - МО, випуск 2012
03 юни 2017 в 22:13 ученичка на 23 години от Созопол - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2016
16 яну 2017 в 20:43 ученик на 23 години от Шумен - СОУ "Васил Левски ", випуск 2016
12 мар 2016 в 19:25 в момента не учи на 29 години от София
18 яну 2016 в 15:37 ученичка на 26 години от Варна - ГПЧЕ "Йоан Екзарх", випуск 2014
14 сеп 2015 в 00:40 в момента не учи на 37 години
28 авг 2015 в 18:26 студентка на 36 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски"
 
Подобни материали
 

Казус по микроикономика

19 мар 2006
·
2,288
·
9
·
1,068
·
474
·
4

В таблица 1 са дадени търсените количества от една стока при различни пазарни цени на същата. На базата на тази информация:
 

Учебник по Микроикономика (2 част)

10 дек 2007
·
1,027
·
13
·
3,288
·
877

Това е втора част от учебника по микроикономика за ПЖИ-то.
 

Учебник по Микроикономика (3 част)

10 дек 2007
·
592
·
12
·
3,612
·
315

Това е трета част от учебника по микроикономика за ПЖИ-то.
 

Микроикономика

09 яну 2008
·
703
·
13
·
5,082
·
254

Основни въпроси на общата теория на икономиката. Предмет на икономическата дейност са само ограничените блага. Ограничеността възниква, защото ресурсите не са достатъчни за задоволяване на неограничените човешки потребности. Ограничеността отговаря на...
 

Измерване на микроикономиката

19 мар 2006
·
837
·
7
·
1,481
·
81

Микроикономиката като наука. История на формирането на науката макроикономика. Основни измерители в икономиката.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика
изпитен тест по Микроикономика за Студенти
Тетстът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
15
422
1
27.05.2015
Тест по микроикономика за 4-ти курс
състезателен тест по Микроикономика за Студенти от 4 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
18
1
1 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Микроикономика. Пищови

Материал № 337405, от 13 май 2009
Свален: 282 пъти
Прегледан: 131 пъти
Качен от:
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 1
Брой думи: 655
Брой символи: 5,751

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Микроикономика. Пищови"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения