Големина на текста:
1.Обект, предмет, система на
учебната дисциплина.
Дисциплината съставлява един
елемент,част от научното
знание,наречено
специализирано познание за
сигурността.Това е клон от
общата съвкупност
дисциплини изучаващи
НС.Основно информационната
аналитична дейност има обект
предмет и понятиен
апарат.Обекта е съвкупността
от обществените отношения
,които се включват във връзка
с ЗНЗ на РБ-я.Тези отношения
пряко или не се отнасят към
проблемите , свързани с
гарантирането на НС на
РБ.Учебната дисциплина
поставяна цел да се разшири
общата научна представа в
състоянието на НС и вс.онези
принцип свързан с
инф.осигурен с информ.
обезпечаване, информ.
защитеност на НС , в
контекста на приоритетите
целите , основните функции и
субекти на Държавата ,
ангажирани към ЗНС
.Субектите са държа. органи ,
организации , ведомства , не
правителствени организации ,
юридически лица на които
държавата възлага ,
съответните правомощия за
ЗНС.В рамките на това
нормативно възлагане , на
тези субекти се конкретизират ,
определени функции и
дейности , които да извършват
и които са задължени да
осъществяват . Една от тези
функции е информационната .
Предмета е по стеснен като
обхват , той е състоянието ,
динамиката и измененията ,
закономерностите , същността
и съдържанието на основните
категории и понятия , които се
изпълняват и прилагат за
осъществяване на
информационната аналитична
дейност в сектора на
сигурността. Наред с това
предмет на учебната
дисциплина , са явленията
процесите , обстоятелствата ,
събитията към които
държавните орани за
сигурността насочват
вниманието си с цел
разкриване на заплахи ,
рискове и опасности ,
застрашаващи НС и тяхното
информационното
обезпечаване , анализ ,
изготвяне на планове върху
държавното управление .
Обществената безопасност е
понятие свързано със защитата
на личното право , правото на
лична собственост на живот .
органи за защита на
обществения ред –
полиция.Така опр.обекта и
предмета на учебната
дисциплина я разграничава от
различни отрасли.
Принципите на които се
основава учебната
дисциплина :принцип на
познавателността , принцип на
детерминизма - разкриване
насъщността , факторите и
условията за възникване на
събитията , чрез разкриване на
причинно следствена връзка.
Принцип за неотменимата
връзка м-у теорията и
практиката за сигурността в
с9лужбите за ЗНС на РБ.
Основната цел на учебната
дисциплина и основните
задачи са:
1.израждане на обективни
задачи за
информ.анал.дейност , като
процес извършен от службите
за сигурност и обществен ред.
2.представяне на
информ.анал.дейност като
информационна с-ма.
3.изграждане на навици и
умения за осъществяване на
обработка и анализ на
информацията .
4.създаване на практически
умения за анализ и оценка на
оперативната обстановка и
изготвяне на крайни
информ.продукти.
С-мата на учебната
дисциплина включва
преподаване и изнасяне на
уч.материал по няколко
раздела.
1.Въведение на информ. Анал.
Дейност.
2.Същността на
информ.дейност и
инф.общество
3.Същност и съдържание на
анал.процес, като
организация , цикличност ,
методи за извършване на
анализ
4.Технология на изготвяне на
информ.продукт.
Източници на уч.дисциплина :
1.Информацията като
своебразна субстанция ,
познание на сетивно и
абстрактно равнище
2.Практика на службите за
сигурност и общ.ред , като
професионална дейност.
- среда за сигурност
- оперативна обстановка
3.Създадената от поколенията
духовност и култура ,
отношението на нуки от
различен социален спектър.
4.Натрупаните в съзнанието на
народа и обществото ,
традиции , обичаи , норми на
етикета и морала , народна
идентичност.
Методи на уч.дисциплина
1.Исторически подход
разглеждат се отделните
понятия , явления , събития ,
процеси в 3 основни аспекта в
– миналото
- сегашното изражение
- бъдещо състояние
2.Философски метод-
разглежда отделните явления ,
процеси , феномени и тяхната
изменчивост . Самото развитие
философски е съвкупност от
статични моменти , които са
свързани по между си .
3.Кибернетичния подход-
предполага разгл. на
информацията , като
съдържание на определени
въздействия , което се
изпълнява в кибернетичната с-
ма , като част от управлението
и въздействията и изучаването
на тази връзка.
2. Познавателна ситуация,
глобални промени и нови
заплахи за сигурността.
Когато говорим за
познавателната ситуация я
свързваме със сигурността. Тя
представлява част от
цялостната геополитическа и
геостратегическа картина в
света. Геополитизма като
понятие и теория е създаден от
австрийския военен учен
проф.Клаус Хофе /1913г/ след
ПСВ. Той свързва географията
с политиката и измисля т.нар.
геополитическа теория. Според
него въпросите за сигурността
в различни точки на света са
неизменно свързани с
географските условия и
разположение на определена
територия. В тази връзка е
геополитическата теория за
обяснение на света. През 50-те
години на 20в Жак Ата лей
създава теорията на
Мондеализма, според която
света вече е обединен и
проблемите са свързани с
икономически проблеми и
финанси. Чрез тези две теории
възниква теорията за
сигурността на континента,
държавата. Имаме глобална ,
континентална, регионална
национална сигурност.
За първи път американският
президент Айзенхауер използва
понятието сигурност.
Сигурността представлява
стабилност, липса на
несигурност, породена от
различни видове заплахи,
опасности и рискове.
Сигурността ще разглеждаме в
три аспекта: -като състояние
на държавата, обществото, при
което са гарантирани защитата
на жизнените интереси на
личността, държавата и
обществото като цяло. НС е
устойчиво състояние на
нацията и държавата, при
което не са застрашени
икономическото развитие,
финансовата стабилност,
социалната стабилност,
жизнено важните интереси,
държавните граници,
националният суверенитет,
териториалната цялост и
независимост на страната от
нападение, политическия
натиск, държавата гарантира
това състояние със собствени
сили-специални институции, с
помощта на сродни служби и
организации били чрез
партньорство с други служби
от различни държави.
Националните интереси според
Конституцията са защита на
националните граници,
суверенитета, независимостта
и ненакарнимостта, лична
сигурност, запазване на
териториалната цялост,
запазване на икономическият
строй и националната система,
защита на конституционно
въведения ред и обществена
система , защита на
независимостта на трите
власти, въведено от
Монтескьо, недопускане
накърняване на единството на
нацията , унитарност, защита
на правата и свободите на
гражданите и европейските
ценности.
-като способност на държавата
да се само организира и създаде
такива механизми и
институции, системи от мерки
които в тяхната съвкупност и
позволяват навременното
разпознаване на процеси,
събития, които биха
застрашили сигурността.
Държавата развива способност
за недопускане на вреди и щети
за обществен живот като цяло
или на отделни сфери.
Способности на държавата са:
1.правни, нормативни
2.отбранителни
3.икономически
4.разузнавателни и контра
разузнавателни- като чувство
на гражданина, че са защитите
на неговите лични права.
Основни структурни елементи
на НС
-политическа сигурност
-икономическа сигурност
-социална сигурност
-екологична сигурност
-демографска сигурност
-културна сигурност
-отбранителна сигурност
-информационна сигурност
Тези елементи формират трите
основни стълба на НС- външна
сигурност, вътрешна и военно-
отбранителна сигурност.
Икономиката на държавата по
отношение на реализацията на
НС вкл.:
1.реализация на националните
интереси
2.реализация на националните
интереси
3.реализация на националните
приоритети
НС включва разкриване и
неутрализиране на външни
заплахи, създаване и
поддържане на институции,
органи за сигурност,
организация и управление на
силите за ЗНС в нормални
условия и извънредни
ситуации, осъществяване на
предварително, текущо и
последващо планиране по
всички елемент на НС извън
пределите на нашата страна.
Тук е включена стратегията за
НС.
Заплахи за НС са възникването
на процеси и явления, които
имат обективен характер,
могат да бъдат от природно
или не природно естество,
които могат да нанесат вреди.
Тези заплахи могат да бъдат
предвидими или пък
инцидентни. Когато се намеси
човешкия фактор, субективно ,
с цел засягане,
дестабилизиране на държавата,
говорим за опасности за НС.
Рискове за НС-имат вътрешно-
системен характер. Могат да се
появят в резултат на
неправилно взети решения.
Рисковете са свързани с
равновесие в институции,
системи от мерки, свързани с
националната система за
сигурност на държавата.
Инф.общество-през 21в
анализатори на геополитиката,
считат че човека е изправен
пред планетарност,
унифицираност. Основни
аспекти се свързва до свободен
достъп до пазара и световни
пътища, отделни фирми,
достъп до суровинни
източници.
ЕС критикува България-
деверсификация на източници,
трябва да се стремим към
енергийни източници от
различен вид. Теория на
устойчиво самостоятелно
развитие. Проблема с водните
източници, инф.общество е
свързано процента на
глобализация, процеса на
материални блага, процеса на
духовен и естетически тип.
Създаването на блага в 21в е
невъзможно без обработката на
информация. Информацията и
нейното усвояване имат
преимуществен характер.
Всички тези неща довежда до
извода, че съвременното
общество се основава на
значението, като самото
значение, съдържа в себе си
изкл. потенциал и
информация, което превръща
зн-ята в стратегически
ресурси. Значението на
информацията, в
съвременното,разгл. като инф.
общество, може да бъде
отчетено в няколко аспекта.
Първо информацията се ползва
като пряк участник в
производствения процес,
свързано с ноу-хау проекти,
лицензи. На второ място е
символното значение на инф-
ята. В тази връзка посочваме
ролята на информацията в
инф.общество., организирането
и пренасянето на финансови
ресурси. На 3-то място
значението на информацията
участва намаляване ролята на
природните ресурси.
Четвъртото - с използването на
информация се променя
съществено изп. на труда в
различни дейности. Пето-този
т.нар сектор на инф.труд, в
някои сектори на живота се
превръща във водещ. На шесто
място инф.процеси стоят в
основата на глобализацията.
Те се съдържат във всички
онези процеси, присъщи на
глобалния свят.
3.Същност на информацията
на социални измерения
Понятието информация
произхожда от лат. Injormio –
запознаване ,представяне.През
последните години се появи и
наука за информацията , която
се занимава със същността и
информ.потоци.Науката се
нарича
информология.Приложение на
информ.- изпълнява се от
всички науки и учебни
дисциплини и има не само
еднозначен,но и
интерференциален характер .
Информацията е второта
производна материя ,като
първа производна е енергията .
Информацията е възможна
като следствие от
веществената същина на
материята.Само при енергията
и нейната системност има
информация.Основана
инф.аналитична дейност е
съвкупност от сведенията за
събитията ,процесите и
обстоятелствата в околната
действителност и връзките
между тях.При разглеждане на
информацията в тази
дисциплина ще изпълнява два
основни подхода.
- Антрибутивен подход
разглежда информацията като
свойство на материята
,отражението на същността на
предмета ,представлява
обективна даденост
- Кибернетичен подход въз
основа на кибернетиката ,
информацията се разглежда
като функционално явление,
свързано с биологичните ,
техническите системи ,
информацията се явява като
особена форма на
възпроизвеждане
,трансформиране в друга
система.Ролята на информация
се отнася към новото и
въплъщение.
Аспекти на информацията .
- Информацията като
отражение на обективната
действителност ,онези импулси
,които получаваме като знания
за заобикалящата ни
действителност .Отражението
бива пряко и непряко ,
опосредствено .
- Информацията като снета ,
като снимка , с която се
намалява неопределеността на
наличните знания за даден
обект.
- Установяване на някаква
поредност , отрицателна
ентропия- мярка за хаоса.
Социалната информация е най
разпространения вид ин-я. Тя
отразява обективната
действителност комплексно и
обикновено включва вътрешни
необходими за състоянието на
социалните системни
знания.Обикновено ин-ята
съдържа сведения за външната
среда и вътрешното състояние
на с-мата.Всеки обект се
разглежда като
информ.източник.Информ.пото
к в който участва
информацията протича в
следната последователност:
От обект източник до друг
обект потребител чрез канала
за връзка между двамата .
Канала се нарича транспортно
информ.среда , по него се
пренася енергетичния импулс
наречен информация.
4.Отклонения на
информацията.
Дезинформация.
В зависимост от начините за
създаване , ползване и
възприемане на информацията
, съществуват различни
трактовки за достоверността
на информацията . Познати са
3 основни отклонения от
информацията :
1.ДЕЛПАЦИЯ – изкривяване
на действителността , в
резултат на грешни
разбирания
2.Аберация – отклоняване на
действителността поради
пречупване на Информац.
импулси , в резултат на
неправилни субективни
особености.
3.ДЕЗИНФОРМАЦИЯ –
целенасочена съзнателна
промяна на информацията.Тя е
съвкупност от сведения , които
съдържат информация не
съответстваща на
действителността , която се
използува за създаване от
обекта потребител или от 3 ти
лица на такива представи , въз
основа на които те вземат
управленски решения ,
считайки ги за правилни , а в
същото време са изгодни за
обекта поднесъл тази
информация. Този процес се
нарича дезинформиране .
Дезинформацията бива :
1.информация съответстваща с
истината , но отпреди много
време и вече е неприложима –
бяла дезинформация.
2.Съвкупност от сведения ,
една част истинни , а други
неистинни – сива
дезинформация.
3.Дезинформация , която
съдържа съвкупност от
сведения , които са
изфабрикувани и изцяло
измислени. Подават се по
информ.канали с надежда да
не се провери информацията –
това е черна дезинформация.
Методи на дезинформация:
- Метод на премълчаване
- Метод на общата приказка ,
разпространяват се слухове
наред с истини
- Метод на игра с времето
- Метод на раздробяване на
информацията
- Метод на занимаване с
информацията – съществените
факти отстъпват на изобилието
на различни теми.
- Метод на димната завеса
заради слухове , истинските
факти стават трудно
различими.
- Тактиката на ехото –
фалшиви истории се подават
на чуждестранен печат с цел да
бъдат върнати с обратен знак.
- Метод на голямата лъжа
колкото по страшно звучи по –
голям е ефекта
- Метод обръщане с главата
надолу , дадено събитие се
трансформира в неговата
противоположност.
- Метод на демонстрацията
макети се показват , правят се
експозиции
- Метод на разиграването
проиграва се дадена ситуация ,
с цел да се забележи от
околните .
Всички методи целят да се
заблуди потребителя относно
истинността , да се отложи във
времето адекватно вземане на
управленски решения , да се
извлече полза.
Дезинформацията се използва
като общ метод на разузнаване.
5. Информационна война.
Информационно
превъзходство.
Информационната война
Информационна война е
конфликт на интереси,
противопоставяне на
конкуренти, които се стремят
да въздействат един спрямо
друг в различен мащаб.
Инф.война се свързва с
въздействие върху
общественото съзнание чрез
използване на методи,
практики, най-вече с
използване и прилагане на
информацията,
инф.инструменти за
придобиване на различни
видове инф.преимущества. В
по-тесен смисъл инф.война е
въздействие върху
инф.структура на конкурента,
като например въздействие
върху комуникационните
възли, инф.центрове, центрове
за управление на важни
обекти, въздействие в
техн.средства за пренос на
информация, деструктивно
въздействие върху
държ.оптически кабел, върху
трите власти
съд.,изпълнителна и
законодателна върху локални
мрежи и локални инф.центр.,
инф.война при електронните
медии.
-Закон за зашита на
класифицираната информация
-2002г-определя реда за
съхраняване, ползване на
информация, която има
значение за държавата.
Приложение №1 към чл.25 от
конституцията са посочени
всички елементи, които
представляват държавна
тайна.
-Закон за достъп до обществена
информация-2002г-
регламентира реда и
организацията за предоставяне
на информация от публични
обекти.
-Закон за защита личните
данни
*трите имена
*постоянен адрес
*ЕГН
-Закон да държ.агенция НС –
20.12.2007г.
Това са нормативните актове,
също и редица споразумения,
доклади и др.
Информационното
превъзходство е статут, който
изразява превъзходство на една
общност спрямо друг обект по
отношение на обема и
качеството на инф.ресурси.
колкото това предимство е по-
осезаемо, толкова
инф.превъзходство е по-
значимо и осезаемо.
Информационното
превъзходство се прилага в:
-технико-технологичен аспект
на една държава да събира,
съхранява и предава
информация. Ето защо
държавите се стремят към
създаване на монопол /напр.
САЩ/
-идейно-съдържателна страна е
втория аспект, който се
реализира въз основа на идеи,
схващания, идеологии в
духовната сфера, т.нар мека
власт, която включва
качеството на информация,
разпространяване на
инф.послания, приобщаване
към определени идеи и
образци, налагане на тези чрез
инф.инструменти. Включва две
нива – лично ниво – до
определения отделен човек.
Другото ниво е към цялото
публично пространство.
Проактивното поведение е
свързано с инфо-тактики,
където се използват различни
тези и направления за
инф.превъзходство.
6.Информационни фактори на
националната сигурност
НС представлява състояние на
обществото , при което са
гарантирани и подредени
национални цели
,интереси,гарантира се
нормалното развитие на
икономиката, културата и
духовното състояние
,производството ти
възпроизводството на ценности
. НС е способност на държавата
да улавя преждевременно
заплахите и да осигурява
нормалното развитие , с оглед
защита на национални
граници, суверенитета ,
единството, устойчивостта ,
комуникационните и
съобщителни системи . НС е
чувство за сигурност на
гражданина , на етноса.
Състоянието на НС трябва да
се поддържа и обхваща от
следните информационните
фактори .
1.Потенциала за поддържане ,
защита и разширяване на
информационните ресурси и
способности на НС . Крайно
време е да се въведе в действие
създадена единна система за
противодействие на
престъпността . Идеята е да се
създаде информационен
пръстен между всички
институции , които имат
отношение към
престъпността.
2.Състояние на масова
съзнание – постоянно
наблюдение и оценка каква е
податливостта на
информ.въздействие върху
народа в определен момент.
3.Балансираност на
информационните въздействия
и балансираност като
равновесие на службите за
защита , за да противодействат
на тези въздействия .
Държавата има т.н Доктрина
за развитието на тази цел.
4.Състояние на информ.
Инфраструктура – каква е
степента на надеждност на
отделните информ.места ,
какво е нивото на тяхната
защитеност от
нерегламентиран достъп . В
информ.анал.дейност има 3
вида достъп .
- общ – открит достъп до
информация
-органичен достъп до
информация
- закрит достъп – никой няма
право да се допира до тази
информация
5.Реализация на правота на
личността .
7.Ролята на “i” в системата на
Н.С.Обект, предмет и цел на
информационната дейност.
Информационната дейност в
системата на Министерството
на вътрешните работи се
изразява в изп. на
Конституцията,общодържавни
те изисквания и
нормативни,европейските
стандарти и конституциалните
разработки за ЗНС и за
инф.дейност на Р.Б.Основните
елементи на инф.дейност,като
обект,предмет,цел,задължител
но са заложени в
конституцията за
информационната дейност
създадена от министъра на
вътрешните работи през
2000г.Информационната
дейност на МВР е основен вид
дейност,която представлява
същностен елемент и неделима
част от управленска и друга
технологична
дейност,едновременно с това
инф.дейност е основен предмет
на дейност на спец.създадените
за целта специализирани
структури.В същото време
инф.дейност на МВР е
съществена част от дейността
на право раздавателната с-
ма.Принципите на инф.дейност
чрез които тя съществува са:
-законосъобразност-със
съответните законови
разпоредби
-принципа на обективност-
предполага изготвянето на
инф.продукти да е съобразено с
обективния анализ на
събитията и фактите ,които са
отразени в тях
-пълнота и своевременност-
това разглежда отделните
проблеми по възможност от
вътрешни ъгли и страни
-секретност
-достъпност
-организационна и
икономическа целесъобразност
-съчетаване на централизма с
де централизма при
управление на
информационните потоци
-информационното вз-вие и
задължително информиране на
службите-„необходимост да се
знае”
-защита на инф.документи и
другите носители на „I”,както
и защита на средствата за
работа с тях
-възможност за интегриране
на данните в инф.фондове-
трябва да има „сводимост”
между отделните
алгоритми,при които се ползва
„i”
-защита на личните права на
гражданите при събиране на
данни за тях
Целта пред инф.дейност на
МВР е създаване на
необходимите условия за
оптимално използване на
оперативната и др.”i”,която се
намира в системата на
службите за сигурност и
обществения ред на РБ.За
реализация на тази цел се
решават следващите
инф.задачи:
1.Облекчаване на инф.дейност
и централизация на осн. на
територия,юридическо
състояние и др.
2.Оформяне на инф.фондове и
свързването им в единна
инф.система
3.Удовлетворяване на
инф.искания на служителите и
съответните инф.звена,които
имат правомощия за ползване
на тази „i”.
Функции на информационната
дейност:
1.1.Да се задоволи
потребността от „i” - за
професионални
потребности,като
разузнавателна,охранителна,ра
зследваща и др.дейности към
МВР,ЗАБ и т.н
1.2.Осигуряване на дейности,в
които Б-я участва като
партньор
1.3.Осигуряване чистотата на
водните басейни,въздушното
пространство
1.4.Осигуряване на
дейности,свързани с подбора и
назначаването на кадри за
системата на МВР и др.звена
1.5.Осигуряване на
потребностите от „i” на др.д-ви
по тяхна заявка СИРЕНЕ-
специална система
2.Осигуряване на
парламентарния и вътрешния
контрол на министерството
с„i” ;предоставяне на „i” на
разл.
Комисии,министри,председате
ли и т.н. ,президента
ДАНС-държа.агенция НС
3.Подпомагане на службите
при осъществявaне на тяхната
дейност-всяка една служба в
МВР изп.функцията за
инф.аналитична
дейност.Подпомагане озн.,че
всяка дейност,която службата
изв. ,трябва да бъде подплатена
с „i”.
4.Подпомагане на упр-е в
службата за сигурността и
опазване на обществения ред-
цялостния
управл.цикъл,трябва да е
снабден с
„i”,мнения,становища
5.Информиране на външни
потребители
Министерството е длъжно да
информира
съотв.служби,които имат
отношение към опазване на
общ.ред,в рамките на техните
професионални задължения.
МВР-сигнална ф-ция-ранно
сигнализиране за проблеми за
НС
Видове инф.дейност в МВР
-пряка-събиране и обработка
на символ и стойност
-осигуряваща-експлоатация и
поддръжка на технологии-
поддържане на „i” среда
-специализирани
инф.технологии- за реш-не на
упр.зад. чрез комплексно и
цялостно инф.осигуряване
Приоритети на инф.дейност в
МВР
-комплексно оперативно „i”
осигуряване на конкретна
задача
-„i”-анал.д-ст за подпомагане
на управленските нива и реш-я
-„i”-дейност при екстремални и
кризисни инциденти и
ситуации
-„i”-дейност при
предотвратяване на”i”
престъпност-
кибертероризъм,пробив на
инф.с-ми и др.
-изв.на стратегическа „i”
дейност-извеждане на
прогнози,разработване на
приоритети,цели,зад.в
дългосрочен
план.Стратегическия анализ
винаги е свързан с обосновани
прогнози.
8.Роля на „i” в системата НС
Източници и потребители на
„i”
Принципи на „i” осигуряване
Понастоящем в Б-я има
следните служби за ЗНС
-ДАНС-държа.агенция
НС,която вкл.бившата агенция
сигурност,дирекция защита
средствата за връзка от
МВР,дирекция оперативно-
техн. „i” от МВР
-Нац.разузнавателна служба
при президента на РБ
-Нац.служба охрана НСО
-Служба военна информация
към министерството на
отбраната
-Служба сигурност,военна
полиция и военно разузнаване
към министерството на
отбраната(вече е към ДАНС)
Служби за общ.ред са:
1.Нац.служба полиция-вкл.са
Главна дирекция,ППОРП-
криминална, икономическа
полиция
-Главна дирекция за борба с
организираната престъпност
-Главна дирекция Гранична
полиция
-Главна дирекция
Жандармерия
-Дирекция Миграция
-Специализирания отряд за
борба с тероризма
-Авиозвено
2.Нац.служба пожарна
безопасност и защита на
населението
Държ.агенция НС извършва:
- Функция по наблюдение,
разследване, обезпечаване с
цел осигуряване на НС,
запазване суверенитета и
единството на нацията, i
желана от чуждестранни
партнъори, участие на лица в
корупция и връзки с
организираната престъпност,
прилагане на сила или
използване на общоопасни
средства, екологична сигурност
, иконом.стабилност, защита на
класифицираната инф-я.
ДАНС и службата по защита на
класифицираната i са 2-та
органа, които издават
разрешение за ползване на
класифицирана i.
- Функции по опр. на
стратегически дейности и
обекти за годината, които са
жизненоважни
- Деструктивно въздействие в/у
i с-ма
- Международен тероризъм и
екстремизъм
- Незаконна международна
търговия с оръжия и
боеприпаси
- Незаконно производство,
съхраняване и
разпространение на опасни
средства, наркотични в-ва,
когато това поражда опасност
за нормалното функциониране
на държавата.
- Трансгранична организирана
престъпност, когато поражда
опасност за НС
- Незаконни миграционни
процеси, застрашаващи НС
- Сключване на неизгодни
договори, оползотворяване на
средства от ЕС чрез измама
ДАНС осигурява аналитична,
координационна, методическа
дейност чрез собствена или на
др. органи i, които са полезни
за НС.
Обекти на НС спрямо
потребители на i-информа.
състояние на сис-мата,
състояние на самата система от
гледна точка на външната
среда, състоянието на сис-мата
за НС от гледна точка на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обект, предмет, система на учебната дисциплина

Дисциплината съставлява един елемент, част от научното знание, наречено специализирано познание за сигурността...
Изпратен от:
ludmilachanova
на 2009-05-11
Добавен в:
Лекции
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
217 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Национална служба "Сигурност"


Национална служба "Сигурност" е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации или лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и...
 

Национална сигурност


Мисии и задачи на въоръжените сили Военната доктрина регламентира функциите на въоръжените сили, които определят и параметрите за тяхното структуриране, развитие и използване. Основните функции на въоръжените сили са:...
 

Опасност, риск, сигурност

24 ное 2008
·
497
·
9
·
5,800
·
264
·
2

Понятието “сигурност”е многоаспек-тивно,трудно е да се дефинира точно.В българските и чуждестранни тълковни речници,е дадена информация за група понятия и техните симптоми,които ще улеснят разглеждането им:...
 

Политики за сигурност


Често на политиката за информационна сигурност “Управление на човешките ресурси” не се отделя нужното внимание. Не се отчита факта, че служителите могат да са най-добрия приятел и най-опасния враг на информационната сигурност на всяка организация...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
66
1
2 мин
14.10.2013
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
1
1
2 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Обект, предмет, система на учебната дисциплина

Материал № 335684, от 11 май 2009
Свален: 217 пъти
Прегледан: 218 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 5,807
Брой символи: 53,243

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обект, предмет, система на учебната дисциплина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения