Големина на текста:
1).Понятие за МПП и глобалната международна с-ма
МПП е международно-междудържавно право.Това е с-ма от правила които уреждат
отношенията м/у субектите на м/ународното право.
В света има разл. с-ми и те взети като цяло са обхванати от една глобална м/унар.
с-ма, която може да бъде разделена на две части:1-са м/ународните
неправителствени отношения(МНО);2-са м/удържавните отношения;
По-голяма част от глобалната м/ународна с-ма всъщност представлява
м/удържавните отношения.
Чрез глобализацията се цели всички народи и д-ви заедно да решават глобалните
проблеми.
3).Възникване и развитие на МПП
Науката за МП е свързана с името на холандския учен Хуго Гроций(16-17век).Той
единствен успява да изведе принципите на МП.
МП възниква паралелно с м/държавното право.В момента, в който възникват 2 д-
ви, възникват и м/удържавните отношения и МП.Постепенно с възникването на все
повече и повече д-ви възниква и т.нар МП.
В началото на 19век регионалното МП започва да преминава в универсално,
каквото е и днес.Терминът съвременно МП означава действащо МП.Съвременното
МП започва да се формира след 2-рата световна война, като принос за това има
създадената през 1945г. ООН.Устава на ООН съдържа 7 от 10-те принципа на МП.
А те са: 1-забрана на употребата на сила и заплаха със сила;2-мирно разрешаване
на м/унар. спорове;3-ненамеса във вътрешните работи;4-право на масите и
народите на самоопределяне;5-равноправие м/у д-вите;6-сътрудничество в
съответствие с устава на ООН;7-добросъвестно изпълнение на поетите договорни
задължения;8-ненарушимост на д-вните граници;9-териториална цялост;10-
зачитане на правата и свободите на човека
5).Съотношение м/у вътрешно и м/ународно право.МПП и м/ународното
частно право --- Съотношението се определя от редица фактори.Това е
закономерна особеност на развитие на обществените отношения, които от своя
страна налагат взаимодействие както в правотворческата така и в
правоприлагащата дейност.Вътрешнодържавното право е главно средство за
осъществяване на нормите на МП, а от своя страна МП е средство, с което в
м/удържавните отношения държавите реализират нормите на вътрешното право,
целите и принципите на външната политика и дипломацията.
Принципите и нормите на съвременното МП оказват съществено влияние върху
усъвършенстването на вътрешнодържавното законодателство.В редица м/ународни
договори пряко се формулират задълженията на д-вите за приемането на нови или
изменението на стари закони.Напр.-пактове за правата на човека, договори за
опазване на околната среда и др.
През 1989г. се приема резулюция относно приоритета на м/ународните ценности
над националните.Тя включва върховенство на МП над вътрешнодържавното.
МПП и МЧП широк смисъл МПП и МЧП уреждат МО.МПП урежда
междудържавните отношения, МЧП преди всичко гражданскоправните с
международен аспект.В основата на МЧП лежат не само вътрешните закони на д-
вите, но и нормите на м/ународни договори, а също така и принципите на МП.
Съществува тенденция към задълбочаване на съотношението м/у нормите на МПП
и МЧП.Така например се сключват все по-голям брой дългосрочни икономически
договори м/у д-вите.
6).Понятие и видове субекти на МПП
Субектът на МП е независим е независим участник в МО, притежаващ
правоспособността самостоятелно да осъществява права и задължения,
произтичащи от м/у народноправните принципи и норми.
Д-вите са суверенен субект на МП, а м/ународните организации са вторичен
несуверенен субект на МП;;ЕС е хибриден субект понеже д-вите членки на ЕС
прехвърлят част от своя суверенитет на ЕС;
Специфични субекти на МП са: 1-държавноподобните образувания(в миналото са
съществували т.нар. свободни градове и т.нар. свободни територий.Днес това е
Ватикана(град д-ва))—Те са създадени съгласно м/народен договор,които се явява
и тяхна конституция.Те не разполагат с армия, а само с полиция.
2-нациите и народите стремящи се към независимост
3-за определен случай са: а).физическите лица(са субект на МПП само когато става
дума за военни престъпления и престъпления против човечеството);;б). Транс
националните корпорации(когато сключват договори с д-вите и докато този
договор действа са субект на МПП)
7).Признаване според МПП – видове, форми и последици
Признаването е акт на една или група д-ви, с който пряко или коствено се
констатира появата на нов субект на МП.
Видове субекти,които се признават съгласно МП: 1- традиционно се признават
нововъзникналите д-ви, но могат да се признават и нови правителства(когато са
взели властта по неконституционен път);; 2- нетрадиционно се признават
въстанали или воюващи нации, съпротивителни движения и правителства в
емиграция;; 3- временно се признават нации и народи стремящи се към
независимост, националноосвободителни движения, които предстои да създадат д-
ва, която ще бъде призната окончателно.
Форми на признаване: А)>ОФИЦИАЛНО::1- де факто - традиционна ф-ма.то се
прилага като предходна крачка преди пълното признаване.Например установяват
се консулски отношения,сключване само на търговски договори;;;2- де юре –
автоматично установяване на дипломатически отношения;;;;Б)>НЕОФИЦИАЛНО
– се признават с едностранен временнодействащ юридически акт, с които д-вата
влиза в контакт с новосъздалата се д-ва за решаването на конкретен въпрос.
Съпроводено е със специална нота, в която се посочва, че независимо възникналите
временни отношения, нововъзникналата д-ва официално не е призната.
8).Международно правоприемство.Осн.м/унар договори
Правоприемството-според МП е преминаването на права и задължения от една д-ва
към друга и носенето на отговорност за д-вната територия.
Видове правоприемство: пълно и частично
Пълното правоприемство се предполага при възникването на нови д-ви на мястото
на вече несъществуваща д-ва, а във всички останали случаи има частично
правоприемство.
--правоприемство на договори при образуването на д-ва в резултат на отделяне от
територията на д-ва която с-вува като субект на МП (-всеки договор, който в
момента на отделянето е бил в сила, ще продължава да действа по отношение на
останалата част от д-вата)
--правоприемство на договори при разделянето на една д-ва на няколко
самостоятелни (-всеки договор, който е бил в сила в момента на разделянето,
продължава да бъде в сила за всички разделени д-ви, освен ако те не се договорят
нещо друго)
--правоприемство на договори при образуването на д-ва след сливане на няколко
д-ви (-всеки договор, който е бил в сила по отношение на една от слелите се д-ви,
продължава да бъде в сила по отнош. на д-вата приемник)
9).Отговорност според МП.
Под м/ународно правна отговорност се приемат правните последствия, настъпващи
в резултат на неизпълнение или нарушаване от субекта на МП на м/унар.
задължения. М/ународноправната отговорност е договорна (когато настъпва с
разпоредбите на м/ународен договор) и деликатна (при неизпълнение или
нарушение на общите принципи и норми на МП;нпр. агресия, геноцид, екоцид).
Устава на ООН предвижда отговорност за престъпления насочени против
м/ународния мир и сигурност, правата на човека и т.н. Основание за възникване на
отговорност за субекта на МП е извършването от него на м/ународно
правонарушение. Към съставните елементи на м/ународното правонарушение
могат да се изведат:: действието или бездействието, с които се нарушават
определени норми;; установяването на противоправното действие и нанасянето на
ущърб. Абсолютната отговорност произтича от специални м/ународни договори,
предвиждащи възстановяването на материален ущърб, нанесен в резултат на
правомерна дейност.В случаите, когато в договора не е определено понятието
ущърб, отговорността на практика е неограничена. Има случаи, когато субекта на
МП се освобождава от отговорност. Това са случаите, когато обстоятелствата са
извън неговия контрол: стихийни бедствия, война, граждански безредици,
епидемии и др. Държавата не може да се освободи от отговорност, освен ако:: бъде
постигнато съгласие м/у д-вите относно противоправното действие на едната от
страните; действията на д-вата са били с цел самоотбрана съгласно МП; действията
на д-вата са предизвикани от противоправните действия на друга д-ва.
Видовете и ф-мите на отговорност според МП могат да бъдат разделени главно на
материална и нематериална. Нематериалната (или политическата) отговорност е
тясно свързана с материалната и често единия вид поражда другия и обратното.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 май 2019 в 01:45 студент на 25 години от София - Нов български университет, факулетет - Правни науки, специалност - Право, випуск 2015
03 фев 2017 в 19:40 родител на 54 години от София
16 ное 2016 в 12:25 в момента не учи на 55 години
17 авг 2016 в 16:29 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Право, випуск 2020
31 май 2016 в 08:38 ученичка на 29 години от Велико Търново - Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2009
01 фев 2016 в 10:16 в момента не учи на 49 години от Варна
14 дек 2015 в 19:10 ученик на 27 години от София - Професионална гимназия по телекомуникации, випуск 2010
 
Подобни материали
 

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита

08 май 2008
·
480
·
33
·
6,838
·
287

Правата на човека в Европа и механизми за тяхната защита. История на ангажирането на ЕС с ПЧ.
 

Частно и публично право

16 апр 2009
·
152
·
1
·
288
·
123

Частно и публично право От гледна точка на разделеността на правото на дялове то е съставено от частно и публично, вътрешно и международно, материално и процесуално. Частното право е система от правни норми, които регламентират отношенията между...
 

Търговски дружества

23 ное 2006
·
929
·
4
·
724
·
90

Според чл.63 ал.1 от Търговския Закон търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.В предвидени от закон случаи може да се учреди дружество и от едно лице...
 

Международно публично право - пищови

22 окт 2008
·
814
·
9
·
9,624
·
250
·
3

МПП представлява самостоятелна система от правни норми.Тя не е дял от националното право. В зависимост от международните отношения, които регулира, международното право се разделя на отрасли - дипломатическо право.
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
232
·
14
·
2,218

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Основи на правото за 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Подготвящ тест по Основи на правото, включващ въпроси за основни понятия по дисциплината. Има само един верен отговор на всеки въпрос. Време за решаване - 20 мин.
(Лесен)
20 минути
10
31
5
1 мин
19.04.2019
Право на ЕС
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е свързан с институциите в Европейския съюз и договорите в Европейската общност. Обхваща въпроси, свързани с компетенциите и правата на страните членки.
(Лесен)
40
1
1
11 мин
06.06.2019
» виж всички онлайн тестове по право

МПП

Материал № 335586, от 11 май 2009
Свален: 76 пъти
Прегледан: 66 пъти
Предмет: Право
Тип: Лекция
Брой страници: 14
Брой думи: 5,273
Брой символи: 32,928

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "МПП"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения