Големина на текста:
Въведение в банковото дело
1.Пари – всеобщ еквивалент, изразително определени социално – икономически
отношения и важен елемент от пазарната икономика.
Функциите са:
- платежно средство
- размерно средство
- мярка на стойността
- средство за натрупване
2.Инфлация – обезценяване на покупателната стойност на парите.
Според нарастването тя бива:
- умерена инфлация (цените нарастват до 10% годишно)
- галопираща (цените нарастват от 20% до 200% годишно)
- хиперинфлация
3.Лихва
а) характеристика - абсолютна сума, която кредиторът получава от своя длъжник като цена
(наем за използването на дадения в заем капитал). Много важен въпрос при управление на
лихвата е нейния източник. При физически лица (граждани) източници могат да бъдат: трудови
доходи, доходи от хонорари и други подобни, доходи от наеми, доходи от ренти, други доходи.
При фирмите ( юридически лица) са: доходи от основна дейност, доходи от финансови
операции, доходи от инзвънредни операции.
б) видове теории за лихвата
- въздържателна теория
- класическа теория
- производителна теория
- лихвена теория за времево предпочитание
в) видове лихви
- според характера на сделката
* депозитна (влогова лихва)
* кредитна (заемна лихва)
- според това дали лихвата се прибавя към главницата или към сумата на депозита
* проста лихва
* сложна лихва
- според момента на начисляване и плащане на лихвата
* декуразивна лихва (начислява се и се плаща в края на лихвения период) – стандартна лихва
* антиципативна лихва (начислява се и се плаща в началото на периода) – авансова лихва
4.Лихвен процент
а) същност – лихвата определена като относителна величина се нарича лихвен процент. При
управлението на лихвения процент е необходимо да се определят две граници:
- долна граница на лихвения процент – тя зависи от размера на средствата необходими за
издръжка и възпроизводство на кредитора.
- горна граница – тя се определя от нормата на печалбата от дейността (отрасъла, за който се
иска кредита)
б) фактори влияещи на равнището на лихвения процент
- съотношението между търсенето и предлагането на заемни средства на финансовите пазари
- времето за което парите са дадени на заем или депозит
- рискът, който поема банкера при отпускане на кредит
-размерът на кредита или депозита
- инфлация
в) видове лихвени проценти
- в зависимост от срока
* краткосрочни
* средносрочни
* дългосрочни
- в зависимост от институцията която ги определя
- лихвен процент определян от търговските банки и от централната банка
- в зависимост от вида на банковата операция
* по кредити
* по депозити
- в зависимост от това дали отчитат влиянието на инфнацията
* номинални лихвени проценти
* реални лихвени проценти
Финансово посредничество
1.Финансова система
а) характеристика – финансовата система на една държава представлява съвкупност от пазари ,
институции, закони, регулациите, чрез които се търгува акциите, облигациите
и други финансови инструменти и се определят лихвените равнища.
Елементите са:
- финансови пазари
- финансови институции
- финансови закони и регулации
- финансови техники
б) функции на финансовата система
- спестяване
- запазване покупателната стойност на парите
- осигуряване на ликвидност
- кредитна функция
- разплащателна функция
- политическа функция на банките
2.Финансово посредничество – това е дейността на финансовите институции свързана с
акумулиране на временно свободните парични средства и последващото им влагане или
пласиране в различни активи с цел извличане на печалба. Функциите и значението на
финансовото посредничество за икономиката на страната се изразява в следното:
- допринася за увеличаване на натрупванията (спестяване)
- подобряват се разпределителните механизми при извършване на инвестицията
- при развито финансово посредничество се привличат капитали отвън или се ограничава
отлива от страната
Според функциите на финансовото посредничество в икономиката те биват:
- частни финансови посредници – това са лицата, които извършват финансово посредничество
без да имат лиценз от съответната институция и нямат съдебна регистрация в Агенцията по
вписванията.
-квази-публични финанси – банки (централната банка и търговските банки), не банкови
финансови институции (пенсионни фондове, застрахователни компании, лизингови компании,
финансови къщи, взаимни фондове)
3.Причина за силната регулация (наблюдение) на финансовия сектор
а) нуждата да се осигури информация за потенциалните инвеститори
б) нуждата да се осигури стабилност на финансовите посредници, понеже те работят предимно
с чужд капитал
в) регулиране на финансовия сектор създава условия за подобряване на контрола върху
състоянието на икономиката
4.Възникване и развитие на банките
а) характеристика на банките
- в теорията и практиката най-често се използват операции с пари и парични капитали
- банката превръща парите в капитал
- банката е специализирано стопанско предприятие, което предлага широк набор от цени и
услуги с цел задоволяване потребностите и интересите на клиентите.
б) видове банки
-според мястото на банката в икономиката
* централна (емисионна) банка
* търговска (обслужваща) банка
- според формата на собственост на капитала на банката
* частна
* държавна
в) банкова система – съвкупността от всички банки и банкоподобни институции, които
функционират в нея към определен момент. В момента банковата система на България е
изградена от: БНБ, търговски банки (около 30), не банкови институции. В своето развитие
банковите системи са преминали през два стадия на развитие. Първият тип е еднозвенна
(едностепенна) банкова система. При нея Централната банка е едновременно емисионен, касов,
разчетен,платежен и кредитен център. Вторият тип е двузвенна (двустепенна) банкова система.
При нея Централната банка извършва емисионна политика, парична политика и банков надзор,
а търговските банки осъществяват платежното посредничество, кредитно посредничество и
доверителни операции.
5.Финансови инструменти
а) характеристика – преди да инвестираме в даден финансов инструмент е необходимо
да имаме отговор на следните въпроси:
- Каква е същността на инструмента?
- В каква валута инвестираме?
- Каква е ликвидността на инструмента?
- На какъв риск ще ни изложи този финансов инструмент?
- Какъв доход и под каква форма ще ни осигури?
- Има ли срок (падеж) този инструмент?
- Какви документи са необходими за придобиването му?
б) държавни ценни книжа (ДЦК)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 мар 2020 в 19:16 студент на 37 години от Русе - ВУАРР, факулетет - Русе, специалност - Финанси, випуск 2021
11 мар 2019 в 21:54 студент на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси, випуск 2019
21 яну 2019 в 12:58 ученик на 23 години от Свищов - ДТГ "Димитър Хадживасилев", випуск 2017
12 дек 2017 в 15:09 студентка на 30 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет управление, специалност - Туризъм, випуск 2015
17 ное 2017 в 20:04 студент на 25 години от Варна - ВИНС, факулетет - Финансово-счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2019
26 юни 2017 в 16:29 студент на 38 години от Варна - ВСУ, факулетет - МИА, випуск 2018
08 яну 2017 в 14:55 студент на 25 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
307
·
38
·
1,837
·
513

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Същност на лихвата, видове лихва и начини на изчисляване

04 апр 2012
·
40
·
4
·
756
·
100

Лихвата се дефинира като своеобразна цена на капитала или както отбелязва проф. Младенов – лихвата е възнаграждение за раздялата с ликвидност....
 

Спестовни сметки и депозити за физически лица

18 окт 2013
·
43
·
14
·
2,417
·
52

Пазарът на финансови услуги за индивидуални клиенти у нас е доминиран традиционно от банковите институции. Това важи най-вече за спестовните продукти, които и до днес остават основна алтернатива за инвестиране на свободните средства на масовия...
 

Спестовни сметки и депозити за физически лица

15 авг 2013
·
48
·
11
·
2,057
·
49

Обекти на изследване на курсовата работа са предлаганите от различните банки депозити за физически лица. Целта е да се разгледат и анализират продуктите, които различните банки предлагат за своите индивидуални клиенти....
 

Банкови сделки

16 мар 2013
·
11
·
4
·
1,146
·
23

Участие на банките в суапови сделки. Суапът представлява договор за обмен на парични потоци между две страни...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Въведение в банковото дело. Основни понятия

Материал № 335018, от 11 май 2009
Свален: 179 пъти
Прегледан: 263 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 770
Брой символи: 5,134

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в банковото дело. Основни понятия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения