Големина на текста:
1.Предмет на соц. псих/я - разглежда взаимоотношенията м/у хората като изследва
всички възможни начини,по които поведението ни влияе в/у другите или се влияе от
тях. Предметът на СП е соц. обусловената дейност на човека.
.->СП преминава през 3 етапа:Iви-кр. XIXв., първите изследвания се отнасят до
психологията на масите, на народа, инстинктивното поведение.II-ри-м/у I-II св. война-
събира емпиричен материал за масовото поведение на хората в критични ситуации. III-
ти-след IIсв.война-развива се в две направления: 1.СП в САЩ-обуславя интересите на
бизнеса, рекламата, решава задачи с практически нужди на обществото.2.СП в Европа-
обособяват се школи:в Германия (работи се по проблемите на преговорите, вземане на
рискови р-я) ;в Белгия(по проблемите на депресията, агресията) ; в Женева
(соц.взаимодействие и соц.власт);в Париж (проблемите на
малцинствата,безработицата)
2.Основни проблеми , които разглежда СП : 1.п/ми, свързани със соц. категоризация ,
соц.идентичност,соц.сравнение, психическото разграничаване; 2.п/ми,свързани с
групите, за адаптирането на индивида в групите;3.п/ми за агресията; 4.п/ми за соц.
мотивация; 5.общуване и комуникации
3.СПчно разбиране за личноста : личноста-съвкупност от псих. с/ва и качества,които
определят соц. значими форми на поведение ,от гл.точка на взаимодействия, общуване
с др.хора. Обозначаването на аз-а се свързва с това, че: 1.човек се преживява като
цялост,отделно от другите;2 .с чувството че си един човек в продължение на много
време;3.в това понятие се включват физически, псих.х/ки и начина по който те се
преживяват; 4.собственото поведение, отношението към себе си, преживяванията,
които определят бъдещите намерения. ->Аз-образът е свързан с 3 процеса;
1.самовъзприемане-как човек възприема себе си; 2.самопредставяне-знания за това как
другите ме възприемат и Азът изгражда 2 вида знания-заради себе си или заради
другите; 3.самооценяване-отношението на Аз-а към себе си ->”Аз”-концепция-
комплексна представа ,за това,което мислим че сме,можем да постигнем,за това, което
мислим,че другите мислят за нас,и това което бихме желали да бъдем ->Теории,които
определят Аз-а:Iва т/я:Уилям Джеймс-разглежда във а-за 4 компонента -телесното Аз,
материалното Аз,социалното Аз, духовното Аз.IIра т/я:на Фройд-3 слоя-то,аз,свръх аз.
IIIта т/я-Чарлз Кули- оценката, която значимите други дават на индивидите. IV т/я-
Ериксон и Ташфел-разглежда Аз-ът във връзка с понятията: соц.категоризация, соц.
идентичност, соц. сравнение, соц. разграничаване.
4.Соц.познание-да откриеш и опознаеш обектите около себе си, да им препишеш
определени качества, ценности. Има няколко понятия:1ва категория-Категоризация-
отнасяме го към определена група,пол и др.; 2ра к/я-Личностна схема; 3.Ролева схема-
как да си изпълнява ролята; 4.Сценарии-включва последователността от действия,
които се оформят в схема.
Соц.възприятие-как човек възприема себе си и другите. Възприема
другите,сравнявайки ги със себе си.Забелязват се някои особености: 1.оценяваме
другите от гл.точка на нашия опит, познание=>възможни са лични пристрастия;
2.когато даден човек възприема другите от гл.точка на груповата принадлежност,той
прави това от гл.точка на своето място в групата; 3.соц.представи-разкриват т.нар.
общоприет смисъл и подпомагат индивида при възприемането на друг човек
Соц.нагласи- вътрешната готовност на човек да реагира по + или – начин на другите
хора, соц.събития. Нагласите могат да бъдат осъзнати и неосъзнати. Всяка нагласа
съдържа: 1.когниции-убеждения, вярвания, разбирания; 2.афекти-емоции, чувства;
3.намерения за дейност.как се променят нагласите- чрез дейността, убежденията,
различни външни стимули. Влияние оказват и 2те теории- бихевиоризъм( да се влияе
чрез външния стимул) и когнитивен дисонанс (да оправдае себе си като променя
нагласата.
5.Диагностика на м/уличностните отношения в организацията- в организацията
откриваме няколко типа отношения,които представят човека в няколко осн. позиции.
1.Човекът като представител на соц.група към която принадлежи. Той е или като
наемен работник,работодател. От тази позиция на човека, имаме за предмет на анализа
соц. отношения, к` възникват по повод на наемането, организацията, оценяването и
възнаграждението на ч.труд. Човек е като изпълнител на определени функции. Тогава
възникват функционалните отношения. Заедно с това човек влиза в ор-та със своите
индивидуални х-ки. От тази гл. точка то ни насочва към м/уличностните отношения,
възникващи по повод възприемане на хората един към друг и оценката за техните
позиции и поведение в организацията.
->По отношение на оценката и регулирането м/уличностните отношения има 3
гл.точки: 1.Това е област на взаимодействие, която трябва да се развива по естествен
път, когато разнородните характери успяват да намерят точката на сближаване и
съгласуване. 2. ”Екипен подбор-по определени критерии се подбират съвместими
хора,които имат потенциал за работа в екип. 3.Хората формират своите индивидуални
качества под влияние на соц.среда, в която живеят и те усвояват тази среда като
натрупан соц.опит. Качествата на хората трябва да се преценяват в 2 аспекта: 1.до
колко тези качества съответ. на една или др. форма на вътр. групова дейност. 2.
доколко тези кач-ва се проявяват в необх мяра
6.Стилове на жизнена ориентация:1.Подкрепящ(отстъпчив)- основната жизнена цел ,
която преследват хората в този стил е да бъдат възприемани като значими членове на
групата и отзивчиви; Базова ценностна ориентация -отговорност към
другите,отзивчивост към проб- лемите на хората в групата, съблюдаване на груповите
интереси.Позитивно приложение –подкрепа за другите, а непродуктивното приложение
е прекалена отстъпчивост. 2.Ръководещ(контролиращ)- целта на хората е да бъдат
възприемани като активни и компетентни личности. Базова ценностна ориентация
-стремеж към реализация, налагане на собствени идеи, непрекъснато доказване.
Продуктивно приложение -умение за овладяване и контрол в/у ситуацията;
непродуктивно-подтискане на инициативата и активността на другите. 3.Съхраняващ
(консервативен) -стремеж на личността да бъде възприемана като обективна,
внимателна и рационална. Базови ценности -стремеж към съхраняване на традиции и
ресурси,внимателно и аналитично подхождане към бъдещето. Продуктивно
приложение-съхраняване, запазване на ценностите; Непродуктивно използване –
консерватизма .4.Адаптивен(на-трапващ)-да бъде възприемана като харесва на и
гъвкава личност. Базови ценности-стремеж към разбирателство с хората,
чувствителност към очакванията на другите. Продуктивно -адаптивност.Не-
продуктивно- натрапчивост.
7.Качества на жизнените стилове: 1.Подк-репящ отстъпчив стил-внимателен-
самоотричащ се; идеалистичен-утопичен; скромен-стеснителен, доверчив-наивен;
лоялен-раболепен; отговорен-задължаващ; разбиращ-лесно преодолим. 2.Ръководе-щ
контролиращ стил -непосредственост, прямота-доминиране; бързо действащ-
импулсивност; самоувереност –арогантност; способност за поемане на рискове-
авантюризъм; решителност-деспотизъм. 3.Съхраняващ консервативен стил-
упоритост-праволинейност ;практичен- без въображение; внимателен, грижлив-
дребнавост; методичен-тежък, тромав; старателен, задълбочен-скучен. 4.Адаптивен
натрапващ стил-гъвкав-непостоянен; общителен-търсещ одобрение; емпатичен-
неискрен ; съгласяващ-подмазвачество; тактичен-примиряващ се.
8.Модели на реализация на жизнените стилове при благоприятни условия -
1)Подкрепящ стил- Продуктивно използ.- осигурява помощ и защитава другите;
оценява и подкрепя постиженията на другите; поставя високи стандарти пред себе си и
пред другите; работи за постигане на цели и полза за другите; внася чувство на
сигурност и значимост при разработване; Непродуктивно- прекомерна отговорност към
възможностите за постижение и защита на гл.точка на другите, изпитва дълбоко
разочарование и става критичен, когато стандартите не се постигнат; не умее да казва
“не” и да се дезангажира с проблемите на другите; неохотно работи по проект,който е
недостатъчно значим и обществено полезен. 2.Ръководещ стил-(+) контролира нещата
и взаимоотношенията м/у хората и направлява тяхното развитие; взискателен е към
себе си и другите харесва предизвикателствата, оригинални ситуации, създава и вижда
нови възможности; (-) не оценява по достойнство изразяването на чуждо мнение и
идеи; излъчва атмосфера на постоянна несигурност и страх; поема рисковани и
несигурни предизвикателства; следва нови проекти за сметка на старите. 3.Съхраняващ
стил-(+)Анализ и интерпретация на необх.данни за вземане на решение;при реализация
се появява толерантност като се подчертава собствената позиция,но се дава право на
избор; рискът се свежда до мин. като се изследват всички алтернативи; цели се
логика,обективност на фактите.
(-) Прекомерна ангажираност с данните и недооценката на субективните нагласи;
прекомерна даденост в търсенето на алтернативи; не се оценяват възможностите за
действие; по-силен е акцента в/у възможностите за избор; отричат се новите идеи и
необходимостта от реализация на значими промени. 4.Адаптивен стил-(+)Висока
чувствителност,отзивчивост; стремеж за вникване в техните очаквания за неговото
поведение; ефективна е ролята на посредник,когато е необходимо да се сближават
конкуриращи се гл.точки; успява да намали напрежението при възникваща ситуация на
междуличностен конфликт чрез хумор,личен чар и др.(-) Прекомерно приспособяване
към желанията и целите на другите и прикриване на собственото си мнение;
прекаляването с търсене то на контакти и дейности , свързани с м/уличностното
общуване; стремеж да поддържа баланс м/у различните гл.точки, к` може да доведе до
двуличие.
9. Реализация на жизнените стилове при неблагоприятни условия
1)Подкрепящ отстъпчив стил
-> При стресови условия предизвикани в организацията – нараства готовността за
поемане на отговорност и опити за упорито решаване на проблема. Нараства стремежът
към сътрудничество и откритост във взаимоот-ята с другите. Засилва се
колективистичната нагласа и поведение. Започва да се поема вина, за която съотв лице
не е виновно. В м/уличн план се правят прекомерни отстъпки към другите.
Нереалистичните очаквания и надежди за подкрепа от страна на другите за справяне с
критичната ситуация.
-> Съперничество м/у отделни членове на организацията – стремеж към изслушване на
позициите и исканията на съперника. Заедно с това тези искания се селектират и
носителят на този стил се опитва да отговори позитивно на справедливите от негова гл
точка искания. Носителят на този стил се чувства ангажиран да установи
сътрудничество със съперника и да дефинира и установи отношения на принципност и
честност. Прекомерно съобразяване на собствените си цели с постигането на т.нар
общо добро на организацията. Това се свързва с приемане и удовлетв на конфликтните
и нереалистични желания на другите. При взаимодействието със съперника използва
морализаторски подход, който е неефективен за решаване на конфликта.
2)Ръководещ контролиращ стил
-> Стрес предизвикан от организацията – носителят може да се справи едновременно с
няколко ситуации, реагира много бързо, концентрира се при решаване на ситуацията и
преодоляване на трудностите, разчитайки на своите усилия. Настоява за ясни решения
на конфликта в рамките на ограничен период от време. Често се вплита в повече
конфликтни ситуации, отколкото може да реши ефективно за опр срок от време.
Реагира без да се съобразява с тактичността и авторитета на другите. Въздържа се от
делегиране на отговорност, осъществява авторитарен контрол и неохотно възприема
външната помощ. Притиска др за вземане на бързи решения
-> Стресови условия предизвикани от съперник – отстоява твърдо и безкомпромисно
своите позиции. Открито заявява своето несъгласие по отношение на позициите на др.
Бори се с възможности от злоупотреба с неговите права и интереси, както и с правата и
интересите на организацията. Бързо успява да превърне целите на другите в свои
предимства. Става твърде догматичен, непроменящ своите позиции и цели, независимо
от промяната. По този начин той подтиска останалите хора. Извежда несъгласието на
преден план и по този начин създава атмосфера на несигурност, на отчужденост.
Реагира твърде агресивно и безкомпромисно на несъгласие и критика. Дава прости
еднозначни решения на сложни проблеми, които изискват комплексен начин на
разрешаване.
3)Съхраняващ консервативен стил
-> Стрес предизвикан от организацията – в трудни условия се справя методично
отделяйки обособ етапи, оглеждайки и анализирайки всеки успех на ситуацията.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по соц. психология

Rазглежда взаимоотношенията м/у хората като изследва всички възможни начини,по които поведението ни влияе в/у другите или се влияе от тях. Предметът на СП е соц. обусловената дейност на човека...
Изпратен от:
denica_1309
на 2009-05-11
Добавен в:
Лекции
по Психология
Статистика:
75 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Сравнение и контрастиране на подходите на Скинър и Харлоу за проучване на въздействията върху поведението.
добавена от ely0902 18.03.2012
1
16
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
620
2
16.07.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
151
1
1 мин
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Лекции по соц. психология

Материал № 334997, от 11 май 2009
Свален: 75 пъти
Прегледан: 57 пъти
Качен от:
Предмет: Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 3,416
Брой символи: 30,651

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по соц. психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения