Големина на текста:
ЗА РИТУАЛНИТЕ СМИСЛИ НА ЧОВЕШКОТО БИТИЕ
"Диви разкази" е книгата на 60-те години, чието заглавие номинира актуалния за
времето култ към дивото, необузданото, неопитоменото, към примитива като
социокултурна и естестизирана категория. Култ, който се противопоставя на
дотогавашния монументален, "паметников" идеоцентричен тип естетика. Утвърдената
и в западноевропейската традиция глобална дихотомия природа-цивилизация заговаря
по особен, провокативен начин в родното духовно пространство. Със самата си поява
цикълът разкази се превръща в център, инспириращ различни интерпретационни
гледни точки. Усилено се дебатира, полемизира върху неговите текстове. В дискусиите
се включват емблематични за българската литературна критика имена. Налагат се
находчиви етикети за разказите като макротекст: "котловинна литература",
"регионална, локална литература", литература, в която "говори духът на мястото".
Персонажите са проблематизирани като родопски рицари, като романтически герои, но
и като "щури и шашави". От една страна, за тях се говори, че са с монолитно,
фолклорно-единно съзнание, от друга, че са раздвоени, объркани, неадекватни. За
някои от тълкувателите те са очарователни със своята мъжественост, с благородството
и себежертвеността си, за други - те са въплъщение на селския идиотизъм, на
анекдотичното и отблъскващо гротескното1.
Откъде идва този плурализъм на гледните точки, тяхната разноречивост и дори
полярност. Очевидно "Диви разкази" не е само книга, която показва примитива в
естетизиран романтичен план. "Диви разкази" е книга, която повествува за драмата на
едно поколение и една земя, потънала в болката, в трагоса на разминаването между
сакрализирания свят на едно хилядолетно съществуване и инвазията на новото време.
Героите са хора, които трудно могат да бъдат изскубани от свещения център на своето
земно съществуване - от недрата на Родопите. В историческите съдбини на българското
Родопите се вписват със свой уникален сюжет, без прецедент в родовата участ. Сюжет,
свързан с особената противоречивост (а може би религиозно примирение) между
народностна и верска принадлежност.
Невъзможно е случилото се през столетията с единородците, приели чуждата вяра по
време на робството, да не рефлектира в съзнанието, в поведението, в битовите и
ритуални жестове на поколенията. Но книгата на Хайтов не обговаря верската
различност, народопсихологическата другост на героите. Не става дума и за чисто
битово-прагматични колизии или единствено за неприспособимостта на миналото към
сегашното. Героите на Хайтов не са и типологичните романтически самотници,
неразбрани от средата си, или образцови романтически народни водачи. В разлива, в
процепа между "вчера" и "днес", между обременеността на историческото минало и
агресията на новото, между уюта на племенната старина и новия свят на модерността,
между топлите прегръдки на колективното съзнание и идеологемите на съвременността
е визиран човекът, който страда, който се мъчи в собствената си кожа, застанал пред
алтернативите за избор. Това е човекът, поставен в гранична екзистенциална ситуация.
Ситуация, променяща онтологичния статус на простоземното му съществуване.
Човеците в "Диви разкази" изживяват персоналните си драми в земното всеки
посвоему, но и според моделите на племенния архетип и родови ритуали. Те са
поданици на родопския космос, негови обитатели, служители, мисионери. Те са негови
деца, потомци, но и охранители. За типажа, романтическата окрупненост на персонажа,
за зейналите бразди между фолкпорно-митологичното и модерното време са написани
немалко страници. Тук ни интересува как тези маргинализирани люде, попаднали в
праговата ситуация на един "засукан свят", който не винаги могат да приемат и
осмислят, живеят според законите на стародавното, декодират знаците на космоса,
вписват се в инициационните сценарии на столетията, дочуват и изпълняват повелите,
огласени още там, в онова време (in illo tempore).
За тези хора животът протича най-малко в два плана. Единият е на равнището на
грубата битова прагматика, на дивото и примитивното в смисъл на не-духовно, на не-
осветено. Другият е на метафизично равнище - в света на космическите и божествени
йерофании. Това е вече свят на мнимия бит, на привидната битовост, на битовите
сакралии. Това е свят, в който всички практики и деяния на човека са изпълнени с
религиозен смисъл. Ритуално-митологичното време-пространство, обитавано от
Хайтовите герои, е свише предопределено, божествено. Така че всички човешки
поведения и жестове, физиологични потребности и практики (начини на изразяване, на
общуване, на правене на любов) са със свещени импликации. С други думи, те имат
духовно съдържание.
Може би концептуалността на цикъла не е толкова в спора между миналото и
днешното или в раздвоеността и отчуждеността на героите от визиите на новия свят.
Може би не е толкова и в разминаването между съвременния живот на героите и
стародавния език, образност, мислене, които владеят. Дълбоката концепция на книгата
е в това - как дори в един нов, не-разбираем и не-осветен свят хората утаяват мъдростта
на вековете; как ритуалните служители на доброто, истината, любовта насищат света на
грубоматериалното с духовна измеримост. И още - "Диви разкази" повествуват за
неизменната носталгия, за неизкоренимото желание у човека - съзнателно или не - да се
възвръща към архаичните полета на културата - в приказните времена на митичното
начало.
И така, защо "Дервишово семе" затваря (или отваря за ново начало) цикъла разкази. В
каква човешка парадигма (митична, религиозна, социално-историческа, космическа,
личностно-уникална) се вписва този древен символ. Според наблюденията на
историците на религиите в множество митологии, теологии и гносиси съществува
равенство, хомологичност между светлината, божествеността, човешкия дух и семето.
Също така в митологичните предписания мъжкото семе се отъждествява с
космическата и божествената светлина.
Семенната и светлинната метафорика са взаимосвързани, тъй като отпращат към
великото творческо начало, към съзиданието, към космогонията. Оплодотворяването,
просветлението, раждането на живота като конкретно проявление на светлинното
радикално променя онтологичното съществуване на човека, отваряйки го към света на
Духа. Именно за запазването на семето (рода), на племенните обреди и притчи, на
родовата мъдрост и стародавни оказания, на духовните тайнства на рода става дума в
"Дервишово семе". Но става дума и за мистиката на любовта, за великата духовна
йерогамия (свещен брак) между мъжа и жената, която прекрачва и надмогва
нормативните предписания на социума. И така, в типично патриархалния каноничен
стил на вътрешносемействени взаимоотношения дядото на осиротелия Рамаданчо
решава да го задоми, защото "нямаше кой къщната работа да върши". Юношата е
лишен от личностен избор, друг (родът, традицията, племенният кодекс) гради като че
ли идентичността му, предопределя битуването му в света: "За такива работи тогава не
питаха, дето се жениха, ами старите си ги правеха сами." Интимните желания,
съкровените пориви на личността не са от значение за патерналистичния социален
модел. В него господства бащината воля, волята на рода. А това е така, защото младият
Рамаданчо е не-посветеният, не-знаещият, "профанът". За да се впише в тайнството на
света, за да стане сам той повелител на рода, е нужно да бъде съучастник в
инициационни церемонии, да получи знания и прозрения за това, как се светува.
Ритуалите на прехода (Rites de passage) съпътстват преди всичко раждането, сватбата и
смъртта на човека. С други думи, те са част от житието му, когато настъпва
фундаментална трансформация в онтологичния порядък и социалния статус на
личността, рода, племето. Така че до деня на сватбата младият герой е в абсолютно
неведение: "Годиха ме, жениха ме - това беше всичкото питане: Вапцани ли потури
искам или сури?" Момчето не знае за избраната му невеста - нито възрастта й, нито
произхода й. Пълна забрана тегне дори пред желанието визуално да я погледа: "Коя?
Каква? - вечерта се чак разбра." Но цялата тази забуленост и не-знание за
идентичността на младоженката прави още по-омайна магиката на настъпващото ново,
на новата фаза в живота на момчето.
Завинаги остават в паметта на детето-мъж дядовите повелителни слова, които са със
стойността на жречески закон: "Ще правиш, ще струваш, кръв да има утре на сабахлем.
Ако си - вика - станал мъж - карай мъжки! Ако не можеш - с нокти или с пръсти, но да
има кръв, инак цялото село ще се смее! - бутна ме в одаята и заключи." В случая одаята
е топосът на проверката, на изпитанието за мъжествеността на Рамадан. Одаята е
ритуалното място, в което ще се извършва промяната, в което ритуално момчето ще
"съблече" детската си същност и ще се впише в нов социален ред. За религиозните хора
в съдбовни мигове от живота и най-незначителното и невзрачно кътче може да бъде
наситено със свещени енергии. И тук къщната одая е префункционализирана - тя е
тайнственият посвещенски олтар в сватбената церемония. Защото: "Всеки брак - пише
М. Елиаде - съдържа в себе си напрежение и опасност, предполага криза. Затова се
извършва чрез ритуал на преминаване."2
Надмогват ли тази криза, укротяват ли тревожните и застрашаващи енергии двамата не-
познаващи се младоженци? В ритуалната одая Рамадан за първи път през живота си се
съприкосновява с чудодейната сила на любовната магия: "Мислех, че ми е докарал стар
бубайко некое женище, а видех момиче като пеперудка, бяло (к.м. - А.В.-Г.) като
мляко, със замиглени очета, ей такива!" Не плътският досег, а духовното
съприкосновение с красивата омая на момичето кара Рамадан да погледне с други очи
на женствеността.
В контекста на инициацията досегът с бялата аура на момичето означава преодоляване
на не-осветеното, първичното положение на "дивия" човек, сляп за духа. В
тайнствената инициационна одая умира не-зрялото, умира профанното у Рамаданчо, за
да се роди влюбеният в жена си и готов на саможертва в името на любовта Рамадан. Не
случайно в архаичните общества достъпът до духовното се изразява чрез символиката
на смъртта и новото раждане.
Независимо дали първата брачна нощ е физически изконсумирана или не, духовният
брак между Силвина и Рамадан е сключен. Може би до края на земните им дни,
въпреки всички превратности, поднесени от съдбата. Любовта е по-свет-ила двамата
млади ("заживяхме със Силвина като мъж с жена"), те са "възкръсвали" за новото, о-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Ритуалните смисли на човешкото битие

Литературен анализ за ритуалните действия и техния смисъл за човешкото битие...
Изпратен от:
krasimir4o_pz_1
на 2009-05-11
Добавен в:
Анализи
по Литература
Статистика:
262 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Как е изобразена родината в елегията "Заточеници"?-отговор на литературен въпрос
добавена от fabio1973 20.05.2020
0
6
Голите хора имат малко или никакво влияние върху обществото
добавена от vlado160907 08.04.2020
0
4
Трябва ми помощ с правенето на сюжет
добавена от hristo.ivanov_749 16.04.2019
0
19
Моля ви някой, който наистина знае да ми помогне, защото тази задача е от голямо значение за мен!Моля ви...
добавена от zeli_1956 29.03.2017
1
9
С какво песента за вградената невеста вълнува хората и до днес ''Троица братя града градяха
добавена от magdalena223 28.01.2017
2
74
Подобни материали
 

Пол Верлен

02 апр 2009
·
102
·
14
·
3,647
·
226

Пол Верлен е известен като поет на нюансите, майстор на изтънчените словесни светлосенки...
 

„Кукла” – Болеслав Прус и други теми (пищов)

27 мар 2008
·
379
·
10
·
4,922
·
335
·
1

Теми, които ще помогнат на 10-то класниците ...Сценичното в романа се разглежда не като театрална, а като философска категория, която определя смисъла на човешкото битие...
 

Декамерон - морал и любов


Любовта не е само чувство – тя е и импулс, който сплотява хората и движи света. В нея се крие магическа сила. Тя те кара да разтвориш въображаеми криле и да литнеш толкова високо, че да виждаш целия свят...
 

"Война и мир"

24 юни 2010
·
439
·
39
·
16,728
·
486

Повествовател: Анонимен, всевиждащ, неприкрепен, трето лице. Анонимният разказвач запазва безличностен, но съчувстващ тон, често използват от европесйските романисти от средата на 19 век. Фокусира се на факти и чувства с еднакво внимание, но си...
 

Една невъзможна любов под ударите на войната

23 дек 2007
·
476
·
3
·
700
·
851

Едно от най-големие постижения на съвременната литература- “ Крадецът на праскови” е най- известната творба на Емилиян Станев. Писана в следвоенните години на страдание и смърт, тя разказва за събитията след Първата и Втората световна война...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Антична литература, митология, Омир, Софокъл
изпитен тест по Литература за Ученици от 8 клас
Това е тест по литература за античната култура, митология, старогръцка лирика и драма, епос. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
24
12
1
1 мин
24.09.2019
Комбиниран тест за класна работа по БЕЛ
класно тест по Литература за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа въпроси по български език и литература, съответстващи на материала, изучаван през първи учебен срок. Всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
42
2
1
10 мин
20.09.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Ритуалните смисли на човешкото битие

Материал № 334969, от 11 май 2009
Свален: 262 пъти
Прегледан: 1,008 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: Анализ
Брой страници: 43
Брой думи: 13,423
Брой символи: 113,460

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ритуалните смисли на човешкото битие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
353 28

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
193 9

виж още преподаватели...
Последно видяха материала