Големина на текста:
2. Управленски функции, подходи , методи и механизми.
І. Управленски функции. Управлението е един цикличен процес в чиято
реализация се включват различни функции – целеполагане, планиране,
организиране, контролиране и регулиране.
1. Целеполагане – както и всички други ф-ции се състой от определени
упр. д-сти, като най-типични са формулиране на целта, декомпозиране,
ранжиране, програмиране
Декомпозиране – гл. цел се разширява на подцели; осъщ. Се ч/з разл.
Методи, но най-разпространения е “дърво на целите”, прави се за да се
разберат и конкретизират целите във вертикален аспект
Ранжиране – осъщ се в хоризонтал; това е процес на сравняване на
целите по важност от дадено равнище, това се налага защото в у-нието
се работи винаги с ограничени ресурси
Програмиране – оценяване на целите и внасянето им в опр упр
документ
2. Ръководене – това е най-старата упр ф-ция, проявавало се е в миналото
като лидерство; има най-малко 3 трактовки: функционален, структурен и
предметен смисъл.
3. Планирането – като управленска функция е един своеобразен модел на
обвързване на целите с ресурсите който трябва да се реализира за различен
период от време. Дейностите по осъществяването на процеса на планиране
са: определяне на потенциала на фирмата; поставяне на цели; изработване
на алтернативи; оценка и избор на алтернатива; разработване на програма;
изпълнение на програмата. Сродни понятия са прогноза, хипотеза,
концепция и програма.
4. Организиране – една от функциите на управленския цикъл която се
свързва преди всичко с създаването на някаква подреденост. Има два
аспекта на функцията организиране системен и функционален.
Системния аспект е свързан с структурата на системата. Това означава че в
относително определени граници които обединяват определен брой
елементи и връзки м/у тях е налице определено относително устойчиво
взаимодействие. Функционалния аспект има връзка с промяната
вътрешна в системата или външна т.е. за да се запазят в определените си
граници системата респективно нейните елементи трябва да се променят.
4. Контролиране – има за задача да установи степента на реализация на
целите текущото протичане на процесите и състоянието на външните
фактори които въздействат в/у системата (обекта на управление). В този
смисъл се говори за предварителен, текущ и последващ контрол. Контрола
на входа на системата (предварителен) има за задача да запази от
неблагоприятни външни въздействия. Контрола в системата (текущ) и в
1
връзка с протичането на управленски процес и неговия характер е
оперативен. Той установява реализацията на междините цели на всеки
елемент на системата което е предпоставка за ефективно изпълнение на
крайната цел. Контрола на изхода на системата има за задача да установи
степента на реализация на крайната цел; т.е. постигнатите фактически
резултати. Организира се чрез обратни информационни връзки.
5. Регулиране – тази функция завършва управленския цикъл. Тя има
за задача да елиминира смущаващите въздействия или възникналите
отклонения които пречат за реализиране крайните цели на управленския
процес. Видове регулиране:
А. пасивно – извършва се по отворена верига. При него регулатор
фактически не предпазва системата от смущаващите въздействия а
компенсира част от тях.
Б. активно този вид регулиране предпазва системата от
смущаващите въздействия като ги връща и променя в самата среда на
възникване.
В. съвършено регулиране – фактически представлява комбинация от
първите два а практически се осъществява от един или повече регулатори
имащи активна или пасивна дейност.
Г. регулиране по грешки ( по отклонения) – при него системата
понася въздействието на околната среда. Информацията от нейния изход
чрез обратна връзка постъпва в регулатора. Той трябва да е в състояние да
съпостави дадена норма на поведение на системата с фактически изход.
Д. цялостно регулиране – комбинация от всички видове регулиране.
ІІ. Управленски подходи и методи.
1. Системен подход и системен анализ. Системния анализ е средство за
прилагане на системния подход. Този подход намира приложение при
комплексни изследвания на големи с-ми в динамиката на тяхното
развитие. Позволява да се решават разнообразни проблеми в у-нието, дори
в условия на неопределеност. Обекта му е процеса на подготовка и на
вземане на решение, ч/з обединяване на всички научни знания, методи и
действия за решаване на сложни проблеми.
2. Програмно целеви подход – основната идея заложена на подхода. Този
подход е по известен като система за планиране, програмиране и
бюджетиране. Основната идея заложена в подхода е че процесите за
разкриване на потенциала в една система се ускоряват ако са налице
предварително определени цели. Основни компоненти:
А. цели – за да се изясни същността и ролята на цели при програмно-
целевото управление те обезателно трябва да се свържат с мисията на
фирмата.
Б. програми – по своя характер програмата като компонент на програмно
целевия подход е конкретизацията на начините по които ще се използват
ресурсите за реализация на целите. Всяка програма съдържа конкретни
2
задачи разпределени във времето и отнесени към съответните
изпълнители.
В. програмно-целева структура (матрична) – за различните традиционни
структури в които се съдържат предимно постоянни звена програмно-
целевата структура съдържа освен тя още временни и пулсиращи звена.
3. Икономически подход той се основава на използване на
икономическите закони и категории. В условията на пазарно стопанство
определяща роля имат пазарните закони и свързаните с тях категории.
Основни критерии за оценка на ефективността на дадена стопанска
дейност е нейния пазарен успех. Конкретизацията на подхода става чрез
икономически механизъм. Последния от своя страна намира приложение в
живота на фирмите и организациите чрез съответната нормативна база.
4. Характеристика на методите на управление. Метода на управление
се свързва с два основни компонента: Първия – когато е реализирана
определена промяна в вътрешната или външната среда и е необходимо
обектът да се приведе в съответствие с тази промяна. В този случай метода
чрез конкретното си въздействие води до приспособяване на обекта на
управление към промяната. Вторият – когато конкретното въздействие
води до приспособяване към обекта е ориентирано към неговото
активизиране (променяне) за постигане на определена цел. В този случай
потребността се свързва с реализацията на предварително поставена цел.
5. Икономически методи – тези методи са насочени към разкриване на най
важния потенциал на обекта на управление – икономическия. Те се отнасят
към групата на активиращите методи понеже стимулират определени
промени в управлявания обект. По важни от тази група методи са:
А. планирането – в качеството си на метод на управление планирането се
свързва с активизирането на обекта на управление за реализация на
плановите цели.
Б. ценообразуване
В. финансиране
Г. икономически анализ
6. Административни методи на управление. Чрез тях се цели
установяването на точно определено поведение на обекта на управление.
Тези методи са методи за осигуряване на приспособяване . В системата на
административните методи се включват такива конкретни инструменти
като:
А. правно регламентирани – правни норми актове и т.н.
Б. разпоредително въздействие – заповеди постановления и други
В. организационно въздействие – организационно регламентирани и други.
7. Социални методи на управление. Чрез тях се разкрива по конкретно
потенциала на човешкия фактор. Това и по конкретно са насочени към
осигуряване социалната активност на отделната личност и колектива.
Решават се проблеми като:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 дек 2020 в 09:40 учител на 40 години от Враца - ЕГ "Йоан Екзарх", випуск 2021
13 ное 2020 в 15:49 в момента не учи на 50 години от Свищов
01 ное 2020 в 19:20 потребител
31 юли 2020 в 17:57 в момента не учи на 55 години
12 яну 2019 в 14:44 потребител на 25 години
 
Домашни по темата на материала
Целеполагане, организиране
добавена от paparaka_17_abv_bg 15.01.2012
0
22
Управленски функции приложение
добавена от didka_951 04.05.2015
2
10
Подобни материали
 

Основи на управлението

18 окт 2011
·
806
·
10
·
4,971
·
1,386
·
1

Лекции по основи на управлението. Същност на управленската функция...
 

Основи на управлението

06 окт 2011
·
91
·
11
·
1,884
·
436

основи на управлението. Моделът 7- S...
 

Лекция по основи на управлението

02 яну 2012
·
101
·
3
·
487
·
357

Лекция по основи на управлението, мениджъри, управленски умения...
 

Основи на управлението

15 мар 2011
·
193
·
11
·
1,445
·
729

Лекциите по Основи на Управлението от 1-ви курс 1 семестър МВБУ...
 

Пищов по основи на управление

09 ное 2009
·
85
·
1
·
709

Пищов за първо контролно по основи на управлението при Мирчев...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Писмени и устни комуникации. Делово общуване
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Тест по основи на управлението за 1-ви курс. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
4
1
11 мин
20.09.2019
Тест по Основи на управлението за студенти от 3-ти курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 3 курс
Тест по дисциплината "Основи на управлението" за държавен изпит на студентите от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг. Вариантът е от учебна 2009/2010 г. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
24
1
1 мин
07.10.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Управленски функции,подходи,методии механизми

Материал № 334832, от 10 май 2009
Свален: 174 пъти
Прегледан: 154 пъти
Качен от:
Предмет: Основи на управлението
Тип: Тема
Брой страници: 4
Брой думи: 687
Брой символи: 6,350

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управленски функции,подходи,методии механизми"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения