Големина на текста:
ПЛАТЕЖНА СИСТЕМА
1. ОБЩА ХАРАКТТЕРИСТИКА
Платежната система обхваща реда и организацията на всички плащания в държавата. Тя
непрекъснато се развива и усъвършенства, особено понастоящем. . Внедряват се най-модерни техники
и технологии, в резултат на което плащанията от сметка по сметка доминират.
Развитието и електронизацията на платежната система в съвременните условия съдържа редица
противоречия и затруднения. Тези модерни техники и технологии са скъпи и пораждат проблеми по
внедряването им, особено в малките банки. Те намаляват в известна степен сигурността и пораждат
рискове от кражби от банковите сметки. Независимо от това, този процес е необратим и в него активно
участва и България.
2. СЪЩНОСТ НА ПЛАЩАНЕТО
Плащането представлява предаване на пари от едно на друго лице с определена цел. То може
да бъде породено както от предварително създадени дългови отношения между дебитори и кредитори,
така и от авансиране от страна на купувача на част от стойността на доставката или услугата на кредитна
основа. Независимо по какъв повод се извършва плащането, то като паричната операция съдържа в себе
си следните два лемента: 1) предаване на пари, при което се извършва отчуждаване на парите, т.е.
смяна на собственика им и 2) наличие на определена цел за осъществяване на операцията на плащане,
в резултат на която се извършва пренасяне на ценности от едни в други субекти.
Плащанията се обуславят от различни цели, които най-общо могат да бъдат систематизирани в
следните шест групи:
1) Плащания за доставка на стоки и извършване на услуги;
2) Плащания на заплати, наеми, надници, хонорари и др. подобни;
3) Плащания с нестоков характер и по-специално заплащане на данъци, такси, мита;
4) Плащания, свързани с кредитните взаимоотношения между отделните стопански субеки;
5) Плащания, произтичащи от кредитни и парични отношения между банките, от една страна, и
стопанскитеb субекти и гражданите, от друга;
6) Плащания по повод международните икономически отношения на страната с други държави.
Съвкупността от всички плащания в една страна образува съдържанието на понятието
платежен оборот. Платежният оборот може да се разграничи главно на стоков и нестоков, както и на
вътрешен и международен.
Плащанията между отделните субекти в разплащателните отношения могат да се извършват с или
без посредничеството на банките. Когато се извършват без участието на банките, те се наричат
налични или касови операции. При тяхното осъществяване парите пряко преминават от ръцете на
платеца в ръцете на продавача, при което плащането приема видим веществен израз. При този начин
на плащане са необходими пари под формата на банкноти и монети. Тези плащания са сравнително
ограничени, поради което предмет на анализ ще бъдат главно плащанията чрез посредничеството на
банките, наричани безналични или безкасови плащания. При тях плащането се извършва чрез
прехвърляне на средства от сметка по сметка в банката или чрез взаимно прихващане на
насрещните вземания между кредиторите и длъжниците по сделките. Тези плащания не приемат
видим (веществен) израз – не се вижда движението на парите. При тях се изполват пари по сметки,
наричани още депозитни пари, и се извършват чрез прехвъляне на парични средства от сметка по
сметка чрез дебитиране на сметката на платеца и кредитиране сметката на доставчика в банките.
3.РОЛЯ НА БЕЗНАЛИЧНИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ
Платежното посредничество включва безналичните разплащания и изразява посредничество на
банките при извършване на разплащанията между клиентите им, т.е. обслужвани от тях Платежното
посрередничество изпълнява изключително голяма роля в обществото, в това число в банковата
дейност и за това по относителният дял на безналичните разплащания в общия платежен оборот на
страната, по организацията на тези разплащания, както и по дела на използваните от банките модерни
техники и технологии за плащан, се съди за степента на развитие на икономиката и за степента на
развитие на банково дело.
Възникването и развитието му е резултат на развитието на стоковата размяна, на паричното и
банковото дело. Безкасовите плащания, осъществявани от банките, съдействат за постигане на следните
цели:
1) Намалява се наличнопаричната маса в обръщение и съответно разходи по паричното
обръщение, т.е. на разходите, свързани с печатането, съхранениетои предвижването на парите по
предназначение. Макар че тези разходи са по-малко в сравнение с периода на златно-монетното
обръщение, тяхното съкращаване има изключително значение за банковата система и за икономиката
като цяло;
2) Чрез безкасовите плащания се ускорява движението на паричния еквивалент на
изпратените стоки и извършените услуги от купувачите към доставчиците, в резултат на което се
ускорява оборота на инвестирания паричен капитал и съответно се повишава рентабилността на
производството.
3) На основата на безналичните разплащания се проявяват “чудесата” на кредита, намиращи
израз в депозитната емисия, изразяваща правенето на пари по сметки от търговските банки при
кредитирането на основата на безкасовите плащания. Само посредством безналичните разплащания
може да се прави депозитната емисия, т.е. търговските банки да правят пари по сметки - предпоставка
за разширяване на активните им операции.
4) Безналичните разплащания опосредстват движението на стоките и услугите между
производителите и потребителите на стоковия пазар, като създават по този начин необходимите
предпоставки за осигуряване на равновесие на стоковия пазар между Y и . Yad и на тази основа на
паричния пазар.между Мs и Md.
5) При безналичните разплащания банките осъществяват контрол (наблюдение) върху дейността
на своите клиенти на основата на паричното състояние и паричните обороти по текущите им сметки с
цел осигуряване на експедитивност при създаване на кредитните операции.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЕЗНАЛИЧНИТЕ РАЗПЛАЩАИЯ
За да могат банките да изпълняват своята роля в обществото е необходимо организацията на
безналичните разплащания да бъде добра, включваща използването на съвременните техники и
технологии за превод на пари от сметка по сметка. По-бързото, по-сигурно и безрисково
осъществяване на това ускорява не само оборота на капитала на икономическите агенти, но
формирането и на банковите резерви и тяхното използване по предназначение. Съществено място в
процеса на усъвършенстване на организацията на безналичните разплащания изисква и:
1) създаване на по-широка гама от различни сметки за отразяване на извършваните банкови
услуги в зависимост от конкретния им характер и цел, за която се използват съхраняваните по тях
ресурси на банковите клиенти;
2) цялостна компютъризация на банковото дело;
3) усъвършенстване на формите на плащане с ускоряване на паричните трансфери, както и
осигуряване на сигурност и коректност и точност при плащанията.
4.1. Банковата сметката като основа на безкасовите плащания
Предпоставка за възникване на търговски отношения на фирмите с банките и за участие в
безкасовите плащания е откриване на банкова сметка. Разплащателните процеси между стопанските
агенти и между гражданите се отразяват по сметките им в банката ежедневно на основата на депозирани
платежни документи и на съответни електронни инструменти. Плащанията в полза на клиента се
отразяват по кредита на сметката в банката като приходи, а плащанията, свързани с извършване на
разходи се осчетоводяват чрез задължаване на сметката на клиента, т.е. чрез дебитирането й.
Разликата между дебитния и кредитния оборот изразява салдото по сметката. Ако кредитния оборот е
по-голям от дебитния, салдото е кредитно и изразява наличие на авоар от средства на клиента в
банката. При превишаване на дебитния оборот над кредитния и съответно дебитно салдо банката се
проявява като кредитор на своя клиент, т.е. клиентът е извършил плащания над собствените си
средства и е ползвал следователно за тази цел банков кредит.
4.2. Видове банкови сметки
Банките удовлетворяват разнообразни потребности на своите клиенти –
граждани, стопански фирми, публични институции и учреждения, институции с нестопански цели и
др. Затова се предлагат широка гама от различни сметки за отразяване на извършваните банкови
услуги в зависимост от конкретния характер на паричните ресурси, които им се предоставят временно,
както и според целите, за които ще се използвят:
В банките, както у нас, така и в развитите страни клиентите могат да откриват следните видове
смекки:
1) Разплащателни (текущи) сметки – за съхранение на пари, платими на виждане, без срок за
предизвестиe от клиентите на банките;
2) Депозитни (влогови) сметки - за съхранение на пари, платими със срок за предизвестие от
клиентите до банката или при други предварително договорени условия за плащане;
3) Спестовни сметки - за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна
книжка или документ, съдържащ идентични данни;
4) Сметки на разпоредители с бюджетни средства - за съхранение на пари на разпоредителите с
бюджетни средства и пари, отпуснати от бюджета на други лица;
5) Набирателни сметки - за съхранение на пари, предоставени за разпореждане от клиента на
неговото поделение, необособено като самостоятелно лице или за учредяване на юридическо лице;
6) Акредитивни сметки- за откриване на акредитив за превод на пари на клиента с трето лице, което
има право да ги получи при изпълнение на условията на акредитива;
7) Ликвидационни сметки - за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидания;
8) Особени сметки - за съхранение на пари на лица, за които е открито производство по
несъстоятелност;
Банките предоставят разнообразни и много на брой услуги на своите клиенти. Те са готови, с
цел да улесняват работата на фирмите и гражданите, да им откриват и други сметки при определени в
договора условия. За откриване на банковите сметки се сключва договор между банката и лицето,
искащо да му се открие сметка, в който се описват условията за водене на сметката и плащане от нея .
Титуляр на сметката могат да бъдат повече от едно лице.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Платежна система

Платежната система обхваща реда и организацията на всички плащания в държавата. Тя непрекъснато се развива и усъвършенства, особено понастоящем....
Изпратен от:
Надя
на 2009-05-09
Добавен в:
Лекции
по Банково дело
Статистика:
148 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
функционирането на банковата система в България през последните 12 месеца
добавена от anny1993 05.11.2013
1
69
Подобни материали
 

Как банките печелят пари

23 мар 2012
·
119
·
15
·
3,958
·
161

Темата обхваща произхода на банките, същност на банката като институция, функции, банкови операции, видове кредити, кредитна политика....
 

Търговските банки в условията на паричен съвет

01 май 2011
·
69
·
10
·
246
·
92

Търговските банки в условията на Паричен съвет. Причини за въвеждането на паричния съвет в България. Лицензиране на ТБ....
 

Банково счетоводство и други материали

23 май 2011
·
360
·
46
·
29,584
·
633

ТЕМА: Счетоводно отчитане на безналичните разплащания с кредитен превод, директен дебит и превод с електронни платежни инструменти...
 

Банки и кредит

31 май 2011
·
29
·
3
·
1,455

Лихва и лихвен процент. Същност на лихвата и лихвения процент. Кредитът предопределя съществуването на лихвата. Лихвата произхожда от кредита. Заплащането на лихва е свързано с използването на кредит...
 

Същност и класификация на банковия кредит

02 юни 2011
·
49
·
2
·
316

Същност - банков кредит е всяко вземане, възникнало в резултат от договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване...
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Платежна система

Материал № 334320, от 09 май 2009
Свален: 148 пъти
Прегледан: 140 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 12
Брой думи: 3,618
Брой символи: 32,717

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Платежна система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения