Големина на текста:
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ
Инвестиционнит портфейл е неотменна част от инвестиционната
практика от средата на 20 век. Тогва започва създаването на специфични
комбинации от различни финансови активи, наричани портфейли. Научната
мисъл по това време насочва усилията си към създаване на на практически
модели за съставяне на портфейли. Различните автори обръщат различно
внимание на една или друга страна на портфейла без той да бъде определен
цялостно.
Една друга група автори подчертават, че портфейлът е инвестиция от
множество елементи. На тази основа портфейла е определен като “вложение в
ценни книжа от един индивид или институция”. Следователно портфейла е
съвкупността от ценни книжа, притежавани от даден инвеститор, т.е. делът от
актива на баланса на инвеститора, който се нарича финансов. Подходът за
определяне на портфейла като съвкупност от някакви активи е противоречив,
защото авторите не дават отговор на въпроса защо точно тези активи са
включени в портфейла, а не другите.
Друга група автори акцентират не върху съставната част на активите в
портфейла, а върху комбинацията им. Портфейла се определя като
“комбинирано вложение в повече от една акция, облигация, реално имущество
или други активи”. Друго подобно определение за портфейла е, че той е “набор
от инвестиционни носители, комбинирани за да удовлетворят определени
инвеститорски цели”.
Трета група автори обръща внимание на управленския аспект на
портфейла и го определя като ”набор от различни инвестиции, извършвани по
едно и също време”, т.е. обръща се внимание на технологичната характеристика
на действията на инвеститора.
Четвърта група автори отделят внимание на връзката на портфейла с
инвестиционния риск. Според тях портфейлът е форма на приложение на
диверсификацията, посредством която се намалява несигурността или риска на
доходите от инвестиции.
Очевидно няма единно и всеобхватно определение за същността на
портфейла, което да го охарактеризира напълно. Портфейлът има комплексна
характеристика и същността му следва да бъде анализирана комплексно. От
една страна портфейлът може да бъде разглеждан като вид инвестиция. От
друга страна, той представлява специфичен източник на доходи. В същото
време портфейлът може да се представи като средство за управление на
инвестиционня риск. За да се даде цялостна характеристика на понятието обаче
е необходимо да се анализира всяко от тези направления . Така на базата на
различните гледни точки ще може да се определи комплексно същността на
портфейла.
Портфейлът - специфичен вид инвестиция
С възникването на портфейлната практика инвестиционният портфейл се
певръща в нов вид инвестиция, различаващ се от всички останали инвестиции
1
по продължителността и характера си. Портфейла се превръща в инвестиция от
нов тип, при която се извършва многопосочна и постоянна трансформация на
активи, като този процес не е периодичен , а постоянно възобновяем.
Особеностите на портфейла като вид инвестиция могат да се обобщят. За
разлика от останалите видове инвестиции портфейлът включва в себе си
множество разнообразни активи, както ценни книжа, така и недвижимо
имущество и безсрочни депозити. Всички те са с различна степен на
ликвидност. На практика е невъзможно да се установи в какъв точно актив се
трансформира даден ликвиден актив. Посредством множество операции
понякога противоположни по съдържание, портфейлът се формира като
съвкупност от различни по същност активи.
При инвестирането в портфейл като цяло се наблюдава трансформиране
на по-ликвидни активи, но заедно с това се извършва и трансформиране от по-
малко ликвикни към по- ликвидни активи. Това се получава при постоянна
трансформация и приструктуриране на портфейла през периода на
съществуването му.
Всичкки останали инвестиции се характеризират с тава, че след
извършване на трансформации от по-ликвиден към по-малко ликвиден актив
следва единствено процес на амортизиране на инвестицията, т.е. тези
инвестиции вече са обикновенни активи. При портфейлите се наблюдава тази
пряка последователност. Така се наблюдава едно постоянно вътрешно
амортизиране на инвестицията и вътрешно реинвестиране, тъй като активите в
него са двупосочни. Може да се отбележи, че процесът на инвестиране и
амортизиране, който по принцип се разпростира върху целия баланс се
съсредоточава единствено в портфейла. Отделно съществуват дейности по
инвестиране и амортизиране между самия портфейл и останалата част от
баланса.
Инвестирането в портфеил за разлика от останалите видове инвестиции
се характеризира с динамизъм, поради което тази дейност се нуждае от
управление. На тази база възниква портфейлният мениджмънт. При останалите
видове инвестиции всички инвестициони решения са концентрирани преди да
се предприемат инвестиционните дейности. След осъществяването им
инвеститорът малко или много остава пасивен и изчаква края на
амортизирането на инвестицията или прекратява нейното съществуване. При
портфейлните инвестиции многовариантността на възможните трансформации,
постоянно променящите се показатели на активите, непрекъснато прояващите
се нови възможности за инвестиране и др. изискват от инвеститора да следи без
прекъсване своите активи и да предприема нови инвестиционни действия.
Следователно инвестиционният портфейл е специфичен вид инвестиция,
характеризираща се с особена динамика и сложност, а не просто съвкупност от
ценни книжа.
Специфика на доходите от инвестицицонния портфейл
По своята външна форма инвестицицонния портфейл се възприема като
съвкупност от финансови инвестиции. Следователно доходите, които той
2
осигурява съдържат в себе си характеристиките на доходите от финансовата
инвестиия. Основната черта на нветиционния ипортфейл е, че той е съвкупност
от инвестициите, които носят доход от капитал. Следователно инветиционния
портфейл е частта от богатството на икономическите агенти, която е
инвестирана за да носи доход от притежаването на това богатство. Всички
останали части на богатството са вложени в един или друг актив с други цели -
за потребление или за производство и реализиране на печалба от него.
Единствено инветиционния портфейл носи доход като капитал.
Във връзка с това е необходимо да се определи границата на портфейла, т.
е. активите, които следва да участват в него. Основната характеристика, която
може да се използва като критерий за включване на един актив в
инветиционния портфейл, е характерът на дохода, който той носи. Не може да
се направи единен класификатор на характера на всички активи и доходите от
тях. Използването на активите в реалният икономичиски живот е многообразно.
Действително основната част на портфейла се формира точно от финансовите
активи. Това е така, защото същността на тези активи е да носят доход като
капитал. Но същестува и възможност други по характер активи да се включат в
портфейла поради това, че носят доход като капитал. Възможно е и чисто
финансови активи да не се включват в инвестиционния портфейл поради това,
че носят доход с друг характер. По този начин е невъзможно да се определи
инвестиционния портфейл като съвкупност от определен вид активи. По своята
същност инвестиционния портфейл акумулира в себе си всички инвестиции,
целящи реализирането на доход като капитал.
Много често активите, включени в портфейла, носят и спекулативни
доходи. Това дава основание понякога в портфейла да се формира част,
наречена оборотен портфейл. В тази част обикновенно се включват активи, с
които лесно могат да се правят спекулативни операции. Като изключение
съществува възможност инвестиционният портфел да достави спекулативни
доходи, но по своята същност той се стреми да изключи спекулативни
операции. Спекулативните доходи възникват на базата на пазарната
несъвършеност. Поради това, че е възможно един субект, разполагащ с
допълнителна информация или най-вярно очакване за развитието на пазара, да
подаде един актив над неговата стойност или да купи такъв под стойността му
като реализира доход от разликата между стойността и цената. В портфейла се
включват активи след продължителен алализ за тяхната стойност и доходите,
които носят тези активи.
Доходите от инвестиционния портфейл се характеризират с особената си
връзка с риска. По своя произход доходите от портфейла са доход от капитала.
По принцип инвестицията във финансови активи, без да бъде включена в
портфейл, също носи доход от капитал. Това, което отличава портфейлната
инвестиция от обикновената финансова инвестиция е именно връзката
доходност - риск.
Портфейлът като средство за управление на инвестиционния риск
Портфейлът вече беше разгледан като съвкупност от инвестиционни
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 май 2019 в 16:23 студент на 27 години от София - МВБУ, факулетет - 16587, специалност - Бизнес администрация, випуск 2016
03 май 2019 в 10:32 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Финанси, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Българска фондова борса

24 яну 2011
·
646
·
23
·
8,650
·
822

Състояние, проблеми и перспективи на "Българската фондова борса София" АД...
 

Видове облигации

08 дек 2007
·
442
·
3
·
436
·
136

Според емитента облигациите се делят на емитирани от държавата, от органи на местни власти от стопански организации (коорпоративни облигации).
 

Фондова борса

16 апр 2008
·
588
·
16
·
1,495

Фондовата борса е един идеален пазар,на който законът на търсенето и предлагането действа най-бързо и адекватно. На него участниците в търговията на ценни книжа са гъвкави и еднакво активни в търсенето на взаимно изгодна цена.
 

Възникване на банковото дело

26 юни 2007
·
583
·
3
·
661
·
34

Произход на банковото дело. Банки. Централна банка. Функциониране на ЦБ в условията на ПС...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс
тематичен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Може да помогне на всеки, който изучава Финанси. Най-подходящ е за 2 курс студенти, както в УНСС, така и в другите университети. 16 въпроса, само един верен отговор.
(За отличници)
16
17
1
5 мин
08.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Валутен пазар"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси от 2-ри курс.
(Труден)
15
5
1
5 мин
01.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Инвестиционен портфейл

Материал № 333159, от 07 май 2009
Свален: 167 пъти
Прегледан: 145 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,621
Брой символи: 14,260

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Инвестиционен портфейл"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения