Големина на текста:
Тема 1
Предмет и метод на иконом теория -Критерии за класификация
За науката икономикс в истори.план това е периодът на първоначално натрупване на
капитала и формирането на големите нац.стопанства .Подреждането и
систематизирането на идеите ,школите и насоките в иконом. теория се извършва на
базата на хронология.За тази цел се използват различни критерии за класификации на
тези школи .Едната класификация за 1-ви път е дадена от К.Маркс и тя обхваща
различните стадии на общественно иконом.формация ,става дума за икономическата
мисъл на робовладелското общество на феодализма или иконом. мисъл на
средновековието ,на капитализма и комунистическата общественно икономическа
формация/социализма/
Другия критерии за класификация следва логиката на развитието на науката история на
иконом.теории и по конкретно при прилагането на този логически метод се обособяват
следните принципи за класификация:
- основната сфера на дейност която школата поставя в центъра на анализа
/производство, разпределение , обръщение , потребление/
- отношението към принципите на стоп. политика /съпричастност към идеите на
протекционизма или либерализма/
- методологически подход към решаването на иконом. проблеми от гледна точка на
микро или макро икономикса
- според използваниа категориален апарат които изгражда фундамента на съответната
иконом. доктрина /трудовата теория за стойността, разпределение на доходите , Теория
за реализацията и кризите и т.н./
Според представителите на класическият икономикс иконим.теория се определя като
наука за законите, които управляват производството, разпределението, размяната и
потреблението на оскъдните ресурси, стоки и услуги.Има 3
определения:представителите на неокласическия икономикса определят предмета на
тази наука, която изочава механизма на управление на оскъдните ресурси,
разпределени по алтернативен начин.В съвремения етап икономиката се определя
като наука за човешкото поведение в качеството на свъзващо звено м,у крайните цели
и оскъдните ресурси в съвременното човешко общество.
На основа на тези критерии и принципи се очертават главните насоки в иконом. мисъл
- Преднаучен период - той обхваща античната иконом. мисъл ,средновек. иконом.
мисъл и Меркантилизма
- След раждането на науката - обхваща класическия икономикс и последвалите го
представители от Уилям Пети, Франсоа Боагилбер, Адам Смит и Рикардо.
- Популярен икономикс - обхваща последователите и критиците на класическия
икономикс /Смит, Рикардо/ Жан Батист Сей, Томас Робърт Малтос , Джеимс и Джон
Мил и др.
- Древно буржоазна критика на капитализма /Симон Сисмонди,Пиер Прудон/
- Социалистически доктрини / Утопичен социализъм и Марксизъм/
- Историческата школа в иконом. теория с предшественник Фридрих Лист
- Кенсиянския и Неокенсиянския Икономикс
- Монетарния икономикс начело с Милтън Фридман
- Неокласически икономикс и така наречените свързани с тях привърженици на
рационалните очаквания и икономиката на предлагането представена преди всичко от
кривата на Филипс и кривата на Лафер.
Метод- това е съвкупност от начини, средства и подходи за разкриване
закономерностите и законите на който е подчинен иконом.живот ба
обществото.Включва 5 стъпки: определяне, разработване или формулиране, изграждане
на модел за протичане на дадено иконими.явление, формулиране на хипотези, тестване
на хипотези;
Тема 2 ДРЕВНОГРЪЦКА ИКОНОМИКА(Ксенофонт, Платон, Аристотел)
Те са привърженици на натуралното стопанство.
Основни акценти в икономическите възгледи на Ксенофонт
Ксенофонт се ражда през 444-356г. пр. новата ера в филосовско отношение е ученик
на Сократ ,последовател на неговата метафизична натурална философия.Той
идеализира иконом. отношения в Спарта и нейният политически и иконом.
строй.Застъпва се за натуралното стопанство но едновременно с това е и привърженик
на паричното стопанство и защитник на паричното обогатяване и спекулата.
Той казва : Паричното стопанство трябва да се развива в размвр който е изгоден за
аристокрацията и земевладелците ,обявява се против едрата търговия ,приема дребната
като улесняваща натуралното стопанство .По отношение на парите Ксенофонт
проявява " буржоазен" инстинкт ,оценявайки тяхната функция като средство за
натрупване на съкровища .Интересен е възгледа на Ксенофонт за разделението на
труда.Тук той проявява натуралистично разбиране подхождайки към разделението на
труда от гледна точка на полезността на стоките а не на тяхната разменна стойност.Той
твърди че разделението а труда увеличава полезността на вещите .Тук той има в
предвид растежа на производството като умножение на потребителната стойност а не
разменната стойност /поевтинявяне на стоките в резултат на разделението на труда/ В
труда " Икономика " глава 7-ма Ксенофонт разказва че да се храни човек на трапезата
на персииския цар е не само голяма чест но и ястията там били много по вкусни от
другаде.Тук Той дава зародиш на идеята развита по късно от Смит за зависимостта на
разделението на труда от обхвата на пазара като твърди че разделението на труда е
развито в големите градове.Той обръща особеннно внимание на земеделието смятайки
че благополучието на народа зависи от неговото развитие
ЗА ИЗПИТА !!!!!! може да се падне
Въпрос кенсиански функции за потребление
Монетарен модел на Фридман
Хипотезаза перманентния доход !!!!!!!!!
Платон - критик на парично- разменните отношения
Платон живее и твори 427-347 пр.н Е. Той е създател на ОБЕКТИВНИя ИДЕАЛИЗЪМ
във философията ,по своите иконом. възгледи е представител на робовладелската
аристокрация .В общо филосовски план неговата методология е метафизико-
идеалистична.Основните му иконом. идеи са отразени в съчинението "Държавата"
Платон се обявява против развиващото се парично-разменно стопанство и против
трупането на богатства във парична форма .За него богатството и добродетел са
несъвместими .Със парите казва той могат да боравят само занаятчиите и земеделците.
В съчинението "Държавата" той разглежда възникването на Град Държава върху
основата на разделението на труда като поставя в основата на това разделение личните
потребности на субектите
Платон търси изход от противоречието м/у бедност и богатство във създаването на
така наречената идеална държава
В най горния слой на идеалната държава той поставя философите КОИТО ТОЙ
НАРИЧА АРИСТОКРАТИТЕ НА ДУХА КОИТО УПРАВЛяВАТ ДЪРЖАВАТА И СА
СЪЗДАТЕЛИ НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА
Второто съсловие са воините които пазят живота и имуществото на гражданите
3-тото съсловие което той нарича нисше -тук той вклйучва земеделците ,занаятчиите и
др. стопански дейци които доставят средства за живот на горните 2- съсловия .Платон
не смята робите за личности и ги определя като говорещи оръдия
напроизводството.Възгледите на Платон носят КОНСЕРВАТИВЕН характер поради
отричането на обективния ход на развитието на Атина към парично-разменното
стопанствоТова са своеобразна реакция на интелигенцията от аристократичен произход
срещу разложителния процес свързан с развитието на парично-стоковото стопанство.
Аристотел - за натуралноито стопанство и размяната
Той живее и твори през периода 384-322г пр. н. Е. Той е ученик на Плато ,най
универсалният ум сред гръцките мислители Той е написал около 1000 съчинения ,най
известните от които са / За небето, За Живота, За природата , Метафизика ,
Икономика , Политиока, Риторика и др./
В наукатая се смята че Аристотел полага основите на ИКОНОМИЧЕСВКИя АНАЛИЗ
Като философ той се колебае м/у материализма и идеализма .Той отрича
идеалистическата теория на Платон -неговата хипотеза за безсмъртието на душата но
във същото време се прекланя пред разума ,мисълта и бога. В областта на икономиката
Аристотел идеализира натуралното стопанство ,той е неговият икономически
идеал.Разбира богатството както неговите предшественници като съвкупност от
полезни вещи но като гениален мислител той подлага на анализ и оценка на парично
-разменното стопанство .Той разделя стопанството на ИКОНОМИЯ И
ХРЕМАТИСТИКА -Хрематистиката произтича от старогръцката дума " хрема" което
значи имущество богатство владение .Хрематистиката е изкуството да се натрупва
състояние .Хрематистиката е изкуство за влагане и натрупване на капитал .За
Аристотел икономията е естественна стоп. дейност свързана с производството на
необходимите за живота продукти.Тя вклучва и размяната но само в рамките
необходими за задоволяване на личното потребление на човека. В своето развитие
хрематистиката преминава през 3 - форми на търговия .Първоначалната форма на
стоковото обръщение е РАЗМЕННАТА ТЪРГОВИЯ. Това е непосредственната
натурална размяна а стока с/у стока , налице е формулата стока -стока
2-рата форма на обръщението е стоковата търговия. Това е размяната на стоки при
посредничеството на парите и формулата е Стока - Пари - Стока
3-тата форма е така наречената "парична форма на стойността " при която парите
самонарастват когато както го казва по късно Мракс парите започват да снасят златни
яйца и формулата тук е Пари - Стока - Пари'
При Стока - Пари - Стока парите се изразходват а при Пари - Стока - Пари' парите се
авансират с тайното намерение да се върнат към първоначалния собственник но
обогатени и повече
ВЪПРОС ЗА ИЗПИТА!!!!!
Кой е авртора на учението " Икономиата и Хрематистиката" и в какво се състои
неговата същност
Тема 3 ДРЕВЕН РИМ
Основни предсатавители на иконом. идеи в древен Рим
Иконом. мисъл в древен рим се развива при по различни условия от тези в древна
Гърция .От сравнително малък град държава през 5-4 Век пр.н. Е. Рим се превръща в
гигантска държава през 2 Век пр.н. Е.Робството в Рим приема гигантски мащаби при
това Рим завладява страни с много пом високо културно равнище .Затова робите в Рим
са били много по образовани и интелигентни от робовладелците,това внася определени
изменения по отношение на робството и неговото обяснение.Сега вече е трудно да се
обясни робството като естественно явление както при гърците ,затова се правят опити
то да се характеризира йуридически

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономика на труда

За науката икономикс в истори.план това е периодът на първоначално натрупване на капитала и формирането на големите нац. стопанства...
Изпратен от:
Боряна
на 2009-05-05
Добавен в:
Лекции
по Икономика на труда
Статистика:
126 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Трудът. Икономика на труда

19 мар 2006
·
1,713
·
38
·
161
·
162

Трудът. Икономика на труда - същност, функции, особености, възпроизводсто и т.н.
 

Пазар на труда- характеристика, търсене, предлагане, работна заплата

11 яну 2007
·
3,142
·
2
·
513
·
536
·
2

Търсенето на труд обаче е свързано с услугата на труда, а не със самата стока - работната сила. Работникът може да е много квалифициран, но да бъде без работа, ако на пазара не е търсена неговата услуга.
 

Задачи по икономика на труда

27 ное 2007
·
146
·
8
·
355
·
67
·
1

Задача 1: Да се изчисли индивидуалната потребност от калории /ИПК/ на всеки член от семейството...
 

Икономика на труда

30 юни 2008
·
178
·
7
·
1,795
·
166

Трудът е решаващия фактор във всеки производствен процес. Човекът като работна сила става обект на покупко-продажба на пазара на труда.
 

Въведение в предмета и теорията на дисциплината икономика на труда

19 мар 2006
·
427
·
24
·
5,964
·
99

Въведение в предмета и теорията на дисциплината икономика на труда - същност и видове трудови пазари, специфични особености, фактори за търсене и предлагане на РС, организация и др.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика на труда
Тест по икономика на труда за 1-ви курс
изпитен тест по Икономика на труда за Студенти от 1 курс
Тестът по икономика на труда включва 20 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
20
385
2
25.08.2014
Икономика на труда
изходен тест по Икономика на труда за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
21
23
1
7 мин
02.05.2015
» виж всички онлайн тестове по икономика на труда

Икономика на труда

Материал № 331930, от 05 май 2009
Свален: 126 пъти
Прегледан: 156 пъти
Предмет: Икономика на труда, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 17
Брой думи: 5,367
Брой символи: 46,768

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Икономика на труда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения