Големина на текста:
Увод
Мениджмънтът на 21-ви век ще бъде насочен към усъвършенстване на
системите за създаване, запазване и пълноценно използване на знанията в
организацията. Новото направление в теорията на управлението, което започва от
задачата за оптимално изследване на интелектуалния потенциал на сътрудниците,
се развива най-бързо през последните петнадесет години. Днес системите за
управление на знанието са неделима част от информационните технологии. Всяка
организация се нуждае от интелектуална, изчерпателна и проста за използвани
система, чрез която да се придобиват нови знания, да се управляват запасите от
натрупани знания и да се осигури постоянен достъп до тях.
International Data Corporation оценява разходите за консултации по управление
на знанието през 2002 г. на $3.4 милиарда само за САЩ. На пазара се появяват все
повече компании, които предлагат консултации в тази област и реализират огромни
приходи. Все повече корпорации, от друга страна, инвестират в собствени отдели и
системи за управление на знанието.
Откриването, поддържането и използването на таланта на сътрудниците и
служителите се превръща в основен потенциал за развитието на съвременните
организации. Все повече учени защитават тезата, че бъдещото конкурентно
предимство ще се основава на бързината на организацията в процеса на
самообучение. Решаващ фактор ще бъде наличието на организационни механизми,
които да гарантират бързината и ефективността на използването на интелектуалния
потенциал.
В обществата, в които доминира информационната технология, под „знание”
обикновено се разбира интелекта, който се използва в работата. Акцентът се слага
върху полезността, а не върху наличието на знание. Продуктивни от гледна точка на
организацията са тези знания, които са придобити в практическия опит и се
използват в работата или се интегрират при извършване на конкретни трудови
действия.
Най-съдържателното и популярно определение на знанието е дадено много
преди индустриалната революция от сър Френсис Бекон (1561 – 1626): „знанието е
сила”. Странно съвременно звучи това определение в наши дни, когато се говори
вече за „информационна умора”. Обкръжени сме от такива грамадни обеми
информация, че не можем да я използваме. Системата за отсяване на полезния
опит, пренасянето му в рамките на организацията и предаването му на следващите
поколения се превръща в носещ механизъм на самообучението и източник на
вътрешно развитие. Организациите, които съумяват да използват пълноценно
наличната информация и получените в процеса на работа нови знания, си
осигуряват трайно конкурентно предимство.
На знанието като на обект на управлението се гледа по-широко от понятието
за „информация за неща и събития, продукти или процедури”. Знанието като
елемент на организацията е съвкупност от знанията „как”, „кой”, „какво”, „защо” и
„кога”. Знанията имат „явен” и „неявен” вид.
Неявните знания се изразяват трудно. Често се свеждат до интуиция и не
могат да бъдат обосновани чрез опит или навици. Неявните знания могат да имат
както отделните хора, така и групите.
Явните знания се изразяват лесно чрез данни, съобщения, думи, числа. Те са
систематизирани и закодирани, следователно лесно се поддават на обработка и
съхранение. Това обикновено става чрез различни системи за документооборота,
база данни за управленските информационни системи, HTML-файлове и т.н.
разграничаване на явните от неявните знания е важно при разработването на
стратегии за управлението им.
Основни понятия
1
Понятието знание се обсъжда от векове, а в творбите на гръцките философи
знанието се счита, че произхожда от хората. Платон, например, разглежда идеята,
че правилното убеждение може да се превърне в знание при обосноваването му с
умозаключения или причинно-следствени връзки. Аристотел счита, че знанието на
нещо включва разбирането му с оглед на причините на него. В Западната
философия знанието е абстрактно, универсално, безпристрастно и рационално.
Счита се за самостоятелен продукт (физически запис), който може да бъде обхванат
с технологиите и който по своята същност е верен. Това разбиране за знанието до
голяма степен е повлияло на естеството на средствата за управление на знания,
създадени през 90-те години. Повечето средства и модели за УЗ през този период
се опитват да управляват знанията като продукт, а не като елемент, дълбоко
залегнал в човешките разбирания, поведение и социални отношения на работното
място. Съгласно научните изследвания, повечето от средствата за УЗ от първата
генерация са се провалили тъй като им е липсвал фокусът върху човешкия фактор.
Знанията имат много по-комплексен характер отколкото данните или информацията
и изискват активно съдействие от хората за управление на системите от знания. По
тази причина, за правилното прилагане на УЗ от съществено значение е на ранен
етап да се изяснят различията между данни, информация и знания.
На академичната общност са й били необходими години за обсъждане и
изясняване какво представляват данните, информацията и знанията. Съществуват
различни вариации в дефинициите и основната терминология в резултат на средата
и познанията на автора и спецификата на целите му.
Информацията – представлява данни, на които са им дадени контекст и цел.
Тя има значение и е организирана с определена цел. Така например, информацията
е набор от данни и свързаните с тях обяснения, интерпретации или друг текст,
касаещ определен обект, явление или процес.
Данните могат да бъдат преобразувани в информация въз основа на 5
основни процеса:
Кондензиране - данните се обобщават в по-сбита форма и ненужните
подробности се елиминират.
Контекстуализиране – определят се причините за събиране на данните,
определя се техния контекст.
Калкулиране –данните се анализират и се преобразуват в агрегирана форма.
Категоризиране – процес на определяне на типа или категорията за анализ на
данните.
Коригиране - премахват са грешките, взимат се под внимание липсващите
данни.
Знанията са неизяснена и променлива съвкупност от опит, ценности и
информация в определен контекст, експертни възгледи и обоснована интуиция,
които осигуряват среда и рамка за оценка и придобиване на нов опит и информация.
Те възникват и се прилагат в ума на знаещите. В организациите, знанията често са
вложени не само в документи и хранилища, но и в организационни процедури,
практики и правила.
Знанията са основани на информация, която е организирана, синтезирана и
обобщена, за да подпомогне събирането, осъзнаването и разбирането й. Знанията
представляват състояние или потенциал за действия и взимане на решения от
човек, организация или група. Те се променят в процеса на учене, което води до
промяна в разбирането, решенията или действията. Визуална дефиниция свързва
знанията с хапка от червена ябълка – хапката (информация) трябва да се вземе,
сдъвче, смели и обработи така, че да се превърне в знания.
Типични въпроси за данни и информация са кой, какво, къде и кога, докато
въпросите за знания включват как и защо.
Мъдрост е способността да се идентифицира истината и да се правят
правилни преценки въз основа на предишни знания, опит и интуиция. В рамките на
2
организацията интелектуалният капитал или организационната мъдрост е
приложението на колективните знания.
Данни, информация, знания и мъдрост – практически пример
Бизнес ситуация: Контрол на качеството на производствения процес във фабрика
за производство на вино.
Данни: Данните се отнасят за числените стойности на елементите на процеса,
например тегло на бутилките, цвят на виното, както и процент на съставките на
виното. Тази съвкупност от данни има смисъл, само когато се постави в определен
ред или по-конкретна или производствена рамка .
Информация: В този пример като информация би могъл да се разглежда запис с
данни на програмата Ексел (MS Excel), описващи различни производствени
елементи или специфична серия червено вино. Например, заглавието на записа
може да бъде: Тегло на бутилките за Червено Шардоне, серия № 12445,
произведена на 14/6/2006. Ясно е, че този запис с организирана информация има
определена цел (да се контролира теглото на бутилката вино в рамките на
определени граници) и е свързан с определен производствен обект (Червено
Шардоне) и производствено събитие (бутилките от серия N 12445, произведена на
14/6/2006).
Знания: Когато се обсъждат специфичните знания, свързани с тези данни и
информация, лесно може да се установи, че:
1. Тези записи трябва да интерпретира експерт в статистически контрол на
качеството. Този процес, основан на знания, изисква освен експертния поглед
също и неопределена и променяща се съвкупност от опит, ценности и
информация с даден контекст.
2. За да вземе решение този експерт се нуждае освен това от рамка за
оценяване на тази информация. Той може да я сравни с други серии вино или
със съответните приемливи граници за тегло на бутилка вино, определени в
държавни стандарти. Окончателното решение на мениджъра на качеството
може да бъде да върне бутилките за напълване отново или да категоризира
серията като качество А или качество В и на тази база да реши на кои пазари
да бъде предложена серията.
3. Само този експерт е в състояние да реши как тази серия вино се различава от
предишни серии и от качествените стандарти и защо тази серия трябва да се
продава на пазара А (по-взискателни клиенти) или на пазара В (не толкова
взискателни клиенти).
Мъдрост: В този пример съответната мъдрост може да бъде описана като
способността на експерта по качеството или отдела по качество да подобри целия
качествен контрол при преразглеждане на качествените стандарти, както и при
преглеждане на изисквания процес за контрол или дори оценката за качество въз
основа на предишни знания и придобит опит. Във всеки от споменатите случаи
компанията ще подобри процеса на контрол на качеството.
Видове знания и създаване и преобразуване на знания
Придобиването и / или създаването на знания са основни процеси в
управлението на знания и формират първата фаза от цикъла на управление на
знания. Съществуват различни подходи, техники и средства, които се използват за
извличане на неявни знания, които ускоряват създаването на нови знания и
впоследствие организират това съдържание по систематичен начин.
Трансформирането на знанията в явна или лесно разбираема форма, често
наричано кодиране, улеснява другите процеси за управление на знанието като
съхраняването и разпространяването на знания. Това показва
мултидисциплинарния характер на управление на знанието, тъй като техниките за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 окт 2019 в 14:57 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2020
 
Подобни материали
 

Мениджмънт

09 мар 2009
·
407
·
49
·
11,385

Въпреки че нито в науката, нито в практиката нищо не възниква на празно място, като безспорен родоначалник на научният мениджмънт (scientific management) и баща на науката за мениджмънта се счита Ф.У.Тейлър (1856 - 1915)...
 

Основи на управлението

09 фев 2009
·
106
·
2
·
984

Бизнес стратегиите са свързани с наличието на обособени бизнес единици в организациите? - Да. В основата на всички ситуационни подходи е схващането, че ефективността на ръководството силно зависи от умението да се диагностицира...
 

Лидерство в управлението

22 мар 2007
·
2,907
·
2
·
465
·
358
·
3

Редица автори отбелязват, че между ръководител(мениджър) и лидер съществува очебийна разлика. Лидеството е част от мениджмънта т.е. управлението, но да си ръководител не означава непременно, че си лидер...
 

Основи на управлението

30 дек 2009
·
166
·
22
·
10,909
·
231
·
1

Пищови на темите по Основи на стопанското управление при Илия Христов ...
 

Икономика на знанието

17 окт 2008
·
63
·
3
·
663
·
32

Мислещите и знаещите служители ще са най-важният източник на конкурентно предимство през 2020 г. Това установява Economist Intelligence Unit в свое изследване от края на 2005 г...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
6
1
20.02.2014
Тест за текущ контрол по дисциплината "Управление на промяната" за студенти от 5-ти курс
междинен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти от 5-ти курс, изучаващи тази дисциплина. Съдържа 45 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
45
1
1
5 мин
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Управление на знанието

Материал № 331314, от 04 май 2009
Свален: 207 пъти
Прегледан: 226 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 23
Брой думи: 6,422
Брой символи: 57,382

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на знанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения