Големина на текста:
Увод
Мениджмънтът на 21-ви век ще бъде насочен към усъвършенстване на
системите за създаване, запазване и пълноценно използване на знанията в
организацията. Новото направление в теорията на управлението, което започва от
задачата за оптимално изследване на интелектуалния потенциал на сътрудниците,
се развива най-бързо през последните петнадесет години. Днес системите за
управление на знанието са неделима част от информационните технологии. Всяка
организация се нуждае от интелектуална, изчерпателна и проста за използвани
система, чрез която да се придобиват нови знания, да се управляват запасите от
натрупани знания и да се осигури постоянен достъп до тях.
International Data Corporation оценява разходите за консултации по управление
на знанието през 2002 г. на $3.4 милиарда само за САЩ. На пазара се появяват все
повече компании, които предлагат консултации в тази област и реализират огромни
приходи. Все повече корпорации, от друга страна, инвестират в собствени отдели и
системи за управление на знанието.
Откриването, поддържането и използването на таланта на сътрудниците и
служителите се превръща в основен потенциал за развитието на съвременните
организации. Все повече учени защитават тезата, че бъдещото конкурентно
предимство ще се основава на бързината на организацията в процеса на
самообучение. Решаващ фактор ще бъде наличието на организационни механизми,
които да гарантират бързината и ефективността на използването на интелектуалния
потенциал.
В обществата, в които доминира информационната технология, под „знание”
обикновено се разбира интелекта, който се използва в работата. Акцентът се слага
върху полезността, а не върху наличието на знание. Продуктивни от гледна точка на
организацията са тези знания, които са придобити в практическия опит и се
използват в работата или се интегрират при извършване на конкретни трудови
действия.
Най-съдържателното и популярно определение на знанието е дадено много
преди индустриалната революция от сър Френсис Бекон (1561 – 1626): „знанието е
сила”. Странно съвременно звучи това определение в наши дни, когато се говори
вече за „информационна умора”. Обкръжени сме от такива грамадни обеми
информация, че не можем да я използваме. Системата за отсяване на полезния
опит, пренасянето му в рамките на организацията и предаването му на следващите
поколения се превръща в носещ механизъм на самообучението и източник на
вътрешно развитие. Организациите, които съумяват да използват пълноценно
наличната информация и получените в процеса на работа нови знания, си
осигуряват трайно конкурентно предимство.
На знанието като на обект на управлението се гледа по-широко от понятието
за „информация за неща и събития, продукти или процедури”. Знанието като
елемент на организацията е съвкупност от знанията „как”, „кой”, „какво”, „защо” и
„кога”. Знанията имат „явен” и „неявен” вид.
Неявните знания се изразяват трудно. Често се свеждат до интуиция и не
могат да бъдат обосновани чрез опит или навици. Неявните знания могат да имат
както отделните хора, така и групите.
Явните знания се изразяват лесно чрез данни, съобщения, думи, числа. Те са
систематизирани и закодирани, следователно лесно се поддават на обработка и
съхранение. Това обикновено става чрез различни системи за документооборота,
база данни за управленските информационни системи, HTML-файлове и т.н.
разграничаване на явните от неявните знания е важно при разработването на
стратегии за управлението им.
Основни понятия
1
Понятието знание се обсъжда от векове, а в творбите на гръцките философи
знанието се счита, че произхожда от хората. Платон, например, разглежда идеята,
че правилното убеждение може да се превърне в знание при обосноваването му с
умозаключения или причинно-следствени връзки. Аристотел счита, че знанието на
нещо включва разбирането му с оглед на причините на него. В Западната
философия знанието е абстрактно, универсално, безпристрастно и рационално.
Счита се за самостоятелен продукт (физически запис), който може да бъде обхванат
с технологиите и който по своята същност е верен. Това разбиране за знанието до
голяма степен е повлияло на естеството на средствата за управление на знания,
създадени през 90-те години. Повечето средства и модели за УЗ през този период
се опитват да управляват знанията като продукт, а не като елемент, дълбоко
залегнал в човешките разбирания, поведение и социални отношения на работното
място. Съгласно научните изследвания, повечето от средствата за УЗ от първата
генерация са се провалили тъй като им е липсвал фокусът върху човешкия фактор.
Знанията имат много по-комплексен характер отколкото данните или информацията
и изискват активно съдействие от хората за управление на системите от знания. По
тази причина, за правилното прилагане на УЗ от съществено значение е на ранен
етап да се изяснят различията между данни, информация и знания.
На академичната общност са й били необходими години за обсъждане и
изясняване какво представляват данните, информацията и знанията. Съществуват
различни вариации в дефинициите и основната терминология в резултат на средата
и познанията на автора и спецификата на целите му.
Информацията – представлява данни, на които са им дадени контекст и цел.
Тя има значение и е организирана с определена цел. Така например, информацията
е набор от данни и свързаните с тях обяснения, интерпретации или друг текст,
касаещ определен обект, явление или процес.
Данните могат да бъдат преобразувани в информация въз основа на 5
основни процеса:
Кондензиране - данните се обобщават в по-сбита форма и ненужните
подробности се елиминират.
Контекстуализиране – определят се причините за събиране на данните,
определя се техния контекст.
Калкулиране –данните се анализират и се преобразуват в агрегирана форма.
Категоризиране – процес на определяне на типа или категорията за анализ на
данните.
Коригиране - премахват са грешките, взимат се под внимание липсващите
данни.
Знанията са неизяснена и променлива съвкупност от опит, ценности и
информация в определен контекст, експертни възгледи и обоснована интуиция,
които осигуряват среда и рамка за оценка и придобиване на нов опит и информация.
Те възникват и се прилагат в ума на знаещите. В организациите, знанията често са
вложени не само в документи и хранилища, но и в организационни процедури,
практики и правила.
Знанията са основани на информация, която е организирана, синтезирана и
обобщена, за да подпомогне събирането, осъзнаването и разбирането й. Знанията
представляват състояние или потенциал за действия и взимане на решения от
човек, организация или група. Те се променят в процеса на учене, което води до
промяна в разбирането, решенията или действията. Визуална дефиниция свързва
знанията с хапка от червена ябълка – хапката (информация) трябва да се вземе,
сдъвче, смели и обработи така, че да се превърне в знания.
Типични въпроси за данни и информация са кой, какво, къде и кога, докато
въпросите за знания включват как и защо.
Мъдрост е способността да се идентифицира истината и да се правят
правилни преценки въз основа на предишни знания, опит и интуиция. В рамките на
2
организацията интелектуалният капитал или организационната мъдрост е
приложението на колективните знания.
Данни, информация, знания и мъдрост – практически пример
Бизнес ситуация: Контрол на качеството на производствения процес във фабрика
за производство на вино.
Данни: Данните се отнасят за числените стойности на елементите на процеса,
например тегло на бутилките, цвят на виното, както и процент на съставките на
виното. Тази съвкупност от данни има смисъл, само когато се постави в определен
ред или по-конкретна или производствена рамка .
Информация: В този пример като информация би могъл да се разглежда запис с
данни на програмата Ексел (MS Excel), описващи различни производствени
елементи или специфична серия червено вино. Например, заглавието на записа
може да бъде: Тегло на бутилките за Червено Шардоне, серия № 12445,
произведена на 14/6/2006. Ясно е, че този запис с организирана информация има
определена цел (да се контролира теглото на бутилката вино в рамките на
определени граници) и е свързан с определен производствен обект (Червено
Шардоне) и производствено събитие (бутилките от серия N 12445, произведена на
14/6/2006).
Знания: Когато се обсъждат специфичните знания, свързани с тези данни и
информация, лесно може да се установи, че:
1. Тези записи трябва да интерпретира експерт в статистически контрол на
качеството. Този процес, основан на знания, изисква освен експертния поглед
също и неопределена и променяща се съвкупност от опит, ценности и
информация с даден контекст.
2. За да вземе решение този експерт се нуждае освен това от рамка за
оценяване на тази информация. Той може да я сравни с други серии вино или
със съответните приемливи граници за тегло на бутилка вино, определени в
държавни стандарти. Окончателното решение на мениджъра на качеството
може да бъде да върне бутилките за напълване отново или да категоризира
серията като качество А или качество В и на тази база да реши на кои пазари
да бъде предложена серията.
3. Само този експерт е в състояние да реши как тази серия вино се различава от
предишни серии и от качествените стандарти и защо тази серия трябва да се
продава на пазара А (по-взискателни клиенти) или на пазара В (не толкова
взискателни клиенти).
Мъдрост: В този пример съответната мъдрост може да бъде описана като
способността на експерта по качеството или отдела по качество да подобри целия
качествен контрол при преразглеждане на качествените стандарти, както и при
преглеждане на изисквания процес за контрол или дори оценката за качество въз
основа на предишни знания и придобит опит. Във всеки от споменатите случаи
компанията ще подобри процеса на контрол на качеството.
Видове знания и създаване и преобразуване на знания
Придобиването и / или създаването на знания са основни процеси в
управлението на знания и формират първата фаза от цикъла на управление на
знания. Съществуват различни подходи, техники и средства, които се използват за
извличане на неявни знания, които ускоряват създаването на нови знания и
впоследствие организират това съдържание по систематичен начин.
Трансформирането на знанията в явна или лесно разбираема форма, често
наричано кодиране, улеснява другите процеси за управление на знанието като
съхраняването и разпространяването на знания. Това показва
мултидисциплинарния характер на управление на знанието, тъй като техниките за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 окт 2020 в 10:24 родител
03 мар 2020 в 19:49 потребител
 
Подобни материали
 

Лидерство в управлението

22 мар 2007
·
2,911
·
2
·
465
·
371
·
3

Редица автори отбелязват, че между ръководител(мениджър) и лидер съществува очебийна разлика. Лидеството е част от мениджмънта т.е. управлението, но да си ръководител не означава непременно, че си лидер...
 

Основи на управлението

09 фев 2009
·
106
·
2
·
984

Бизнес стратегиите са свързани с наличието на обособени бизнес единици в организациите? - Да. В основата на всички ситуационни подходи е схващането, че ефективността на ръководството силно зависи от умението да се диагностицира...
 

Мениджмънт

09 мар 2009
·
419
·
49
·
11,385

Въпреки че нито в науката, нито в практиката нищо не възниква на празно място, като безспорен родоначалник на научният мениджмънт (scientific management) и баща на науката за мениджмънта се счита Ф.У.Тейлър (1856 - 1915)...
 

Основи на управлението

30 дек 2009
·
168
·
22
·
10,909
·
235
·
1

Пищови на темите по Основи на стопанското управление при Илия Христов ...
 

Изграждане на колектив

15 яну 2007
·
1,143
·
14
·
2,851
·
133

Първото умение, което трябва да притежава способният мениджър, е да може да подбере най-подходящите хора, които да работят с него.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по Мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тестът се фокусира върху корпоративното ръководтво и историята на корпорациите. Съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
35
14
1
4 мин
24.11.2016
Ценови мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Тест за проверка на знанията по темата. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(За отличници)
36
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Управление на знанието

Материал № 331314, от 04 май 2009
Свален: 210 пъти
Прегледан: 236 пъти
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 23
Брой думи: 6,422
Брой символи: 57,382

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управление на знанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения