Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Увод........................................................................................................................................3
II. Съпружеска имуществена общност…………………………………………………...…3
1.Обхват на СИО…………………………………………………………………….....3
2.Предпоставки за възникване на СИО……………………………………………....3
3.Същност на СИО…………………………………………………………….…….....4
4.Прекратяване на СИО…………………………………………………………....…..4
III. Имуществени последици от развода относно имуществената общост……………….5
1.Общи положения……………………………………………………………………..5
2.Приносът като критерий за по-голям дял……………………………………....…..6
3.По-голям дял поради особени затруднения при отглеждането на децата………..7
4.Получаване на движимите вещи, предназначени за отглеждане на децата……...7
5.Право на част от личното имущество на другия съпруг…………………….……..8
IV. Заключение. Лични последици от развода……………………………………………..9
1.Прекратяване на личните отношения………………………………………….……9
2.Фамилното име………………………………………………………….……………9
2
I. Увод
Бракът е доброволен и равноправен съюз между мъж и жена, сключен по определен в
закона ред, с цел създаване на семейство.
Бракът като правна същност е:
договор (сделка) – съглашение, въз основа на което се пораждат определени
правни последици;
своеобразен правен акт (съюз). Всички правни последици са императивно уре-
дени от закона. Място за свобода на договарянето няма – нито по отношение на лични-
те, нито по отношение на имуществените отношения между съпрузите. Дори и да бъде
уредено сключването на брачен договор, той остава относително самостоятелен
акцесионен акт. Други разлики: не обслужва оборота, а други интереси: възможен само
между мъж и жена; особен ред за сключване (лично, след определена възраст); особени
правила за недействителност; не може да се сключи следващ брак, докато не бъде прек-
ратен предишният; прекратява се със смъртта на един от съпрузите; невъзможно е
принудително изпълнение на задълженията и др.
II. Съпружеска имуществена общност
СИО е общо притежание на имущества от съпрузите, което възниква по силата на за-
кона (ex lege, без да е необходима воля за това, при наличие на определените в закона
предпоставки) и върху определени от закона обекти.
Императивната уредба на възникването, управлението, разпореждането и прекратяване-
то на СИО.
1. Обхват на СИО.
1.1. По отношение на лицата – спрямо двамата съпрузи:
затова не е правилно да се говори за ,,семейна” общност;
трябва да е налице валиден брак. Унищожаемият брак също поражда последи-
ците на валиден, докато бъде унищожен.
1.2. По отношение на обектите:
„ вещи и права върху вещи ” – Право на собственост и ограничени вещни пра-
ва: право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути (ако
господстващият имот е СИО). (М. М. – не стават СИО заложното или ипотечното право, както и
правото на задържане). Правата върху движими и недвижими вещи. Обект на съпритежа-
ние на съпрузите може да бъде и идеална част;
парични влогове – включени в общността от 1985 година. Титулярът на влога
има право на вземане, което става общо. Всяка банкова сметка е влог по смисъла на за-
кона. (М. М. – превеждането на трудово възнаграждение по сметка противоречи на личния му
характер). Парите, съхранявани в банкова касетка, също са вложени (М. Бобатиков – ако се
докаже кога са вложени).
2. Предпоставки за възникване на СИО – чл. 19.
2.1. Правата са придобити по време на брака.
Независимо от това, на чие име са придобити – от единия или и от двамата съпрузи.
а) За вещните права моментът на придобиването да е след сключването и преди прек-
ратяването на брака. Този момент се определя по общите правила на гражданското пра-
во. Особени случаи:
3
застрояването на имот, лична собственост на единия от съпрузите. При завър-
шване на грубия сроеж собствеността на сградата става обща, а другият съпруг придо-
бива съответната част от правото на сроеж (Постановление на Пленума на ВС - ПВС №
5/1972). Постройките, обслужващи имот на единия съпруг, не стават общи ( Тълкува-
телно решение – ТР № 44/1971);
придобитото по давност по време на брака е общо (ПВС № 8/1980). (М. М.трябва
да се прецени и наличието на принос.);
ако вещното право е било придобито преди брака, но се изплаща по време на
брака от двамата съпрузи с общи усилия, то няма да стане общо (ПВС № 5/ 1972). Ако
изплащането е станало от единия съпруг преди сключване на брака, а формалният мо-
мент на придобиването настъпва по време на брака, се поставя въпросът за преобразу-
ването на личното имущество и за приноса.
б) Придобиването на права върху паричен влог се преценява с оглед момента на вна-
сяне на средства по сметката. (В. Гоцев – възможни са усложнения – ако преди и след брака са
внасяне и теглени суми).
Няма значение видът на сметката. Депозитните вноски също са СИО (ТР № 10/1987).
2.2. Придобиването да е в резултат на съвместен принос:
форми на съвместния принос (чл. 19/2): 1) пряк принос – влагане на средства
или труд; 2) косвен принос – грижа за децата, работа в домакинството. Изброяването е
общо;
наличието на принос и от двамата съпрузи се предполага до доказване на про-
тивното (чл. 19/3), защото съпрузите са длъжни с общи усилия да се грижат за осигуря-
ване благополучието на семейството (чл.18). Презумцията може да бъде оборена по
съдебен ред (с отрицателен установителен иск). Искът не се погасява по давност, но
трябва да се предяви до делбата. Легитимиран да го предяви е само съпругът, на името
на който е придобито, не и наследниците му или кредиторите по чл. 134 ЗЗД (Закон за
задълженията и договорите). Предмет на доказване е пълната липса на принос през
определен период от време. Придобитото през този период се счита за отделно
притежание. Фактическата раздяла сама по себе си не изключва приноса (ТР № 35/
1971). Придобитото със средства, получени от престъпление, не е със съвместен принос
(р. № 53/1986, ОСНК). Придобитото от престъпление на името на другия съпруг се
счита за придобито за сметка на проверявания – чл.9 от Закона за отнемане в полза на
държавата имущество , придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД). Придобитото
чрез трансформация на лично имущество също не става общо – чл.21.
3. Същност на СИО.
3.1. По отношение на вещите – особена съсобственост:
бездялова – съпрузите нямат дялове;
неделима – до прекратяването й делба е недопустима.
Между съпрузите би могла да възникне и обикновена съсобственост на лични имущес-
тва.
3.2. По отношение на влоговете.
Възниква особено общо вземане. Подобно на активна солидарност между двамата
съпрузи. Особеност – само съпруга титуляр може да се разпорежда с влога.
4. Прекратяване на СИО.
4.1. Основания:
а) с прекратяване на брака (чл.26/1). Съгласно чл. 94 основанията за прекратяване на
брака са: смърт на единия от съпрузите (или обявена смърт); развод и унищожаване на
брака;
4

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

В кои случаи при развод съпружеската имуществена общност не се разделя по-равно между двамата бивши съпрузи?

СИО е общо притежание на имущества от съпрузите, което възниква по силата на за-кона (ex lege, без да е необходима воля за това, при наличие на определените в закона предпоставки) и върху определени от закона обекти....
Изпратен от:
serapfim
на 2009-05-04
Добавен в:
Курсови работи
по Право
Статистика:
55 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
185

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,047
·
1
·
153
·
439
·
5

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,428
·
1
·
136
·
296
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
275
·
1
·
150
·
112

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 

Правна индивидуализация на физическите лица. Право на име. Местожителство

14 мар 2006
·
649
·
4
·
1,158
·
3

Правна индивидуализация на физическите лица. Право на име. Местожителство - реферат.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
19
1
2 мин
12.08.2019
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по право

В кои случаи при развод съпружеската имуществена общност не се разделя по-равно между двамата бивши съпрузи?

Материал № 331078, от 04 май 2009
Свален: 55 пъти
Прегледан: 56 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,632
Брой символи: 14,532

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "В кои случаи при развод съпружеската имуществен ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения