Големина на текста:
ВЪЗРАСТОВИ ОСОБЕНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА ХУДОЖЕСТВЕНО- ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА
ДЕЙНОСТ
Един от въпросите, който отдавна привлича вниманието на много изследователи на
изобразителната дейност, е въпросът за периодизацията и възрастовата й характеристика. До
голяма степен той определя методическите насоки за успешното решаване на проблемите на
художественото образование и възпитание.
Важно е какви показатели ще бъдат включени в характерологичната оценка на
изобразителната дейност като цяло и като анализ на отделните й съставки: изразно-
технически, пространствени, композиционни, тематични и пр. Преди да се пристъпи към
конкретно изложение на поставените въпроси, налага се да бъдат определени изходните
позиции, от които ще се ръководи тяхното разглеждане.
1. Всяко ново поколение заварва оформени научни и културни постижения, вече готови
условия на живот. Те обуславят неговото развитие в съчетание с психо- физиологичната и
генетичната му даденост.
Когато става дума за известна етапност в развитието на една или друга дейност, не бива
да се забравя, че съдържанието на реално оформилите се стадии зависи от конкретни
условия, при които протича развитието на човека. По такъв начин не само съответната
възраст определя съдържанието на стадиите, а самите граници на възрастта се влияят до
определена степен от съдържанието и се изменят заедно с изменението на обществено-
историческите условия.
В развитието на изобразителната дейност много често се стига до недопустимо
нарушение на нейната възрастова периодизация. Системното изграждане на естетически вкус
е главна задача за началното и средното училище. Създаването на естетическо отношение
(оценка, анализ правилно ориентиране в областта на изобра зителните изкуства и
естетическите ка.чествя на действителността) започва в средната училищна степен, но реално
може да се изгради само в горната училищна възраст, когато учениците вече имат
сравнително оформен мироглед, обогатени и осмислени емоционални преживявания и
известен практическа опит.
2. За да се разгледа в по-вярна светлина въпросът за факторите, които ръководят
развитието на изобразителната дейност, необходимо е да се изясни каква е нейната
възрастова характеристика на един или друг стадий от развитието й. Когато става дума за
специфични особеност на детската рисунка, трябва да се вземат по внимание такива нейни
качества, които проявяват закономерно и в миналото, и днес: тези особености са
общовалидни за всички деца и засягат определени страни на изображението- откъде започва
то, какви елементи се включват в него, какви изразни средства се използват, как се отразява
пространството и т.н.
3.Характеристиката на изобразителната дейност може да бъде резултат на два различни
подхода: при свободна, неорганизирана и ненаправлявана изобразителна дейност и като
дейност в условията на организиран учебен процес. Изключено е тя напълно да се изолира от
каквито и да е влияния. В случая може да става дума за незавършено или некомпетентно
проведено обучение, отколкото за „чисто" детска проява. Много по-важно е да се очертае
нейната характеристика и развитието й като резултат от активно, целенасочено и системно
педагогическо въздействие.
4.В педагогическата теория и практика са известни някои критични моменти в
развитието, които са свързани със смяна на стадиите. В действителност неизбежни са
преходите, свързани с качествени изменения в развитието. Критичните моменти са
свидетелство за неизвършен навреме преход. Те могат да се преодолеят чрез добре
организиран и умело управляем дидактически процес.
5.Причините, поради които в определен период от изобразителното развитие намалява
интересът към изобразителната дейност са различни- психофизиологични особености на
възрастта, свързани с преминаване към по-висши степени на изобразителност и
произтичащите от това затруднения. По различни причини ученикът лесно може да загуби
първоначалния стимул и целенасочеността в изобразителния процес: несъобразени с
възрастта и неясно определени задачи - съвсем леки или много трудни, недостатъчни и
неправилно организирани наблюдения, слаба волева устойчивост и т.н.
6.При определяне етапността в развитието на художествено- изобразителната дейност
решаващо значение трябва да имат правилната оценка на резултатите от тази дейност като
познавателен, емоционален и творчески акт и правилният подбор на задачите, пътищата и
средствата за нейното реализиране. Грешки най-често се допускат при оценяване
особеностите на детската рисунка и връзката им с някои елементи на изобразителната
грамотност.
7.От това, какви цели и задачи ще бъдат поставени пред художественото възпитание и
образование, до голяма степен зависи етапността в развитието. Етапността в развитието също
се нарушава и ако се поставят тясно насочени и рано професионализирани задачи.
Нерядко пред учебния предмет изобразително изкуство се поставят задачи,свързани с
целите или само на приложните изкуства, или на архитектурата и пространственото
оформление, на промишлената естетика и т.н. Ограничеността на такова развитие неминуемо
дава отражение както на резултатността в учебния процес, така и на бъдещата творческа
дейност.
Целите на художествено- изобразителната подготовка в общообразователното училище
трябва да бъдат широкообхватни, обединени в стройно очертана и завършена система, в
която се свързват учебно-техническите и творческите задачи, специфичните и общите
проблеми на развитието.
8.Съвременната педагогика разглежда детското развитие като сложен процес, в който
протичането на един или друг стадий може да се ускори, като качествено се промени както
самият акт на зрително-емоционално възприятие, така и самото художествено- образно
отражение.
9.Периодизацията и възрастовата характеристика на изобразителната дейност могат
да се разглеждат в две направления: като изменение, което обхваща цялостно всички страни
на изобразителната дейност за даден етап от нейното развитие, и като еволюция на отделните
й съставки - психологически, сюжетно-тематични, образно-познавателни и изобразително-
технически. Цялостният облик на изобразителната дейност на всеки от етапите на развитието
дава възможност за фронтална методическа насоченост в учебния процес, предпазва от
заблуждаващото влияние на развиващи се или изоставащи отделни страни, предпазва от
едностранчивост в обучението.
През различните етапи в различна степен се проявяват едни или други характерни
особености. В методическо отношение има смисъл да се обърне специално внимание на
зззвитието на най-важните елементи, които участват в изображението: форма, цвят,
пространство.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНО- ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ СЪОБРАЗНО
РАЗВИТИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ Й ЕЛЕМЕНТИ
Една част от изследванията се насочват към разкриване на периодизацията според
частни критерии - според различни страни на изображението. Те могат да бъдат определени
като различни признаци:
Предметни признаци: за показатели се използват изобразените предмети, техният
характер в зависимост от предназначението им, количеството им в рисунката, степента на
правилното им изобразяване и последователността, в която се изобразяват през различните
периоди на възрастта; в изводите най-често се определят три периода със съответна
последователност в развитието - изобразяване на човек, изобразяване на различни предмети,
изобразяване на животни.
Формални признаци: анализират се изразните средства и техническите начини за
изобразяване, като се отчита и тяхното развивие през различните стадии.
Признак отношение към действителността като обект за изобразяване: в обхвата на
естетическото отношение се включват и предметните, и формалните признаци, но най-вече
цялостните показатели на изобразителната дейност - композиционни, пространствени,
сюжетно-тематачни.
Разглежданото изследване на Кора де Ричи е пример за прилагане на предметни
признаци. Интересни са анализите и на немския психолог д-р Георг Кершенщайнер,
направени в началото на XX в. Те се основават на щателно изучаване на 500 000 детски
рисунки, като за оценъчни показатели се приемат формални признаци.
Всъщност осмислеността на възприятията на някои явления от действителността намира
отражение в детската рисунка значително по-рано от десетата година. Тази граница вече е
снижена към 5-6-годишна възраст.
Повечето от изследванията в по-ново време се базират на показателя „отношение към
действителността - обект за изобразяване". В отделни случаи се разглеждат и формалните
признаци на изобразителната дейност. Това е оправдано, защото начините за изобразяване
също специфично се изменят и са тясно свързани с изменението на изобразителното
отношение към предметите и явленията от действителността. Друг е въпросът, доколко
правилно се определя изобразителното отношение. Неговото определяне не зависи само от
особеностите на възрастта. То зависи и от целите, които се поставят пред художественото
обучение и възпитание, от съдържанието на изобразителната дейност и от методическата
организация на учебния процес.
В монографията си „Психология на способностите за изобразителна дейност"
украинският психолог В . И. Киреенко изследва изобразителната дейност в много широк
възрастов диапазон. Той се спира не толкова на обобщени показатели, характеризиращи
изобразителната дейност като цяло, колкото на етапите, през които става овладяването на
едни или други елементи на изобразителната грамотност. В резултат на експерименти се
определят границите на възрастта, свързани с възможностите за изпълнение на различни
рисунъчни задачи - цветови, плоскостно-пространствени, перспективно-пространствени и др.
Ето някои от тези данни:
След 7-годишната възраст в детските рисунки се откриват елементи на най-общи
пропорционални отношения; между осмата и деветата година е възможно да се поставят
задачи с цветови решения, които изискват отразяването на локалните цветове; след деветата
година се правят опити за перспективно-пространствени съкращения, проявява се стремеж да
се изобразят предметите в дълбочина, да се ориентират по отношение близко- далеко; след
дванадесетата година в рисунките се отразяват перспективните промени на предметите.
Възрастовите граници, свързани с едни или други особености на изобразителната
дейност, не трябва да се приемат като окончателни и неизменящи се, въпреки че някои от тях
проявяват относителна устойчивост и могат да се приемат като основа за по-точното им
определяне.
По-съществено е да се вземе под внимание фактът, че разполагането на отделните фази
в юношеската възраст е по-неясно и по-несигурно, отколкото в детските години, когато
характерологичните черти на развитието са по-диференцирани и очертани. Освен това
пропускането на някои от ранните стадии често пъти се приема като показател за надареност,
но може да бъде и заблуждаващ признак. С по-голяма сигурност като ориентир може да служи
отсъствието на характерната криза, при която затихва увлечението в изобразителната
дейност.
Колкото и да е специфично своеобразна детската рисунка, уникална като изобразителен
подход и като дидактически резултат, нейното развитие се основава на приемствеността. Ако
всяка промяна в изобразителното мислене е тотална, тогава не остава нищо за сравнение,
никаква ситуация за реконструиране, никакъв симптом за анализ и тълкуване.
Ето защо е наложително тези, които ще поемат голямата отговорност да ръководят
изобразителната подготовка и художественото възпитание на учениците, да познават
особеностите и етапите в развитието на изобразителната дейност още от началото на нейните
прояви.
ВКЛЮЧВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ДЕТСКАТА РИСУНКА
Слънцето е едно от най-често срещаните изображения в детската рисунка. За
детето то има равностойно значение с човека - дарител на живот, радост и топлина. Затова
изображенията му са разнообразни и привлекателни. Символиката на слънцето служи и за
определяне на времето и пространството -денят и небето. В този случай детските представи
се изграждат под влияние на въображението, което поражда одухотворяване на природата;
Опростената схема на животните (почти без разлики по вид) се различава от човешката
фигура единствено по хоризонталното положение на тялото. По-голямо диференциране между
тях се извършва след овладяването на асиметричното профилно изобразяване, но и тогава
главите на животните почти винаги са във фронтално положение и много напомнят на
човешките лица. Отличават ги само някои детайли - мустаци, уши, грива.
Тялото на птиците също се изобразява в хоризонтално положение, най-често във
формата на овал, но главите им за разлика от изображенията на хората и животните са в
профил. Това много по-лесно се постига с помощта на прибавения клюн.
Начинът, по който се изобразяват дърветата, също има известно развитие. В началото
дървото е отвесна линия, пресечена от по-къси хоризонтални линии. По-късно клоните вече
са наклонени, след това разклоненията на дървото се усложняват с различни по дължина и
посока клони, допълват се с листа и плодове.
В рисунките на децата се отразяват особеностите на архитектурата, която преобладава в
тяхното обкръжение - къщи с наклонени покриви или високи жилищни блокове. Рисуването на
сградите много бързо се стереотипизира.
Децата силно се впечатляват от различни превозни средства и с увлечение ги рисуват.
Подчертаният интерес към техниката, особено в по-горните възрасти, помага за постигане на
рисунки със забележителна точност и почти конструкторска конкретност.
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧИЛИЩНИЯ
ПЕРИОД
Тръгването на училище е важен момент от живота на детето. Мястото на играта, която е
основна форма за развитието му, постепенно все повече се заема от учебно-познавателен
процес. Новата среда- детското общество в класа и училището започва да влияе решаващо
върху нравственото, мотивационно-волевото и емоционалното поведение на ученика.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Възрастови особености в развитието на художествено- изобразителната дейност

Един от въпросите, който отдавна привлича вниманието на много изследователи на изобразителната дейност, е въпросът за периодизацията и възрастовата й характеристика. До голяма степен той определя методическите насоки за успешното решаване на проблемите...
Изпратен от:
kamion
на 2009-05-03
Добавен в:
Курсови работи
по Изобр. изкуство
Статистика:
592 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Особенности на декоративно приложните изкуства в детската изобразителна дейност.
добавена от jusihristova 08.02.2020
0
17
Подобни материали
 

План-сценарий на урок по изобразително изкуство

12 яну 2011
·
1,573
·
6
·
1,205
·
3,640
·
19

на урок по Изобразително изкуство за 3 клас 1. Тема : 2. Дата: м. март (24-та учебна седмица) 3. Вид на урока: Урок за разработване и усвояване на нови знания 4. Методически комплекс: Изобразителни материали и техники...
 

Разработка на ситуация по изобразително изкуство за детската градина

26 ное 2008
·
776
·
4
·
421
·
1,641
·
8

Програмни задачи: усъвършенстване на умението за колективно изпълнение ; активизиране на зрителната памет и умението да пресъздават чрез апликация с различни материали своите впечатления; развитие на усет към композицията...
 

План на урок по изобразително изкуство в НУ

19 мар 2010
·
1,412
·
3
·
549
·
3,206
·
12

план-конспект на урок по изобразително изкуство в началното училище на тема "Пейзаж от пластилин"...
 

Рембрант Харменс ван Рейн

23 окт 2006
·
674
·
1
·
228
·
173
·
1

Кратко описание на живота и основните творби на холандския художник.
 

Батикът - реферат

22 ное 2006
·
274
·
3
·
446
·
347
·
1

Батикът е една от техниките, прилагани в изобразителното изкуство, като той съставлява батиково яйце, батик върху хартия, батик с лепило и батик с плат.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Методика на обучението по изобразително изкуство в детска градина
тематичен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 1 курс
Примерен тест по методика на преподаването на изобразително изкуство в детска градина. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
30
4
1
10 мин
12.07.2019
Тест по Изобразително изкуство за 6-ти клас
междинен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 6 клас
Тестът е междинен и съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 6-ти клас и покрива материала от първия срок, изучен по Изобразително изкуство.
(Лесен)
10
92
6
04.11.2016
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Възрастови особености в развитието на художествено- изобразителната дейност

Материал № 330797, от 03 май 2009
Свален: 592 пъти
Прегледан: 812 пъти
Качен от:
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 5,772
Брой символи: 53,492

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възрастови особености в развитието на художеств ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
105 16

Ина Николова
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  3 години
1 188 30

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
изобразително изкуство в детската градина видове изобразителна дейност монотипия изобразителната дейност в детската градина дидактически профил на културнообразователната област бит и техника дои за учебно съдържание колористика анимационен филм периоди на изобразителната дейност развитие на изобразителната дейност в детската градина мястото на изобразителната техника в обучението изобразителен материал флумастер в детската градина художествено творческа дейност на детската градина предмет и художествено оформление изобразителната дейност възрастови особености в развитието на художествено изобразителната дейност периоди на пазвитието на детската изобразителна дейност георг кершенщайнер изобразителното изкуство в детската градина техниката батик рисуването в детската градина