Големина на текста:
ПРОСТРАНСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ, СВОБОДНИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ, ПРОМИШЛЕНИ И АГРАРНИ РАЙОНИ,ЗОНИ С ОТ -
РАСЛОВА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ,ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ И ТЕРИТОРИАЛНО
ПРОИЗВОДСТВЕНИ КОМПЛЕКСИ. ВИДОВЕ ПЛАНОВЕ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.
ТС НА РПС.
Решаването на териториалните проблеми в края
на XX и началото на XXI век поставя изисквания към управлението не
само към националните правителства, но и в глобален мащаб.
Глобалните проблеми, откроени в докладите на Римския клуб и
периодически разглеждани от Световния икономически съвет добиват
все по-отчетливо териториално значение. Развитието на теорията и
практиката през последните десетилетия неотстъпно се концентрира
върху проблемите за урбанизация, управление на миграционните
потоци, районирането, формирането на структурата на регионалните
икономики в съответствие с природния и демографски потенциал по
страни и райони.
Регионалният подход пряко се свързва с протичането на
глобализацията във всички сфери на развитие на обществото. Появяват
се нови пространствени икономически и урбанизационни структури и
все повече се превръщат в управляеми териториални системи.
Локализацията на производствата, услугите и насочване на капиталите
е в тясна зависимост от глобалните и регионални пазари и от
пространственото развитие на транснационалните производствени,
дистрибуционни и търговски корпорации.
Използват се разнообразни понятия да се характеризира
същността на свободните икономически зони. Това са свободни
безмитни зони,свободни митнически територии,свободни градове и
пристанища,специални икономически зони,свободни промишлени зони
и магазини.Свободните зони независимо каква форма и наименование
имат,съществуват единствено като икономически образувания, където
държавите предоставят изключителни облекчения.С това се преследва
единствено една цел – привличане на чужди инвестиции и ускоряване
на икономическия растеж.
В основата на създаването и развитието на свободните
зони трябва да стоят националните интереси.Свободните зони освен
стимулиращ ефект, могат да имат и отрицателен, който се изразява в
дискриманация на местното производство.
Свободните икономически зони трябва да се намират на
ключово геостратегическо положение в страната да е средище на
сериозен външнотърговски трафик да притежава развити комуникации.
В свободните икономически зони могат да се
осъществяват следните дейности само от чуждестранни юридически
лица или смесени дружества:
Организиране на производството на стоки и услуги на съвременно
технологично и техническо равнище, предназначени за износ.
Товарене,разтоварване,транспортна обработка на необмитени
стоки,които се внассят с предназначение за износ.
Складиране и съхраняване.
Зареждане на кораби и други транспортни средства,
извършващи международни превози.
Банкомати и други финансови операции, застраховки и
презастраховки на имущества.
Териториалното разположение – свободните
икономически зони бързо увеличават броя си в различните точки на
света. –Докато през 60-те години броят им е едва 5 ,след 90-те години
вече е над 700 в 50 държави. Най-голям е броят им в Латинска Америка
,Югоизточна Азия,Африка,Близкия и Средния Изток.
Общите черти на зоните са:
Пълно освобождаване от мита и такси за машини и суровини.
Освобождаване на чуждите фирми и смесени предприятия от
данъци и свобода при наемане на работна сила.
Няма ограничения в трансфера на капитал.
Предоставят се помещения,право на строеж или земя при
изгодни условия и за продължителен период.
Наличие на развита инфраструктура за фирмите и
семействата,живеещи в зоната.
В Западна Европа съществуват 90 безмитни
зони.Те са предимно за товаро-разтоварни и складови операции и за
обработка на транзитни стоки. В Китай началото на тези зони е
поставено през 1979 г. Определящ при избора на разположението на
зоните е географският фактор – крайморските провинции имат
сравнително високо равнище на стопанско развитие и широки външни
връзки.
Хонконг като СИЗ има сто годишна
история.Изграждането на СИЗ в Турция започва през 1985 г. В четири
плистанища. Закона за СИЗ в Република Руминия гласи:”За
производствените дейности,които се извършват в свободните
зони,инвеститорите се освобождават от плащане на данък върху дохода
за целия период,през който я осъществяват”.
Свободните икономичедси зони в България се
създават с Указа на Държавния съвет през 1987 г.Разроложени са в
Пловдив,Русе,Видин,Бургас,Свиленград,Драгоман,Петрич и Кранево-
Добричко.
Българските зони не предлагат всички видове
услуги – банкови,застрахователни,комуникационни – поради което не
са конкурентно способни в региона,въпреки благоприятното
географско положение на България. Страната ни изостава значително
от световните тенденции за използване на зоните,като стимулатор на
икономическото развитие.
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ
Икономическият район е териториално обособена
цялост, исторически създаден и развиващ се производствено-
териториален комплекс с конкретна специализация в развитието на
производителните сили, при силно изразени вътрешно икономически
връзки, традиционни етнографски и демографски характериктики и
особености на населението, при единна система на социална,
производствена и инженерна инфраструктура.Със своята
специализация икономическите райони заемат определено място ва
националното стопанство.Те не са административно обособена единица,
а се приема за основа при научните изследвания,прогнозирането и
планирането.Обикновенно икономическият район се простира върху
няколко административно-териториално обособени единици.
В обсега на регионалното планиране са икономическите
райони, тясно свързани с административното деление на
страната.Икономическите райони се определят на база оценката на
икономически и социални фактори. Икономическото райониране е
динамичен процес.
Икономическото райониране и разработването на
обосновани теми за териториалното разположение на
производителните сили имат все по-голямо значение.Икономическият
район е оснжво но регионалното стратегическо управление.
Районирането се извършва на основата на проблемен и
пространствен принцип,като се определят следните основни видове
райони: централни-силно индустриално развити,поразени от прекалена
индустриализация,депресивни,изостанали,слаборазвити,периферни,сел
скостопански,полупланински,погранични и други.
Основните характеристики на трите най-срещани
региони са:
Икономически райони за планиране в т,ч, за растеж и
въздействие.
Централни райони – това са зоните на най-големите градове,които
са излезли от границите на съответните агломерации.За всички
централни райони е характерно наличието на особено развита градска
среда,коята се простира извън техните ядра.Отличават се с
изключително висока интензивност на стопанската дейност,с голяма
разнообразие и функции,остри социални контрасти,силно екологично
натоварване,съпроводено с непрекъснато свиване на селското
стопанство.Има висока степен на развитие на транспорта и
търговията,голяма интензивност на ежедневните трудови пътувания.
Депресивни райони - те са характерни за зоните на
тежка индустрия,предимно на каменновъглено – металургичния комплекс.
Характеризират се с голям брой гъсто населени градове, остарял жилищен
фонд с висока плътност на населението и застрояването.Техен отличителен
белег е отсъствието на крайградски зони.
Периферни райони – това са най – изостаналите райони в дадена
страна.Те са рядко населени ,като градовете и селата са малки или много
малки и населението е съсредоточено в градовете някои от които се опитват
да функционират като регионални центрове.
Региони, които се изолирани от останалите – слабо развити без
икономически връзки.Тези територии са разположени в периферията на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 фев 2017 в 14:24 родител на 53 години от София
10 фев 2017 в 09:42 студент на 37 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2018
05 яну 2017 в 10:49 студентка на 37 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Регионална икономика, випуск 2018
13 юни 2015 в 15:04 студент на 41 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнесикономика, випуск 2015
08 дек 2013 в 15:18 студент на 40 години от Пазарджик - ВУЗК-Пазарджик, факулетет - 2009, специалност - Аграрна икономика, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Същност предмет и значение на геоикономиката

03 мар 2016
·
4
·
1
·
312
·
11

Геоикономиката изучава закономерностите, принципите и факторите за формирането, прогнозирането и развитието на стопанските отрасли. Териториалното разположение на производствените сили...
 

Предприемачеството и регионалния икономически растеж


Под регионалното развитие следва да се разбира като състояние, при което контролирани от човека фактори водят до рационалното използване на регионално обособени или привнесени ресурси в полза на преобладаващата част от населението на разглежданата...
 

Устойчиво развитие на регионите

21 апр 2013
·
38
·
17
·
6,647

Глобализацията се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб, или взаимосвързаност на стопанствата и излизане на бизнеса от националните рамки...
 

Регионална политика и регионално развитие

06 май 2013
·
146
·
18
·
3,340
·
184
·
1

Подробен и систематизиран материал, необходим за изпита по "Регионална политика и регионално развитие" в С.А. "Д. Ценов" гр. Свищов...
 

Възможности за развитие на община Борино


Планът за развитие на Община Борино за периода 2007 – 2013 г. е разработен на основание чл. 14 от Закона за регионално развитие, обн. ДВ. Бр. 14 от 20 февруари 2004г. и в...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
6 мин
04.10.2012
Регионална икономика
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Предназначен за студенти от НБУ, дистанционно обучение...
(Труден)
30
201
1
28.12.2011
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Пространствени икономически структури

Материал № 330720, от 03 май 2009
Свален: 68 пъти
Прегледан: 75 пъти
Качен от:
Предмет: Регионално развитие
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,202
Брой символи: 11,103

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пространствени икономически структури"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 382 89

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения