Големина на текста:
ЛИБЕРАЛИЗЪМ
Понятието “либерализъм” произлиза от латински и означава свобода Либерализмът представлява система от
идеи, в центъра на които е поставен индивидът с неговите три основни права – на живот, собственост и свобода.
На тази основа се развива цялата либерална доктрина, в основни ценности на която се превръщат
толерантността, правото на собственост и религиозната търпимост. Те стават базисни и за обществения
договор, който легитимира съществуването на държавата, но от друга страна дават възможност на индивидите
да го нарушат, в случай, че правата им бъдат потъпкани.
Един от „бащите на либерализма“ е Джон Лок. Неговата политическа мисъл тръгва от естественото
състояние на хората – да живеят свободно, без да се подчиняват на ничия власт и закони освен природните.
Естественият закон защитава индивидите, свободата и собствеността им. С появата на бедността и богатството
се появява разделение между хората, а с тях и чувства като алчност и завист. Естественият закон не може да
предпази индивидите от тях и съответно от злонамерените действия на другите. Тук се появява необходимостта
от сключване на обществен договор, от създаването на държава, която да следи за спазването на естествени
закон и да защитава основните права на гражданите си. Индивидите се отказват от правото си сами да се
управляват и да си бъдат съдници в замяна на защитата от страна на държавата на свободата, собствеността и
живота им. Възможностите за намесата на държавата в делата и живота на индивидите са строго ограничени.
По този начин от самото начало се определят функциите на управляващите – да защитават, не да властват, да
бъдат съдници само на действия, които застрашават живота, собствеността или свободата, но не и на
индивидуалния начин на живот на хората, на убежденията или вярата им. Държавата трябва да пази, а не да
ограничава човешките права.
В либерализма се открива и идеята за равенството, не като икономическо и имуществено равенство
постигнато чрез преразпределение на благата и липса на частна собственост. Това е равенство на самите
индивидите, на техните права, на техния микросвят от традиции, вярвания и стремежи. Тук се крие и
уникалността на либерализма. Всеки човек притежава своята индивидуалност, която се проектира върху трите
основни права – свобода, собственост и живот. Човекът не може да бъде съден или преследван заради расата,
религията или пола си. Напротив тези индивидуални черти са част от свободата и живота и трябва да бъдат
защитавани.
През следващите десетилетия либерализмът търпи промени и влияния, претърпява крах след Първата
световна война, но първичните му идеи го връщат на политическата сцена, като система от идеи, която
защитава всеки индивид и правото му на свободен живот.
Либерализмът освен като политическа идеология се развива и като икономическа система от ценности
и принципи, основана на частната собственост и свободната търговия. Икономическият либерализъм се
противопоставя на меркантилизма и застъпва необходимостта от премахване на държавните ограничения върху
пазарите. Според Адам Смит, намесата на държавата в икономиката и ограничаването на частната инициатива
пречат на икономическия и културния прогрес на обществото. “Безпрепятственото следване на индивидуалния
интерес при конкурентни условия може … да създаде хармонично обществено устройство, в което благата от
икономическия растеж и производителността … ще бъдат най-широко разпределени в цялото общество”
(Блекуел, Енциклопедия на политическата мисъл, Център за Изследване на демокрацията, София 1997, стр.
474).
Има още една важна особеност на доктрината за икономическия либерализъм. В своите трудове Адам
Смит застъпва идеята за необходимостта правителството да обезпечава образованието, за да могат бедните и
необразованите да имат шанс за реализация в икономическата и политическата сфера. Тези превантивни мерки
няма да премахнат различията в имущественото състояние, но ще дадат възможност за подобряване на
социалното им положение, за увеличаване на производството и подобряване на качеството на труда. А това ще
направи хората по-конкурентно способни в средата на свободната търговия, съответно и държавата на сцената
на международната търговия.
Либерализмът е в основата на идеята, че ако хората и съответно държавите търгуват, няма да воюват.
Търговията ги обвързва, защото преследват индивидуалните си интереси, които целят материално
благосъстояние, докато една война почти винаги носи след себе разруха. Важно е да се отбележи, че тази
формула “мир посредством търговия” функционира само ако всички участници споделят идеите на либерализма
като политическа и икономическа система от ценности. В противен случай, търговията създава условия за
забогатяването на едни държави и обедняването на други, което би могло да доведе до конфликти, които
предшестват бъдещи войни.
Трябва да се има предвид, че през вековете търговията е била единственият начин да се проникне
отвъд границите на много държави и империи, да се обменят идеи и културни влияния, да се разберат
традициите и ценностите. Това взаимно опознаване поражда толерантност и разбиране както между
индивидите, така и между държавните обединения.
Правата и ценностите на либерализма днес са залегнали като основа на либералните демокрации,
които защитават свободата на индивида и на обществата от своеволията на други индивиди и държави.
КОНСЕРВАТИЗЪМ
Трудно е да се определи какво представлява консерватизмът още повече, че от възникването си до
днес той търпи редица промени и разцепления сред поддръжниците си. Противоречията в идеите на
консерватизма не могат да бъдат отречени, но по-важно е да бъде разбрано неговото философско и културно
наследство.
Консервативната парадигма се основава на легитимността на социалния ред, върховенство на закона,
традиции и приемственост. Ето защо неговите привърженици се противопоставят на радикалните промени и
крайните течения в политическата реалност. Последните водят до разрушаване на държавата и вече
утвърдените морални и политически ценности, заменяйки ги с нови, на които им липсва легитимност и
признание. Следователно, консерватизмът отрича революционните действия и се придържа към
еволюционистката теория, приложена върху обществено-политическата сфера. Доказателства могат да се
открият в “Размисли за революцията във Франция” на Едмънд Бърк, признат в политическата наука като
основоположник на консервативната теория.
Бърк остро критикува Френската революция не заради целите й, а заради използваните от защитниците
й методи. Революцията премахва не само действащата държавност, но унищожава и моралните и законовите
традиции, които са я легитимирали. В такъв случай, ако липсва ред, законност и приемственост, на каква основа
ще се организира новото управление? Щом няма традиции и обществени навици, които да могат да го
оправдаят, как новата държава ще успее да управлява? И след като веднъж мнозинството, увлечено от
абстрактни идеи за нов вид държава, е подкрепило революционните действия на една група от хора, не може ли
скоро да подкрепи друга група от хора с различни идеи и възгледи по въпроса каква да бъде формата на
управление. В крайна сметка революциите водят до хаос и диктаторки режими, а за да има демокрация, е
необходимо първо да се създадат стабилно държавно управление и обществено признати държавни
институции. В този смисъл Едмънд Бърк предрича управлението на Наполеон.
Въпреки това, консерватизмът не бива да бъде разглеждан като теория за защита на закостенели идеи
и принципи, противостояща на всякакъв вид промяна в държавата или обществото. Напротив, Бърк възхвалява
Славната революция от 1688 година. Но, както пише самият той, нейната цел е да съхрани управлението и
устройството на държавата, защото тя е единственият гарант за законност и свобода.
В това се състои и най-важната идея на консерватизма: промяната е част от всяка държава и общество,
без промяна времето и обстоятелствата ще ги заличат със същата сила както и революцията. Постепенната
промяна, стъпка по стъпка, основана на утвърдени традиции и защитавана от легитимни закони е гаранцията за
устойчивостта на държавата и прогреса на обществото.
Още една важна особеност трябва да бъде отбелязана. Според възгледите на Бърк, промените се
случват във времена, когато самото общество е съзряло за тях. Еволюцията е естествен процес, който променя,
без да разрушава държавата и обществата. Социалното и културното развитие постепенно обновяват както
нагласите и навиците на населението, така и законите и самите управляващи, защото са част от обществата.
Доказателство за това може би е, че и днес Великобритания съществува като стабилна конституционна
монархия.
Едмънд Бърк живее в епоха на абсолютистки монархии, когато гражданските права и свободи са все
още повече част от философски трактати, отколкото от реалната политика. Но историята показва, че държави,
опрели се на силата на законите, традициите и приемствеността, успяват да защитят тези права и свободи от
посегателства, институционализирайки ги като част от обществено-политическата действителност.
Социализъм-полит. Учение, обосноваващо премахването на капиталистическия
буржоазен строй и построяването на нова обществено-социална формация,
икономическа основа — обществената собственост върху средствата за
производство, материалните блага се разпределят според теоретичната
постановка “от всекиго според способностите, на всекиго според труда”.
1.Обществен и държавен строй, при който е установена диктатура на
пролетариата, унищожени са експлоататорските класи и средствата за
производство са обществена собственост.
2.Название на различни дребнобуржоазни и буржоазни учения за преустройство
на капиталистическия строй.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 фев 2020 в 13:05 студент на 31 години от София - Медицински университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Медицина, випуск 2017
30 ное 2019 в 22:49 студент на 23 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - ФИСН, специалност - Маркетинг, випуск 2021
10 окт 2019 в 10:09 студентка на 36 години от София - УНИБИТ, факулетет - ИФКИН, специалност - ифкин, випуск 2020
17 апр 2019 в 20:32 студент на 41 години от София - Академия на МВР, факулетет - Факултет полиция, специалност - ПА, випуск 2019
16 мар 2019 в 17:46 студент на 28 години от Пловдив - Висше училище по сигурност и икономика, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Теоретични виждания за духа на капиталистическото общество и икономическата култура

01 мар 2006
·
422
·
9
·
3,720
·
95

В общество, в което интересът към политиката е бил по-голям, отколкото към икономиката, е напълно естествено повече да се обсъждат проблемите на политическата, а не толкова на икономическата култура. ...
 

Косовската криза разгледана в международен аспект

22 мар 2006
·
1,053
·
11
·
2,047
·
104
·
2

Курсова работа за международните аспекти в Косовската криза
 

Дания - законодателни промени с оглед на членството й в ЕС

22 мар 2006
·
234
·
6
·
1,159
·
21
·
2

Анализ на промените в законодателството, които е извършила Дания с оглед на членството й в ЕС
 

”Демокрация и тоталитаризъм”

06 май 2006
·
2,539
·
13
·
4,313
·
239
·
2

В този свой реферат имам за цел да изложа най-важното от книгата на Раймон Арон “Демокрация и тоталитаризъм”. Тази своя цел се стремя да осъществя разглеждайки следните въпроси: 1. Отричане на търсенето на най-добър режим;
 

Същност на прехода

13 май 2006
·
881
·
6
·
933
·
36

През двадесети век са господствали най-основно две системи – социалистическата и капиталистическата система. Твърдението за съществуване на две системи не е безспорно .То обикновено се сблъсква с три възражения.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
184
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Либерализъм

Материал № 330156, от 01 май 2009
Свален: 144 пъти
Прегледан: 146 пъти
Качен от:
Предмет: Политология
Тип: Реферат
Брой страници: 3
Брой думи: 904
Брой символи: 8,128

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Либерализъм"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала