Големина на текста:
Т Е М А № 1
Същност на социалната работа – обща характеристика; определения;
теоретични виждания, подходи и модели за социална работа
I. Същност на социалната работа.
1. Обща характеристика. Най-общо трудностите, възпрепятстващи обективното
дефиниране на социалната работа биха могли да се представят по следния начин:
a) Проблеми, свързани с променливото съдържание на социалната работа в хода на
хронологичното й развитие. Съществуват промени в разбирането за същността на
социалната работа в исторически аспект.За относително дълъг период от време тя се
проявява под формата на милосърдие, милостиня и филантропия, оказвани от
различни субекти /хора, група от хора, различни прослойки, дружества и гилдии,
приюти, а в по – късен етап – църквата, както и държавата чрез своите законодателни
актове/.Разбира се първичният естествен социален фактор за подпомагане се явява
семейството, чиято първоначална форма се открива в родовите общини.Дейностите,
чрез които тя се реализира на практика в този период са били предимно по
подпомагане /храна, подслон, грижи от различно естество, работа/, възпитание и
образование.
В края на XIX в. и особено в началото на XX в. пред социалната работа възникват два
основни въпроса, а именно: Как да се отговори на перманентно увеличаващите се
потребности от социална помощ? Как да се повиши качеството, полезността и
адекватността на оказваната помащ? Във връзка с тях възниква и необходимостта от
институционализиране и систематизиране на социалната работа като професионална
област с хуманна целенасоченост.Фактически в еволюционното си развитие социалната
работа претърпява множество промени от гледна точка на субектите, полето на изява,
проблемните области, които интервенира, мащабите на обхват и на клиенти, които
обслужва, както и на типовете клиентела, които биват подпомагани в един или друг
аспект.
b) Проблеми, свързани с функционалната насоченост на социалната работа по
отношение на спецификата на клиентите и проблемите, с които тя се сблъсква. За
разлика от много други професии тя няма унифициран кръг от клиенти и приложни
области на интервенция, като тези два фактора се кумулират и действат в
единство.Макар да съществува някакво идентично препокриване с конкретен
обслужван контингент от друга професионална област, то специфичният ъгъл на
интервенция е коренно различен, а в някои случаи и диаметрално противоположен.В
същата степен важи и обратното.
c) Проблем представляват и множество фактори от обществено-икономическо и
социокултурно естество.Така например за система на социална работа в днешната
политическа и житейска конюнктура в България трудно може да се говори.Това
произтича главно от факта, че съществуват множество сфери в теоретичната и
практико-приложна парадигма на социалната работа, ориентирани и пръснати под
юрисдикцията на поне пет министерства /Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на правосъдието, МВР, Министерство на образованието,
Министерство на здравеопазването, както и др./.
1
d) Проблемен е и широкият спектър от социални проблеми, до които се докосва
социалната работа.Те не винаги са еднакви и хомогенни, макар често да се
препокриват в много отношения.Те също търпят промени и изменения в исторически
план, а заедно с това се появяват и нови такива, които допълнително нагнетяват
ситуацията в сферата на социалното дело.
e) Съществени затруднения при дефинирането на социалната работа оказва и нейният
интердисциплинарен характер.
Социалната работа се появява като занятие, а от там и като професия. Тя взаимства и
прилага базови знания от всички социални науки. Впоследствие се оформя теоретичният й
статут. В чести случаи теоретичните постановки са субективни и пристрастни, поради
което възникват различни проблеми относно научната й позиция.
Тя може да бъде предмет на анализ в два аспекта:
1.Научна област с подчертан практико-приложен характер. Като такава тя изследва и
обяснява същността, генезиса, особеностите и развитието на проблемите,
причиняващи разрушаване на връзките и равновесието между отделния индивид,
група или общност и тяхната естествена социална среда (във всичките й измерения),
т.е. проблемите, затрудняващи нормалното социално функциониране. Социалната
работа предлага стратегии, модели и методи за разрешаване на тези проблеми;
2.Хуманна професия. Тя се появява като значима професия за обществото. Социалната
работа зависи от политическия климат в една държава. Необходимостта от специалисти в
тази област се засилва спрямо това дали държавата признава и защитава човешките права.
Тук се явява парадоксът, обуславящ противоречивостта й, а именно, че във времена на
относително висок икономически и политически растеж на една държава (тогава, когато
тя признава и защитава човешките права), необходимостта от социална работа е силно
намалена (по обективни причини) и обратното – потребността от социално подпомагане и
от социални работници се засилва във времена на икономически спад, точно тогава,
когато държавата е най-уязвима и няма финансови и кадрови средства за обезпечаването
на различни социални програми. Проблемът идва от политиката, защото средствата се
разпределят за други “по-необходими” сфери от общественополитическия живот.
За да се практикува успешно социална работа трябва да е налице вътрешната потребност
(призвание) от включване в социалната промяна. Тя е лично ангажираща професия.
II. Понятие за социална работа. Ранни опити за определянето на социалната
работа. Съвременни определения.
1. Определения.Социалната работа възниква като професия, която цели да отговори на
необходимостта от подпомагане на този контингент от хора, който се нарича най-уязвим.
Няма ясна концепция за социална работа. Ранните опити за нейното определяне се
свързват с името на Мери Ричмънд и нейната книга “Социалната диагноза”(1917г.).
Авторката интерпретира социалната диагноза и прави опит да конструира, опише
социалната работа като нещо уникално, сравнявайки я с всички останали професии.
Заедно с това тя акцентира на съществения вид взаимодействие клиент – среда. По това
време социалните работници са се самоопределяли като психолози, педагози и пр., т. е. на
определени равнища на дейност, на определени сфери, ориентирани към определени
групи от хора. Така възниква проблемът за изграждането на концепция за цялостната и
разностранна практика на социалната работа, който се поема от Американската асоциация
за социална работа /NASW/, която излиза с официална дефиниция през 1970г. след серия
неуспешни опити през 1923г., през 30-те и 50-те години.
2
Работна дефиниция за социална работа, приета от борда на директорите на NASW:
1. Социалната работа е професионална дейност за подпомагане на индивидите, групите
и общностите с оглед увеличаване и възстановяване на способностите им за социално
функциониране (взаимодействие) и създаване на обществени условия, подходящи за тази
цел;
2. Практиката на социалната работа: Професионално прилагане на ценностите,
принципите и техниките на социална работа за постигане на една или повече от следните
цели:
? Да се помага на хората да получават реални помощи и услуги;
? Консултация и психотерапия на индивиди, семейства и групи;
? Да се помогне на общностите или групите да осигурят или подобрят социалните или
здравните услуги;
? Участие в съответните законодателни процедури, инициативи.
3.Практикуването на социалната работа изисква знания за:
? Човешкото развитие и поведение;
? Социално икономическите и културните институции;
? Взаимодействието на всички тези фактори.
Уникалността, в случая, произтича от това, че предметът на социалната работа е
взаимодействието личност/клиент – среда.Проблемът възниква тогава, когато се наруши
това взаимодействие и се полагат усилия то да се възстанови както по отношение на
личността, така и по отношение на средата.
В научната литература съществуват много определения, чрез които се прави опит да се
дефинира социалната работа:
? Психо-социална помощ за живот под формата на помощ за приспособяване,
развитие и съзряване;
? Терапия на конфликтите при социализация;
? Помощ от страна на обществото за компенсиране на социалните дефицити;
? Помощ чрез изграждане на самопомощ в различни ситуации от човешкия
живот;
? Социалната работа като обществен инструмент, насочен към индивидите,
групите или общностите, изпълнява по същество посреднически /медиаторни/
функции за хармонизиране на взаимодействието между тях. Това е дълъг и сложен
процес, който се постига чрез удовлетворяване на взаимните потребности и
осъществяване на личностна себереализация.
Това са само една част от множеството определения за социална работа, но те са
достатъчно илюстративни за отделните съществени аспекти на професията. Повечето от
тях акцентират на екосистемните връзки и интеракции между отделните индивиди,
семейства, групи или общности със заобикалящата ги социална среда, представляваща за
тях система от значими взаимовръзки и отношения. Социалната работа интервенира точно
тази допирна точка на взаимодействие между клиентите и значимото им обкръжение,
когато тя е нарушена в най-общ смисъл.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 юни 2021 в 05:53 ученичка на 18 години от София - ЧНГ "Ерих Кестнер", випуск 2021
24 мар 2021 в 18:37 студент на 44 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - С, специалност - Социални дейности, випуск 2016
22 мар 2021 в 16:21 студент на 45 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2024
06 мар 2021 в 11:46 студент на 20 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Социални дейности, випуск 2021
22 фев 2021 в 19:30 в момента не учи на 23 години
05 дек 2020 в 09:18 потребител
22 ное 2020 в 18:39 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2021
13 ное 2020 в 11:17 в момента не учи на 52 години
28 окт 2020 в 12:52 в момента не учи на 40 години
 
Домашни по темата на материала
Същност и основни признаци на социалната държава
добавена от radina.ilcheva 03.11.2014
0
29
Характеристика на субектите на социалния пазар
добавена от merysashko 16.04.2013
0
12
Подобни материали
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
322

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Отдел "Закрила на детето"

29 яну 2009
·
911
·
8
·
1,733
·
999
·
1

Организация и дейност на Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане".
 

Специфика в дейността на социалния работник при хората с увреждания и самотните възрастни хора

08 фев 2008
·
336
·
4
·
631
·
147

Своята дейност социалният работник започва със събирането на информация на възложения му обект. Изяснява си:пол,възраст, здравно състояние,условия на живот, способност самостоятелно да се осигурява всичко необходимо за живот, материално положение...
 

Проблеми на заетостта на хората с увреждания

02 май 2008
·
770
·
14
·
2,301
·
407

Националната стратегия за равни възможности за хората с увреждания е първият такъв документ, разработен в България. Изготвена е с участието на над 50 представители на 22 неправителствени организации на и организации за хора с увреждания...
 

Социално подпомагане

04 май 2008
·
632
·
10
·
978
·
316

Социалното подпомагане се извършва по начин, който да запазва човешкото достойнство на гражданите. Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Същност на социалната работа

Материал № 329608, от 30 апр 2009
Свален: 326 пъти
Прегледан: 333 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 12
Брой думи: 3,254
Брой символи: 29,305

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на социалната работа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения