Големина на текста:
ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ
Електронните таблици (Spreadsheets) са приложни програми, които са предназначени за автоматична
обработка на информация, разположена в двумерни таблици.
Програмите за управление на електронни таблици имат задача да реализират следните основни
дейности:
?Създаване на работна книга;
?Попълване, редактиране и форматиране на данните в таблицата;
?Извършване на изчисления с помощта на формулии функции;
?Създаване на диаграми;
?Запазване на създадена работна книга;
?Отпечатване на таблица и/или диаграма на принтер;
?Трансформиране в друг формат на документа.
Етапи в разработването на ЕТ
анализ - формулира се точно задачата, която ще се решава с ЕТ и се изяснява дали ЕТ ще реши
съответния проблем, след което задачата се свежда до табличен вид
проектиране - определят се броят на таблиците и страниците, структурата на всяка ЕТ (брой колони
и редове, антетки, размери и т.н.). На този етап се определят също типът на клетките в ЕТ,
формулите за обработка на данните и резултатите, които трябва да се изведат. Задава се връзката
между отделните полета, страници и работни книги, какви графични интерпретации трябва да бъдаг
изработени и какви части от таблицата трябва да се отпечатват в табличен вид
създаване - включва въвеждането на текстове, данни и формули в съответните клетки и създаване
на диаграми
тестване - експлоатация - проверява се дали ЕТ работи така, както е планирано. Някои от
изчисленията се проверяват ръчно, за да се види дали формулите са въведени правилно. Ако ЕТ е
предназначена за работа на други потребители, се пишат указания за ползването й. Добре е да се
добавят бележки към определени клетки, което улеснява нейната експлоатация от други
потребители.
oформяне и отпечатване на необходимите изходни документи.
Microsoft Excel
Стартиране на Excel - аналогично на Word.
Приключване на работата с Excel – аналогично на Word.
Отваряне на нов файл аналогично на Word..
Отваряне на съществуващ вече документ - както в Word.
Записване на файловe - аналогично на Word. Системата автоматично добавя разширение xls.
Съществува голям списък от възможните формати, в които файлът може да бъде трансформиран -
други версии на Excel, текстов документ, база от данни, Web страница и др.
Excel запазват във файла само тази част от работния лист, в която има въведени данни. Фай ловете
ще бъдат по-малки, ако данните са въведени в горния ляв ъгъл на работния лист.
Група от работни книги може да се запази като се използва работна област (Workspace). От меню File
се избира Save Workspace...
Основни понятия и елементи на ЕТ
В Ms Excel документите се наричат работни книги (Workbook). Имената на книгите може да задавате
според предпочитанията, но по правилата за образуване на имена на файлове. Всяка работна книга
съдържа работни листове от три типа: ЕТ (Worksheet), самостоятелна диаграма (Chart) и
последователност от команди (Macro).
При създаване на нова клига тя съдържа определен (от настройката на Excel) брой листове от тип ЕТ
със стандартните имена Sheet1, Sheet2, Sheet3 и т. н. Името на страницата може да се промени, като
се избере чрез двойно щракване, и се въведе новото име или като се избере командата Rename от
контекстното меню за избрана страница.
Електронната таблица се състои от редове (Rows) и колони (Columns). Kолоните са означени с
буквите от латинската азбука А, В, С, ..., Z, АА, АВ, АС, ... а редовете - с числата 1, 2, 3, ... Сечението на
произволен ред и колона се нарича клетка (Cells). Всяка клетка има име, което се образува от името на
колоната и номера на реда, в които е разположена - например А1, В5, С8 и т.н.. Името на всяка клетка
изпълнява ролята на адрес, който се използва при записване на формули, определящи връзките
между записаните данни в различните клетки.
Клетката, в която се намира курсорът, се нарича активна или текуща и е с удебелена рамка.
Зона от клетка
Група от клетки образуват зона (област). Всички операции, които са допустими при работа с
определена клетка са валидни и при области. Областите могат да бъдат правоъгълни или тримерни.
Във формулите правоъгълна зона се задава с адресите на клетките в края на един от диагоналите,
разделени с двоеточие (:) (или (..)), например B2:D7. Зона от клетки, състояща се от съседни редове
(колони), се записва, разделяйки името на първия и последния peg (колона) с двоеточие, например
В:С. Обединението на зони се записва, като между записите на отделните зони се постави знакът (;) -
например B2:D7; B10:E12. За сечение се оставя интервал - например B2:D7 B10:E12.
Тримерни области могат да се използват в програмни среди, които работят не само с една таблица, а
с няколко работни листа. В адреса на тримерната област се включва и името на работния лист. Така
област, състояща се от клетки с адрес D18, разположени в работни листове от Sheet1 до Sheet3 има
адрес Sheetl:Sheet3!D18.
На областите могат да се задават имена и те да се използват вместо адреси. Тъй като в частност
една клетка също може да се разглежда като област, то и всяка отделна клетка може да има име.
Имената трябва да бъдат от една дума, съдържаща не повече от 255 символа. Задължително първият
символ трябва да е буква или подчертаващо тире. Следващите символи могат да бъдат букви, цифри,
точки или подчертаващи тирета.
Серия от данни
Редица от числа, чиито стойности се подчиняват на определена закономерност, се наричат серийни
данни или серия от данни. Тя може да бъде записана в ред или в колона на ЕТ. За попълване на
поредни номера е достатъчно да се запише първата стойност (число или комбинация на текст и число,
като Колона 12). След това се посочва с мишката квадратчето в долния десен ъгъл на избрана клетка
и при натиснат клавиш Ctrl се влачи в същия ред или колона. Когато разликата на аритметичната
прогресия е различна от единица, в първите две клетки от реда (колоната) се записват първите два
елемента от серията данни. След това тези клетки се избират. Със светлинния маркер се посочва
долният десен ъгъл на последната избрана клетка. Натиска се бутонът на мишката и се плъзга в същия
ред или колона. Попълването е в съответствие със зададената закономерност.
Въвеждане на информация в електронните таблици
Въвеждането на информация в отделна клетка може да стане в самата клетка или в реда за
формули. В Excel може да се записват в една клетка до 1 024 символа, а ако е записана формула до 32
767
Въведеното съдържание се потвърждава с: Enter; Shift+Enter, Tab, Shift+Tab, <-, ?, ->, ?. За
отказване от въвеждането е достаъчно да се натисне еднократно клавишът Esc.
В клетките могат да се записват следните типове данни: текст, число, дата, час, парична единица и
формула. Когато в някоя клетка е въведена формула, тази формула се визуализира в реда за ре-
дактиране, а в клетката се изписва изчислената стойност.
Освен данни, които се въвеждат в клетките, към всяка клетка може да бъде прикрепен коментар, в
който се включват обяснителни записки. За добавяне на коментар се щраква с десния бутон на
мишката върху клетката и от контекстното меню се избира Insert Comment. Отваря се текстова кутия
за въвеждане на коментара. След като бъде въведен коментарът в горния десен ъгъл на клетката се
появява червен триъгълник. Когато мишката премине през такава клетка се показва текстово поле с
коментара.
Excel предоставя различни улеснения при работа с ЕТ.
? Автоматично изписва имената на клетки и зони чрез посочване.
? Според настройките на Windows предлага формати за числа, дати, часове и парични суми.
? Системата автоматично разпознава типа на данните по първия знак на написаното. Първи знак „' "
определя написаното като текст. Ако той е „=" еднозначно определя написаното след него като
формула.
? За всеки тип е зададено по подразбиране стандартно подравняване - за текстовете и датите -
вляво, за числовите типове – вдясно, за логически стойности - центрирано.
? Основната помощ при писане на текстове, се състои в дописване на текста при въвеждането му,
когато неговото начало еднозначно съвпадне с началото на текст, записан в клетките от колоната
над текущата клетка. Натискайки клавиши Alt+?, се избира желаното съдържание от разгъналия се
списък с текстовете на клетките над текущата.
================================================================================
Типове дани в Excel
Данните, с които работи една електронна таблица, са константни или променливи величини.
Константни величини са тези, които се въвеждат директно в клетката и тяхната стойност не зависи от стойността на други
клетки. Те могат да бъдат текст, число, дата, време или логическите стойности TRUE и FALSE.
Променливите величини зависят от стойностите на други клетки. Тези зависимости се реализират чрез формули.
Основните типове данни, с които се работи, са: текст, числа, дати, време и логически стойности.
Текст е всяка последователност от символи, в това число букви, препинателни знаци и цифри. При въвеждането на текст
той се подравнява автоматично вляво.
Числата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. За да се отбележи, че числото е отрицателно, се използва
знакът "-". В Excel може да се укаже, че числото е отрицателно и като се загради в кръгли скоби. Например, при въвеждане на
(5) се записва в клетката - 5. Когато се въвежда текст, който има за първи символ "-", трябва специално да се укаже, че
въвежданата стойност не е число, тъй като програмата се опитва да познае типа на данните, които се въвеждат в клетката по
първия въведен знак.
В клетка, която е форматирана като числови данни, е допустимо да бъдат записвани само символите: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -
( ) , / $ . Е е
Датите в електронните таблици могат да се записват в различни формати. Например датата 3 май 2001 година би могла да
се запише и като: 05/03/2001; ОЗ-Май-01; З-Май-2001.
Независимо от представянето им в клетката програмата запазва и обработва датите като серийни номера. По този начин,
когато трябва да се извърши дадена операция с датите, програмата всъщност извършва операция с техните серийни номера.
Времето в ЕТ също както датите се представя в клетките в различен формат. Програмата обаче го обработва като
десетична дроб.
Например, времето 13ч. 35м. 12 сек може да бъде записано в клетка като 01:35:12 РМ, 13:35 или друг формат, но за ЕТ това
е числото 0.566111111111111.
Представянето на времето и датите като числа дава възможност да се извършат аритметични преснятания с тях.
Логическите стойности TRUE FALSE имат помощна роля при образуване на изрази в условие. По подразбиране те се
подравняват в клетката сцентрирано.
В клетките могат да се извеждат и съобщения за грешки. Някои от тях са:
Грешка Описание
#DIV/0! Деление на нула.
#N/A Липсват данни (ако използвате адрес на клетка, чиято стойност не е попълнена).
#NAME? Използва се неправилен адрес на клетка (например с букви на кирилица) или грешна формула.
#NUM! Проблем с числова стойност или липсва аргумент на функция.
#REF! Използва се несъществуваща клетка. Например във формулата е въведен адресът на клетката, в която ще се
запише резултатът или е изтрита клетка заложена във формула
#VALUE! Използван е аргумент от грешен тип.
#### Широчината на колоната е недостатъчна за извеждане на пресметната стойност.
#NULL! Грешен указател към клетка.
Придвижване в документ
Движението може да се осъществява в рамките на целия документ (т. е. между страниците) и в рамките на една и съща
страница.
?Преминаване от една страница към друга - осъществява се чрез щраканевърху бутона на съответната страница.
?Придвижване в работна страница
чрез щракане с мишката върху желаната клетка;
чрез клавишите-стрелки;
чрез клавиша Enter (активната клетка се премества с една по-надолу);
чрез използване на лентите за движение (променя се само видимата част на таблицата без да се променя активната
клетка);
Edit/Go to или с клавиша F5 – отваря се диалоговият прозорец Go to. В полето Reference се запизва адреса на клетката и
след натискане на бутона ОК или Enter тя става активна.
Маркиране
В Excel също важи правилото, че за да се извърши някакво действие спрямо обект, той трябва да е маркиран.
Клетка се маркира, като се щракне с мишката в клетката.
Ред се маркира, като се щракне с мишката върху името на реда.
Няколко последователни реда се маркират, като се щракне върху номера на първия и се провлачи до номера на
последния ред. С етикет Excel показва колко реда са маркирани.
Колона се маркира, като се щракне с мишката върху името на стълба.
Няколко последователни колони се маркират, като се щракне върху името на първата и се провлачи до името на
последната колона. С етикет Excel показва колко колони са маркирани.
Правоъгълна област от съседни клетки се маркира като се посочи като активна началната клетка и се работи по
някой от описаните по-долу начини:
? чрез техниката на влачене – до последната клетка или по диагонала на областта.
? натиска се Shift, задържа се натиснат и се щрака върху последната клетка (съответно в другия край на диагонала). Excel
показва колко реда и колко колони са маркирани.
? чрез Edit/Go to или клавиша F5 – отваря се диалоговият прозорец Go to. В полето Reference се запизва адреса на
крайната клетка и при натиснат клавиш Shift се натиска бутона ОК или Enter.
? натиска се и се задържа натиснат клавишът Shift и със стрелките за придвижване се описва областта.
?Именувана зона - чрез командата Edit/Go to (или с функционален клавиш F5). В отворения прозорец се избира
търсената зона и при двойно щракване върху името на зоната, тя се изобразява като маркирана в таблица.
Несъседни клетки или области от клетки се маркират, като се избере първата клетка или правоъгълна област;
натиска се и се задържа натиснат клавишът Ctrl и се посочва с мишката следващата клетка или група клетки.
Произволно разположени страници се маркират, като се щрака върху страниците при натиснат клавиш Ctrl.
Последователно разположени страници се маркират, като се щракне върху първата страница и при натиснат клавиш
Shift, се щракне върху последната.
Групирането на работните листи облекчава прехвърлянето на данни между тях. Въвежданата в активната страница
информация се записва във всички групирани страници. След като приключи въвеждането на общата за всички страници
информация, групирането на страниците трябва да се премахне. За тази цел от контекстното меню за избрана страница се
изпълнява командата Ungroup.
Цялата таблица се маркират, като се щракне върху бутона, разположен в горния ляв ъгъл на работния лист, преди
бутона на колоната А и над реда 1.
Работен лист се избира като се кликне върху името му.
Търсене и замяна
?Edit/Find
Прозорец Find:
В полето Find What се записва текстът, който се търси.
От списъка Search се определя реда, в който ще се преглеждат клеткита на ЕТ: по редове (By Rows) или no колони
Чрез списъка Look in, се определя къде трябва да бъде намерен текстът - в написаното от потребителя (Formulas), сред
това, което се визуализира (Values), или в невидимите бележки към някои от клетките (Notes).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 мар 2021 в 13:32 студент на 33 години от София - ВСУ Черноризец Храбър, випуск 2019
07 апр 2020 в 18:56 учител на 37 години от Смолян - ОУ "Юрий Гагарин", випуск 2020
20 апр 2019 в 21:39 ученик на 14 години от София - 43 ОУ "Христо Смирненски", випуск 2026
14 окт 2018 в 09:05 студент от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически факултет, специалност - Биология, випуск 1998
25 апр 2017 в 09:24 студент на 24 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - ФИСН, специалност - Маркетинг
30 дек 2016 в 18:25 учител от София
26 юли 2015 в 15:55 учител
 
Подобни материали
 

Методология на търсене на информация в интернет

17 мар 2008
·
380
·
13
·
3,220
·
328
·
1

Във времената, когато информацията се е превърнала в един от основните производствени фактори наред с земята, труда, капитала и мениджмънта, процеса на нейното намиране и пълноценно използване все още не е напълно изяснен...
 

Microsoft Power Point (програма за презентации)

23 апр 2008
·
1,702
·
29
·
2,620
·
3,526
·
1
·
11

С MS Power Point могат да се правят слайдове (slides), подсещащи бележки, диплянки, скици и всичко това във вид на презентация (presentation). Power Point има мощни съветници, които стъпка по стъпка помагат за създаването и проектирането на презентации...
 

Системи с база от данни

21 апр 2009
·
293
·
33
·
8,226
·
376
·
1

Създаването на база от данни започва със събиране и анализ на данните за предметната област. Работата по проектиране на база от данни и нейната експлоатация може да бъде разделена на три различни нива...
 

Структуриран тип данни масив

17 мар 2006
·
529
·
3
·
289
·
120

Същност..Деклариране на данните тип масив..Описание в раздела за деклариране на променливите..
 

Ръководство за работа с IRIS RADAR

13 мар 2008
·
93
·
153
·
19,827
·
105

IRIS е мощна система за наблюдение, проследяване и предсказване на метеорологичните явления, която работи на базата на разнообразни хардуерни и софтуерни платформи, свързани в мрежа...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Облачни среди
тематичен тест по Информатика, ИТ за Студенти от 1 курс
Тестът е за проверка на знанията по ИТ и конкретно по темата. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
64
2
1
13 мин
07.08.2019
Компютърна грамотност
изходен тест по Информатика, ИТ за
Тест за първоначална компютърна грамотност - включва хардуер и софтуер, въпроси за Windows, текстообработка в MS Word и работа с таблици в MS Excel. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
50
11
1
15 мин
04.10.2019
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

Microsoft Excel

Материал № 328918, от 28 апр 2009
Свален: 91 пъти
Прегледан: 171 пъти
Качен от:
Предмет: Информатика, ИТ
Автор: Алеко Константинов
Тип: Общ материал
Брой страници: 10
Брой думи: 5,436
Брой символи: 44,327

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Microsoft Excel"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мирела Любенова
преподава по Информатика, ИТ
в град Асеновград
с опит от  2 години
40

Пенка Кръстева
преподава по Информатика, ИТ
в град Пловдив
с опит от  6 години
70

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения