Големина на текста:
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
1. Понятие за качеството и управление на качеството
При въвеждането на технологичните процеси технологията, машините и апаратите,
суровините и материалите, работниците са едни и същи би трябвало и изделията които
се произвеждат да бъдат напълно идентични. Но това не е така. След като бъдат
произведени някои от изделията имат превъзходно поведение при тяхната
експлоатация. Други се нуждаят от донастройка и преработване, а една трета част е
въобще негодна за употреба. Задава се въпроса защо става така. Тези несполуки
присъщи ли са на производствените процеси или на производството като цяло, могат ли
да се намалят или отстранят. Отговорът на тези въпроси е много важен за
предприятията и за фирмите които функционират в пазарни условия. Това се определя
от следните прости съображения:
1) Качествените продукти винаги ще се продават защото доброто качество служи по –
добре на купувача ( потребителя ).
2) Доброто качество води до по – висока производителност, по – ниски производствени
разходи, а от там и до по – конкурентноспособни цени.
3) Не съществува конфликт между цената и качеството на продукта.
Потребителите обикновено са готови да платят по – висока цена за да си осигурят
висококачествен продукт. Под качество на едно изделие се разбира съвкупността от
специфични свойства и характеристики които са предмет на оценка определяща дали
изделието съответства на своето предназначение. Тези специфични свойства и
характеристики на изделието ( услугата ) се наричат показатели ( характеристики ) на
качеството. Отклонението им от зададените проектни стойности води до влошаване на
качеството. Когато то надхвърли зададените ( допускови ) граници то услугата е
негодна за употреба. От какво се предизвикват проблемите в качеството. Те могат да са
причинени от случайни въздействия в производствените процеси или продуктите но
понякога се дължат на самия производствен процес, неговото провеждане, спазване на
технологията и т.н. В началото имаме 15 изделия негодна продукция. Малките
отклонения се дължат на случайни причини ( смущения ). В един момент от време t
1
възниква силно нарастване на броя на дефектните изделия. То се дължи не вече на
случайни въздействия, а на съществено влошаване на производствения процес, грубо
нарушаване на технологията, на трудовата дисциплина или рязко влошаване на
качеството на суровината. В един момент от време например t
2
започват изследвания на
причините за лошо качество. Те се откриват и през периода от t
3
до t
4
се отстраняват.
След момента t
4
започват колебания около 5 % което представлява едно значително
подобряване на качеството на произвежданата продукция. Целта на управление на
качеството е снижаване на процента на дефектност, а не гасене на пожарите. Мерките
за решаване на тази задача обикновено въвеждат ред в производството, повишава се
производителността на труда, продукцията се поевтинява защото по – малка част от нея
се връща за преработка и доработка защото има икономия на труд. Тези позиции се
подобряват защото се създава доверие към фирмата и тя може да си позволи
намаляване на цената поради намаляване на нейната себестойност. Причините за
реакции на качеството на продукцията са много но някои от тях влияят по –
съществено от останалите. Задачата на управление на качеството е да се открият най –
важните причини, а останалите причини предизвикват вариации около установеното
ниво и се наричат случайни смущения. Лошото качество е една болест на стоки и
услуги и те трябва да бъдат открити тези причини. За целта са необходими
диагностични средства. Като най – добри средства са се оказали методите на
математическата статистика. Те са сложни и са много на брой. От тези методи се
открояват 7 метода. Това са:
1) Хистограми
2) Контролни карти
3) Причинно – следствени диаграми ( диаграми на Ишикава ) – мозъчна атака
4) Диаграми на разсейване
5) Диаграми на Парето
6) Проверочни листове
7) Разслояване
Резултатите от тези методи се представят в графична форма и лесно се интерпретират.
Техническата работа е улеснена с използване на програмни продукти.
2. Хистограми
Производствения процес представлява постоянно повторение на едни и същи операции.
При това технологията, машините, изпълнителите, суровините и материалите са едни и
същи би трябвало да се очаква, че резултатите също са едни и същи. В действителност
това не е така. Показателите на качеството на произвежданата продукция не са едни и
същи или не са постоянни, а се изменят за различни изделия. Причините за това са
вариации в условията на производството, технологията не винаги се спазва точно,
машините се разстройват и износват, психическото и физическото състояния на
изпълнителите не са постоянни, качествените показатели на суровината също се
променят. Тези причини предизвикват и вариации в показателите на качеството на
произвежданата продукция. За качеството на дадено изделие може да се съди по това
до колко показателите на качеството отговарят на желаната стойност и колко големи са
отклоненията от нея. Производствения процес протича нормално ако средната стойност
на показателя на качеството е близка до зададената, а случайните отклонения не
излизат от зададен интервал. Той се нарича толерансен интервал, а границите му се
наричат толерансни граници. Хистограмата е основно средство за изучаване на
разсейването на даден показател на качеството. Тя представлява диаграма от стълбове
която показва колко често се появяват едни или други стойности на изследвания
показател на качеството. На абцисната ос се нанася показателя на качеството. Оста се
разделя на интервали наречени още класове с равна дължина и се проверява колко пъти
дадена стойност на показателя на качеството попада във всеки от тях, а на ординатната
ос се нанасят броя на попаденията. По такъв начин хистограмата показва колко често се
проявява дадена стойност по време на производствения процес и колко големи са
отклоненията от нея.
1) Разчитане на хистограми
Изводи за състоянието на производствения процес могат да бъдат направени както въз
основа на формата на хистограмата така и на стойностите на средноквадратично
отклонение и на средноаритметична стойност. Трябва да се отбележи, че при малък
брой измервания или наблюдения формата на хистограмата може да се променя твърде
бързо затова направените изводи да са несигурни. Формата на хистограмата се
стабилизира при 50 – 60 опита.
2) Разчитане на формата на хистограмата
Съществуват няколко типа хистограми които съответстват на определени
производствени ситуации. Най – често срещаните са следните видове:
- Хистограма от камбановиден ( симетричен ) тип
Това е най – често срещания вид хистограма. Формата е симетрична. Средната
стойност се оказва на средата на размаха и съответства на най – голямата стойност на
честотата.
- Хистограма гребеновиден тип
В тази хистограма се редуват по – ниски с по – високи честоти. Обикновено тя се
проявява ако данните се закръгляват при които е възможно прехвърляне на
наблюденията един към друг или броя на наблюденията клас към клас се колебае слабо.
- Хистограма с положителна или отрицателна асиметрия
Средната стойност на такава хистограма е изместена наляво или надясно, а формата е
асиметрична.
- Хистограма с прекъсване отляво или отдясно
Средната стойност е изместена силно наляво или отдясно от центъра на размаха, а
честотата рязко пада до 0 от едната страна. Такъв вид хистограма се получава когато
данните са взети след 100 % приемателен контрол като от извадката са отстранени
всички изделия които се намират под долната или под горната толерансни граници.
- Хистограма с изолиран връх
В този случай в съседство с основната хистограма от камбановиден тип се проявява по
– малка изолирана от основната.
- Двувърхова хистограма с двувърхов тип
Ясно са очертани 2 върха в хистограмата. Такава хистограма се получава когато са
смесени данни от 2 процеса или обекта средните стойности на които се отличават
значимо.
- Хистограма с плато
Има приблизително правоъгълна форма като честотите на всички класове се различават
слабо. Хистограма от този тип се получава когато са смесени данни от няколко обекта с
различни средни стойности.
3) Разчитане на хистограми с отчитане на толерансните граници
Ако на хистограмата се нанесат само едната или двете граници могат да се направят
интересни изводи.
4) Индекс на възможностите на процеса
Ако видът на хистограмата показва, че разпределението на стойностите на показателя
на качеството е приблизително нормално може да бъде изчислен т.нар. индекс на
възможностите на процеса Ср. При нормално разпределение на стойностите на
показателя на качеството с вероятност 99,7 % всички стойности ще се намират в
интервала средната стойност плюс минус 3 стандартното отклонение. Ако се съпостави
този интервал с толерансните граници може да се разбере каква е възможността
показателя на качеството да попадне в толерансния интервал.
Ср = ( ГТГ – ДТГ )/6s
5. Разслояване на хистограми
В редица случаи могат да се получат интересни резултати или изводи ако данните се
разслоят по зададени признаци които характеризират разликите при тяхното
получаване или различията при които са били получени данните. Най – често
използваните признаци по които се разслояват хистограмите са машини, работници,
работни смени, работни площадки, а също така и някои специфични условия на
производството. Сравняването на разслоените по признаци хистограми позволява да се
открият причините за проблеми с качеството на продуктите или услугите.
3. Контролни карти
Ако се предположи, че в даден момент производствения процес протича нормално
възниква въпросът как да се забележат тенденции за неговото нарушаване ако те
възникнат с течение на времето. Отговор на такъв въпрос може да се получи с помощта
на контролните карти. Те дават възможност да се проследяват промените на
стойностите на показателите на качеството във времето, а също да се изучат причините
за тези промени. Ако си представим, че 1 производствен процес функционира
стабилно, а стойностите на показателя на качеството се подчиняват на закона за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 яну 2021 в 11:46 студент на 57 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Колеж по икономика и управление - Свищов, специалност - Стопанско управление, випуск 2014
18 ное 2020 в 11:18 студент на 41 години от София - Висше Училище по Телекомуникации и пощи, специалност - Управление на услугите, випуск 2021
 
Подобни материали
 

Анализ на Парето и Ишикава pro

10 юни 2014
·
7
·
20
·
2,195
·
79
·
0.90 лв.

Материалът е оценен с максимум брой точки! Разглеждане на процеса за производство на сирене.
 

Изследване на качеството на епилатор Philips Satinelle HP6


Philips e компания, която винаги е държала основния си фокус към развитието на домашната електроника, която не само се грижи за основните ни нужди, но и създава удобство в ежедневието ни...
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по управление на качеството на тема: системи от стандарти
професионален тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Това е тест по Системи от стандарти в международния бизнес. Изберете един най-подходящ отговор за всеки въпрос. В някои случаи всички изброени варианти са правилни и тогава единственият отговор, за който се присъждат точки е “всичко горепосочено” или “нито едно от посочените по-горе”.
(Труден)
30
176
1
1 мин
25.06.2012
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Лекции по управление на качеството

Материал № 324412, от 22 апр 2009
Свален: 263 пъти
Прегледан: 268 пъти
Качен от:
Предмет: Управление на качеството
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 8,411
Брой символи: 75,114

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по управление на качеството"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения