Големина на текста:
УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В
ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА
Транспортът има ключова роля в европейската интеграция и ориентация на
България. Този факт, както и развитието на транспортната инфраструктура, и
усъвършенстването на технологията на превозите в рамките на трансевропейската
мрежа, изискват от българската транспортна наука и кадрите максимална практическа
адаптивност и високо образователно ниво. Разработването на национална стратегия не
е възможно без участието на науката и изследванията, а страната ни разполага с научен
и практически потенциал в областта на транспорта, който успешно може да се справи с
това предизвикателство.
По-бързото и ефективно интегриране на страната в Европейския съюз,
безопасността и сигурността на движението, селекционирането и внедряването на
новостите и постиженията в транспортната наука изискват отлично подготвени
специалисти, с мащабност и широта на научните и практическите познания.
Инфраструктурните проекти на Балканите изискват мобилни човешки ресурси,
придобили качества и опит на висококвалифицирани транспортни специалисти. Във
връзка с тях се разработват нови програми и се организират курсове за повишаване на
квалификацията на кадрите.
Структура на представяния доклад
І. Численост на персонала на компаниите (фирмите) в железопътния транспорт
II. Стратегия за управление и планиране на персонала. Етапи на планиране на
човешките ресурси
ІІІ. Анализ на длъжностите - етапи
ІV. Основни фактори за подобряване използването на човешките ресурси
V. Оценка ефективността на управлението на персонала (човешките ресурси)
I. Численост на персонала на компаниите (фирмите) в железопътния транспорт
В транспортния отрасъл на страната са заети голям брой работници и
служители, които заемат около 7% от общия брой заети лица в националната
икономика. В железопътния транспорт са заети около 31 400 души общо (15 818 човека
в БДЖ ЕАД, 15 573 в НК”ЖИ” и 10 в “Булмаркет”АД), като е предвидена тенденция за
намаляване на заетия персонал до 2006г., след което леко увеличение до 2012г.
Персоналът като брой е намален от 84 179 през 1990г. до 31 391 през 2004г. (общо за
БДЖ-ЕАД и НК-ЖИ). Относителният дял на работещите, заети в експлоатацията е
около 85%. Необходимостта от ефективно управление на човешките ресурси в
условията на нова работна среда наложи постепенно преструктуриране на отделни
дейности в НК-“ЖИ” и “БДЖ” ЕАД и някои организационни и технологични решения
за определени производствени звена. Оптимизирането на числеността и структурата на
персонала и значителната промяна в характера и функциите, компетенциите и
отговорностите на голям брой работни места промениха професионалните и
квалификационни характеристики на персонала и засилиха тенденциите за увеличаване
1
на относителния дял на персонала с колежанска, бакалавърска и магистърска
образователно-квалификационна степен на висше образование.
В ЕС в транспорта и свързаните с него сектори са заети над 15 млн. души (около
10% от всички наети лица). От тях около 4% (6.3 млн.) са заети в извършване на
транспортни услуги, около 2 млн. д. – в производството на транспортно оборудване,
около 6 млн.д. в сектори, свързани с транспорта.
Основни фактори, оказващи влияние върху числеността и структурата на персонала са:
-икономическото състояние на страната;
-перспективите за развитие на икономиката;
-състоянието на транспортния пазар;
-технологичното развитие на жп транспортни услуги;
-териториалната разпръснатост на структурните звена ;
-възраст и образователно равнище на заетите лица и др.
В образователната структура на персонала през последните 20 години се
наблюдава тенденция за прогресивно подобряване, в следствие на 2 основни фактора:
1. При редуцирането на персонала се освобождават по-ниско квалифицирани
работници и служители;
2. Възникването на нови длъжности и увеличаването на изискванията за
образователна степен за тях. В настоящия момент около 29% от персонала е с висше
образование, около 55%- със средно и около 16% - с основно. Тенденцията ще бъде
запазена и ще се увеличава делът на персонала със средно и висше образование.
Процесът на преструктуриране на жп дружествата и намаляването на
числеността на персонала ще наложат и значителна промяна в характера и функциите,
компетенциите и отговорностите на голям брой работни места, а също така в техните
професионални и квалификационни характеристики. Това налага увеличаване на
възможностите за реализация на персонала във фирмите чрез повишаване на
професионалната квалификация, ефективността на социалната адаптация, въвеждане на
нова система за оценка и заплащане на труда и оптимална социална политика, т.е.
предприемане на следните действия:
-разработване и утвърждаване на системи за оценка на работните места и за
оценяване на персонала;
-разработване и утвърждаване на система за обучение на персонала;
-изготвяне на картотека на персонала и създаване на системи за контрол и
управление кариерата на всеки служител;
-съвместяване на професии и длъжности;
-разработване на разнообразни форми за мотивиране на персонала;
-въвеждане на гъвкави форми на заетост и др.
Стремежът е да се приведе числеността на персонала в съответствие с обема на
превозите. Необходимо е прогнозиране на измененията в структурата на работната сила
и повишаване на изискванията към образованието и квалификацията на специалистите.
Числеността на необходимия транспортен персонал в жп фирмите се определя в
зависимост от разчетния обем на работата, броя технологично необходими работни
места за изпълнение и степента на изпълнение на трудовите норми от работещите,
норматива трудоемкост за всяко работно място, сменност на работата и ефективен
фонд работно време.
За 2004 г. „БДЖ” ЕАД - 15 818 бр. заети
2
НК „ЖИ” - 15 573 бр. заети
„Булмаркет” АД – 10 бр. заети.
II. Стратегия за управление и планиране на персонала. Етапи на планиране на
човешките ресурси.
Осъществяването на непрекъснат транспортен процес и успешното изпълнение
на производствената дейност в най-голяма степен се определят от количественото и
качествено осигуряване на фирмите с работници и служители и от тяхното рационално
използване, правилното им разпределение между експлоатационните поделения и
звена, в съответствие с придобитата квалификация.
Управлението на числеността и движението на персонала цели да се установи
осигуреността на жп фирми с производствен персонал, необходим за нормалното
изпълнение на превозната дейност. Важно е изучаването на причините за промяна
фактическата численост на персонала в сравнение с предвидената по план по отделни
групи и категории, изследване на персоналния и квалификационен състав, движението
на работната сила. Управлението на персонала е свързано с разработването на
мероприятия за рационалното му използване, увеличаване на неговата квалификация и
задържането му на по-продължителна работа. Необходимо е да се отчита
обстоятелството, че не всички категории работници и служители са еднакво обвързани
с хода и изпълнението на производствената програма. Намаляването на броя на заетите
с управление и обслужване позволява намаляване на себестойността на превозите.
Важно е също така увеличаването на числеността на персонала да бъде по-малко от
увеличаването на обема на превозите. Обратният вариант е нерационален.
Увеличаването на превозната дейност трябва да бъде резултат от по-рационалното
използване на работното време и по-висока производителност на труда,
усъвършенстване на техниката, технологиите и организацията на транспортния процес,
увеличаване квалификацията и културата на транспортното обслужване.
Степента на съответствие между фактическата численост на персонала (общо и
по категории) и предвижданата по план, зависи от обема на превозите и се коригира с
%-та на изпълнение на плана за превозната дейност. Съпоставя се фактическата
наличност на работна сила с коригираната планова величина. Определя се излишък или
недостиг от персонал. Изследват се причините за несъответствието.
Важно условие за изпълнение на превозната дейност е увеличаването на
относителния дял на работещите, заети непосредствено в транспортния процес.
Изучава се съотношението между основни и спомагателни работници.
При управлението на персонала важно е изучаване на структурата на работната
сила по отделни категории и професии. Недостигът на висококвалифицирана работна
сила има неблагоприятно влияние върху конкурентноспособността. Синтетичен
показател за подготовката и квалификацията на работниците е средният клас (разряд).
Движението на работната сила се определя от броя на работниците, преминали от едно
работно място на друго и от броя на напусналите работници.
При управлението на персонала се извършва планиране на човешките ресурси.
Увеличаването на количеството и качеството на извършваната транспортна услуга се
съпровожда с насочване поведението на персонала в желаната посока. Средства в тази
посока са периодичната оценка на персонала и използване на ефективни механизми за
целта (заплащане на труда, условия на труд и почивка, трудови отношения -
синдикати-работодател, социална политика на фирмата и др.).
Управлението и планирането на човешките ресурси се стреми да преодолее
възможните пречки при реализирането на фирмените цели в бъдеще.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 ное 2020 в 14:05 потребител на 25 години
 
Подобни материали
 

Същност на транспорта и ролята му в общественото му развитие

27 ное 2007
·
374
·
14
·
3,280
·
225
·
1

Икономическа същност на транспорта – от правна гледна точка за изясняване икономическата същност на транспорта е постановката...
 

Управление на качеството в логистиката

30 авг 2008
·
315
·
6
·
842
·
162

Рефератът съдържа: 1. Увод 2. Оценка на качеството 3. Стандарти за качество 4. Управление на качеството 5. Заключение 6. Използвана литература
 

Изследване организацията и контрола на логистичните дейности в Нестле България АД

01 апр 2009
·
956
·
25
·
3,655
·
930
·
1

Целта на курсовата работа е да запознае аудиторията с основите на логистиката като наука, да изследва ефективността на логистичните дейности в Нестле България АД и въз основа на анализите да разгледа реалните възможности за бъдещо развитие...
 

Принципи методи и функции на мениджмънта на транспортната дейност

09 ное 2012
·
58
·
3
·
970
·
106

Управлението на транспортната дейност като процес на въздействие на система върху управляваната се базира на определени принципи, използва определени методи и се реализира посредством своите функции...
 
Онлайн тестове по Транспорт
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Железопьтни системи

Материал № 323741, от 21 апр 2009
Свален: 56 пъти
Прегледан: 47 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Доклад
Брой страници: 8
Брой думи: 1,815
Брой символи: 17,760

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Железопьтни системи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала